prof. Jan K. Solarz

Download Report

Transcript prof. Jan K. Solarz

Lecture Nots on Shadow
Banking
Prof. zw. dr hab. Jan.K.Solarz
Społeczna Akademia Nauk
Plan wprowadzenia do
dyskusji
• Koncepcje „shadow banking”
• Bankowość równoległa jako
innowacja systemowa
• Bankowość równoległa jako
kreowanie pieniądza prywatnego
• Pomiar bankowości równoległej
• Pomiar bankowości równoległej w
Polsce
Koncepcje bankowości
równoległej
• Czarna skrzynka-koszty zewnętrzne
• Pokusa nadużyć-parabanki
• Góra lodowa-niebankowe instytucje
finansowe
• Ekosystem finansowy- rynek hurtowy i
rynek detaliczny
• Swoi- obcy
Autorska koncepcja
Ryzyka
Egzogeniczne
Endogeniczne
Mikroekonomiczne
Odporność na szoki
Fallcy of composition
Makroekonomiczne
Kanały transmisji
zaburzeń
(Zabezpieczenia)
Shadow banking
Ekosystem finansowy
Stabilność
finansowa
Stabilność
cenowa
Stabilność
budżetowa
FSB
OECD
IMF
biflacja
Redystrybucja
dochodów ,
nacjonalizacja strat
NCB=LOLR
Resolution
authority
Reżim walutowy
Partnerstwo
prywatno-prywatne
Reasekuracja,
Bail -in
Bankowość równoległa jako
innowacja systemowa
Pieniądz
bankowy
Pieniądz
publiczny
Pieniądz
prywatny
Kreowanie pieniądza
prywatnego
Pomiar bankowości
równoległej
Pozabankowe pośrednictwo finansowe
Pozabankowe
pośrednictwo kredytowe
Pozabankowe
pośrednictwo
finansowe
generujące ryzyko
systemowe
Pomiar bankowości
równoległej w Polsce
Wnioski
• Popyt na endogeniczny pieniądz
prywatny zadecyduje o skali
bankowości równoległej w Polsce
• Bankowość równoległa jest
elementem ekosystemu finansowego
• Bankowość równoległa nie powinna
być kozłem ofiarnym kryzysu
finansowego 2007+. Ona ma
ednogeniczny charakter.
Literatura
• Jan Krzysztof Solarz
• Shadow banking. Systemowa
innowacja finansowa .
• Społeczna Akademia Nauk
• Łódź- Warszaw 2014
• [email protected]