(I) patikimumo kategorija

download report

Transcript (I) patikimumo kategorija

2015 m. balandžio 7 d.
Patikimumo kategorijos kainos
dedamoji
Ramūnas Kiaulėnas
Patikimumo kategorija. Kas tai?
Elektros tiekimo naudojimo taisyklės (75 p.):
“Elektros energijos persiuntimo patikimumas ir aprūpinimo elektros energija
atkūrimo trukmė (toliau vadinama – patikimumo kategorija) iki operatoriaus ir
vartotojo elektros tinklų nuosavybės ribos nustatomas vartotojo ir operatoriaus ar
tiekėjo susitarimu.“
AB LESTO Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo
tvarka:
„Patikimumo kategorijos dedamoji – tarifo sudėtinė dalis, mokama už vartotojo
kiekvieno objekto vieną leistinosios naudoti galios kilovatą vienam kalendoriniam
mėnesiui, elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties
galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir
elektros energijos persiuntimo, tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, atsižvelgiant į
konkrečiam objektui Bendrovės suteiktą patikimumo kategoriją. Patikimumo
kategorijos suprantamos taip, kaip tai nustato Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklės.“
2
2015 m. balandžio 7 d.
Ramūnas Kiaulėnas
Kuo skiriasi patikimumo kategorijos?
(pagal Elektros tiekimo naudojimo taisykles)
Trečia (III) patikimumo kategorija:
- aprūpinimas energija turi būti atkurtas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 24 h;
- standartinė patikimumo kategorija jei operatorius su vartotoju nesusitaria kitaip;
- vartotojai aprūpinami elektra iš vieno elektros šaltinio.
Antra (II) patikimumo kategorija:
- aprūpinimas energija turi būti atkurtas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 2,5 h;
- susitarimas su vartotoju dėl aprūpinimo elektra iš dviejų elektros šaltinių.
Pirma (I) patikimumo kategorija:
- aprūpinimas elektros energija negali būti nutrauktas ilgesniam laikui, nei to reikia
automatiniam perjungimui nuo vieno nepriklausomo elektros šaltinio prie kito;
- susitarimas su vartotoju dėl aprūpinamo elektra iš dviejų (ar daugiau) elektros
šaltinių;
- vartotojas papildomai privalo įsirengti elektros energijos aprūpinimą iš nuosavų
autonominių elektros energijos šaltinių.
3
2015 m. balandžio 7 d.
Ramūnas Kiaulėnas
Patikimumo kategorijos. Statistika I
(objektų skaičius, be I grupės (buitinių) vartotojų)
Viso ~92000 vnt.
Viso ~2000 vnt.
2%
0% 3%
27%
71%
97%
VĮ I kategorija
VĮ III kategorija
VĮ II kategorija
ŽĮ I kategorija
ŽĮ II kategorija
ŽĮ III kategorija
4
2015 m. balandžio 7 d.
Ramūnas Kiaulėnas
Patikimumo kategorijos. Statistika I
(leistinosios naudoti galios (kW), be I grupės (buitinių) vartotojų)
Viso ~1,1 GW
0%
4%
Viso ~3 GW
20%
47%
49%
80%
VĮ I kategorija
VĮ III kategorija
VĮ II kategorija
ŽĮ I kategorija
ŽĮ II kategorija
ŽĮ III kategorija
5
2015 m. balandžio 7 d.
Ramūnas Kiaulėnas
Patikimumo kategorijos dedamoji
skirstymo paslaugos kainos dalis
• Tai yra skirstymo paslaugos kainos diferencijavimas
atsižvelgiant į objektyvų kriterijų
• Patikimumo kategorijų įkainiai apskaičiuoti atsižvelgiant į
vidutinius tinklo eksploatacijos sąnaudas per mėnesį tenkančias 1
kW leistinosios galios.
• Įkainiams apskaičiuoti naudojamos sąnaudų eilutės yra
audituotos ir suderintos su reguliatoriumi (ataskaitos už 2011 m.)
• Šios kainos dedamosios įvedimas mažina likusią
skirstymo paslaugos kainą !
6
2015 m. balandžio 7 d.
Ramūnas Kiaulėnas
Skirstymo paslaugos kainos pokytis
(įvertinus patikimumo kategorijos dedamąją)
14
-0,433
12
12.021
-0,433
10
Pagal kainų
viršutines ribas
ct/kWh
9.411
8
-0,254
6
4
2
11.588
Įvertinus patikimumo
kategorijas
8.979
4.747
4.493
0
Komercinių vartotojų VĮ
Komercinių vartotojų ŽĮ
(>=400 kW)
Komercinių vartotojų ŽĮ
(<400 kW)
7
2015 m. balandžio 7 d.
Ramūnas Kiaulėnas
Skirstymo paslaugos kainos pokytis
(pavyzdžiai vidutinėje įtampoje)
Skirstymo paslaugos kainos pokytis
Antros (II) patikimumo
kategorijos klientas
(įvertinus patikimumo kategorijos dedamąją)
Leistinoji naudoti galia, kW
Trečios (III) patikimumo
kategorijos klientas
1000
1000
183.960
183.960
Vidutinis įkainis pagal kainų viršutines ribas, ct/kWh
4,747
4,747
Sąnaudos skirstymo paslaugai, Lt
8.733
8.733
Vidutinis įkainis įvertnus patikimumą, ct/kWh
4,493
4,493
II kategorijos įkainis, Lt/kW/mėn
0,94
-
Sąnaudos skirstymo paslaugai (be patikimumo k.), Lt
8.265
8.265
940
-
9.205
8.265
472
-468
Mėnesinis suvartojimas*, kWh
Sąnaudos patikimumo kategorijos dedamajai, Lt
Sąnaudos skirstymo paslaugai, Lt
Pokytis, Lt
* Pagal vidutinį vartotojų leistinosios galios išnaudojimą vidutinėje įtampoje
8
2015 m. balandžio 7 d.
Ramūnas Kiaulėnas
2015 m. balandžio 7 d.
Ačiū