اه نیاکوتیاس دزی یقودص دیهش یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ نابآ

download report

Transcript اه نیاکوتیاس دزی یقودص دیهش یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ نابآ

‫سایتوکاین ها‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد‬
‫پزشکی‬
‫آبان ‪1387‬‬
‫‪1‬‬
‫شبکه سایتوکاینی بدن‬
‫‪2‬‬
‫سایتوکاین ها گلیکوپروتئینهایی هستند که توسط‬
‫سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی ترشح می شوند و‬
‫واسطه بسیاری از اعمال سیستم ایمنی هستند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫خواص عمومی سایتوکاین ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وزن ملکولی پایین‬
‫تولید کوتاه مدت و خود محدود شونده‬
‫غلظت های بسیار پایین‬
‫(عمدتا کمتر از ‪ 30‬کیلودالتون)‬
‫تحت تاثیر قرار دادن عملکرد دیگر سایتوکاینها‬
‫‪– Antagonism‬‬
‫‪– Addition‬‬
‫‪– Synergistic‬‬
‫‪4‬‬
‫خواص عمومی سایتوکاین ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫نیازبه پذیرنده های اختصاصی‬
‫قدرت اتصال بسیار باال به پذیرنده‬
‫تنظیم بروز پذیرنده ها با سیگنالهای خارجی‬
‫پاسخ به اکثر سایتوکاینها از طریق تغییرات در بیان ژن ها‬
‫کنترل شدید پاسخهای سلولی به سایتوکاینها‬
‫خواص عمومی سایتوکاین ها‬
‫عملکرد سایتوکاین می تواند موضعی یا سیستمیک باشد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫خواص عمومی سایتوکاین ها‬
‫پلئوتروپیسم‪ :‬یک سایتوکاین ممکن است روی سلولهای مختلفی اثر داشته باشد‬
‫‪7‬‬
‫خواص عمومی سایتوکاین ها‬
‫‪ :Cascade‬سایتوکاین ها ساخت و عمل دیگر سایتوکاینها را تحت تاثیر قرار‬
‫می دهند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫خواص عمومی سایتوکاین ها‬
‫‪ :Redundancy‬سایتوکاین های مختلف اثر یکسانی روی یک سلول دارند‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫تقسیم بندی عمومی سایتوکاین ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫سایتوکاینهای ایمنی ذاتی‬
‫سایتوکاینهای ایمنی اکتسابی‬
‫تحریک کننده های خونسازی‬
‫عکس خانوادگی‬
‫‪11‬‬
‫)‪Tumor Necrosis Factor α (TNF α‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عضوی از خانواده ‪ TNF‬است‪.‬‬
‫محرک تولید‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪12‬‬
‫فاگوسیتهای تک هسته ای فعال شده‬
‫سلولهای ‪ T‬فعال شده‬
‫سلولهای ‪NK‬‬
‫ماست سل ها‬
‫لیپوپلی ساکارید و دیگر فراورده های باکتلایر‬
‫‪IFNγ‬‬
‫اثرات موضعی‬
‫‪TNF α‬‬
‫‪‬‬
‫القا بروز ملکولهای چسبان روی سلولهای اندوتلیوم‬
‫‪‬‬
‫تحریک سلولهای اندوتلیوم و ماکروفاژها برای ساخت کموکاین‬
‫‪‬‬
‫تحریک فاگوسیتهای تک هسته ای برای ساخت ‪IL-1‬‬
‫‪‬‬
‫افزایش فعالیت میکروب کشی نوتروفیل و ماکروفاژ‬
‫مجموعه اثرات فوق باعث جذب نوتروفیلها و مونوسیت به محل عفونت و حذف‬
‫میکروب می گردد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اثرات سیستمیک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫‪TNF α‬‬
‫تب زایی‬
‫تحریک تولید پروتئینهای فاز حاد‬
‫کاشکسی به علت کاهش اشتها و کاهش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز‬
‫کاهش قدرت انقباضی عضله قلب و تون ماهیچه صاف عروق‬
‫ترومبوز داخل عروقی‬
‫کاهش گلوکز خون‬
‫عملکرد بیولوژیک‬
‫‪15‬‬
‫‪TNF α‬‬
‫از عوارض سیستمیک ‪ TNF α‬شوک سپتیک است‬
‫‪16‬‬
‫)‪Interleukin-1(IL-1‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫فاگوسیتهای تک هسته ای‬
‫نوتروفیلها‬
‫سلولهای اپیتلیال‬
‫سلولهای اندوتلیال‬
‫تولید آن توسط فراورده های میکروبی مانند لیپوپولی ساکارید‬
‫وسایتوکاین های دیگر مانند ‪ TNF‬تحریک می شود‪.‬‬
‫)‪Interleukin-1(IL-1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫این سایتوکاین دو نوع دارد ‪. IL-1α - IL-1 β‬‬
‫هر دو نوع ‪ ،‬پذیرنده یکسانی دارند‪.‬‬
‫هر دو نوع فعالیت بیولوژیک یکسانی دارند‪.‬‬
‫عملکرد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مکانیسم تنظیمی بدن برای این سایتوکاین‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫عملکرد بسیار شبیه به ‪ TNF‬است‪.‬‬
‫در غلظتهای پایین باعث التهاب موضعی می شود‪.‬‬
‫در غلظت های باال باعث تب‪،‬سنتز پروتئینهای فاز حاد در کبد و تولید‬
‫نوتروفیل و پالکت در مغز استخوان می شود‪.‬‬
‫تولید ‪ IL-ra‬توسط فاگوسیت های تک هسته ای‬
‫امروزه از ‪ IL-ra‬برای درمان بعضی از‬
‫انواع آرتریت روماتوئید استفاده می شود‬
‫‪19‬‬
‫)‪Interleukin-12 (IL-12‬‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫اترات بیولوژیک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪20‬‬
‫دی مر با دو زیرواحد ‪ p35‬و ‪p40‬‬
‫عمدتا ماکروفاژها و سلولهای دندریتیک‬
‫تحریک تولید ‪ IFNγ‬توسط سلولهای ‪ NK‬و سلولهای ‪T‬‬
‫تمایز سلولهای ‪ CD4+‬به ‪ Th1‬همراه ‪IFNγ‬‬
‫افزایش خاصیت سیتوتوکسیک سلولهای ‪ T‬و ‪NK‬‬
‫)‪Interleukin-10 (IL-10‬‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫‪‬‬
‫دی مر‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫ماکروفاژهای فعال شده‬
‫سلولهای ‪ T‬تنظیمی‬
‫مهار تولید ‪ IL-12‬توسط ماکروفاژهای فعال شده و سلولهای دندریتیک‬
‫مهار بروز کمک محرکها و ‪ MHC II‬روی ماکروفاژها و سلولهای دندریتیک‬
‫)‪Interleukin-6 (IL-6‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هومودیمر‬
‫اثرات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪22‬‬
‫فاگوسیتهای تک هسته ای‪ ،‬اندوتلیوم عروق‪ ،‬سلولهای ‪T‬و سلول های دیگر‬
‫تحریک سنتز پروتئین های فاز حاد‬
‫تحریک تولید نوتروفیل ها از پیش سازهای مغز استخوان‬
‫تحریک رشد سلولهای تولید کننده آنتی بادی‬
‫افزایش تولید بعضی از سایتوکاینهای التهابی‬
‫مهار تولید و عمل سلولهای ‪ T‬تنظیمی‬
‫)‪Interleukin-15 (IL-15‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شبیه ‪IL-2‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪23‬‬
‫فاگوسیتهای تک هسته ای و بسیاری از سلولهای دیگر‬
‫فاکتور رشد و بقا برای سلولهای ‪ T‬و ‪NK‬‬
‫)‪Interleukin-18 (IL-18‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شبیه ‪IL-1‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫ماکروفاژها و سلولهای دندریتیک‬
‫(سینرژیسم با ‪) IL-12‬‬
‫تقویت تولید ‪ IFNγ‬توسط سلولهای ‪T‬‬
‫تحریک تمایز سلولهای ‪ T‬تولید کننده ‪IFNγ‬‬
‫عکس خانوادگی‬
‫‪25‬‬
‫اینترفرونهای نوع یک‬
‫‪‬‬
‫خانواده بزرگی از سایتوکاین ها با تشابه ساختاری یکدیگر‬
‫‪• IFNα, IFNβ, IFNε, IFNώ…….‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪26‬‬
‫میانجی گر پاسخ اولیه ایمنی ذاتی به ویروس ها‬
‫همه اینترفرونهای نوع یک به پذیرنده های یکسانی وصل می‬
‫شوند و پاسخ بیولوژیک یکسانی القا می کنند‪.‬‬
‫عملکرد بیولوژیک اینترفرونهای نوع یک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪27‬‬
‫مهار تکثیر ویروسها‬
‫افزایش بروز ملکولهای ‪ MHC I‬بر سطح سلول ها‬
‫تحریک تمایز سلولهای ‪Th1‬‬
‫مهار تکثیر بسیاری از سلولها‬
‫درمان بعضی از هپاتیت های ویروسی با اینترفرون الفا‬
‫‪28‬‬
‫درمان مولتیپل اسکلروز با اینترفرون بتا‬
‫‪29‬‬
‫کموکاین ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانواده ای از سایتوکاینها شامل تقریبا ‪ 50‬عضو است‪.‬‬
‫پلی پپتید های ‪ 8-12‬کیلودالتونی هستند‪.‬‬
‫واجد لوپ های دی سولفید هستند‪.‬‬
‫بر حسب تعداد و محل سیستئین انتهای آمینی به چهار‬
‫گروه طبقه بندی می شوند‪.‬‬
‫‪CC‬‬
‫‪CXC‬‬
‫‪C‬‬
‫‪CX3C‬‬
‫‪30‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کموکاین ها‬
‫‪31‬‬
‫کموکاین ها چگونه تولید می شوند؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪32‬‬
‫در پاسخ به میکروبها‬
‫به صورت طبیعی جهت تردد فیزیولوژیک لنفوسیتها بین ارگانهای‬
‫لنفاوی‬
‫کموکاین ها توسط چه سلولهایی تولید می شوند؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪33‬‬
‫لکوسیت ها‬
‫سلولهای اندوتلیال‬
‫سلولهای اپی تلیال‬
‫فیبروبالستها‬
‫‪..................‬‬
‫پذیرنده های کموکاینها هفت دومن مارپیچ الفای درون‬
‫غشایی دارند‪.‬‬
‫بعضی از رسپتورهای کموکاینی کمک پذیرنده برای‬
‫‪ HIV‬هستند‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫اعمال مختلف کموکاین ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪35‬‬
‫فراخوانی سلولهای ایمنی به محل عفونت‬
‫تنظیم عبور لکوسیتها از بین بافتهای لنفاوی محیطی‬
‫رگ زایی و ترمیم آزار بافتی‬
‫تکوین بافتهای غیر لنفاوی‬
:‫چند کموکاین معروف‬







IL-8
MCP
MIP
RANTES
………….
…………..
……………
36
‫نهنگ به گل نشسته در سواحل قشم‬
‫‪37‬‬
‫)‪Interleukin-2 (IL-2‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪38‬‬
‫سلول ‪T‬‬
‫تکثیر‪ ،‬تمایز و بقای سلول ‪T‬فعال شده‬
‫تکثیر و فعال سازی سلولهای ‪NK‬‬
‫فاکتور رشد سلولهای ‪ B‬و تحریک تولید آنتی بادی‬
‫)‪Interleukin-4 (IL-4‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪39‬‬
‫سلول ‪ Th2‬و ماست سل‬
‫ایجاد ‪Th2‬‬
‫تعویض کالس ایمونوگلوبولین به ‪ IgE‬و ‪IgG4‬‬
‫)‪Interleukin-5 (IL-5‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪40‬‬
‫سلول ‪ Th2‬و ماست سل‬
‫رشد‪ ،‬تمایز وفعال شدن ائوزینوفیلها‬
‫)‪Interferon-gamma (IFNγ‬‬
‫منشا‬
‫– سلول ‪, Th1‬سلول ‪ CD8‬و سلول ‪NK‬‬
‫ساختمان‬
‫‪‬‬
‫دیمر ( از لحاظ ساختمانی کامال متفاوت از اینترفرونهای نوع یک است)‬
‫عملکرد‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪41‬‬
‫تحریک ماکروفاژها جهت از بین بردن میکروب فاگوسیتوز شده‬
‫تحریک تمایز سلولهای ‪Th0‬به ‪Th1‬‬
‫جلوگیری از تمایز سلولهای ‪Th0‬به ‪Th2‬‬
‫تحریک سوئیچ به بعضی از انواع آنتی بادی‬
‫مهار سوئیچ به بعضی از انواع آنتی بادی‬
‫افزایش بیان ‪ MHC-I‬و ‪ MHC-II‬و ملکولهای کمک محرک روی سلولهای معرفی کننده آنتی ژن‬
‫افزایش تولید ملکولهای درگیر در عرضه آنتی ژن‬
‫فعال سازی اندوتلیوم عروق‬
‫کاربرد اینترفرون گاما درمان بیماران مبتال به ‪CGD‬‬
‫‪42‬‬
‫) ‪Transforming Growth Factor-β (TGF- β‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دی مر‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪43‬‬
‫سلولهای ‪ T‬تحریک شده با آنتی ژن‪ ،‬فاگوسیتهای تحریک شده با ‪ LPS‬و بسیاری از‬
‫سلولهای دیگر‬
‫کاهش تکثیر و فعالیت سلول ‪T‬‬
‫کاهش فعالیت ماکروفاژ‬
‫تمایز زیر مجموعه ای از سلولها ی ‪ T‬به نام ‪Regulatory T cells‬‬
‫تعویض کالس آنتی بادی به ‪IgA‬‬
‫تسریع ترمیم بافتی بعد از واکنشهای التهابی‬
‫)‪Lymphotoxin (LT‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫– سلول ‪ T‬و دیگر سلولها‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫– شباهت زیادی به ‪ TNFα‬دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫– فعال سازی سلولهای اندوتلیال و نوتروفیل ها‬
‫– این سایتوکاین بیشتر به صورت موضعی عمل می کند‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫سایتوکاینهای موثر در خونسازی‬
‫‪45‬‬
‫معروف ترین سایتوکاین های موثر در خونسازی‬







Stem cell factor
IL-7
IL-3
GM-CSF
G-CSF
M-CSF
Erythropoietin (EPO)
46
‫ُ)‪Stem Cell Factor (c-Kit Ligand‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫– سلولهای استرومایی مغز استخوان‬
‫‪‬‬
‫ساختمان‬
‫– به صورت غشایی یا ترشحی وجود دارد‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫– باعث می شود پاسخگویی سلولهای بنیادی به دیگر سایتوکاینهای خونساز‬
‫افزایش یابد‪.‬‬
‫– ممکن است باعث افزایش طول عمر و قدرت تکثیر سلولهای ‪T‬نابالغ و‬
‫ماست سل ها شود‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫)‪Interleukin-7 (IL-7‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪48‬‬
‫سلولهای استرومایی در بسیار از بافتها‬
‫بقا و تکثیر پیش سازهای ‪ B‬و ‪ T‬را افزایش می دهد‪.‬‬
‫)‪Interleukin-3 (IL-3‬‬
‫‪‬‬
‫منشا‬
‫‪‬‬
‫عملکرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪CD4+ T cells‬‬
‫روی پیش ساز های نابالغ اثر گذاشته و تولید همه انواع سلولهای‬
‫خونی و ماست سل ها را تحریک می کند‪.‬‬
‫‪ GM-CSF‬و ‪ G-CSF‬جهت تسریع‬
‫بهبود مغز استخوان بعد از شیمی درمانی‬
‫یا پیوند مغز استخوان به کار میرود‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫اریتروپویتین را از ایمونولوژی ابوالعباس چاپ‬
‫ششم مطالعه فرمایید‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫رسپتورهای سایتوکاینی‬
‫‪52‬‬
‫خانواده های رسپتورهای سایتوکاینی‬





Type I cytokine receptors
Type II cytokine receptors
IL-1 family receptors
TNF receptor family
Seven transmembrane G protein coupled receptors
53
Type I cytokine receptors
Hemopoietin Receptors
‫واجد حداقل دو جفت سیستئین ثابت‬
WSXWS ‫دارای‬
Jack-STAT ‫استفاده از مسیر‬




54
Type II cytokine receptors
‫دارای سیستئین ثابت‬
WSXWS ‫فاقد‬
Jack-STAT ‫استفاده از مسیر‬



55
IL-1 family receptors
Ig superfamily receptors
‫در سیتوپالسم خود دارای دومن‬
.‫ هستند‬TIR


56
‫‪TNF receptor family‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪57‬‬
‫تریمر‬
‫غنی از سیستئین‬
‫القا آپوپتوز‬
Seven transmembrane G protein coupled receptors
‫هفت مارپیچ آلفای درون غشایی‬
Serpentine ‫ پذیرنده های‬
58
‫مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم‬
‫هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم‬
‫حافظ‬
‫‪59‬‬
Cytokine-related diseases
Bacterial septic shock
Blood pressure drops, clots form, hypoglycemia ensues, patient –
dies
LPS triggers results in TNF release –
TNF induces IL-1 which induces IL-6 and IL-8 –
Bacterial toxic shock and related diseases
Superantigens trigger large numbers of T cells which release –
massive amounts of cytokines (Super antigens are bacterial toxins that bridge CD4 T


cell receptors and the MHC class II molecules on APC’s, bypassing the need for antigen)
Lymphoid and myeloid cancers
Some cancer cells secrete cytokines –
Chagas’ disease
Trypanosoma cruzi infection results in sever immune suppression –
Depression of IL-2 receptor production –


60
Regulation of Cytokines
Cytokines are generally not stored in cells but require de
novo protein synthesis for expression
Cytokine gene transcription is transitory. Example: IL-2
Resting T-cells: No IL-2 mRNA
Ag stimulation: IL-2 mRNA in 30 min, peak after 4-8 hours, to
baseline by 24 hours



Conversion of pro-cytokine. Examples include IL-1α,
IL-1β, TNFα, TGFα and TGFβ.
IL-1β is synthesized as an inactive pro-molecule that is activated
by by protease (IL-1-Converting Enzyme-ICE)
TNFα is biologically active but membrane bound. Secretion
represents cleavage by metalloproteinase (TNF-a-converting
enzyme-TACE)




61
Soluble Cytokine Receptors
Downregulation: bind to cytokine in solution
and preventing signaling;
TNFR in inflammatory disease and IL-5R in asthma

Transactivation: soluble receptor binds
cytokine then docks on otherwise nonresponsive cell and activates
IL-6R family. This has clearly been shown to occur
with IL-6R at physiologic levels.



62
Activation of Cytokine
Receptors
There are no hard and fast rules!!
Outcome is usually acute production of new proteins
due to activation of transcription
Many signaling pathways can be activated. These
depend on many factors including the type of
cytokine and cytokine receptor examined.
Simple example: Activation of the JAK/STAT
pathway. See figure




63
64
Four important biological
functions of chemokines
65
‫)‪Interleukin-12 (IL-12‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪66‬‬
‫یکی از واسطه های اصلی ایمنی ذاتی در پاسخ به میکروبهای داخل‬
‫سلولی‬
‫القا کننده اصلی پاسخ ایمنی سلولی به میکروبها‬
‫تحریک کننده تولید ‪ IFNγ‬توسط سلولهای ‪ NK‬و سلولهای ‪T‬‬
Cytokine Receptors
Immunoglobulin superfamily receptors
Class I cytokine receptor family (hematopoietin receptor family):
function in immune and hematopoietic system –
Four conserved cysteine residues (CCCC) –
WSXWS conserved sequence –
Class II cytokine receptor family (interferon receptor family)
Four conserved cysteine residues (CCCC) –
No WSXWS conserved sequence –
TNF receptor family
Chemokine receptor family





67
68
Examples of therapeutic uses
Soluble T-cell receptor
Anti-IL-2R
Interleukin analogs which bind receptor, but do
not trigger activation (ties up receptor)
Toxins conjugated to cytokines which kill
activated T-cells
Administration of cytokines to enhance immunity
(side effects/ short half lives)
Allergies






69
70