Prezentacja do pobrania

Download Report

Transcript Prezentacja do pobrania

Przygotowanie agendy








Zły moment
Zbyt wiele osób
Zbyt wiele tematów
Brak rozeznania tematów
Tematy poboczne
Przedłużający się czas zebrania
Pozorna jednomyślność
Brak ustaleń
Data i godzina
Zaproszone osoby
Temat/y
Przygotowanie
Czas
Różne perspektywy
Ustalenia
Zebrania operacyjne
 Czy jest to zebranie, na którym uczestnicy mają
znaleźć rozwiązanie problemu?
 Poznać swoje opinie na jakiś temat?
 Ustalić wspólny sposób działania?
 Wyjaśnić jakiś problem?
 Znaleźć jego przyczyny?
Zebrania informacyjne
 Czy celem zebrania jest poinformowanie osób
zaangażowanych w działania organizacji o
ważnych wydarzeniach, decyzjach, zmianach?
Temat zebrania
Miejsce
Prowadzący i osoba kontaktowa
Termin
Łączny czas zebrania
Uczestnicy zebrania
- stanowisko,
- imię i nazwisko
Cele zebrania
Plan przebiegu zebrania
- poszczególne tematy do
omówienia
- osoby odpowiedzialne za ich
przedstawienie
Czas na omówienie
Prawo Parkinsona
Zasada Pareto
Ustalanie priorytetów
Cele – S.M.A.R.T.
Zasada 60:40

wykonywanie zadań wydłuża się wprostproporcjonalnie do czasu, jaki został
przeznaczony na realizacje tego zadania.
Koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania
będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech,
którymi powinien się charakteryzować poprawnie
sformułowany cel.





Sformułowany cel powinien być:
Prosty - sformułowanie powinno być jednoznaczne,
Mierzalny – sformułowany tak, by można było liczbowo
wyrazić stopień realizacji celu,
Osiągalny - realistyczny,
Istotny - powinien być ważnym krokiem naprzód,
Określony w czasie - cel powinien mieć dokładnie
określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go
osiągnąć.
80%
rezultatu
20%
wysiłku
Realna wartość zadania w stosunku do całości rezultatu
65%
20%
15%
Zadania typu A
Najwyższy priorytet
Zadania typu B
Średni priorytet
Zadania typu C
Najniższy priorytet
15%
20%
65%
Faktyczny nakład czasu
100% czasu
60% zaplanowane
czynności
20%
nieoczekiwane
czynności
20% spontaniczne
czynności
Jak skonstruować wypowiedz, która ma na celu
zaproponowanie kontrowersyjnych zmian/
nowych rozwiązań?
Korzyści
 co osiągniemy dzięki zmianom?
Metody
 jak wprowadzimy zmiany?
Oczekiwane
zachowania
 co poszczególne osoby mogą
zrobić, aby wspomóc
wprowadzenie zmian?






Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja
w całej grupie
z podziałem na grupy
moderowana
z zaproszonym gościem
panelowa
oksfordzka
W zebraniu uczestniczyło czterech członków.
Nazywali się oni: KAŻDY, KTOŚ, JAKIŚ i NIKT.
Ustalili na zebraniu, że pewnego dnia mają do
wykonania ważną pracę i KAŻDY jest pewien, że
KTOŚ to zrobi. JAKIŚ chciał to zrobić, bo myślał, że
NIKT tego nie zrobi. Wtedy KTOŚ się złościł, bo
przecież to robota dla KAŻDEGO. JAKIŚ miał
nadzieję, że KTOŚ to zrobił, ale potem KAŻDY
doszedł do wniosku, że NIKT tego nie zrobił.
Skończyło się to tym, że KTOŚ winił JAKIEGOŚ za
to, że NIKT nie zrobił tego, co mógł zrobić KAŻDY.
Przebieg spotkania
Poruszane tematy
Wnioski
Ustalone działania
Kto?
Co?
F
•FAKTY
U
•USTOSUNKOWANIE
O
•OCZEKIWANIA