NAV_Oktatasi_anyag_2013

Download Report

Transcript NAV_Oktatasi_anyag_2013

Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

Szabálysértési és büntetőjogi ismeretek

Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály

Szabálysértések jellemzőinek ismertetése I.

JOGFORRÁS

2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Hatálybalépés: 2012. április 15.) (Szabs.tv.)

• •

A szabálysértés az a törvény által bünteti rendelt mulasztás , amely veszélyes a társadalomra.

A szabálysértési tényállások veszélyesek a társadalomra tevékenység vagy „ún.” kis bűncselekmények , kisebb fokban SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK

FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI HIVATALA (általános szabálysértési hatóság 2013. január 01-től)

• •

RENDŐRSÉG (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt) NAV VÁMSZERVE (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt)

JÁRÁSBÍRÓSÁG (elzárással is büntethető szabálysértések miatt I. fokon)

Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések és intézkedések

• • •

Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések: szabálysértési elzárás (csak bíróság szabhatja ki) pénzbírság (min. 5000 – max. 150.000,-Ft.) közérdekű munka (min. 6 – max. 180 óra)

• • • •

Szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések: járművezetéstől eltiltás elkobzás kitiltás figyelmezetés Helyszíni bírságot is kiszabhat:

RENDŐRSÉG

(bármely szabálysértés esetében) továbbá ha a jogszabály külön említi:

• • • • • • • • •

járási hivatal felhatalmazott ügyintéző NAV vámszerve katasztrófavédelem közlekedési hatóság ellenőre közterület-felügyelő természetvédelmi őr, önkormányzati természetvédelmi őr erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője halászati őr mezőőr

Szabálysértési hatóság hatásköre és illetékessége

Főszabály: a szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes

Kivételes szabály: Ha a gyorsabb eredményesebb lefolytatás indokolja, elkövetés felderítés helye szerinti hatóság az illetékes illetve

ÁTTÉTEL : ha a szabálysértési hatóságnak nincs hatásköre vagy illetékessége az ügyben az ügyet haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt megyében az eljáró hatóság: Budapesten és Pest

NAV ÉSZAK-BUDAPESTI VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRI IGAZGATÓSÁG SZABÁLYSÉRTÉSI OSZTÁLYA Budapest, III. Csillaghegyi út 25.

NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések

1. Gyógyszerrendészeti szabálysértés (Szabs. tv.199/A.

§ ) 2. Vámszabálysértés (Szabs.tv. 209. § ) 3. Vámszabálysértés elkövetőjének segítése (Szabs.tv. 210.

§ ) 4. Vámorgazdaság (Szabs.tv. 211. § ) 5. Fémjelzési szabálysértés (Szabs.tv. 212. § ) 6. Pénzutánzatra vonatkozó szabályok megsértése (Szabs.tv. 213. § ) 7. Versenytárs utánzása (Szabs.tv. 231. § ) 8. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs.tv. 238/A.

§ ) 9. Iparjogvédelmi jogok megsértése (Szabs. 238/B. § )

NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál 2013. I-III. negyedévében indult szabálysértési eljárások Szabálysértés megnevezése Hatáskörös szabálysértések összesen:

Vámszabálysértés Vámszabálysértés elkövetőjének segítése Vámorgazdaság Versenytárs utánzása (áru hamis megjelölése) Fémjelzési szabálysértés Gyógyszerrendészeti szabálysértés Pénzutánzat vonatkozó szabályok megszegése Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (2013.07.01-től) Iparjogvédelmi jogok megsértése (2013.07.01-től)

Ügyszám 583

78 0 27 191 30 16 0

Elkövetési érték Lefoglalt érték Kiszabott pénzbírság 33 257 023

1 206 282 0 419 534 15 698 379 6 022 550 149 220 0

25 608 657

0 15 698 379 0 0 0 149 220 0

5 625 000

265 000 0 395 000 3 735 000 685 000 150 000 0 154 87 4 725 275 5 035 783 4 725 275 5 035 783 80 000 315 000

NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések ismertetése

A NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén 2013. I-III. negyedévében leggyakrabban előforduló szabálysértések:

• •

SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogos megsértése szabálysértés iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés

FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK versenytárs utánzása

• •

PÉNZÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK vámszabálysértés vámorgazdaság

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) I.

Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait 100.00,-Ft-ot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva MEGSÉRTI A szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető, 100.000,-Ft-ot meg nem haladó ÜRESHORDOZÓI DÍJ illetve reprográfiai díj MEGFIZETÉSÉT ELMULASZTJA

• • •

a szerzői jog a művek) hivatott SZERZŐI ALKOTÁSOK OLTALMÁRA KIZÁRÓLAGOS TULAJDONJOG amely biztosítja, vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával (irodalmi, tudományos és művészeti hogy a jogtulajdonos (alkotó) szerzői jogi oltalom a szerzői alkotásoknak a szellemi alkotást képező részét védi

.

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) II.

Példa: Disney Mickey egér rajzfilm figurát védő szerzői jog nem akadálya egy beszélő egér megalkotásának, DE CSAK AKKOR, ha az nem egyezik meg túlzottan az említett figura kinézetével és tulajdonságaival.

• • • •

Filmszereplők, mese- és rajzfilmfigurák szerepeltetése ruházati termékeken, használati eszközökön másolt cd- dvd lemezek árusítása közterületen, piacon (akár hamisított műsoros, akár üres hordozói díj megfizetése nélkül) szoftverek hamisítása üres adathordozó (pl: Sony Micro SD kártya, a szerzői jogdíj megfizetését igazoló matrica nélkül) A hatályos rendelkezések szerint a zenék és filmek magáncélú letöltése jogszerű, azaz a fájlcserélő természetes személyek nem büntethetőek DE az üzletszerűen (cél: jövedelemszerzés) elkövetett szerzői jogi jogsértések szankcionáltak

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) III.

Vagyoni hátrány összegének meghatározása a gyakorlatban Szabálysértési értékhatárt már néhány mozifilm üzleti célú letöltésével (például továbbértékesítés céljából letöltött filmek) nemcsak el lehet érni, hanem át is lehet ugrani FILMEK – HAMISÍTOTT DVD FILM internetes terjesztés minimális licencdíja alapján ZENESZÁMOK – ZENEI CD-DVD filmenként 2000,-Ft/db .

MAHASZ jogdíjtáblázata az irányadó kárérték kerül felszámításra ILLEGÁLIS SZOFTVERHASZNÁLAT egy zeneszámért 320,-Ft , egy albumért 3200,-Ft a vagyoni hátrány alapja a termék nettó kiskereskedelmi ára , de a szoftverek letöltése értékhatártól függetlenül eddig is illegális volt, és az is marad Filmek, zeneszámok üzleti célú letöltésével könnyen akár szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményt követhető el

Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés (Szabs. tv. 238/B.§) I.

Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapján fennálló

• • •

szabadalmi oltalom (növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány) védjegyoltalom (közösségi védjegyek) formatervezési minta-oltalom alapján fennálló jogát az oltalom tárgyának UTÁNZÁSÁVAL vagy ÁTVÉTELÉVEL MEGSÉRTI Az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével előállított áru MEGSZERZÉSÉVEL, TARTÁSÁVAL FORGALOMBA HOZATALÁVAL, megsérti és ezzel 100.000,-Ft-ot meg nem haladó vagyoni hátrányt okoz szabálysértést követ el.

HOL TALHATÓAK INFORMÁCIÓK?

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

honlapja (www.sztnh.gov.hu/E-kutatás menüpont) MI LEHET VÉDJEGY?

A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés II.

• • • • • • •

A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen: szó, szóösszetétel, jelmondatokat betű, szám ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat beleértve az áru vagy csomagolás formáját; szín , színösszetétel, fényjel, hologram hang valamint a fent felsorolt egyes megjelölések összetétele A védjegy használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg

Iparjogvédelmi jogok megsértése III.

Legjellemzőbb elkövetési magatartások Védjegyoltalom alatt álló ruházati termékek (pl: Nike, Adidas stb.) illetve ruházati kiegészítők (pl: Louis Vuitton táska, öv, napszemüveg) lábbelik árusítása piacon, aluljárókban, „kínai” üzletekben , mosószerek, illatszerek Esetpélda: Közterületen, piacon árusított 1 db narancssárga motorfűrész formatervezési mintaoltalom alatt áll a kialakítás miatt, és védjegy van rajta elhelyezve iparjogvédelmi jogok megsértése

Iparjogvédelmi jogok megsértése IV.

Hogyan állapítható meg a helyszínen, hogy a cselekmény sért-e iparjogvédelmi jogosultságot?

ÁRUSÍTÁS HELYE közterület, piac, aluljáró de előfordulhat internetes árusítás esetén is TERMÉK ÁRA Pl: egy eredeti LV táska jócskán meghaladhatja akár a 150.000,-Ft-ot is, így nagy valószínűséggel ha egy 10.000 ft-os LV táskát látunk a piacon, interneten az nem az eredeti termék

TERMÉKJELLEMZŐK jellemzően már részletesebb vizsgálódást, szakértelmet követel (Pl: varrás, gyártási hely, betűtípus, monogram elhelyezkedése, kód stb.) Illatszerek, mosóporok stb. esetében a csomagolás lehet árulkodó

Versenytárs utánzása szabálysértés (Szabs. tv. 231. §)

• • • • •

Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel ÁLLÍT ELŐ, amelyről a versenytárs, vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, illetőleg FORGALOMBA HOZ Feltétel: az áru értéke a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg gazdasági verseny tisztaságát védi a tényállás – sértettje a versenytárs elkövetési tárgya: HAMIS ÁRU Az érték megállapításánál irányadó lehet az az ár, amennyiért az elkövető eladásra kínálta az adott terméket „fekete piaci érték” A tényállás kiegészítő jellegű - csak akkor állapítható meg, ha nem sért iparjogvédelmi jogosultságot. Esetpélda: A fogyasztó számára jól ismert üdítőitalt tartalmazó palack nem áll formatervezési mintaoltalom alatt. A hamisított terméken nem található meg az ismert védjegy, de a csomagoláson használt színek ábrák megtévesztőek. A szabálysértési eljárás versenytárs utánzása szabálysértés

Iparjogvédelmi jogok megsértése és versenytárs utánzása szabálysértések elhatárolása

Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés megállapításának csak regisztrált jog megsértése esetén van helye amennyiben nincsen ilyen regisztrált jog akkor kizárólag a versenytárs utánzása tényállás alkalmazható

Ha van az árun védjegy, vagy bármilyen más oltalom alatt áll IPARJOGVÉDELMI JOGOK MEGSÉRTÉSE SZABÁLYSÉRTÉS

Ha csak a csomagolása, kinézete megtévesztő VERSENYTÁRS UTÁNZÁSA SZABÁLYSÉRTÉS

Gyógyszerrendészeti szabálysértés (Szabs.tv. 199/A. §)

Aki engedély nélkül gyógyszert készít, forgalmaz, vagy Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart, szabálysértést követ el.

Indokolatlan mennyiség: olyan mennyiséget, amelyről megállapítható, hogy nem valamely meghatározott beteg személyes szükségleteinek kielégítését célozza. (3 hónap)

• • •

A szabálysértés tárgya gyógyszer, orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyag készítmény

A gyógyszerrendészeti szabálysértés esetében NEM HAMIS, melyet engedély nélkül készítenek, forgalmaznak, tartanak.

hanem legális gyógyszerről van szó,

Gyógyszerrendészeti szabálysértés

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény elhatárolása

Magyarországon nem engedélyezett, illegális gyógyszer , egészségügyi termék nem a szabálysértési tényállás, hanem a bűncselekmény - elkövetési tárgya lesz.

Egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény RENDŐRSÉG A bűncselekmény tárgya

• • • • •

gyógyszer állatgyógyászati készítmény orvostechnikai eszköz in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz vizsgálati készítmény Bűncselekmény esetében mindig hamis vagy meghamisított termék van középpontban.

Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény elhatárolása

Vámszabálysértés (Szabs. tv. 209. §) I.

Aki nem közösségi árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak, illetve a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, hogy a vagyoni hátrány a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg, úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli

Európai Unióhoz történő csatlakozást követően kizárólag nem közösségi áruk vonatkozásában valósítható meg

Vámszabálysértés II.

• • • • • • • • •

vámszabálysértés tárgya jellemzően jövedéki termék leggyakrabban CIGARETTA magyar adójegy nélküli, közösségi adóügyi jelzés nélkül árusítás helye közterület: PIAC, ALULJÁRÓ ÁR kereskedelmi forgalomban kaphatónál kedvezőbb áron kínálják vámszabálysértések esetében döntő többségében ISMERETLEN az elkövető ELKÖVETÉSI MÓD: az árusítás tényleges helyétől kicsit távolabb, kisebb mennyiségekben tárolják az elkövetők a cigarettát , majd innen szolgálják ki a vevőt Ezzel magyarázható az „ismeretlenes” ügyeknél hátrahagyott, gazdátlan csomagokból (pl: szatyor, táska, papírdoboz ) kerül elő az eljárás tárgyát képező nem közösségi áru a tulajdonos felkutatására tett intézkedések nem vezetnek eredményre Az árusok a járőröket észlelve elhagyják a helyszínt, „beáldozva” a hátrahagyott kisebb mennyiségű dohányterméket

Vámorgazdaság (Szabs.tv. 211. §)

• • •

Aki vámszabálysértésből származó elidegenítésében közreműködik Csak ismert elkövetője lehet Leggyakrabban tapasztalt elkövetési mód: a vámszabálysértésből származó termék árusítása, illetőleg kedvező áron történő megvásárlása dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy Vagyoni haszon: az is, ha olcsóbban jut hozzá a termékhez a vásárló

Büntetőjogi ismeretek

Jogszabályok

• •

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.)

Általános nyomozóhatóság: RENDŐRSÉG

• • • • • •

A Be.-ben meghatározott alábbi bűncselekmények esetében azonban a Nemzeti Adó és Vámhivatal végzi a nyomozást:

• nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), • nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §) • haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §) • kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §),

orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el

bitorlás (Btk. 384. §), (Btk. 379. §) •

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése

(Btk. 385. §) • védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §) • jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §)

iparjogvédelmi jogok megsértése

(Btk. 388. §), társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §) •

költségvetési csalás

(Btk. 396. §) • költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §) •

jövedékkel visszaélés elősegítése

(Btk. 398. §)

számvitel rendjének megsértése csődbűncselekmény

(Btk. 404. §) (Btk. 403. §) • engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §) •

versenytárs utánzása

(Btk. 419. §)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály