16 - Gymnázium Tanvald

download report

Transcript 16 - Gymnázium Tanvald

ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
AUTOR:
Jan KOHOUTEK
TEMATICKÁ OBLAST:
Fyzická geografie
NÁZEV DUMu:
Hydrosféra – podpovrchová voda
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu:
16
KÓD DUMu:
JK_FYZ_GEO_16
DATUM TVORBY:
10.12.2012
ANOTACE (ROČNÍK):
Kvinta – DUM seznamuje žáky s podpovrchovými vodami.
METODICKÝ POKYN:
Podpovrchové vody
• Voda pod ZP
1. Půdní – obsažena v půdě, nevytváří souvislou
hladinu
• Půdní vlhkost obsažená v pórech
• Póry vyplňuje i vzduch
2. Podzemní (spodní voda) – vyplňuje průliny,
pukliny zvodněných hornin
• Hladina podzemní vody – úroveň odkud jsou
půdní dutiny souvisle vyplněny podzemní vodou
• Hladina podzemní vody tvoří rozhraní mezi
saturovanou zónou a nesaturovanou zónou v
horninovém prostředí
Podpovrchové vody
• Podzemní voda tvoří okolo 20 % světových zásob sladké
vody, využívá se často jako zdroj vody
• Zvodeň - tvoří dlouhodobé nebo trvalé vodní těleso
• Většina vody pod zemským povrchem pochází ze vsaku
povrchové vody, ta se nazývá vadózní
• Část této vody může být po dlouhá geologická období
uzavřena mezi nepropustnými vrstvami a tuto podzemní
vodu pak označujeme jako fosilní
• Pokud vystupuje z nitra Země, jedná se o juvenilní podzemní
vodu
může vyvěrat například ve vulkanických oblastech
a v tektonických zlomech
Artéská voda
• Střídání propustných vrstev s nepropustnými
• Jsou-li zvodněné vrstvy ukloněné, nebo prohnuté do
tvaru pánve
hladina podzemní vody je pod
hydrostatickým tlakem
napjatá voda (artéská)
• Po navrtání začne voda tryskat na povrch
• Označení pochází od bývalé francouzské provincie Artois,
kde bylo ve 12. století vytvořeno kartuziánskými mnichy
mnoho artéských studní, nicméně již dříve byly známy
artéské studny v Sýrii a Egyptě
Artéská voda
• Simpsonova poušť je rozlehlá a vyprahlá oblast
rudého písku a písečných dun ve střední Austrálii,
západně od středu kontinentu
• Pod Simpsonovou pouští se rozkládá Velká
artéská pánev, ohromná zásoba podzemní vody,
kam odtéká voda jednoho z nejrozsáhlejších
povodí na světě
• Tato podzemní voda na mnoha místech vyvěrá na
povrchu, ať už jako přírodní prameny (např.
Dalhousie Springs), nebo skrze umělé vrty sloužící
k napájení dobytka
Simpson desert
Prameny
• Přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch
• Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné,
výstupné a přelivné
• Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene
vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do
vodní sítě
• Pokud se na jednom místě vyskytuje více pramenů z téhož
podzemního zdroje, označuje se místo jako prameniště
• Některé prameny vyvěrají přímo do vodního toku, jezera,
moře, označují se jako utajené prameny
Prameny
• V České republice je pozorovací síť pramenů
• U pozorovaných pramenů se provádí měření
vydatnosti, teploty a Ph
• Jednotkou vydatnosti pramenů je l·s−1, při
velkých vydatnostech m3.s−1
Pramen řeky Volyňky v jižních Čechách
Pramen Labe
Zeď se znaky polabských měst
Prameny
• Podle teploty:
• prameny studené (s průměrnou teplotou
nepřesahující 20 °C)
• prameny teplé (s průměrnou teplotou vyšší
než 20 °C):
– vlažné (hypotermální, do 37 °C)
– teplé či teplice (termální, do 50 °C)
– vřídla (termy, přes 50 °C)
Termální pramen
• Vystupuje ohřátá voda často obohacená o minerální
složky
• Voda proniká puklinami do zemské kůry do značných
hloubek, kde se vlivem tektonických poruch dostává
do blízkosti magmatu, o který se ohřívá a vystupuje
nahoru
• Její teplota nedosahuje ale takové velikosti, aby
umožňovala přeměnu na páru, čímž nedochází ke
vzniku gejzírů a ohřátá voda jen zvolna vytéká z
podpovrchu
• Lze využívat pro vytápění, či pro rekreaci
• Nejznámější lokality pocházejí z Islandu, kde se lidé
často koupají v horkých jezerech i přes studené okolní
klima a teplá voda je využívána i pro vytápění chodníků
• Využívají se také k léčbě různých onemocnění jako
převážně nemocí kůže
Termální pramen na Islandu
Gejzíry
• Vyvrhování vařícího proudu vody a páry na zemský
povrch v určitých časově omezených periodách (či v
podstatě i nepřetržitě) ve vulkanicky aktivních
oblastech
•
• Název pochází z islandského nejznámějšího gejzíru
Geysir v oblasti Haukadalur
• Jeho název je odvozen z islandského slovesa geysa
znamenajícího „proudit“
• Na světě je známo okolo tisíce gejzírů (jiný zdroj
uvádí počet 700), z toho přibližná polovina se
nachází v Yellowstonském národním parku v USA
Gejzíry
• Gejzíry jsou spojené s vulkanicky aktivními
oblastmi, jelikož žhavé magma pod povrchem
dodává vodě teplo potřebné k přehřátí a vzniku
gejzíru
• Povrchová či podzemní voda se vsakuje systémem
trhlin do podzemí do hloubky okolo 2000 metrů, kde
se dostává do kontaktu s horkými horninami, což
vede k zahřátí, přehřátí a explozivnímu vytlačení
vody a páry na povrch a vzniku gejzíru
• Vodní erupce dosahují různé výšky v závislosti na
tlaku dosaženém v podzemí a mohou dosahovat až
několika desítek metrů
• Nejvyšší aktivní gejzír k roku 2010 je Steamboat
Geyser, který dosahuje výšky okolo 90 metrů
Animace ukazující vznik vodní
páry a následného výtrysku a
opětovného naplnění rezervoáru
Gejzír Strokkur těsně
před erupcí
Erupce gejzíru Strokkur na Islandu
Erupce gejzíru Strokkur na Islandu
Údolí gejzírů - Kamčatka
Použité zdroje a literatura
Literatura:
Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS.
Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment.
Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment.
Internetové zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Simpsonova_pou%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1ln%C3%AD_pramen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gejz%C3%ADr
Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály:
DUNN, Andrew. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Artesian_Well.png
ADAMEC, David. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Simpsondesert.jpg
JAPO. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volynka-Riverhead.JPG
MIAOW. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012.]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elbe_Spring_in_Karkonosze_from_N_174.jpg
DRÉO, Johann. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012 ]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Islande_source_Deildartunguhver.jpg
KRAPF, Hansueli. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DSCN3789a.JPG
TILLE, Andreas. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GeysirEruptionNear.jpg
ЮК. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Geyser_animation.gif
NUNN, Robert. wikipedia [online]. [cit. 10.12.2012 ]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valley_of_the_Geysers.jpg