Transcript Quvvat

QUVVAT
mexanik ish va uning birligi
• Fizikada “ish” atamasi nimani bildiradi?
• Kuchning shu kuch ta`sirida o`tilgan S
masofada ko`paytmasiga teng bo`lgan
kattalik ish deb ataladi A harfi bilan
belgilash qabul qilingan.
• A-ish – joul (J)
• F-kuch - nyuton ( N )
• S-yo`l - metr (m )
• Agar kuch bilan jismning yo`nalish bir xil
bo`lsa, yoki bir tomonga yo`nalgan bo`lsa
unda kuchning bajargan ishi musbat
deyiladi
• Agar kuchning yo`nalish va jismning
yo`nalishi bir-biriga qarama-qarshi bo`lsa
unda kuchning bajargan ishi manfiy
bo`ladi.
• Ish
vekor
kattaligi
bo`lib
uning
o`lchov
7
birligi ingliz olimi Jeyms Preskott Joul
sharafiga joul deb atalgan, shartli belgisi
esa katta J harfi
1Jbilan
= 1N yoziladi.
xm
1joul=1nyuton x 1 metr
Test «ISH»
Qaysi harf bilan
belgilanadi:
1. ish;
2. kuch;
3. yo`l.
а) F; b) S; c) A.
ish formulasi:
а) p=F/S;
b) F=gm;
c) A=FS;
d) A=SF.
Nimada hisoblanadi:
4. ish;
5. kuch
6. yo`l.
а) Н; b) м; c) Дж.
Agar og`irlik kuchi 600 N bo`lsa,
S=4m , unda bajaradigan ish
nimaga teng bo`ladi?
a) 240 J
b) 24 J v) 2,4 kJ
Kimning quvvati katta va nimaga?
•
A
C
B
D
Quvvat
• Ishning bajarilishi tezligini harakterlovchi fizik
kattalik quvvat deyiladi.
• Quvvat vaqt- birligi ichida bajarilgan ish bilan
o`lchanadi va “N” harfi bilan belgilanadi:
• QUVVAT=ISH/VAQT
N=A/t
• bunda
N- quvvat - Vt
A- ish - J
t- vaqt
• Quvvat birligi qilib shunday qurilmaning quvvati
qabul qilinadiki, bunda 1s ichida 1j ga teng ish
bajariladi. Bu quvvat birligi ingliz olimi Jeyms Vatt
sharafiga vatt (1Vt) deb ataladi.
1Vt=1J/S
Amaliyot-masalalarni yechish
Иш
Работа
100 100
200 200
Қувват
Мощ
ность
Вақт
Время
20
20
50
50
10
4
10
4