I operacje aktywne A + Z

Download Report

Transcript I operacje aktywne A + Z

Operacje gospodarcze
Dzielenie oraz łączenie kont
MGR ANNA KAMIŃSKA [email protected]
Cechy operacji gospodarczych
•
Dotyczą jednej jednostki
•
Muszą być udokumentowane
•
Wyrażane są wartościowo
•
Określana jest data ich wystąpienia
•
Są rezultatem podejmowanych decyzji
w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej lub wynikiem
zdarzeń losowych
•
Nie naruszają równowagi bilansowej
•
Powodują dwie, równoczesne i równe co do wielkości,
zmiany w składnikach aktywów i/lub pasywów.
Klasyfikacja operacji gospodarczych
•
Operacje wynikowe- wpływające bezpośrednio na wynik finansowy, czyli
przedstawiają jak przebiegała w danym okresie działalność i jaki jest jej
rezultat.
•
Operacje bilansowe- powodujące zmiany tylko w składnikach bilansu.
Wyróżniamy 4 TYPY:
•
Aktywne
•
Pasywne
•
Aktywno-pasywne zwiększające
•
Aktywno- pasywne zmniejszające
Typy operacji bilansowych
I operacje aktywne
A+Z–Z=P
II operacje pasywne
A=P+Z–Z
III operacje aktywno- pasywne
A+Z=P+Z
IV operacje aktywno- pasywne
A–Z=P–Z
A- suma aktywów
P- suma pasywów
Z- kwota operacji, która zwiększa (+) lub zmniejsza (-) dany składnik
aktywów lub pasywów
Przykład
W ciągu miesiąca stycznia miały miejsce następujące operacje
gospodarcze:
1.
Pracownik wpłacił do kasy 500 zł nie wykorzystanej kwoty zaliczki, którą
otrzymał na koszty podróży służbowej. TYP 1
2.
Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy za zakupienie w ubiegłym
okresie towary- 7 000 zł TYP 2
3.
Wypłacono przelewem z rachunku bieżącego wynagrodzenie za
ubiegły miesiąc- 13 000 zł TYP 4
4.
Wspólnik wniósł w formie aportu środek trwały na podwyższenie
kapitału podstawowego- 2 000. TYP 3
Zadanie Określ typ następujących operacji
gospodarczych
1.
2.
3.
Zakupiono 2 środki trwałe i przyjęto je na stan 8 000 zł
Otrzymano kredyt bankowy krótkoterminowy 10 000 zł
TYP 3
TYP 3
Podjęto środki pieniężne z rachunku bankowego do kasy 1 000 zł
TYP 3
4.
Zakupiono u dostawcy towar i przyjęto go do magazynu 300 zł
5.
Spłacono zobowiązanie z tytułu zakupu towarów z przyznanego
kredytu 500 zł TYP 4
6.
Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów 50 zł
7.
Pracownik zwrócił pobraną zaliczkę do kasy 100 zł
TYP 1
TYP 1
TYP 1
Dokumentacja operacji gospodarczych
•
Podstawą ewidencji są dowody księgowe.
•
Zapisy w księgach mogą być dokumentowane na podstawie:
• Dowodów źródłowych
• Dowodów zbiorczych
• Dowodów korygujących
• Zastępczych
• Rozliczeniowych
Konto księgowe
Konto jest to podstawowe urządzenie ewidencji księgowej służące
do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych.
Budowa konta księgowego
Nazwę i/lub numer cyfrowy
-Obciążanie konta
- Debetowanie konta
-Zapisywania w ciężar
konta
-Uznawanie konta
- Kredytowanie konta
-Zapisywania na dobro
konta
Lewa strona konta jest określana jako
Prawa strona konta określana jako
Winien (Wn) lub Debet (Dt)
Ma (Ma) lub Credit (Ct)
Podział kont księgowych
Konta księgowe
Wg przedmiotu
ewidencji
Bilansowe
Aktywne
Pasywne
Wg Sposobu
funkcjonowania
Niebilansowe
Aktywnopasywne
O naprzemiennym saldzie
(np. rachunek bieżący)
Wynikowe
(przychody i
koszty) NIE MAJĄ
SALD
O jednym lub dwóch saldach
Syntetyczne
(chronologia,
zasada
podwójnego
zapisu)
Analityczne
(tworzą księgi
pomocnicze,
powtórzony
zapis)
Rozliczeniowe
NIE MAJĄ SALD
Pozabilansowe- nie
wchodzą do bilansu
ani do rachunku
zysków i strat np. środki
trwałe w likwidacji,
zapasy obce.
•
Otwarcie konta polega na wypełnieniu nagłówka i
•
Zamknięcie konta polega na :
zapisaniu stanu początkowego przejętego z bilansu otwarcia
( o ile saldo nie jest zerowe) lub pierwszej operacji
wymagającej rejestracji na danym koncie.
1.
2.
Wyznaczeniu obrotów konta, czyli łącznych sum zapisów
dokonanych po każdej ze stron konta w określonym czasie.:
-
Obrót debetowy( Winien) to suma zapisów po stronie Dt (Wn) konta
-
Obrót kredytowy (Ma) to suma zapisów po stronie Ct (Ma)
Wyliczeniu salda końcowego, czyli różnicy miedzy obrotami danego
konta; saldo przyjmuje zawsze nazwę większego obrotu:
-
Saldo debetowe ( saldo Winien)- gdy obrót debetowy (strony Winien) jest
większy niż obrót kredytowy (strony Ma)
-
Saldo kredytowe( saldo Ma)- gdy obrót kredytowy (strony Ma) jest większy
niż obrót debetowy (strony Winien)
Zasady funkcjonowania kont bilansowych
Zasada podwójnego zapisu
Zapis operacji gospodarczych musi odbywać się wg zasady podwójnego
zapisu, tzn. że operacja jest rejestrowana:
•
Na dwóch kontach
•
Na przeciwnych stronach
•
W tej samej kwocie na obu kontach.
Zapis prosty
Zapis złożony
Poprawianie błędów w księgach
rachunkowych
Poziomy podział kont
Podzielność
pozioma nie zmienia
charakteru konta
Poziomy podział kont
Pionowy podział kont
Podzielność
pionowa – koryguje
konto podstawowe
Łączenie kont