SELÇUK ÜN*VERS*TES* MÜHEND*SL*K FAKÜLTES* HAR*TA

Download Report

Transcript SELÇUK ÜN*VERS*TES* MÜHEND*SL*K FAKÜLTES* HAR*TA

Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki
Arazi Düzenleme Çalışmalarındaki
Derecelendirme ve Değişim Standartları
Damla KARTALKANAT
091205034
1
İçindekiler

 Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları
 Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları
 Türkiye ve Batılı Ülkelerdeki Arazi Düzenleme
Çalışmalarında Kıyaslama
 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
 Derecelendirme Uygulamaları
 Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme ve
Değişim Standartları
 Sonuçlar
2
Arazi Düzenleme Çalışmaları

Dünyanın değişik bölgelerinde uygulanmaya başlanmış olan araziden
yararlanma ilkeleri yepyeni bir düşüncenin öncüsü olmuştur. Özellikle son
yıllarda dünya nüfusunun artış hızının akıl almaz boyutlara ulaşması yanında
insanların doğal kaynakları kullanmasındaki aşırılığı ile meydana gelen sorunlar,
telafisi mümkün olmayacak sonuçları hatta yer yer felaketleri beraberinde
getirmektedir. (Tunçdilek, 1985).

 Dünya’da ilk defa 16. yüzyılda uygulanmaya başlanılan arazi toplulaştırması
çalışmaları, özellikle 19.yüzyılda büyük bir hız kazanmıştır. Günümüzde ise pek
çok gelişmiş ve kimi gelişmekte olan ülkeler, arazi toplulaştırması işlemlerini ve
ayrıca diğer toprak ile tarım reformu uygulamalarını da tamamlamışlardır.
3
Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları
 Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli
nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya
toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek
derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi
parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde
birleştirilmesi , bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi
olarak tarif edilebilir.

 Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları uzun bir süredir yapılmasına
karşın, uygulanan proje sayısı ve alanı istenilen düzeyde değildir. Bunun en
önemli nedeni, diğer faktörlerin yanı sıra arazi toplulaştırma çalışmalarının
çok zaman alıcı ve kişisel becerilere bağlı olarak uygulanışıdır. (Buker ve
ark., 1988). Ancak son yıllarda arazi toplulaştırması çalışmalarının önemi ve
gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış ve bu konuda yapılan çalışmaların
miktarında da göreceli bir artışın olduğu gözlenmiştir.
4
Türkiyede Arazi Düzenleme Çalışmaları
• Arazi toplulaştırması basit olarak, bir kişiye ya da tarımsal
işletmeye (tarım yapan aileye) ait dağınık durumda, şekilleri işlemeye
uygun olmayan tarım parsellerinin, bir araya getirilmesi işlemidir
(Şekil 1). Uygulama çalışmaları eski KHGM (Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü) ve TRGM (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) tarafından
yapılmaktadır.

Şekil 1. Arazi toplulaştırması çalışması örneği (öncesi-sonrası)
Çakırköy (Çukurova)
5
Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları
 Batılı ülkelerde özellikle Almanya, Fransa Hollanda, İsviçre ve
Avusturya’da bu konuda yapılan çalışmalar oldukça başarılı olmuştur.
Bu ülkelerde toplu olarak kırsal kalkınma projeleri genellikle kırsal
alanlarda yaşayan çiftçi halkı ve onların işletmelerini büyük ölçüde
iyileştirerek dağınık parsellerin bir araya getirilmesini sağlamıştır.

6
Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları
Avrupa Ülkelerinde toplu olarak kırsal kalkınma projelerinde;
•
•
•
•
•
bayındırlık planları
spor alanları, rekreasyon alanları
eğitim tesisi ve sosyal hizmet tesisleri
tarımsal altyapı dediğimiz sulama, drenaj kanalları
tarla içi yolları, kanalizasyon, elektrifikasyon gibi alt yapı hizmetleri için gerekli alanlar
toplulaştırma planları içerisinde kamulaştırma yapılmadan gerçekleştirilmiştir.

 Ayrıca Avrupa ülkelerinde toplu kırsal kalkınma projeleri içinde toplulaştırma
ile ulaşım durumu yeniden düzenlenmiş, mesafeler kısalmış, zaman ve işgücü
kaybı büyük ölçüde önlenmiş ayrıca gelecekte yapılacak düzenlemeler için
arazi tahsisleri yapılmıştır. Böylece toplu kırsal kalkınma projeleri içerisinde
arazi düzenlemesi, toplulaştırma ile tüm kırsal alanlar arasındaki yaşam
standartları farkı en aza indirilmiştir.
7
Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmaları

 Avrupa Birliği ortalamasına göre 10,0-49,9 hektar arası araziye sahip
işletmeler toplam işletmelerin %30,8’ini oluşturmaktadır. Fransa’da % 52,5,
Almanya’da % 45,8, Hollanda’da % 53,1 ve İngiltere’de % 42,2 oranında olan
10,0- 49,9 hektar araziye sahip işletmeler Avrupa Birliğinin tarımsal
üretiminde orta ve büyük işletmelerin yaygınlığını göstermektedir
8
Türkiye ve Batılı Ülkelerde Arazi Düzenlemede Kıyaslama

Ülkemizde 1980 tarım sayımı sonuçlarına göre,1-99 dekar arasında araziye
sahip işletmeler, tüm işletmelerin % 81.8’ini oluşturmaktadır. Aşadağıdaki
çizelge ile Türkiye için verilen değerler kıyaslandığında da anlaşılacağı üzere,
ülkemizdeki tarımsal alt yapı iyileştirilmeden tarım sektörü çalışanlarının
hayat standartlarını yükseltmek ve Avrupa topluluğu ülkeleri ile rekabet
etmek mümkün görülmemektedir.

Çizelge 1. Avrupa topluluğu ülkelerinde tarımsal işletmelerin sayısı ve
arazi
9
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE İŞLEM SAFHALARI
1-Yer Teslimi
2-İş Programı
3-Halihazır
4-Sayısallaştırma
5-Derecelendirme
6-Blok Planları
7-Mülakat Çalışmaları
8-Figüre Kabul Komisyonu
9-Yol Yapım İşleri
10-Parselasyon Aşaması
11-Parselasyon Planlarının Onayı
12-Dere Islahı Ve Drenaj Çalışmaları
13-Tarla Sınırı Düzeltme
14-Tescil
15-Geçici Kabul
16-Kesin Kabul

-- Biz burada Derecelendirme işlem adımlarıyla ilgileneceğiz.
10
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Derecelendirme,
1934 yılında yapılan toprak değerini gösteren haritalar hala
derecelendirmede kullanılıyor ancak bazı durumlarda gerektiği takdirde
derecelendirme yapılabiliyor. Toprak etüt çalışması köylüler tarafından
yapılıyor. Herhangi bir laboratuar işlemi yapılmıyor. Toprağın profili
köylüler tarafından bir çubukla 20 m.’de bir alınarak değerlendiriliyor.

Derecelendirme 3 farklı türde yapılmaktadır.
1. Tarım Topraklarında
2. Orman Topraklarında
3.Yerleşik Alanlarda Yapılan Derecelendirme (Alım satım rayiç bedel
üzerinden derecelendirme)
11
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme

Arazi Toplulaştırma çalışmalarında, arazilerin derecelendirme önemli
aşamalardan biridir. Derecelendirmede amaç arazilerin değerlerinin belli
kriterlere göre elde edilmesidir.1979 tarihli ATT’nün 2. maddesine dayanarak
düzenlenen Arazi Toplulaştırma Yönetmeliği (ATY) ve 3083 sayılı yasaya
dayanılarak hazırlanan uygulama yönetmeliği ve teknik talimatta
derecelendirme ile ilgili hükümler yer almıştır.Uygulamada derecelendirme ve
derecelerin dönüşümü bu hükümlere göre derecelendirme kurulu tarafından
yapılmaktadır.

Derecelendirme Kurulları
ATT’e göre
-Ziraat Yüksek Mühendisi
-2 Ziraat Mühendisi
-Arazisi toplulaştırılıcak 2çiftçi
-1 kişide köylerde köy muhtarı
belediyelerde belediye başkanıdır.
3083 sayılı yasaya göre
-Komisyon başkanı(Gen.Müd)
-2 Ziraat Mühendisi
-1 çiftçi
-1 kişide köylerde köy muhtarı
belediyelerde bel. başkanıdır.
12
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
 Derecelendirmede seçim ve arazi çalışmaları her köy için ayrı ayrı yapılır.İlk
toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde bir hafta sonra aynı yer ve zamanda
2. toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz ve sonuçlar tutanakla tespit
edilir. (Yönetmelik madde 25)
 Derecelendirme listeleri ve haritaları 15 gün süreyle ilan edilir ve tutanağa
bağlanır. İlan tarihinden itibaren 20 gün içerisinde itirazlar yazılı olarak
derecelendirme komisyon başkanlığına yapılır. Bu itirazlara 15 gün içerisinde
cevap verilmelidir. (Yönetmelik madde26)

13
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
ATT ve 3083 sayılı yasa arasındaki Farklar
• 3083 sayılı yasaya göre;toplulaştırma işlemlerinde toprağın uygulama
tarihindeki rayiç bedeli,verimliliği,özellikleri,yerleşim yerlerine olan
uzaklığı,konumu gibi unsurlar esas alınarak değiştirilicek toprak ile denkliği
sağlanmaktadır.
• ATT’ne göre derecelendirmede ise;Toprak
endeksi,üretkenlik,üretkenlik,ürün verim oranları,parsellerin Konumu esas
alınır.
--Buradan derecelendirme ile ilgili uygulamalardaki en önemli
farklılığın,3083 sayılı yasada rayiç bedellerin de dikkate alınmasına karşın
ATT’de bu unsurun değerlendirmeye alınmaması olduğu görülmektedir.
14
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Arazi Toplulaştırmasında Değer Biçme Uygulamaları
1)KHGM Tarafından Yapılan Toplulaştırmada Değer Biçme Uygulamaları
KHGM(Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan
toplulaştırmalarda parsellerin derecelendirilmesi ve her derecenin diğer
derecelere denkliğinin belirlenmesi ATY’ne göre yapılmaktadır.
 Parsellerin derecelendirme işlemleri parsel endeksine göre
yapılmaktadır.Parsel endeksi,toprak etüdü sonuçlarına göre elde edilen toprak
endeksinin %70’ine verimlilik ve konum için belirlenen endeks puanlarının ilavesi
ile bulunur.

15
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme

Arazi Toplulaştırma Yönetmeliğinin 4. maddesine göre tarım parsellerinden 1.
dereceden 7. dereceye kadar olanlar kendi aralarında. 8. dereceden 10- dereceye
kadar olanlarda kendi aralarında toplulaştırılırlar. Parsel endeks değerine göre
parsellerin dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:. Tespit edilen parsel endeksine
göre parsellerin derecelendirilmesi aşağıdaki çizelgeye göre yapılır. .(Çay,2001)
Çizelge 2. . Parsel endeks değerine göre parsel dereceleri
16
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Görüldüğü üzere parsel endeksinin bulunması için 3 faktör gerekmektedir.
Bu faktörler;
1. Toprak Endeksi(T.E)
2. Verimlilik Endeksi(V)
3. Parsellerin Konumudur(K)
Toprak Endeksi:Toprak profil grubu(A), üst toprak bünyesi(B),arazinin
eğimi(C) ve diğer özellikler (X) olarak anılan tuzluluk,alkalilik,Ph,drenaj,erozyon
faktörlerine göre bulunmaktadır.Toprak endeksi 0-100 arasında
puanlandırılmaktadır.Burada toprak endeksi;
T.E=A*B*C*X
olarak ifade edilir.
17
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Verimlilik endeksi:Derecelendirme kurulu tarafından araştırma veya verimlilik
analiz sonuçlarına göre ve parseller üzerinde yapılacak gözlemlere dayanılarak örnek
parseller bazında belirlenmektedir.Verimlilik endeks puanları 0-10 arasında
puanlandırılmakta ve örnek parsellerde bulunan değerlere göre de diğer parsellerin
puanlandırma işlemleri yapılmaktadır.
Parsel Endeksi:Parsel konumu için puanlama da kurul üyelerinin kabul edeceği
esaslara göre ,parsellerin yerleşim merkezine uzaklığı,şekli,yol durumu v.b.unsurlar
dikkate alınarak belirlenmekte ve prsel konumu için 0-20 arasında tek bir puan
verilmektedir.
Parsel endekleri belirlendikten sonra derecelerin birbirine dönüşümleri ve bu
dönüşümlere göre de toplulaştırma sonrası arazilerin mal sahiplerine geri verilmesi işlemleri
yapılmaktadır.Bu işlemler;
a)Arazide aynı derece içinde kalan parsel endekslerinin ağırlıklı ortalaması bulunmakta
b)Her derece için ortalama endeks rakamları bulunduktan sonra bunlar birbirine bölünerek
dönüşüm katsayıları belirlenmekte
18
c)Yeni planlama ve tahsis bu katsayılara göre yapılmaktadır.
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
2)TRGM Tarafından Yapılan Toplulaştırmalarda Değer Biçme
Uygulamaları
TRGM(Toprak ve Reform Genel Müdürlüğü) tarafındn yapılan
toplulaştımalarda ,derecelendirme ve derecelerin birbirine denkliği 3083 sayılı
yasaya dayanılarak hazırlanan teknik talimata göre yapılmaktadır.Buna göre
proje alanında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile devlete ait arazinin
verimlilikleri,konumu,işletme merkezine ve pazara uzaklıkları,parsel büyüklüğü
ve şekli gibi özelliklerden dikkate alınarak bulunan rayiç bedeller ile toprak
özelliklerinden yararlanılarak parsellerin derecelendirmesi ve derecleerin diğer
derecelere denkliği belirlenmektedir.
Burada söz konusu toprak endeksinin bulunması için daha önce KHGM
uygulamalrında açıklandığı gibi yapılmaktadır.
Parselin tümü için tek bir rayiç bedel puanı verilebileceği gibi,değişik toprak
özellikleri gösteren alanlarda farklı rayiç bedel puanları da verilebilmektedir.
19
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Parsel Birim Değeri
 Parsellerin derecelendirme işlemleri Parsel Birim Değerine(PBD) göre
yapılamaktadır.Parsel birim değeri toprak endeksi ve rayiç bedelin ortalaması
alınarak bulunmaktadır.Bu oran;
 PBD’i en yüksek olan arazi,1. derece kabul edilmekte ve PBD’i en düşük
olana doğru sıralama yapılarak dereceler oluşturulmakta,buna göre de
denkleştirme katsayıları bulunmaktadır.Bunun yanısıra birden fazla toprak
endeksi ve rayiç bedel puanına sahip parsellerde PBD’i birden fazla
olmaktadır.
 Toplulaştırma alanlarındaki sulu ve kuru arazilerin derecelendirilmesi ise
ayrı ayrı yapılmaktadır.Ancak çifçinin isteği veya zorunlu nedenlerle sulu
arazinin kuru araziye,kuru arazinin de sulu araziye dönüştürülmesinde
Bakanlar kurulunca belirlenen sulu ve kuru arazi dağıtım normları dikkate
alınır.(Yönetmelik madde 46)
20
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Çizelge 3.Derecelendirme Denklik Tablosu
21
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Sonuç
• Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları yapan KHGM ve TRGM değer
biçme uygulamaları birbirine benzemektedir fakat farklı yasal dayanaklara
bağlıdır.
• Türkiye’de henüz özel bir toplulaştırma yasasının olmaması.değer biçmede
bu kurumlar tarafından farklı farklı unsurların dikkate alınması sonucunu
doğurmuştur.
• KHGM ve TRGM tarafından yapılan değer biçme uygulamalarında elde
edilen sonuçların arazi değerlerinde ne miktarda bir farklılık yarattığı ise
bilinmemektedir.
• Bu nedenle iki kurumun yaptığı değer biçme uygulamaları
araştırılmalı,farklılıkların değeri nasıl etkilediği ortaya çıkartılmalı ve
toplulaştırmada en uygun değer takdiri çalışmasının nasıl olması gerektiği
konusunda öneriler geliştirilmelidir.
22
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Arazi Düzenleme Çalışmalarında
Kullanılan Derecelendirme İşleminde
Farklı Bir Yöntem
Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi
23
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi
 Günümüze kadar kullanılmakta olan eski arazi derecelendirme yöntemlerinin
sakıncalarını ve eksik yönlerini tespit eden ülkeler, bu eski yöntemlerden
vazgeçerek günümüzün sosyo-ekonomik, teknik ve bilimsel düzeylerine bağlı
olarak geliştirilmiş yeni yöntemleri toplulaştırma alanlarındaki arazilerin
derecelendirilmesinde kullanmaya başlamışlardır.

 Ülkemizde de bu eksikliği giderecek yeni bir arazi derecelendirme yönteminin
ön çalışmaları Şenol (1983) tarafından tamamlanarak metot, ülke düzeyinde
tartışmaya açılmıştır.
 Korkuteli-Osmankalfalar köyü tarım arazilerinde yapılan araştırmada ise
araştırma alanı arazilerinin arazi toplulaştırması çalışmalarında kullanılmak üzere
“Arazi Derecelendirmesi” işlemlerinde yukarıda sözü edilen “Şenol Arazi
Değerlendirme Yöntemi” uygulanarak, yöntemin eksik yönleri ve geliştirilebilirliği
araştırılmıştır.
24
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Şekil 2.Korkuteli-Osmankalfalar
köyü
25
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi
 Araştırmada Korkuteli-Osmankalfalar köyü tarım arazilerinde yapılan Detaylı
Temel Toprak Etüt ve Haritalama raporundan (Sarı ve ark, 1997a) elde edilen
11 farklı toprak serisine ait 31 haritalama ünitesi, yeni bir niceliksel metot
olan ve FAO (1977) Arazi Değerlendirme ilkeleri doğrultusunda geliştirilen
Şenol Arazi Değerlendirme Sisteminin öngördüğü metotlar dahilinde
değerlendirilmiştir.

 Yapılan çalışmalarda arazi türleri ve arazi karakteristikleri belirlenmiş bu
işlemler sonucundaaraştırma alanında yer alan 31 farklı haritalama ünitesi için,
toplam 31 ayrı TE endeksi değeri tespit edilmiştir. Bir toplulaştırma alanı için
son derece fazla ve oldukça da karmaşık olan toprak endeksi değerlerinin
daha iyi anlaşılabilir, yorumlanabilir ve belki de en önemlisi, uygulanabilir
olmasını sağlamak amacıyla yeni bir sistem yaklaşımı geliştirilmiştir.
26
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Şenol Arazi Değerlendirme Yöntemi

Yeni sistem yaklaşımında, araştırma alanı arazilerinde toprak etütleri ile
tespit edilmiş bulunan 31 farklı haritalama ünitesi faz özellikleri yönünden
farklılık gösteren sekiz ana blokta gerçekleştirilmiştir.
 Bu yeni arazi düzenlemesine göre hesaplanan TE değerleri, birleştirilmiş
TE değerleri şeklinde Çizelge 4.'de verilmiştir.
Çizelge 4.Birleştirilmiş Toprak Endeksleri
27
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
28
Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
 Sonuç
 Bu araştırma ile arazi toplulaştırma çalışmalarının en önemli ve belki de en hassas
bir konusu olan arazi derecelendirmesi aşamasında ülkemiz için başarı ile
kullanılabilecek etkin bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
 Bu amaç doğrultusunda FAO’nun uluslararası düzeyde geliştirmiş olduğu temel
ilkeler çerçevesinde hazırlanarak ülkemiz koşullarında denenmek amacıyla Şenol
(1983) tarafından takdim edilmiş olan yeni bir arazi derecelendirme yöntemi test
edilmiştir.
 Bu araştırma ile arazi toplulaştırma çalışmalarının en önemli ve belki de en hassas
bir konusu olan arazi derecelendirmesi aşamasında ülkemiz için başarı ile
kullanılabilecek etkin bir arazi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda FAO’nun uluslararası düzeyde geliştirmiş
olduğu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanarak ülkemiz koşullarında denenmek
amacıyla Şenol (1983) tarafından takdim edilmiş olan yeni bir arazi
derecelendirme yöntemi test edilmiştir.
 Söz konusu yöntemin arazi derecelendirme çalışmalarında başarılı bir şekilde
uygulanabilmesi için, çalışma alanlarının fiziksel, sosyal ve ekonomik verilerinin
daha sağlıklı bir şekilde toplanması gerekmektedir
29
Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Batılı Ülkelerdeki Derecelendirme işlemleriyle ilgili Almanya Federal
Hükümet Doğa Koruma Çevre Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı
tarafından düzenlenen, Nord Rhein Westfallen (NRW) Eyaletinde bulunan
arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.
Nrw Eyaletinde derecelendirme çalışmaları ilk olarak 1934 yılında vergiye dayalı
olarak toprak derecelendirme yasası ile yapılmıştır. Bu uygulamadan önceki tarihlerde
sadece işletmelerin nereye yakın olduğu önemliyken ilk kez o zaman toprağın
verimliliği değerlendirildi.
İlk amaç vergilendirmede kullanım olsa da bu değerlendirme toprak düzenlemelerde
yer değişimlerinde karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Bu değerlendirme işlemi
tüm Almanya için kıyas yapılabilmesi için gerçekleştirilmiştir.
30
Batılı Ülkelerde Arazi Düzenleme Çalışmalarında Derecelendirme
Şekil 3.NRW Eyaleti
31
Sonuçlar Ve Öneriler

 Derecelendirme kurulundaki yerel üyelerin tarafsız ve tecrübeli
mahalli bilirkişilerden komisyona girmeleri temin edilmeli ve
bunların tecrübelerinden faydalanılması
sağlanmalıdır.(taka,1993).
 Derecelendirme komisyonu üyeleri arasına Harita mühendisi
ilave olmalıdır.Konum endeksini belirlerken mutlaka harita
mühendisinden faydalanmalı ve konum endeksinden kaynaklanan
hataların giderilmesi gerekmektedir.(Çay,T.,2005)
 Derecelendirme haritaları çiftçilerin her zaman görebileceği
ilan yerlerine asılmalı, parsel numaraları ve endeksler herkesin
okuyabileceği büyüklükte bütün mevkiler ve sabit tesisler
üzerine işlenmelidir.
 Derecelendirme haritalarının askı sürelerini on beş günden otuz
güne çıkarmak gerekmektedir. Toplulaştırma mahallinde
oturmayan işletmelerin mağduriyetleri giderilmelidir.
32
Sonuçlar Ve Öneriler

 Coğrafi Bilgi Sisteminin sunduğu olanaklar toplulaştırma
projelerindeki derecelendirme çalışmalarında kullanılacak
niteliktedir. Cografi bilgi sisteminin kullanılması ile hem eski
mülkiyet durumu sorgulanabilir bir bicime dönüşmekte hem de
alan ve değer hesaplamaları kolaylaşmaktadır.
 Ayrıca yapılan tüm işlemler haksızlıkları giderecek biçimde
doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 Bunun sonucu olarak derecelendirme çalışmaları yapılırken,
derece sınırlarının geçeceği yerleri belirlenmesinde parsel
sınırlarına bakılmaksızın arazi ve doğa gerçeğine göre hareket
edilmesi olanağı yaratılmaktadır.
33
Kaynaklar

 Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Toprak Derecelendirme Çalışmalarına Yeni
Bir Yaklaşım,E.Işıl Demirtaş, Mustafa Sarı,N.Kemal Sönmez Sevda Altunbaş
 Kırsal Alan Düzenleme Prejelerinde Blok Planlamasından Ve Derecelendirme
Haritalarından Doğan Sorunlar Turgut Ayten, Hasan Çağla, Sabahattin Akkuş,
Fuat Başçiftçi, Seyit Ali Yılmaz, Beytullah Yalçın
 Türkiye’de Arazi Düzenlemesinde Değer Biçme Uygulamaları Arş.Gör.Gülşen
Keskin
 Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi Zeki Boyraz,önder
Üstündağ (E-journal Of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3,
Number: 3article Number: C0076)
 Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak“arazi Toplulaştırması”ziya Parlak 2010
 Arazı Toplulaştırmasında Parsel Değer sayılarının Coğrafi Bilgi Sistemi
Kullanılarak belirlenmesi yrd. Doç..Dr. Kemal S. Gundogdu, Aras.Gor.Tu Lin
Akkaya,Prof.Dr. Ismet Arıcı
34
Sabırla
İnlediğiniz İçin
Teşekkürler
35