ساير اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

download report

Transcript ساير اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

‫بسم ّللاه‬
‫ال هرحمن‬
‫ايع‬
‫انشكده مهند سي صن‬
‫ار يخچهد‬
‫ت‬
‫تاريخچه دانشكد ه مهند س ي صناي ع‬
‫ا ل ‪ 1 3 55‬گروه مستقلي ت حتعنوا ن‬
‫• در س‬
‫ك ي ل شد‪.‬‬
‫اهتش‬
‫ا ي عدردانش گ‬
‫مهند سي صن‬
‫ارغ‌التحص يالن دانشكده‬
‫• اول ي ن گروه ف‬
‫ا ل ‪1 362‬‬
‫كن يك در س‬
‫ا يع پلي‌ت‬
‫مهند سي صن‬
‫عتيكشور گرد يد‪.‬‬
‫امعه صن‬
‫وارد ج‬
‫تاريخچه دانشكد ه مهند س ي صناي ع‬
‫• از سا ل ‪1 3 67‬پذير ش دانشج و در دوره‬
‫كارشنا سيارشدبا دو گراي ش مهند سي‬
‫و مديري ت صناي ع آغاز گرديد‪.‬‬
‫• در سا ل ‪ 1 3 68‬گراي ش جديدي در دوره‬
‫كارشنا سي ارشد ت ح ت عن وا ن‬
‫ه”ايجاد گرديد‪.‬‬
‫”برنا مه‌ريزي سي ستما‬
‫تاريخچه دانشكد ه مهند س ي صناي ع‬
‫هم يت و لزوم‬
‫ا ل ‪ 1370‬به لحاظ ا‬
‫• در س‬
‫ا صنعت و‬
‫اه ب‬
‫اطقوي و من سجم دانش گ‬
‫ارت ب‬
‫ات‬
‫كزت حق يق‬
‫ات‪،‬گ مر‬
‫ع‬
‫ال‬
‫ات و م ط‬
‫ام تحق يق‬
‫انج‬
‫ا س ي س گرد يد‪.‬‬
‫ا ي عوبهره‌وريگت‬
‫مهند سي صن‬
‫كترا در‬
‫انشج وي د‬
‫اه ‪ 73‬پذ ير ش د‬
‫• مهر م‬
‫از گرد يد‪.‬‬
‫كده آ غ‬
‫دانش‬
‫تاريخچه دانشكد ه مهند س ي صناي ع‬
‫ا سي‬
‫ارشن‬
‫اه ‪ 74‬پذ ير ش دانشج ويك‬
‫• مهر م‬
‫ارشد در گرا يش ((مهند سي س يستمهاي‬
‫ازشد‪.‬‬
‫اعي)) آ غ‬
‫ادي‪-‬اجتم‬
‫قتص‬
‫ا‬
‫الي)) ‪(( ،‬مد ير يت ن وآوري و‬
‫هند سي م‬
‫• (( م‬
‫كنولوژي))و((مهند سيلجست يك وزنج يره‬
‫ت‬
‫ا ي جد يد رشته‬
‫ام ين)) از گرا يش ه‬
‫ت‬
‫ا سيار شد‬
‫ارشن‬
‫ا يع در مقط عك‬
‫مهند سي صن‬
‫اشند‪.‬‬
‫ميب‬
‫ايع‬
‫انشكده مهند سي صن‬
‫اتد‬
‫ان‬
‫امك‬
‫امكانات دانشكد ه مهند س ي صناي ع‬
‫• آزمايشگاهارزيابيكار و‌زما ن‌و‌ سي ستم‬
‫هايزما ن‌ سنجيپيشرفته‬
‫• آزمايشگاه طرا حيكارخانه و‌ حم ل‌و‌نق ل‌‬
‫م واد‬
‫• آزمايشگاهارگون و مي و‌ سي ستمهاي‬
‫ان سا ن‌و‌ماشي نان سا ن‌و‌ماشي ن‬
‫امكانات‌دانشكد ه‌ مهند س ي‌صناي ع‬
‫• آزمايشگاه سي ستمهاي مدر ن‌ت وليدي‬
‫كنتر ل‌‬
‫قي ق‌و‌‬
‫• آزمايشگاه‌اندازه‌گيري‌د‬
‫كيفي ت‌‬
‫كزكامپي وتر‬
‫• مر‬
‫•كتابخانه دانشكده صناي ع‬
‫ا ن‌و‌‬
‫ار و‌ز م‬
‫ابيك‬
‫اهارز ي‬
‫ا يشگ‬
‫آز م‬
‫ا ن‌ سنجيپ يشرفته‬
‫سيستمهايز م‬
‫آزمايشگا هارزياب يكار و‌زما ن‌و‌ سيستمهاي‬
‫زما ن‌ سنج يپيشرفته‬
‫آزمايشگا هارزياب يكار و‌زما ن‌و‌ سيستمهاي‬
‫زما ن‌ سنج يپيشرفته‬
‫اتي‪:‬‬
‫ات‌ت حق يق‬
‫• مو ض وع‬
‫ار‬
‫ك‬
‫ام‌‬
‫–برر سيروشهاي مختل ف‌انج‬
‫ات‬
‫ال يزعمل ي‬
‫– آن‬
‫ادي‬
‫قتص‬
‫ا يتا صو ل‌ا‬
‫ا‌رع‬
‫ا س ب‌ب‬
‫اد طر حهاي من‬
‫–ا يج‬
‫ان‬
‫ا‌بد ن‌انس‬
‫كتدر‌رابط ه‌ب‬
‫حر‬
‫اش ي ن آالت‌و‌ابزار‬
‫اريو‌ م‬
‫ههايك‬
‫ا‬
‫– طرا حيا يست گ‬
‫ات‬
‫ك‬
‫ال يز حر‬
‫– آن‬
‫اده‌از‌‬
‫ا‌ا ستف‬
‫اندارد‌ب‬
‫انيا ست‬
‫هاي‌ز م‬
‫عيي ن داد ه‌‬
‫–ت‬
‫هده‌ مستقيم و‌ س يستمهاي‬
‫ا‬
‫سيستمهاي مش‬
‫ات‬
‫ك‬
‫عيي ن شده‌براي حر‬
‫انهاياز‌پي شت‬
‫زم‬
‫آزمايشگا هارزياب يكار و‌زما ن‌و‌ سيستمهاي‬
‫زما ن‌ سنج يپيشرفته‬
‫اتي‪:‬‬
‫ات‌ت حق يق‬
‫• مو ض وع‬
‫ا يسه آنها‬
‫انسنجيو‌ن ح وه‌مق‬
‫ال يزز م‬
‫– آن‬
‫انسنجي‬
‫ا ب‌ س يستم ز م‬
‫–انتخ‬
‫ا‌جرثقيلها و‌‬
‫ا يي م واد‌ب‬
‫ابج‬
‫ا ن‌ج‬
‫ال يزز م‬
‫– آن‬
‫كهايد ستي‬
‫ترا‬
‫انياز‌طر يق س يستمهاي‪:‬‬
‫ازيز م‬
‫–ن ح وه‌ال گو س‬
‫• ‪MTM-C‬‬
‫• ‪MTM-M‬‬
‫• ‪STOP WATCH‬‬
‫• ‪BASIC MOST‬‬
‫• ‪MTM-1‬‬
‫•‪MAXI MOST‬‬
‫•‪MINI MOST‬‬
‫انه و‬
‫ارخ‬
‫اه طرا حيك‬
‫ا يشگ‬
‫آز م‬
‫حم ل‌و‌نق ل‌ م واد‌‬
‫آزمايشگا ه طرا ح يكارخانه و‌ حم ل‌ونق ل م واد‬
‫• م وض وعات‌ت حقيقاتي‪:‬‬
‫ا‌انتها‌بو س يله‬
‫انهاز‌ابتدا‌ت‬
‫ارخ‬
‫–ن ح وه‌طرا حيك‬
‫سيستم ‪SLP‬‬
‫ا يي م واد‌از‌طر يق س يستم ‪SHA‬‬
‫ابج‬
‫ال يز ج‬
‫– آن‬
‫كشي‬
‫اتبصورتنقش ه‌‬
‫ايش‬
‫ام‌عملي آز م‬
‫–انج‬
‫عدي‬
‫اكتدوب‬
‫– م‬
‫عدي‬
‫اكت س ه‌ب‬
‫– م‬
‫ها ي‬
‫اش ي ن‌آالت‌در‌س يستم‌‬
‫ال يزا ستقرار‌ م‬
‫– آن‬
‫امپيوتري‬
‫ك‬
‫هاي‌‬
‫ا م ه‌‬
‫مختل ف‌توليداجرايبرن‬
‫آزمايشگا ه طرا ح يكارخانه و‌ حم ل‌ونق ل م واد‬
‫• م وض وعات‌ت حقيقاتي‪:‬‬
‫– طرح‌ س يستمهاي ‪AGV‬‬
‫ار‬
‫عاتيانب‬
‫– سيستمهاياطال‬
‫ها‬
‫ار‬
‫كيانب‬
‫– طرا حيفيزي‬
‫ا‌جرثقيلها‬
‫الهت‬
‫ا يي م واد‌از‌نوار‌نق‬
‫ابج‬
‫اي ل ج‬
‫–و س‬
‫ها‬
‫قفس ه‌‬
‫– طرا حي‬
‫اري‬
‫ايك‬
‫اده‌از‌ف ض‬
‫ازي‌ا ستف‬
‫–به ين ه‌ س‬
‫اش ي ن‌آالت‌در‌خط وط‌‪FMS‬‬
‫–ا ستقرار‌ م‬
‫اهارگون و مي و‌ س يستمهاي‬
‫ا يشگ‬
‫آز م‬
‫اش ي ن‬
‫ا ن‌ ‪ -‬م‬
‫ان س‬
‫آزمايشگا هارگ ون و م ي و‌ سيستمهايانسا ن‌‪-‬‬
‫ماشي ن‬
‫آزمايشگا هارگ ون و م ي و‌ سيستمهايانسا ن‌‪-‬‬
‫ماشي ن‬
‫• م وض وعات‌ت حقيقاتي‪:‬‬
‫ال يزفيزيولوژيكبد ن‬
‫– آن‬
‫ه ب ود‌‬
‫ادب‬
‫اراز‌د يدا يج‬
‫ا ن‌در‌ م ح يطك‬
‫ال يزانس‬
‫– آن‬
‫انند‌‬
‫كرو م‬
‫ا‬
‫هاي م‬
‫ارامتر‬
‫اده‌از‌پ‬
‫ا‌ا ستف‬
‫در‌ س يستمب‬
‫ا‌و‌…‬
‫ا ش‪ ‌،‬گر م‬
‫ع‬
‫صوت‪‌،‬ارت‬
‫ا‌‬
‫اش ي ندر‌برخورد‌ب‬
‫ا ن‌و‌ م‬
‫ابط‌انس‬
‫ال يزرو‬
‫– آن‬
‫ها‬
‫ايش گر‬
‫نم‬
‫ا ي لد ستي‬
‫– طرا حيابزار‌و‌و س‬
‫ا ييد يد‬
‫ان‬
‫عيي ن دامنه‌و‌ت و‬
‫–ت‬
‫ار‬
‫– سنج ش‌م يزا ن گردوغ ب‬
‫آزمايشگا هارگ ون و م ي و‌ سيستمهايانسا ن‌‪-‬‬
‫ماشي ن‬
‫• م وض وعات‌ت حقيقاتي‪:‬‬
‫هايفيزيولوژيكبد ن‌‬
‫–تست‌‬
‫كل‬
‫ا ن‌در‌پروت‬
‫كيانس‬
‫عيتفيزي‬
‫– سنج ش‌و ض‬
‫مختل ف‌‬
‫عتيو‌ار گونو مي‬
‫–بهداشت‌ صن‬
‫ا ن‌‬
‫كيانس‬
‫ا ييفيزي‬
‫ام‌تستهاي مربو ط‌ب ه‌توان‬
‫–انج‬
‫در‌ محف ظه‌ م ح يطي‬
‫ال يزار گونوم يك س يستمهاي جن بيدر‌‬
‫– آن‬
‫ها‬
‫خ ودرو‬
‫– آنتروپومتري‬
‫اه س يستمهاي مدر ن‌‬
‫ا يشگ‬
‫آز م‬
‫تول يدي‬
‫آزمايشگا ه سيستمهاي مدر ن‌ت وليدي‬
‫آزمايشگا ه سيستمهاي مدر ن‌ت وليدي‬
‫• م وض وعات‌ت حقيقاتي‪:‬‬
‫اش ينهاي ‪ NC‬و‌‪ CNC‬و‌‬
‫اده‌از‌ م‬
‫–ن ح وه‌ا ستف‬
‫امپيوتريبروي آنها‬
‫ك‬
‫ا م ه‌ريزي‌‬
‫برن‬
‫–ا صو ل‌طرا حي خط وط‌ ‪FMS‬‬
‫اتها‬
‫اربردرب‬
‫–ك‬
‫اربرد ‪CIMS‬در‌خط و ط‌توليدي‬
‫ك‬
‫– مفه وم‌و‌‬
‫مدر ن‬
‫اتها‬
‫اترب‬
‫ك‬
‫ال يز حر‬
‫– آن‬
‫اد ل‌در‌خط و ط‌توليدي مدر ن‬
‫ع‬
‫اد ل‌و‌عدم‌ت‬
‫ع‬
‫–ت‬
‫آزمايشگا ه سيستمهاي مدر ن‌ت وليدي‬
‫• م وض وعات‌ت حقيقاتي‪:‬‬
‫ار گيري س يستمهاي ‪AGV‬در‌خط وط‌‬
‫ك‬
‫–ب‬
‫توليدي مدر ن‬
‫اتيك‬
‫هاي مدر ن‌و‌ س يستمهاياتو م‬
‫ار‬
‫–انب‬
‫اله‬
‫–نوار‌نق‬
‫اربرد آ ن‬
‫ك‬
‫– مفه وم‌‪ CAD/CAM‬و‌‬
‫ق ي ق و‌‬
‫اهانداز ه‌گ يريد‬
‫ا يشگ‬
‫آز م‬
‫كنتر لكيفيت‬
‫كنتر لكيفيت‬
‫قي ق و‌‬
‫آزمايشگا هانداز ه‌گيري د‬
‫كنتر لكيفيت‬
‫قي ق و‌‬
‫آزمايشگا هانداز ه‌گيري د‬
‫اتي‪:‬‬
‫ات‌ت حق يق‬
‫• مو ض وع‬
‫ق يق‌‬
‫ا ي ل‌و‌تجه يزات‌انداز ه‌ گيري‌د‬
‫ا‌و س‬
‫ا يي‌ب‬
‫– آشن‬
‫ق يق‬
‫–هد ف‌از‌انداز ه‌ گيريهاي‌د‬
‫اده‌‬
‫ا ت‌تجه يزات‌ مختل ف‌ مورد‌ا ستف‬
‫ا مي‌و‌مشخص‬
‫–ا س‬
‫ا‌‬
‫ار‌كرد ن‌ب‬
‫ق يق‌و‌چ گون گي‌ك‬
‫هاي‌د‬
‫در‌انداز ه‌ گيري‌‬
‫ا ي ن‌تجه يزات‬
‫اثير‌ گذاردر‌‬
‫ا ير‌ مولفههاي‌ت‬
‫ها‌و‌ س‬
‫قت‌‬
‫ها‌‪‌،‬د‬
‫ا‬
‫– خط‬
‫انداز ه‌ گيري‬
‫اده‌‬
‫اندارد‌ مورد‌ا ستف‬
‫اده‌از‌جداو ل‌ا ست‬
‫– چ گون گي‌ا ستف‬
‫در‌انداز ه‌ گيري‬
‫ق يق‌‬
‫ا‌تجه يزات‌انداز ه‌ گيري‌د‬
‫ار‌ب‬
‫–ك‬
‫ايع‬
‫انشكده مهند سي صن‬
‫انهد‬
‫ابخ‬
‫كت‬
‫كتابخانه دانشكد ه مهند س ي صناي ع‬
‫• امكاناتكتابخانه‪:‬‬
‫اب‬
‫كت‬
‫– ‪ 7200‬جلد‌‬
‫كتا بها‌شا م ل‌‪ ‌:‬حسابداري‪‌،‬آمار‌و‌‬
‫• موضوعات‌‬
‫روشهاي آماري‪‌،‬تئوريا حتماالت‪‌،‬ر سم‌فني‪‌،‬‬
‫عتي‪‌،‬برنا م ه‌ريزي‌خطي‪‌،‬‬
‫هاي صن‬
‫طرح‌ريزي‌وا حد‬
‫هنگ‌‬
‫قتصادي‪‌،‬فر‬
‫هنگ‌علوم‌ا‬
‫قتصاد‪‌،‬فر‬
‫مديريت‪‌،‬ا‬
‫كتابهاي گ‌‪Hand Book‬گ‌ مهند سي‬
‫حسابداريو‌‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫ارجي‬
‫– ‪66‬عنوا ن‌ مجله‌داخليو‌خ‬
‫ا ي شهاي آ م وزشي‬
‫گر‬
‫ايع‬
‫رشته‌مهند سي صن‬
‫ا سي‬
‫ارشن‬
‫ك‬
‫در‌مقط ع‌‬
‫گراي شهاي آ م وزش يرشته‌ صناي ع‬
‫كارشنا سي‬
‫• گراي شهاي مقط ع‌‬
‫عتي‬
‫–توليد صن‬
‫ا مه‌ر يزيو‌ت حل ي ل س يستمها‬
‫–برن‬
‫عداد‌دانشج ويا ن‬
‫•ت‬
‫ارغ‌التحصي ل‪1 204 ‌:‬نفر‬
‫ا ن‌ف‬
‫–ك ل‌دانشجو ي‬
‫ا ل‪380‌:‬نفر‬
‫ع‬
‫–ف‬
‫از‌دو‌رشت ه‌اي‪71 ‌:‬نفر‬
‫– ممت‬
‫عتي‬
‫ا ي شتول يد صن‬
‫گر‬
‫گراي شت وليد صنعت ي‬
‫هداف‪:‬‬
‫•ا‬
‫ا ب‌و‌‬
‫اژا‌نتخ‬
‫ايندتوليد و‌روشهاي مونت‬
‫ا ب‌فر‬
‫–انتخ‬
‫ه يزاتتوليدي‬
‫ها‌و‌تج‬
‫طرا حيابزار‬
‫اختما ن‪‌،‬‬
‫انه مشتم ل‌بر‌ س‬
‫ارخ‬
‫– طرا حيك‬
‫اش ي ن‌آالت ‪‌،‬وسائ ل حم ل‌و‌نق ل‌انبار‌ مواد‌خام‌‬
‫م‬
‫ش ده‬
‫هاي ساخت ه‌‬
‫اال‬
‫ك‬
‫و‌‬
‫ار‌ محصو ل‬
‫اخت‬
‫ه بود‌ س‬
‫–ب‬
‫گراي شت وليد صنعت ي‬
‫هداف‪:‬‬
‫•ا‬
‫ان‬
‫اروز م‬
‫ابيك‬
‫عه‌و‌اجراي س يستمهايارز ي‬
‫–تو س‬
‫عم يرات‬
‫ازي‌ س يستمهاين گهداريو‌ت‬
‫اده‌ س‬
‫–پي‬
‫كارائيتجه يزات‬
‫اال‌برد ن‌‬
‫جهت‌ب‬
‫ا م ه‌ريزي‌و‬
‫ه بود‌ س يستمهايبرن‬
‫– طرا حيو‌ب‬
‫كيفيت‬
‫كنتر لتوليد م وج ودي و‌‬
‫ا مه‌ر يزي و‌ت حل ي ل‬
‫ا ي شبرن‬
‫گر‬
‫سيستمها‬
‫گراي شبرنا مه‌ريزي و‌ت حلي ل سيستمها‬
‫هداف‪:‬‬
‫•ا‬
‫عات‬
‫– طرا حيو‌اجراي س يستمهاي مد يريتاطال‬
‫ا ن محصوالت‬
‫ابليتاطم ين‬
‫ابيق‬
‫–ارز ي‬
‫اتاز‌‬
‫كهايت حق يقدر‌عمل ي‬
‫كني‬
‫ار گيريت‬
‫ك‬
‫–ب‬
‫ازي‌ س يستمها و‌‬
‫ا ضي‪‌،‬شبي ه‌ س‬
‫ال يزر ي‬
‫قبي ل آن‬
‫ائي‬
‫ار‬
‫تئوريتصم يم‌گيري‌جهت‌افزاي شك‬
‫سيستمها‬
‫ها‬
‫گراي ش‌برنا مه‌ريزي‌و‌ت حلي ل‌ سيستم‌‬
‫هداف‪:‬‬
‫•ا‬
‫عات‬
‫هاي‌پرداز ش‌اطال‬
‫– طرا حيو‌اجراي س يستم‌‬
‫هاي‌اداري‬
‫ا س يو ن س يستم‌‬
‫–اتو م‬
‫ا ي شهاي آ م وزشي‬
‫گر‬
‫ايع‬
‫رشته‌مهند سي صن‬
‫ا سيارشد‬
‫ارشن‬
‫ك‬
‫در‌مقط ع‌‬
‫گراي شهاي آ م وزش يرشته‌ صناي ع‬
‫ا سيارشد‬
‫ارشن‬
‫ك‬
‫• مقط ع‌‬
‫ايع‬
‫– مهند سي صن‬
‫– مد ير يت س يستم و‌بهره‌وري‬
‫اعي‬
‫– مهند سي س يستمهاياجتم‬
‫ادي‬
‫قتص‬
‫ا‬
‫الي‬
‫– مهند سي‌ م‬
‫اوري‬
‫– مد ير ي ت‌ن وآوري‌و‌فن‬
‫ام ي ن‌‬
‫– مد ير يت‌لج ست ي ک و‌زنج ير ه‌ت‬
‫گراي شهاي آ م وزش يرشته‌ صناي ع‬
‫ا سيارشد‬
‫ارشن‬
‫ك‬
‫• مقط ع‌‬
‫گراي ش‌ مهند سي‌صناي ع‬
‫‪96‬نفر‬
‫قتصادي‌اجتماعي‬
‫هاي‌ا‬
‫گراي ش‌ مهند سي‌ سي ستم‌‬
‫‪64‬نفر‬
‫گراي ش‌ مديري ت‌ سي ستم‌و‌بهر ه‌وري‬
‫‪3 8‬نفر‬
‫گراي ش‌ مهند سي‌مالي‬
‫‪- 3‬نفر‬
‫گراي ش‌ مجازي‌ مديري ت‌ سي ستم‌و‌بهر ه‌وري‬
‫‪1 63‬نفر‬
‫گراي ش مهند س ي صناي ع‬
‫عتي‌و‌ساير‌‬
‫صن‬
‫هاي‌‬
‫• كش ف‌و‌برر سي‌مشكالت‌واحد‬
‫ا‪.‬‬
‫انه‬
‫از م‬
‫ات‌و‌ س‬
‫مؤ سس‬
‫اط‌منطقي‌بي ن‌اجزاي‌انواع‌ س يستم‬
‫• جستج وي‌ارتب‬
‫هاي‌توليد‌و‌غ يرتوليدي‪.‬‬
‫هي‌‬
‫ازد‬
‫هتري ن‌ب‬
‫ك س ب‌ب‬
‫ا م ه‌ريزي‌و‌ارائه‌ مد ل‌جهت‌‬
‫• برن‬
‫ا‪.‬‬
‫كرد‌ س يستمه‬
‫ار‬
‫ك‬
‫از‌‬
‫ق ص‌و‌ارائه‌ مد ل‌‬
‫• كنتر ل‌ س يستمها‌جهت‌پي‌گيري‌نوا‬
‫ا يي‪.‬‬
‫مطلو ب‌و‌نه‬
‫اتي‌‬
‫هاي‌ت حق يق‬
‫كت‌در‌اجراي‌پروژه‌‬
‫ا م ه‌ريزي‌و‌شر‬
‫• برن‬
‫عتي‪.‬‬
‫صن‬
‫هاي‌تول يدي‌‬
‫ا س ب‌براي‌طرا حي‌وا حد‬
‫هاي‌من‬
‫• ارائه‌ال گ و‬
‫كشور‪.‬‬
‫ع ظ يم‌‬
‫گراي ش مديريت سيستم و‌بهر ه‌وري‬
‫عتي‪.‬‬
‫هاي‌ صن‬
‫• تصدي‌مد يريت‌وا حد‬
‫• تجز يه‌و‌ت حل ي ل‌مشكالت‌و‌نارسائ يهاي‬
‫ائه‌طر يقبراي‌‬
‫عتي‌و‌ار‬
‫هاي‌ صن‬
‫مد يريت‌وا حد‬
‫ه بود‌مد يريت‪.‬‬
‫ب‬
‫ام‌ت حق يق‌و‌برر سي‌در‌زم ينه‌روشهاي‌‬
‫•انج‬
‫ا‌توج ه‌ب ه‌‬
‫ه بود‌ا ي ن‌روشها‌ب‬
‫مد يريت‌و‌ب‬
‫كشور‪.‬‬
‫شرايط‌‬
‫قتصادي‪-‬اجتماع ي‬
‫گراي ش مهند س ي سيستمهايا‬
‫ائر‌ مختل ف‬
‫ا م ه‌ريزي‌در‌دو‬
‫ام‌ا مور‌برن‬
‫•انج‬
‫ا م ه‌ريزي‪.‬‬
‫برن‬
‫ا‌‬
‫• طرا حي‌و‌برر سي‌ س يستمهاي‌ مختل ف‌ب‬
‫ا‌ت وج ه‌به‌‬
‫اد‌ مختل ف‌آ ن‌و‌ب‬
‫ع‬
‫درن ظر‌ گرفت ن‌اب‬
‫امعه‪.‬‬
‫ات‌ج‬
‫ان‬
‫ا‪‌،‬اولويتها‌و‌امك‬
‫ه‬
‫از‬
‫ني‬
‫ا ي شهاي آ م وزشي‬
‫گر‬
‫ايع‬
‫رشته‌مهند سي صن‬
‫كترا‬
‫در‌مقط ع‌د‬
‫گراي شهاي آ م وزش يرشته‌ صناي ع‬
‫كترا‬
‫• مقط ع‌د‬
‫ا ي عدر‌دوره‌‬
‫كده مهند س‌ صن‬
‫–دانش‬
‫كتريداراي يك گراي ش‬
‫د‬
‫اشد‪.‬‬
‫ا يع))‌ مي‌ب‬
‫((مهند سي صن‬
‫انشكده‬
‫هشيد‬
‫ال يتهايپژو‬
‫ع‬
‫ف‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫هشي‌دانشكده‌ مهند سي‌صناي ع‬
‫عاليتهاي‌پژو‬
‫آمار‌و‌اطالعات‌ف‬
‫‪500‬‬
‫‪450‬‬
‫‪400‬‬
‫‪350‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪496‬‬
‫‪317‬‬
‫‪248‬‬
‫‪58‬‬
‫‪52‬‬
‫‪6‬‬
‫هش ي‌دانشكد ه‬
‫هاي‌پژو‬
‫فعاليت‌‬
‫آمار‌مقاالت‌‪ISI‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Estimated 87‬‬
‫)‪87(6Month‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪84‬‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫هشي‌داخلي‬
‫مقاالت‌علمي‌پژو‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Estimated 87‬‬
‫)‪87(6Month‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪84‬‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫مقاالت‌خارجي‌ غير‌‪ISI‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Estimated 87‬‬
‫)‪87(6Month‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪84‬‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫هاي‌خارجي‬
‫كنفران س‌‬
‫مقاالت‌‬
‫‪30‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Estimated 87‬‬
‫)‪87(6Month‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪84‬‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫هاي‌داخلي‬
‫كنفران س‌‬
‫مقاالت‌‬
‫‪25‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Estimated 87‬‬
‫)‪87(6Month‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪84‬‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫ك ل‌مقاالت‬
‫آمار‌‬
‫‪83‬‬
‫‪90‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Estimated 87‬‬
‫)‪87(6Month‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪84‬‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫كتا ب‬
‫انتشار‌‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Estimated 87‬‬
‫)‪87(6Month‬‬
‫‪86‬‬
‫‪85‬‬
‫‪0‬‬
‫‪84‬‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫انشكده‪:‬‬
‫ات يد د‬
‫ا ييبه‌ا س‬
‫هد‬
‫ا يزا‬
‫• جو‬
‫ا ل‌ ‪1 383‬‬
‫اه‌ س‬
‫هش گر‌نمونه‌دانش گ‬
‫اد‌پژو‬
‫ ا ست‬‫ا ل‌‪1 385‬‬
‫اه‌ س‬
‫هش گر‌نمونه‌دانش گ‬
‫اد‌پژو‬
‫‪ -‬ا ست‬
‫ا ل‌‬
‫هش گر‌نمون ه‌بسيجي‌كشور‌در‌ س‬
‫اد‌پژو‬
‫ ا ست‬‫‪1 386‬‬
‫اله‌‪ISI‬در‌‬
‫ايه ‪ 3‬مق‬
‫اطر‌ار‬
‫ا ي ه‌تشو يقي‌بخ‬
‫اي‌پ‬
‫‪ -‬اعط‬
‫ا ل‌‪1 386‬‬
‫س‬
‫ا ل‌‪1 387‬‬
‫اه‌در‌ س‬
‫‪ -‬م حقق‌برجسته‌ج وا ن‌دانش گ‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫•همكاري در‌بر‌گزاريكنفران سهايعلمي‪:‬‬
‫ايع‬
‫ان س‌مهند سي‌ صن‬
‫–كنفر‬
‫ان س‌مد يريت‬
‫–كنفر‬
‫أم ي ن‬
‫ان س‌لجستيك و‌زنج ير ه‌ت‬
‫–كنفر‬
‫اوي‬
‫ان س‌داده‌ك‬
‫–كنفر‬
‫عم يرات‬
‫ان س‌ن گهداري‌و‌ت‬
‫–كنفر‬
‫هش ي دانشكد ه‬
‫فعاليتهايپژو‬
‫•همكاري در‌انتشار‌نشرياتعلمي‪:‬‬
‫كبير‬
‫هشي‌ام ير‬
‫–نشريه‌علمي‌پژو‬
‫هشي‌‌‪JISE‬‬
‫–نشريه‌علمي‌پژو‬
‫هشي‌ ‪Journal of‬‬
‫–نشريه‌علمي‌پژو‬
‫‪operations research‬‬
‫انشكده‬
‫ه يئتعلميد‬
‫اي‬
‫اع ض‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كترا ميرا حمدي جاويد‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ازي‬
‫– به ينه س‬
‫ادفي‬
‫ازيتص‬
‫– مد ل‌ س‬
‫– سبد‌ سهام‬
‫ازيا ستوار‬
‫– به ينه س‬
‫ادفي‬
‫ازي‌تص‬
‫– به ينه‌ س‬
‫ار‌و‌احتماالت‬
‫– آم‬
‫ات‬
‫–ت حق يقدر‌عمل ي‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر‌عبا س‌ا حمدي‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ها‬
‫–ت حليلي‌و‌طرا حي‌ س يستم‌‬
‫عات‬
‫اوري‌اطال‬
‫– فن‬
‫اوي‬
‫– مد يريت‌داده‌و‌داده‌ك‬
‫هوشمند‬
‫هاي‌‬
‫– سيستم‌‬
‫ام ي ن‬
‫– مد يريت‌زنج يره‌ت‬
‫ها‬
‫ازي‌ س يستم‌‬
‫– شبيه‌ س‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كبراصفهانيپ ور‬
‫كترا‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫عاتي ‪ERP‌، DSS‌، MIS‬‬
‫– سيستمهاياطال‬
‫الي‬
‫هاي م‬
‫عات‌در‌بازار‬
‫اورياطال‬
‫– فن‬
‫– مدلهايتصم يم‌گيري‌در‌بور س‬
‫– مد يريت دان ش‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كترعبا س‌افرازه‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫– مد يريت دان ش‬
‫اني‬
‫اب ع‌ان س‬
‫– مد يريت من‬
‫اني‬
‫از م‬
‫ار‌ س‬
‫– مد يريترفت‬
‫اري‬
‫هايك‬
‫ه بود‌فرآ يند‬
‫– مهند سي مجدد‌و‌ب‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كبرپ ور‌شيرازي‬
‫كتر‌ م ح س ن‌ا‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ا يي‌‬
‫اس‬
‫ها‌در‌شن‬
‫اربرد‌علم‌ س يستم‌‬
‫ك‬
‫عه‌و‌‬
‫–تو س‬
‫اله‬
‫و‌ ح ل‌م س‬
‫ارمند‬
‫اخت‬
‫هاي‌ س‬
‫–ت حل ي ل‌و‌طرا حي‌ س يستم‌‬
‫هاي‌پيچ يده‬
‫ازي‌ س يستم‌‬
‫– مدل س‬
‫ا م ه‌ريزي‌ا ستراتژيك‬
‫– برن‬
‫– مد يريت‌و‌مهند سي فرآ يند‬
‫كيفيت‬
‫– مد يريت‌و‌مهند سي‌‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر مجيدا مي ن‌نيري‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ك يف يت‬
‫ك نتر ل‌‬
‫ك يف يتبا‌انجام‌‬
‫–ا صالح‌‬
‫اري‬
‫آم‬
‫ا م ه‌ريزي‌توليد ‪sequencing‬براي‬
‫– برن‬
‫اش ي ن ‪job shop or flowshop‬‬
‫م‬
‫ازار‬
‫اتب‬
‫–ت حق يق‬
‫هاي‬
‫اريبرآورد‬
‫ار گيري طر حهاي آ م‬
‫– آم‬
‫اري‬
‫آم‬
‫اري‬
‫اج‌آ م‬
‫–ا ستنت‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كترعلياصغر‌ت وفي ق‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫اق‌‬
‫ابيانط ب‬
‫ا مهاي‌ارز ي‬
‫عه‌ن ظ‬
‫– طرا حي‌و‌تو س‬
‫كيقيت‬
‫ا م ع‌‬
‫– طرا حي‌ س يستمهاي مد يريتكيفيت ج‬
‫ابي آنها‬
‫اني‌و‌ارز ي‬
‫از م‬
‫الي‌ س‬
‫ع‬
‫و‌مدلهاي‌ت‬
‫اي‌‬
‫ا يداربر‌م بن‬
‫عه‌پ‬
‫– مدلهاي‌تو س‬
‫هاي‌ملي‌و‌بي نالمللي‬
‫اندارد‬
‫ا ست‬
‫عه‌كيفيت‬
‫هاي‌تو س‬
‫ها و‌ا ستراتژي‌‬
‫ه برد‬
‫– را‬
‫– سيستمهايتوليد و‌اثرات‌ز يست م ح ي طي‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر حميد داوود‌پ ور‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ا م ه‌ريزي‌و‌كنتر ل‌توليد‬
‫– برن‬
‫انه‬
‫ارخ‬
‫– طرا حيك‬
‫عم يرات‬
‫هاي‌ن گهداريو‌ت‬
‫– طرا حي س يستم‌‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتررضا‌ر م ضاني خ ورشيد دو س ت‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫هاي‌پيچ يده‬
‫–ت ح يلي ل س يستم‌‬
‫ارمند‬
‫اخت‬
‫هاي‌ س‬
‫–ت حل ي ل س يستم‌‬
‫ه بردي‬
‫ات‌را‬
‫ع‬
‫ال‬
‫– مط‬
‫اني‬
‫از م‬
‫ات‌ س‬
‫ع‬
‫ال‬
‫– مط‬
‫ا ضي – منطقي‬
‫ازي‌ر ي‬
‫– مد ل‌ س‬
‫عات‌و‌ارتباطات‬
‫اورياطال‬
‫ا ت‌فن‬
‫ع‬
‫ال‬
‫– مط‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫هاني‬
‫كتررضا‌زنجيرانيفرا‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫أم ي نلجستيك‬
‫– مد يريتزنج يرهت‬
‫ابي‌تسه يالت‬
‫ا ن‌ي‬
‫– مك‬
‫ا ي لنقليه‬
‫ابيو س‬
‫– مس ير ي‬
‫انه‬
‫ارخ‬
‫– طرا حيك‬
‫هيئت‌علم ي‌دانشكد ه‬
‫اعضاي‌‬
‫كتر مير مهدي سيداصفهاني‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫– مدل ينگ‬
‫ان‬
‫ابليتاطم ين‬
‫–ق‬
‫– سيستم‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتركاوه م حمد‌ سيرو س‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ا م ه‌ريزي‌ا ستراتژيك‬
‫– برن‬
‫ان‬
‫از م‬
‫الي س‬
‫ع‬
‫– مد ل‌ت‬
‫ا يست گي م حوري‬
‫–ش‬
‫–عوا م ل‌كليدي موفقيت‬
‫ان‬
‫از م‬
‫– دوره‌عمر‌ س‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كترعبا س‌ سيفي‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫هاي‌مهند سي )‪(MDO‬‬
‫ازي‌ س يستم‌‬
‫– به ينه‌ س‬
‫ازي‌ا ستوار‌)‪(Robust Optimization‬‬
‫– به ينه‌ س‬
‫اري‬
‫ات آ م‬
‫ايش‬
‫– طرا حيبه ينه آز م‬
‫ها‬
‫ا يي س يستم‌‬
‫اي‬
‫– مهند سيكيفيت و‌پ‬
‫– ‪Quality Engineering‬‬
‫اميكي‬
‫هاي‌د ين‬
‫ازي‌ س يستم‌‬
‫ازي‌و‌شبيه‌ س‬
‫– مد ل‌ س‬
‫هيئت‌علم ي‌دانشكد ه‬
‫اعضاي‌‬
‫كترناصر‌شم س‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫– مد يريت آ موزشيو‌اداري‬
‫– بهره‌وري‬
‫اد‌ سنجي‬
‫قتص‬
‫–ا‬
‫كال ن‬
‫اد‌خرد‌و‌‬
‫قتص‬
‫–ا‬
‫– ‪Benchmarking‬‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر‌ سيد‌ حميدرضا‌شهابي‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫كنولوژي‌پيشرفته‬
‫–ت‬
‫– مترولوژي‬
‫عم يرات‬
‫ا مه‌ر يزي‌ن گهداري‌و‌ت‬
‫– برن‬
‫ق يت‌و‌نوآوري‬
‫– مد يريت‌خال‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر جما ل‌شهرابي‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫كاني‬
‫عات‌ م‬
‫كنولوژياطال‬
‫–ت‬
‫ا ن‌ م حور‬
‫هاي مك‬
‫ال يز‬
‫– آن‬
‫اوي‬
‫ك‬
‫– داده‌‬
‫هاي چند‌متغيره داده‬
‫ال يز‬
‫– آن‬
‫هاي‌مشتري‌ مدار‬
‫– طرا حي س يستم‌‬
‫ازار‬
‫اتكمي و‌كيفيب‬
‫–ت حق يق‬
‫ام يكپي ش‌بيني‬
‫هاي‌د ين‬
‫– طرا حي س يستم‌‬
‫ال يزتصم يم‌گيري‌و‌ريسك‬
‫– آن‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫ا ض ل‌زرندي‬
‫كتر م حمد‌ ح س ي نف‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫و‌ازي‬
‫اويكالس يك ف‬
‫– داد ه‌ك‬
‫ازينوع‌او ل‌و‌نوع‌دوم‬
‫هاي‌ف‬
‫– طرا حي س يستم‌‬
‫عات‌و ب مح ور‬
‫هاي‌اطال‬
‫– سيستم‌‬
‫هوشمند‬
‫–عوا م ل‌‬
‫هاي‌‬
‫انيتصم يم و‌ س يستم‌‬
‫شتيب‬
‫هاي‌پ‬
‫– طرا حي س يستم‌‬
‫عات‌ مديريت‬
‫اطال‬
‫ازي‬
‫–تشخ ي صال گو‌و‌خوشه‌بندي‌ف‬
‫ازي‬
‫هاي‌ مج‬
‫– سيستم‌‬
‫ازي‬
‫امليف‬
‫هاي‌تك‬
‫–ال گوريتم‌‬
‫ك ه‌اي‬
‫شب‬
‫ت وزي عش ده‌‬
‫عات‌‬
‫هاي‌اطال‬
‫– سيستم‌‬
‫انبنديهوشمند‬
‫هاي‌ز م‬
‫– سيستم‌‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر سيد م حمد‌تقيفاطميقمي‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫الي‬
‫هاي‌احتم‬
‫– شبكه‌‬
‫ا م ه‌ريزي‌توليد‬
‫– ‌برن‬
‫ها‬
‫– طرا حيو‌تجز يه و‌ت حل ي ل س يستم‌‬
‫اري‬
‫–كنتر ل‌كيفيت آ م‬
‫هاي‌ ص ف‬
‫– سيستم‌‬
‫–كنتر ل‌پروژه‬
‫–كنتر ل‌توليد و‌ م وجود يها‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر داوود‌فدايي‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ه يزات‬
‫اخت‌تج‬
‫– طرا حيو‌ س‬
‫–انرژيهايتجد يدپذ ير‬
‫ارآفريني‬
‫–ك‬
‫– مد يريتانرژي‬
‫هز ينهتوليد و‌نوآوري‬
‫ه ش‌‬
‫ا‬
‫– بهره‌وري‌از‌طر يقك‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫قائمي‬
‫كتراب والف ض ل‌‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ا ئ ل‌‬
‫أكيدبر‌م س‬
‫ا‌ت‬
‫ا ضيب‬
‫ابي‌مدلهاير ي‬
‫– به ين ‌هي‬
‫مهند سينفت‬
‫ات‬
‫–ت حق يقدر‌عمل ي‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫قد سيپ ور‬
‫كتر سيد ح س ن‌‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ازي)‬
‫قطعيو‌ف‬
‫هدفه(‬
‫ا م ه‌ريزي‌چند‬
‫– برن‬
‫انند‌‪ AHP‬و‌‪ Topsis‬و‌‪)...‬‬
‫اخصه( م‬
‫ا م ه‌ريزي‌چندش‬
‫– برن‬
‫أم ي ن‬
‫ا‌مد يريتزنج يرهت‬
‫ا حث‌مرتب ط‌ب‬
‫– مب‬
‫– مد يريتپروژه‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كريمي‬
‫كتربهروز‌‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ام ي ن و‌لجستيك‬
‫–زنج يرهت‬
‫ا م ه‌ريزي‌و‌كنتر ل‌توليد و‌ م وجود يها‬
‫– برن‬
‫ه يور ستيك‬
‫ا‬
‫اربرد‌روشهاي مت‬
‫–تئوريو‌ك‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كيمياگري‬
‫كترعلي م حمد‌‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫اد‌ سنجي‬
‫قتص‬
‫هاي‌ا‬
‫– مد ل‌‬
‫اركينگ‬
‫ا م ه‌ريزي‌ا ستراتژيكبنچ م‬
‫– برن‬
‫– مد يريتتكنولوژيك‬
‫– بهره‌وري‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كترعليرضا الري‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫انيتصم يم‬
‫شتيب‬
‫هوشمند‌پ‬
‫هاي‌‬
‫– سيستم‌‬
‫– مد يريتفرآ يند و‌مهند سي مجدد‬
‫ه بود‌فرآ يند و‌‌مد يريت‬
‫ا‌ب‬
‫هاي‌مرتب ط‌ب‬
‫– طرا حي س يستم‌‬
‫امع‬
‫كيفيت ج‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫كتر سيدنصر‌ا‪ ‌...‬مرعشي‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ا ن‌ سنجي‬
‫ا‪‌،‬ز م‬
‫ار‌و‌روشه‬
‫عه‌ك‬
‫ال‬
‫– مط‬
‫– مهند سي خط و ط‌توليدي‬
‫ا م ه‌ريزي‌ا ستراتژيك‬
‫–برن‬
‫– مهند سيبهره‌وري‬
‫–ار گونو مي‬
‫اريو‌خط و ط‌توليدي‬
‫ههايك‬
‫ا‬
‫– طرا حيا يست گ‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫عطر‌ ح سيني‬
‫كتر سيد م حمد‌ م‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ات‬
‫–ا ستراتژيتوليد و‌عمل ي‬
‫عت‬
‫–ا ستراتژيبخ ش‌ صن‬
‫هاي‌كميدر‌ا ستراتژيتوليد‬
‫– مد ل‌‬
‫هاي‌توليد مبتنيبر‌‪JIT‬‬
‫– سيستم‌‬
‫ان)‬
‫ام‬
‫– سيستمتوليدهولونيك(خود‌ س‬
‫– سيستمتوليد سلولي‬
‫ام ي ن‬
‫–لجستيك و‌زنج يرهت‬
‫اعضايهيئتعلم ي دانشكد ه‬
‫عيد منص ور‬
‫كتر س‬
‫•د‬
‫هاي‌تخصصي‪:‬‬
‫– زم ينه‌‬
‫ا نعمر‌ محصو ل‬
‫اي‬
‫– مد يريتپ‬
‫ا يدار‬
‫–توليدپ‬
‫– چرخه‌تكو ي ن محصو ل‬
‫– ‪Design for X‬‬
‫ها‬
‫– مهند سي مجدد‌فرايند‬
‫الي‬
‫–توليدد يجيت‬