6-latek-w-szkole

download report

Transcript 6-latek-w-szkole

6-LATEK W SZKOLE
DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE
DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE
JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA
ZAWARTE
W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH:
1.
2.
3.
4.
Kompetencje poznawcze
Aktywność
Odporność emocjonalna
Sprawność psychomotoryczna
(Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków,
CMPPP)
6-LATEK, KTÓRY JEST GOTOWY DO
ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE
PIERWSZEJ;
1.
2.
3.
4.
5.
Jest ciekawy świata,
Potrafi klasyfikować i szeregować,
Bez trudu komunikuje się werbalnie,
Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami,
Jest samodzielny,
6. Jest sprawny pod względem ruchowym
i manualnym,
7. Interesuje się czytaniem, pisaniem,
matematyką czyli…,
8. Podejmuje uczenie się pod kierunkiem
osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje
polecenia, zależy mu na doprowadzeniu
pracy do końca.
KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE
JEST GOTOWE, ABY PÓJŚĆ DO
SZKOŁY?
Gdy ma trudności emocjonalne;
• W zabawie reaguje gniewem, złości się,
obraża,
• Łatwo wybucha złością, płaczem,
reaguje bardzo impulsywnie,
• Okazuje lęk, wycofuje się,
• Stara się przebywać blisko nauczyciela
lub innej osoby dorosłej w stopniu
utrudniającym zabawę i naukę w
grupie,
• Unika
sytuacji
samodzielności,
wymagających
Gdy ma zaburzone procesy poznawcze
• Napotyka na trudności w spostrzeganiu
oraz klasyfikowaniu,
• Koncentracja uwagi jest chwiejna,
bardzo podatna na rozproszenie,
• Ma trudności z zapamiętywaniem
informacji.
KRÓTKI PRZEGLĄD DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ:
1. Interesuje się otaczającym światem, posiada
2.
3.
4.
wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć
jak się
nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku,
dni tygodnia),
Posiada odpowiedni do wieku zasób słów,
prawidłowo wymawia prawie wszystkie głoski,
swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na
temat swoich przeżyć, zaobserwowanego
zjawiska lub oglądanego obrazka,
Słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść,
Skupia uwagę na zadaniu,
5. Przestrzega reguł obowiązujących
6.
7.
8.
w społeczności dziecięcej i współdziała
w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
Zapamiętuje treść bajki, krótkich rymowanek
i wierszyków, potrafi odtworzyć je z pamięci,
Ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania
przedmiotów, obrazków,
Posiada orientację w schemacie ciała i w
przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę,
określa położenie przedmiotów nad, pod, na),
9. Jest samodzielne w czynnościach
samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej
(podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością,
jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się
dokończyć pracę),
10. Dba o bezpieczeństwo własne i innych
(bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak
zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie
można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić),
11. Jest sprawny pod względem ruchowym
i manualnym,
12. Jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i
matematyką (interesuje się książkami,
z
uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens
umownych znaków, zna i stosuje liczebniki
porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne
przedmioty, liczmany).
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 