Léčba psychotických poruch Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN Brno

Download Report

Transcript Léčba psychotických poruch Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN Brno

Léčba psychotických
poruch
Pavel Theiner
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba schizofrenie




Léčba schizofrenie se vyvíjela po staletí
Žádný způsob nebyl nijak účinný a nemocní obvykle
setrvávali v ústavech po celý život
Zlom nastal po 2. světové válce, kdy byl víceméně
náhodně objeven první lék, který zlepšoval psychotické
příznaky a umožňoval nemocným se schizofrenií návrat
do běžného života. Tento lék se jmenuje chlorpromazin a
původně se testoval jako lék proti alergiím.
Od jeho zavedení v roce 1952 se oblast farmakoterapie
schizofrenie rychle rozvíjela a dodnes je mnoho desítek
látek s antipsychotickým účinkem. Tyto léky dnes
nazýváme antipsychotika (v minulosti též neuroleptika
či „velké trankvilizéry“) a představují základ léčby
schizofrenie. Jejich účinnost je bezpečně prokázána.
Antipsychotika
 Dělí
se do několika skupin, ale pro
jednoduchost a názornost si je rozdělíme
na


1) klasická
2) nová (atypická).
Klasická antipsychotika
Jsou léky účinné v léčbě schizofrenie, ale pro celou řadu
nežádoucích účinků jsou dnes na ústupu.
 Zástupci: chlorpromazin (Plegomazin), chlorprothixen,
thioridazin, levomepromazin (Tisercin), haloperidol,
melperon (Buronil) aj.
 Nežádoucí účinky se liší mezi jednotlivými léky, obvykle
je to útlum, ospalost, sucho v ústech a pohybové
nežádoucí účinky (tzv. extrapyramidové příznaky, EPS):
svalová ztuhlost (rigidita), vnitřní neklid (akatizie),
nechtěné svalové záškuby (dystonie), nechtěné pohyby.
 Některé z nich ovlivňují srdeční rytmus, vedou ke
zvyšování hmotnosti těla a zvyšují hladinu hormonu
prolaktinu v krvi.

Nová antipsychotika, atypika
 Představují
dnes první volbu v léčbě
schizofrenie a rozhodně pak u dětí a
dospívajících
 Mají
méně nežádoucích účinků než
klasická antipsychotika, především těch
pohybových. Pacienty jsou lépe snášena a
je lepší spolupráce při jejich užívání.
AP 2. generace
 Blokátory
D2 receptorů
 Serotonin-dopaminoví antagonisté (SDA)
 Multireceptoroví antagonisté (MARTA)
 Parciální dopaminoví antagonisté
D2-antagonisté
 Sulpirid
(DOGMATIL, SULPIROL,
PROSULPIN aj.)
 Amisuprid (SOLIAN)

Podobný předchozímu
 Tiaprid

(TIAPRIDAL, TIAPRA)
Není účinný na schizofrenii !
SDA
 Risperidon
(RISPERDAL, RISEPRO aj.)
 Paliperidon (INVEGA)
 Ziprasidon
(ZELDOX)
MARTA
 Klozapin
(LEPONEX)
 Olanzapin (ZYPREXA)
 Quetiapin (SEROQUEL, KVENTIAX)
Jiné
 Aripiprazol
(ABILIFY)
Strategie léčby
 Léčba
těmito léky je dlouhodobá, počítá se
na měsíce a roky, často je celoživotní
 Po vysazení dojde často k návratu
příznaků schizofrenie
 Léky působí tak, že vyrovnávají hladiny
dopaminu v mozku, ale mají účinky i na
další mozkové přenašeče
Další způsoby léčby
 Klozapin
(Leponex) je antipsychotikum,
které je neobvykle účinné a používáme ho
tam, kde jiné léky zklamaly. Bohužel má
značné riziko narušení krvetvorby, proto
se musí pravidelně kontrolovat krevní
obraz.
Další způsoby léčby
 Elektrokonvulzivní
terapie (ECT/EKT),
neodborně „elektrošoky“ se využívá u
těžkých případů schizofrenie, především u
katatonních forem. V celkové anestézii
s myorelaxací se aplikuje elektrický výboj
prostřednictvím elektrod umístěných ve
spánkové oblasti lebky hlavy pacienta.
Dochází k umělému záchvatu křečí
podobnému epileptickému. Je třeba
několika těchto zákroků.
Další způsoby léčby
 Psychosociální

terapie
Představuje edukaci pacienta o jeho nemoci,
o potřebě užívat léky, monitorovat svůj stav a
v případě prvních známek zhoršení vyhledat
svého psychiatra. Pacient se schizofrenií
potřebuje také pomoc se zapojením se do
společnosti, učí se vztahům k lidem atd.
Existují tzv. chráněné dílny, kde mohou
nemocní pracovat s pomocí zkušeného
personálu.
Další způsoby léčby
 Rodinná

terapie
Expressed emotions
 Kognitivní



terapie psychóz
Práce s halucinacemi
Práce s bludy
Nácviky žádoucího chování
Nežádoucí účinky antipsychotik










Extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS)
Nárůst tělesné hmotnosti
Sedace
Hyperprolaktinémie
Hypeglykémie a hyperlipidémie
Hematologické nežádoucí účinky
Hepatotoxicita
Epileptické paroxysmy
Účinky na kardiovaskulární systém
Anticholinergní účinky
EPS






Poměrně časté po klasických AP
Vyskytují se i po některých atypicích (ris)
Zvláště u citlivých jedinců (genetika)
A při rychlém titrování dávky
Děti a dospívající jsou citlivější!
Vyšší citlivost je i u ment. retardovaných
EPS
 Dystonie,
křeče, svalové bolesti,
okulogyrní krize
 Dyskineze z vysazení
 Lékově navozený parkinsonismus
 Akatizie
 Tardivní dyskinézy
EPS - léčba
V
první linii anticholinergika, u nás
biperiden (Akineton®)
 Úprava dávky antipsychotika, či jeho
změna
 Akatizie odpovídá na léčbu špatně, spíše
klonazepam (Rivotril®), b-blokátory
(Trimepranol®)
Neuroleptický maligní syndrom
 Život
ohrožující nežádoucí účinek
nejasného původu při léčbě antipsychotiky
se asi u 0,5 – 1,5% pacientů
léčených antipsychotiky (z jakékoli
indikace)
 Vyskytne
U
dětí je četnost výskytu nejasná, ale byl
popsán
Neuroleptický maligní syndrom
 Hypertermie
(horečka)
 Svalová ztuhlost
 Tachykardie
 Hyper- nebo hypotenze
 Vegetativní nestabilita
 Myonekróza
 Změna psychického stavu
 Neléčen pokračuje do kómatu a úmrtí
Neuroleptický maligní syndrom
 Často,
ale ne vždy, je zvýšení
kreatinkinázy (CK) v séru a leukocytóza
 Riziko
je zvláště při vyšších dávkách
antipsychotik a v kombinaci s lithiem, ale i
s dalšími léky
Neuroleptický maligní syndrom
 Nutné
okamžitě vysadit všechna
antipsychotika a anticholinergika
 JIP nebo ARO
 i.v. aplikace dantrolenu
 Možno podávat bromokriptin
Neuroleptický maligní syndrom
 Úmrtnost
u dospělých je 10-20%,
v posledních letech se snižuje
 Prediktory špatné prognózy jsou
myoglobinurie a renální selhání
 U dětí je úmrtnost 0% v 90. letech, 5,5%
byla v 80. letech a 44% (!) v 70.letech