Yıllara Sari İşin Devri

Download Report

Transcript Yıllara Sari İşin Devri

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım
İşlerinde Vergilendirme Rejimi
Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin
Kapsamı
Beyan Süreci
İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti
Vergi kesintisi
Geçici vergi
Kesilen vergilerin mahsup ve iadesi
Gelir vergisi iade süreci
İade sistemine ilişkin görüş ve öneriler
Soruların cevaplandırılması
ÖZEL
İNŞAAT
İŞLERİ
Satış
Amaçlı
Şahsi
Kullanım
Amaçlı
TAAHHÜT
ŞEKLİNDEKİ
İNŞAATLAR
Yurt İçi
Yıllara Sari
Olan
Yurt Dışı
Olmayan
3
Faaliyet Konusu
Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet
Taahhüde Bağlı Olma
Karayolu
Boru İletim Hattı
Otoyol
Enerji Santrali
Havalimanı
Rafineri Tesisi
Liman
Sulama Tesisi
Tersane
Toprak Islahı, Taşkın Koruma
Köprü
Dekapaj
Tünel
Baraj
Metro
Bina
Viyadük
Haberleşme ve Enerji Hattı
Spor Tesisi
Proje Çizim İşi
Harita Yapım İşi
Arazi Toplulaştırması
İmar Planı Uygulamaları
Yeni Parsellerin Röleve, Tersim, Tescil İşleri
Kendi Arsası Üzerine Kendi Nam ve Hesabına Yapılan İnşaat İşi
Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşleri
Sadece Hazır Beton Teslimi
Sözleşmede yer teslimi için
öngörülen tarih
1
2
3
Sözleşmede belirtilen iş
başlangıç tarihi
Sözleşmenin imzalandığı tarih
Geçici ve Kesin
Kabul Usulüne Tabi
Olan Hallerde
Geçici Kabulün
Yapıldığını Gösteren
Tutanağın İdarece
Onaylandığı Tarih
Diğer Hallerde
İşin Fiilen
Tamamlandığı veya
Fiilen Bırakıldığı
Tarih
Sözleşmenin feshi,
Müteahhidin ölümü,
Müteahhidin iflası,
Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet
İş bitiminin yargıya intikal etmesi,
Sözleşmede geçici ve kesin kabule
bağlanan işler
• Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi Halinde
• Fesih Tarihi
• Sözleşmenin Karşılıklı Feshi Halinde
• Feshe İlişkin Belgenin Düzenlendiği Tarih
• Müteahhidin Ölümü Halinde
• Ölüm Tarihi
• Müteahhidin İflası Halinde
• Fesih Tarihi veya Feshe İlişkin Belgenin Düzenlendiği Tarih
• Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet Halinde
• Fesih Tarihi
• İş Bitiminin Yargıya İntikal Etmesi Halinde
• Yargı Kararıyla Belirlenen Tarih
Sözleşmesinde Geçici ve Kesin
Kabul Yapılacağı Belirtilen İşlerde
Geçici Kabul
Tutanaklarının Onaya
Tabi Olması
Durumunda
Geçici Kabul
Tutanaklarının Onaya
Tabi Olmaması
Durumunda
Onay Tarihi
Düzenleme Tarihi
Yıllara sari işin devri
Ferdi işletmenin sermaye şirketine
devri
Sermaye şirketinin başka bir
sermaye şirketine devri
Adi Ortaklık
Ortak 1
Ortak 2
Devir Tarihi
İşin
Tamamlandığı
Tarih
Adi Ortaklık
Sermaye
Şirketi
Sermaye
Şirketi
Devir Tarihi
İşin
Tamamlandığı
Tarih
Ortaklık
Hissesinin
Devri
Yıllara Sari
İnşaat ve
Onarma İşi
Sözleşmede, Tesisin Devreye
Alınması, İşletilmesi
İkinci
veya
Derece Müteahhitlerce
Makine, Tesisat Montajının
(Taşeronlarca)
Da
Yapılan İşlerde
Öngörülmesi Halinde
İşlerin Tamamının Bittiğini
Taşeronun Yüklendiği Kısmın
Gösteren Geçici Kabul
Fiilen Bitirildiği Tarih
Tutanağının Onaylandığı Tarih
Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması
2010 yılında (X) A.Ş. tamamı yıllara sari inşaat ve onarım işi
niteliğinde olan (A), (B) ve (C) işlerinin yapımını üstlenmiş olup, bu
3 ayrı iş için 10.000 TL tutarında müşterek genel gider yapmıştır.
İş Adı
Harcama Tutarı
Harcama Oranı (%)
İşlere Düşen Ortak
Genel Giderler
A
40.000
40
4.000
B
36.000
36
3.600
C
24.000
24
2.400
Toplam
100.000
100
10.000
İnşaat ve Onarma İşlerinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması
İşletme iki ayrı yıllara sari inşaat onarım işi, alım satım ve nakliye
işi yapmaktadır. Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderlerin
tutarı 10.000 TL dir. Buna göre ortak genel giderler aşağıdaki
şekilde dağıtılacaktır.
İş Adı
Harcama, Satış ve
Hasılat Tutarı
Harcama Oranı
Satış ve Hasılat
Tutarı (%)
İşlere Düşen Ortak
Genel Giderler
A Taahhüt İşi
40.000
40
4.000
B Taahhüt İşi
30.000
30
3.000
Alım – Satım İşi
15.000
15
1.500
Nakliye İşi
15.000
15
1.500
Toplam
100.000
100
10.000
Mükellefin A ve B olmak üzere iki adet yıllara sari inşaat ve onarım
işi vardır. Ayrıca bir mobilya mağazası işletmektedir. Sahip olduğu
24.000 TL değerindeki kamyonu her üç işte de kullanılmaktadır.
İş Adı
Harcama Tutarı
Harcama Oranı (%)
A İnşaatı
180
1/2
B İnşaatı
120
1/3
Mobilya Mağazası
60
1/6
%20 oranında ve normal usule göre (24.000 x %20=) 4.800TL amortisman ayrılmıştır.
İş Adı
Amortisman Oranı
Amortisman Tutarı
A İnşaatı
1/2
2.400
B İnşaatı
1/3
1.600
Mobilya Mağazası
1/6
800
Toplam
6/6
4.800
 Mükellefin YSİ kapsamındaki;
-(A) konut yapım işi 28.02.2012 tarihinde bitirilmiş.
-(B) havaalanı yapım işi 30.01.2012 tarihinde bitirilmiş.
-(C) yol yapım işi 06.12.2012 tarihinde başlamıştır.
 YSİ kapsamındaki (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere 2012/Kasım
ve 2011/Aralık tarihlerinde alınan iş makineleri alınmıştır.
-Söz konusu makineler 2012 yılında hiçbir işte kullanılmamıştır.
 Söz konusu iş makineleri (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere
alındığından, bu işte 2012 yılında hiç kullanılmamış olsalar bile;
2011 için ayrılan amortismanların
- Bu işin maliyetine ekleneceği,
- Diğer biten işlere amortismanlardan pay verilmeyeceği,
- Genel yönetim giderlerine atılmayacağı,
tabiidir.
Sonradan Ortaya Çıkan Giderler
Sonradan Ortaya Çıkan Gelirler
Yasal Düzenlemeler
Stopaj Matrahının Tespiti
Nakden ödeme
Hesaben ödeme
Avans ödemeleri
Döviz cinsinden ödemeler
Sözleşmesine
göre
yıllara
yaygın
olmayan inşaatın izleyen yıla sarkması
durumunda vergi kesintisi
Sözleşmesine göre yıllara yaygın olan
inşaatın başladığı yıl içinde bitirilmesi
durumunda vergi kesintisi
Taşeronlara yapılan ödemelerde vergi
kesintisi
Malzemenin
müteahhit
tarafından
sağlanıp işçiliğin taşeronlara yaptırıldığı
durumlarda vergi kesintisi
Ödenen
hak
edişlerden
vergi
kesilmemesi
durumunda
yapılacak
işlemler.
Tahakkuk ettirilip tahsil edilmemiş
bulunan istihkaklardan yapılan vergi
kesintisi
Maliyet + Kar usulüne göre yapılan
ödemeler üzerinden vergi kesintisi
İstihkak fiyat artışları ve vergi
kesintisi
Taahhüt edilen iş,
bütünü itibarıyla alt aşamalara
ayrılacak ve birden fazla takvim
yılına yaygın inşaat ve onarım
işlerine ilişkin kısmı için
vergi kesintisi yapılacaktır.
Yıllara yaygın inşaatlarda inşaat işinin
yanı sıra diğer faaliyet ve gelirlerin de
bulunması halinde geçici vergi
Geçici
kabulden
sonra
hakedişlerden
dolayı
geçici
ödenmesi
alınan
vergi
Yıllara sari olarak başlayan işin aynı yıl
içinde bitirilmesi halinde geçici vergi
uygulaması
Yıl içinde bitirilmesi öngörülen işin yıllara
sirayet etmesi halinde geçici vergi
uygulaması
Yıllara Yaygın
İşlerinden Elde
Beyanı
İnşaat ve Onarım
Edilen Kazançların
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin
Devam Ettiği Dönemlerde Beyanname
Verilmesi
 Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup
Tevkifatlara ilişkin tablo
 Diğer Vergi Borçlarına Mahsup
Tevkifatlara ilişkin tablo
Mahsup talep dilekçesi
Kendi vergi borçları
Ortağı bulunulan iş ortaklığının vergi borçları
Ortağı bulunulan adi ortaklığının vergi borçları
Ortağı bulunulan kollektif şirket vergi borçları
İş Ortaklığının İade Alacağının Ortaklarının Borçlarına Mahsup
 Nakden İade
Tevkifatlara ilişkin tablo
Tevkifatların ödendiğine ait belge
*Üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup talepleri nakden iade esaslarına göre
yapılır
Devralınan Ferdi İşletmenin
İstihkaklarından Kesilen Vergilerin
Devralan Şirketin Hesaplanan Kurumlar Vergisine
Mahsup ve İadesi
Geçici Kabul Tutanağı Onaylandıktan Sonra
Kesin Kabule İlişkin Olarak Yapılan Ödemelerden
Kesilen Vergilerin Mahsup Ve İadesi
T.C.K‘YA TAAHHÜT İŞİ YAPAN BİR MÜŞTERİM, YILLARA SARİ YOL İŞİNİ 2012
YILI İÇERİSİNDE FİİLEN TAMAMLAMIŞ VE GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI
31.12.2012 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR.
MÜŞTERİMİN YAPMIŞ OLDUĞU TAAHHÜT İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK
DÜZENLENEN SON HAKEDİŞİ ŞUBAT 2013'DE ONAYLANMIŞ VE FATURASI
DA BU AY İÇERİSİNDE DÜZENLETTİRİLMİŞTİR.BU DURUMDA,
GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI 2012 YILINDA ONAYLANDIĞI İÇİN, İŞİN BEYANI
2012 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA DAHİL EDİLECEKTİR.ANCAK,
2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILIP DA 2013 YILI İÇERİSİNDE FATURASI
DÜZENLENEN KISMIN GELİRİ 2012 YILINDA BEYAN EDİLECEK İŞİN
GELİRİNE Mİ DAHİL EDİLECEK YOKSA, GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI ONAY
TARİHİNDEN SONRA FATURA DÜZENLENDİĞİ İÇİN FATURANIN
DÜZENLENDİĞİ 2013 YILI BEYANINA MI DAHİL EDİLECEKTİR.
SAYGILARIMLA.
YMM
Sizinde bildiğiniz gibi yıllara sari inşaat işi yapan firmalar, inşaat bitinceye kadar
kar dağıtımı yapamamakta ve ortaklarına borç para vererek ortaklarının geçimini
saglamaktadırlar. Firmalar yılları sari inşaat süresince genelde başlangıçta zarar
etmekte işin sonuna doğru kara geçmekteler. (Şantiye kuruluş masrafları v.d.
nedenlerle) Ancak biz ortaklara verilen bu paraları gizli kar dağıtımı kabul
etmekte ve faiz hesaplamakta, kar dağıtımı yapılmış gibi vergileri tahakkuk ettirip
ödettiriyoruz. Firmanın hem zararda olduğu bu başlangıç dönemlerinde hemde
karlıymış gibi düşünüp vergilendirilmesi çelişki yaratıyor diye düşünüyorum.
Belkide yanlış düşünüyorum, konuyla ilgili görüşünüzü sunum içinde ifade
ederseniz sevinirim.
YMM