Transcript HYDRO 2

A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou
ODVODNĚNÍ PODZEMNÍ VODY
•
SKRYTÉ PRAMENNÍ VÝVĚRY
S
K
R
Y
T
É
DRENÁŽNÍ - EROZNÍ - BÁZE
V
Ý
V
Ě
R
Y
PRAMEN - PRAMENIŠTĚ
• MÍSTO ODVODNĚNÍ P.V. =
KŘIVKA HPV SE PROTNE S TERÉNEM
Klasifikace pramenů : podle pohybu p.v.
SESTUPNÉ – VZESTUPNÉ – PŘELIVNÉ
podle geolog. poměrů
SUŤOVÉ – VRTSEVNÍ – PUKLINOVÉ –
ZLOMOVÉ – KRASOVÉ
podle morfologie terénu
ÚDOLNÍ – SVAHOVÉ - TERASOVÉ
PRAMENY..a jak poznáme typ pramene?
V úrovní erozní báze i nad úrovní erozní báze
soustředěné – nesoustředěné
stálé –občasné - periodické
VARIABILITA VYDATNOSTI
Q10
r =
- Q90 . 100
Q
(%)
Jak zjistíme
hydraulickou
souvislost mezi
povrchovým tokem a
podzemní vodou ?
Jak zjistíme hydraulickou
souvislost mezi
povrchovým tokem a podzemní
vodou ?
Vypracujte na cvičení
Znázorněte pomocí
hydrizohyps :
drenážní funkci toku
břehovou infiltraci
nezávislost toku na
HPV
hladina podzemní vody HPV
volná - plocha omezující volnou zvodeň, jejíž tlak = tlaku
atmosférickému
napjatá – plocha zvodně, jejíž tlak > tlak atmosférický
Piezometrická hladina = výtlačná hladina,
plocha, jejíž tlak je roven tlaku atmosférickému
napjatost zvodně – výškový rozdíl mezi piezometrickou
hladinou a svrchní hranicí napjaté zvodně
bazální tlaková (výtlačná) výška – vzdálenost mezi spodní
hranicí zvodně a piezometrické hladiny
kladná a záporná výtlačná výška – poloha piezometrické
HPV vůči terénu
Hladina podzemní vody
VOLNÁ
NAPJATÁ
PIEZOMETRICKÁ
PIEZOMETRICKÁ HPV
HPV dynamická – statická
neustálená - ustálená
PROPUSTNOST HORNINOVÉHO
PROSTŘEDÍ
Jestliže je hornina schopná předat vsáklou
vodu dál účinkem hydraulického gradientu,
je schopná vodu akumulovat a umožnit její
pohyb
= hydrogeologický kolektor
opakem je
hydrogeologický izolátor
• Vrstevnatý kolektor
Nepropustné - propustné horniny ?
kolektor - izolátor
Hydrogeologický kolektor je horninové
těleso,jehož propustnost je ve srovnání s
bezprostředně sousedícím prostředím
natolik větší, že gravitační voda se jím
může pohybovat mnohem snadněji za
jinak stejných hydraulických podmínek
zvodněný kolektor = mocnost zvodně
zvodeň = akumulace p. vody
poloizolátor
• Hydrogeologický izolátor, uložený v
takové pozici, že jím protéká za daných
hydraulických podmínek
nezanedbatelně velké množství
podzemní vody do sousedního
kolektoru
ZVODNĚNÉ SYSTÉMY
= kolektor s přilehlými izolátory, nebo soustava vzájemně hydrodynamicky
komunikujících kolektorů
•
PODLE HYDRAULICKÉHO MECHANISMU :
Z.S. S VOLNOU HLADINOU
Z.S. S NAPJATOU HLADINOU
•
PODLE DYNAMIKY PODZEMNÍ VODY:
Z.S. SE STAGNUJÍCÍ VODOU
Z.S. S PŘÍRODNÍM PROUDĚNÍM
Z.S. S VYVOLANÝM PROUDĚNÍM
HRANICE ZVODNĚNÉHO SYSTÉMU
s vyvolaným prouděním
PLOCHA, NA NÍŽ SE ZASTAVÍ ŠÍŘENÍ ÚČINKŮ HYDRAULICKÉHO
ZÁSAHU DO Z.S.
• HRANICE ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
OTEVŘENÁ HRANICE :
• Plocha, přes kterou může docházet k výměně vody s okolím
(napájecí x odvodňovací )
UZAVŘENÁ HRANICE
POLOPROPUSTNÁ HRANICE
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY
FOSILNÍ voda? - JUVENILNÍ voda? - VADÓZNÍ voda?
V=k.I
POROZITA HORNIN
• UMOŽŇUJE
AKUMULACI A
PROUDĚNÍ P.V.
a tím vytvoření
ZVODNĚ
PROPUSTNOST PRŮLINOVÁ
Je vlastností porézních hornin
NEZPEVNĚNÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY
VĚTŠINA ZPEVNĚNÝCH KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ
• POROZITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
PRŮLINOVÁ
POROZITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
UMOŽŇUJE :
LAMINÁRNÍ (filtrační) PROUDĚNÍ PODZEMNÍ
VODY,
jehož rychlost je vyjádřena Darcyho rovnicí:
V = k.I
(m/s)
k - koeficient filtrace (odporový parametr)
I – hydraulický gradient
PROPUSTNOST PUKLINOVÁ
JE VLASTNOSTÍ PUKLIN
VYVŘELINY
METAMORFITY
ZPEVNĚNÉ SEDIMENTY
PROPUSTNOST KRASOVÁ