REHBER TANITIMI - Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve

Download Report

Transcript REHBER TANITIMI - Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İl Düzeyinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Faaliyetlerin
Stratejik Plan ve Performans Programlarına Uygunluğuna İlişkin
DEĞERLENDİRME RAPORU
HAZIRLAMA REHBERİ
YİKOB HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
Adem YILGIN
Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şube Müdür V.
İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Şube Müdür V.
İl Planlama Uzmanı
11 Aralık 2014 - Antalya
SUNUM PLANI
 Rehbere İlişkin Genel Bilgiler
 Rapor Hazırlama Süreci
 İlgili Bakanlıklara Gönderilecek Rapor Formatı
 Yapılacak Grup Çalışmasına Yönelik Ön Bilgi
YİKOB
Strateji ve Koordinasyon
Müdürlükleri
Hizmet İçi Eğitimi
REHBERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Rehberin Amacı ve Kapsamı
Bu rehber; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A
maddesi gereğince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından
hazırlanacak yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere
oluşturulan performans göstergelerine de raporlarda yer verilecektir.
Raporlama Usulü ve Süresi
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, takip eden yılın
Şubat ayı sonuna kadar valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve kurumların
bağlı/ilgili/ilişkili olduğu bakanlığa gönderilir.
Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır..
REHBERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Hukuki Dayanak
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 28/A maddesi,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (g) bendi,
RAPOR HAZIRLAMA
SÜRECİ
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 1
Kurum bazında değerlendirmeye tabi tutulacak birimlerin
belirlenmesi (Ek 1)
İnceleme Kapsamında Yer Almayan Kuruluşlar
 Adli ve Askeri Teşkilat
 Büyükşehir Belediyeleri
 İlçe Belediyeleri
 Üniversiteler
 Kalkınma Ajansları
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 1
KURUM BAZINDA DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK BİRİMLER
LİSTESİ
 Bakanlıkların İl Teşkilatları
(Örnek: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb.)
 Bakanlıkların Bölge Teşkilatları
(Örnek: Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü vb.)
 Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının İl/Bölge Teşkilatları
(Örnek: İl Göç Müdürlüğü, PTT Baş Müdürlüğü, TCDD Bölge Müdürlüğü,
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi vb. )
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 2
Bu kurumların bağlı olduğu bakanlık veya ilgili
kurumun Stratejik Plan ve Performans Programlarının
incelenmesi (Ek 2)
Birinci adımda belirlenen ve değerlendirmeye tabi tutulacak kurumların
bağlı/ilgili/ilişkili olduğu Bakanlık ve/veya ilgili kurumun, 5018 sayılı kanun
kapsamında hazırladıkları stratejik plan ve yılı performans programları göz
önünde bulundurularak, ilgili birimin iş ve işlemlerinin bu stratejik plan ve
performans programı hedefleri doğrultusunda incelenmesi bu aşamada
yapılacaktır
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 2
BAKANLIKLAR VEYA DİĞER MERKEZİ İDARE KURULUŞLARININ
STRATEJİK PLAN VE YILI PERFORMANS PROGRAMLARI
YİKOB tarafından Ek 1 kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşların bağlı oldukları
Merkez teşkilatlarının stratejik planlarında ve performans programlarında yer alan
stratejik amaç ve hedefler ile faaliyet ve bunlara ilişkin performans göstergelerinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda ilk olarak, tüm kurum ve kuruluşların plan ve program metinlerinin yer
aldığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan www.sp.gov.tr adresinden veya
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarından temin edilerek ilgili Plan ve
Performans Programları incelenecektir.
Plan ve Program Metinlerinin İncelenme Yöntemi
Söz konusu metinlerde incelenecek başlıklar ve bilgiler;
Stratejik Plan metinlerinde;
 Stratejik amaçlar
 Hedefler
Performans Programlarında
 Faaliyetler
 Performans göstergeleri
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 3
İncelenen her bir kurum için Ek 3 Formunun
doldurulması
İncelenen her bir birim için yapılan iş ve işlemlerin hedeflere uygunluğu
yönünde oluşturulacak "Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu" bu
aşamada doldurulacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 3
…………. Bakanlığı
…………. Dönemi Stratejik Planı
Tema
Stratejik
Hedef
STRATEJİK PLANA İLİŞKİN
(varsa)
Amaç
NİCEL VERİLER
BAKANLIK/KURUM
STRATEJİK PLAN
PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS
PROGRAMINA İLİŞKİN
NİCEL VERİLER
…………. Yılı Performans Programı
Stratejik
Performans Hedefi
Amaç
Hedef 1.1……..
TEMA 1.
………
(varsa)
Stratejik Amaç
1……………… Hedef 1.2……..
….
…………………
………………..
…….
Strateji (Varsa)
Faaliyet
Performans
Göstergesi
Performans
Göstergesi
Performans
Hedefi
1………
2………
Faaliyetler
Performans
1………………… Göstergeleri
2………………… 1…………………
2…………………
Performans
Hedefi
1………
………..
…………………
…………………
……
Performans
Hedefi
1………
Faaliyetler
Performans
1………………… Göstergeleri
………………… 1…………………
…………………
………………… …………………
………………… …………………
……
……
Faaliyetler
Performans
1………………… Göstergeleri
1…………………
Stratejik Amaç Hedef 2.1……..
2………………
….
………………
………………….. ………………… ………………….. …………………
…
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 4
Belirlenen kurumlara ilişkin
yatırımların istenmesi (Ek 4)
iş planlarının istenmesi
Kurum ve kuruluşlarca EK - 4'deki formata uygun bir şekilde hazırlanan
yatırım ve iş planları Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile koordineli olarak raporlanacak ve
bu formlarda yılsonu “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” verileri dikkate
alınacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 4
YILLIK YATIRIM FAALİYETLERİ İCMAL RAPORU
……………………….. İLİ 2014 YILI …………………. MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM
DEĞERLENDİRMESİ (TL)
Yatırımcı Kuruluş
Örneğin: Sağlık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim, Sağlık vb.
Sektörü
Toplam Proje Sayısı
2014 yılında yürütülen toplam proje
Tüm projelerin proje bedellerinin toplamı
Toplam Proje Bedeli (TL)
PROJELERDE
KULLANILAN
FİNASMAN
KAYNAKLARI
2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi
Merkezi İdare tarafından ilgili bütçe tertibinden yollanan ödenek
2014 Yılı İç Kredi Tutarı
Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt içi kredi tutarı
2014 Yılı Dış Kredi Tutarı
Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt dışı kredi tutarı
2014 Yılı Öz Kaynak
Kuruluşun kendi öz kaynaklarından kullanmış olduğu tutarı
2014 Yıl Hibe
Kuruluşa hayırseverler veya hibe programlarından bağışlanan tutar
Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)
2014 Yıl İçi Harcama (TL)
Toplam Harcama (TL)
Biten Proje Sayısı
Devam eden yıllara sari projeler için harcanan tutar
2014 yılı içerisinde yatırımlara harcanan tutar
Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı + 2014 Yıl İçi Harcama
2014 yılında bitirilen proje sayısı
Devam Eden Proje Sayısı
2014 yılı sonunda devam eden proje sayısı
Başlanmamış Proje Sayısı
2014 yılı programında olup başlanmamış proje sayısı (yer teslimi
yapılmamış proje başlanmamış iş kapsamında ele alınacaktır)
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Toplam Harcama / Toplam Proje Bedelleri
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 4/a
……………………….. İli ………………………… Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (Tl)
Proje Adı
TOPLAM
Proje
Başlama
Yılı
Proje
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcaması
2014 Yılı
Ödeneği
2014 Yılı
Aktarılan
Ödenek
Fiziki
Nakdi
2014 Yılı Gerçekleş Gerçekleşm
Harcaması
me
e
(%)
(%)
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 4/b
30/03/2014 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş Ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu
…………….. Bakanlığı / ..... İli
N
O
Birimi
Başlanmamış
Proje Sayısı
Başlanmamış
Devam
Proje Ödenek Eden Proje
Toplamı
Sayısı
Devam Eden
Proje Ödenek
Toplamı
Merkez Saymanlık
Hesabına Aktarılan
Tutar
1
2
3
TOPLAM
31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu
…………….. Bakanlığı / ..... İli
N
O
Birimi
1
2
3
TOPLAM
2014 Yılı
2014 Yılı Toplam
Proje Ödenek
Proje Sayısı
Toplamı
2014 Yılı
Biten Proje
Sayısı
2015 Yılında
2015 Yılına
Devam Eden Devreden Ödenek
Proje Sayısı
Toplamı
RAPOR HAZIRLMA SÜRECİ
ADIM 5
Adım 1’de belirlenen kurum/kuruluş tarafından
yürütülen yatırım ve faaliyetlerin Ek 3’de YİKOB
tarafından hazırlanan formda yer alan hedeflerle
uyumunu analiz ederek, her bir faaliyet için
değerlendirme raporu tablosu (Ek 5) dolduracaktır. Söz
konusu tablolar ilgili kurum/kuruluşlarca YİKOB’a
raporlanacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 5
FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve
 ……….Bakanlığı ……..Dönemi Stratejik Planı
Performans Programı:
 ……….Yılı Performans Programı
…………………………………………………………………………………………………………
Stratejik Amaç
………………………………………….
Hedef – Performans …………………………………………………………………………………………………………
Hedefi
………………………………………….
PG1. …………………………………………………..
Performans
PG2. …………………………………………………..
Göstergesi
…………………………………………………………
F1. …………………………………………………….
Faaliyet
F2. …………………………………………………….
…………………………………………………………
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
 Performans Programında belirlenmiş olan gösterge rakamının il düzeyindeki gerçekleşmesi
yazılacak!!! (Oran-%, Adet, Yıl) (Sadece rakamsal bilgi verilecek, açıklama yapılmayacak)
PG1
 Hedef gösterge düzeyine göre olumlu gerçekleşmeler için (+), olumsuzlar için ise (-) ifadesi
konulacaktır. Örnek: 77 (+), 70 (-)
……..
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
 Çok kısa bir açıklama yazılacak!!!! (3-4 cümleyi
geçmemeli)
 Merkezi nitelikteki faaliyetler için; “Merkezi
F1
nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde
değerlendirme yapılamamıştır.” Açıklaması girilmesi
yeterlidir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 6
Değerlendirme Raporu Formatına uygun olarak
YİKOB tarafından Nihai Rapor hazırlanacaktır.
(Ek 6)
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/a
İL SİYASİ HARİTASI
İl siyasi haritasında; ilçelerinde belirtildiği bir harita tam sayfa olarak
eklenecektir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/b
Nüfus Bilgileri Tablosu
S.NO
ILCE ADI
MAHALLE SAYISI*
2014 NÜFUS 2010 NÜFUS 2000 NÜFUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM
 6360 sayılı Kanun neticesinde oluşan mahallelerde dahil toplam mahalle sayısı
verilecektir.
 2014 ve 2010 yılı nüfus verilerinde “Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verileri
kullanılacak olup 2000 yılı nüfus verisinde “Genel Nüfus Sayımı” verileri
kullanılacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/c
Kurum Bilgileri
Bakanlık formatında yer alacak olan “Kurumun Hizmet Alanına İlişkin Özellikli Bilgiler”
kapsamında;
 Kurumun hizmet alanına yönelik fiziki, teknik, insan kaynakları kapasitesi (bina,
personel, araç-gereç vb)
 Hizmet Sorumluluk Alanı,
 Hizmet sorumluluk alanı, hizmet sorumluluk alanına yönelik yürüttüğü faaliyetlere
ilişkin istatistiki verilere (Örneğin; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul,
öğretmen/öğrenci sayısı, sınıf sayıları ve sınıf başına düşen öğrenci sayısı, ulusal
sınavlarda il başarı sırası ve benzeri istatistiki veriler)yer verilecektir.
 Bu bilgiler 2 sayfayı geçmeyecek şekilde tanzim edilecektir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/ç
……………... BAKANLIĞI
……………………………………MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE
FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU
ANALİZİ
Bu bölümde, ilgili bakanlık ve/veya diğer merkezi idare kuruluşunun faaliyetin
gerçekleştirildiği ildeki yatırımları analiz edilecektir. Sayfa bu duruma göre tanzim
edilecektir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/ç
Örnek 1;
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI XX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ YATIRIM VE
FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ
Örnek 2;
KALKINMA BAKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
......... İLİ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE
UYGUNLUĞU ANALİZİ
Örnek 3;
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE
FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ
İLGİLİ BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK DEĞERLENDİRME
RAPORU FORMATI
ÖN KAPAK
ARKA KAPAK
Ön kapakta ilgili bakanlığa bağlı birden fazla kuruluş olması durumunda, bu kuruluşlar
alt alta yazılacaktır.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları … Bölge Müdürlüğü
İLGİLİ BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK DEĞERLENDİRME
RAPORU FORMATI
İÇİNDEKİLER
I. Genel Bilgiler
 İl Siyasi Haritası (Ek 6/a)
 Nüfus Bilgileri Tablosu (Ek 6/b)
 Kuruma Ait Bilgiler (Ek 6/c)
II. ……………………………………Müdürlüğünün Yatırım Ve Faaliyetlerinin PlanProgram Metinlerine Uygunluğu Analizi
 …………….Bakanlığı
 ….. Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4) (Ek 4/a) (Ek 4/b)
 Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3)
 Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5)
 İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Bu rehberle amaçlanan “Değerlendirme Raporu” 6360 sayılı kanun
kapsamında büyükşehir statüsü kazanan illerde, Valilik bünyesinde
kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından
hazırlanacaktır.
2. Hazırlanacak “Değerlendirme Raporu” en geç Şubat ayı sonuna kadar
Başbakanlığa ve bağlı/ilgili/ilişkili olduğu Bakanlığa gönderilir.
3. Hazırlanacak olan “Değerlendirme Raporu” dijital ortamda (DVD)
muhafaza edilmesi amacıyla raporla birlikte gönderilecektir.
4. EK - 3 ve EK – 5 de performans programı yılı 2014 yılı olarak göz
önünde bulundurulacaktır.
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ
YİKOB
Strateji ve Koordinasyon
Müdürlükleri
GRUP ÇALIŞMASI
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ
1. GRUP
GRUBA DAHİL OLAN İLLER
1. İSTANBUL
2. TEKİRDAĞ
3. KOCAELİ
4. SAKARYA
5. BURSA
6. BALIKESİR
GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI
İSTANBUL İL BRİFİNGİ
28
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ
2. GRUP
GRUBA DAHİL OLAN İLLER
1. ANKARA
2. KAYSERİ
3. ESKİŞEHİR
4. KONYA
5. KAHRAMANMARAŞ
6. MALATYA
GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
SAĞLIK BAKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI
ANKARA İL BRİFİNGİ
29
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ
3. GRUP
GRUBA DAHİL OLAN İLLER
1. İZMİR
2. AYDIN
3. DENİZLİ
4. MANİSA
5. MUĞLA
6. ANTALYA
GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLANI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI
İZMİR İL BRİFİNGİ
30
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ
4. GRUP
GRUBA DAHİL OLAN İLLER
1. SAMSUN
2. TRABZON
3. ORDU
4. ERZURUM
5. VAN
6. DİYARBAKIR
GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLANI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI
SAMSUN İL BRİFİNGİ
31
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ
5. GRUP
GRUBA DAHİL OLAN İLLER
1. ADANA
2. MERSİN
3. GAZİANTEP
4. HATAY
5. MARDİN
6. ŞANLIURFA
GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI
ADANA İL BRİFİNGİ
32
Te ş e k k ü r e d e r i m …
Adem YILGIN
Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şube Müdür V.
İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Şube Müdür V.
İl Planlama Uzmanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(0312) 422 42 77
[email protected]