خون  خون شامل : -1 سلولها ( گلبولهای قرمز - گلبولهای سفید – پالکتها ) -2 ماده بین سلولی (پالسما )

download report

Transcript خون  خون شامل : -1 سلولها ( گلبولهای قرمز - گلبولهای سفید – پالکتها ) -2 ماده بین سلولی (پالسما )

‫خون‬
‫‪ ‬خون شامل ‪:‬‬
‫‪ -1‬سلولها ( گلبولهای قرمز‪ -‬گلبولهای سفید – پالکتها )‬
‫‪ -2‬ماده بین سلولی (پالسما )‬
Plasma= 55% of blood vulume
Blood cells =45% of blood valume
Plasma = 91% water
Plasma = 7% protein
Plasma = 1% minerales
Plasma = 1% vitamines , hormones ,lipid ,
glusid, and amino acides
PLASMA PROTEINES
:
1- albumin
2- fibrinogen
3- Globulins
BLOOD CELLS :
1- Erythrocytes (RBC)
2- Leukocytes (WBC)
3- platelet
‫گلبولهای قرمز‬
‫گویچه های قرمز نرمال وغیر نرمال‬
‫) ‪1- Normal (7.5 mic‬‬
‫‪2- Microcyte‬‬
‫‪3- Macrocyte‬‬
‫(حضور گویچه های قرمزبا اندازه های مختلف در خون)(‪4- AnisocytosIS‬‬
‫)حضور گویچه های قرمز با اشکال مختلف درخون(‪5- Poikilocytosis‬‬
‫(گویچه های قرمز با کناره دندانه دار(‪6- Crenation‬‬
‫(نرمال)(حضور گویچه های قرمز شبیه سکه های به هم چسبیده(‪7- Rouleaux‬‬
‫تعداد گلبولهای قرمز‬
-
Numbers of RBC
in female (3.5-5.5 mill)
in male (4-6 mill)
‫آنمی = کم شدن تعداد گلبولهای قرمز به علل مختلف‬
‫پلی سیتمی = زیاد شدن گلبولهای قرمز به علل مختلف‬
‫‪ ‬گلبول قرمز حاوی ‪:‬‬
‫‪ %33 -1‬هموگلوبین‬
‫‪ %60 -2‬آب‬
‫‪ %6-3‬مواد معدنی‬
‫‪%1 -4‬مواد آلی است‬
‫ساختمان همو گلوبین‬
‫‪ -1‬یک رنگدانه آهن دار(پورفیرین آهندار) بنام هم‬
‫‪ -2‬یک قسمت پروتئینی بنام گلوبین مرکب از ‪4‬زنجیره پلی‬
‫پپتیدی‬
Blood cells
Erthrocyte
=(RBC)
Granulocytes
Neutrophils = %65
Acidophils =%3
Basophils =% ./5
Leuckocyte
(WBC)
Lymphocyte=%25
Agranulocytes
Monocyte =%3

Platelets
Granulocytes
Neutrophils = %65
Granulocytes
Acidophils =%3
Basophils =% ./5
‫نوتروفیلها(‪) %70-60‬‬
‫نوتروفیل‬
‫گرانولهای نوتروفیل‬
1- special granules (80%)
2- Azurophilic granules (20%)
‫اسیدوفیل (‪4-2‬درصد )‬
‫ تعداد اسیدوفیلها درآلرژیها‬‫وعفونتهای انگلی افزایش میابد‬
‫بازوفیل(‪)%1‬‬
‫گرانولهای بازوفیل‬
‫‪ -1‬محتوی هپارین و هیستامین وسروتونین میباشند‪.‬‬
‫‪ -2‬محتوی رسپتور برای ‪IgE‬میباشد‪.‬‬
‫‪ -3‬در پاسخ به آلرژنها مثل ماست سل عمل میکنند‬
Leukocyte = WBC
Lymphocyte=%25
Agranulocytes
Monocyte =%3
‫لنفوسیت(‪)%25‬‬
‫صفات لنفوسیتها‬
‫‪ -1‬هسته دایره ای تیره ومرکزی‬
‫‪ -2‬سیتوپالسم کم محیطی‬
‫‪ -3‬کمی ذرات آزوروفیل در سیتوپالسم‬
‫انواع لنفوسیتها از نظر شکل ظاهری‬
‫‪ -1‬کوچک(بالغ) ‪ :‬در خون واعضاء لنفی دیده میشوند‪.‬‬
‫‪ -2‬متوسط ‪ :‬در خون و اعضاء لنفی دیده میشوند‪.‬‬
‫‪ -3‬بزرگ (لنفوبالست )‪ :‬فقط در اعضاء لنفی یافت میشوند‪.‬‬
‫انواع لنفوسیت بالغ از نظر عملکرد‬
‫‪ B‬لنفوسیتها‬
‫ دارای عمر کوتاهی هستند‬‫ میتوانند به پالسموسیت تبدیل شده وآنتی بادی ترشح‬‫کنند‬
‫‪ T‬لنفوسیتها‬
‫ عمر طوالنی دارند‬‫‪ -‬اکثر لنفوسیتهای خون محیطی را تشکیل میدهند‬
‫مونوسیت (‪)%3‬‬
‫صفات مونوسیتها‬
‫‪ -1‬هسته لوبیایی یا نعل اسبی دارند‪.‬‬
‫‪ -2‬سیتوپالسم آنها مملو از ذرات آزوروفیل است‪.‬‬
‫‪ -3‬اقامت آنها در خون ‪1‬تا ‪ 2‬روز است‪.‬‬
‫‪ -4‬در بافت همبند به ماکروفاژ تبدیل میشوند‪.‬‬
‫‪ -5‬افزایش مونوسیتها درخون در شرایط غیر عادی‬
‫مونوسیتوزیس نام دارد‪.‬‬
‫پالکت‬
‫پالکت‬
‫نواحی مختلف پالکت‬
Platelets contain :
1- Hyalomer
2- granulomere
‫‪ ‬ترومبوسیتوپنی ‪ :‬کاهش تعداد پالکتهاست که همراه با‬
‫اختالالت انعقادی است‪.‬‬
‫خون سازی‬
HEMATOPOIESIS
‫بافتهای خونساز‬
‫‪Hematopoietic tissue :‬‬
‫‪ -1‬در دوران جنینی‬
‫ ابتدا مزانشیم دیواره کیسه زرده‬‫ سپس کبد و طحال‬‫ از ماه سوم به بعد مغز استخوان‬‫‪ -2‬در بالغین‬
‫ مغز استخوان‬‫‪ -‬در شرایط ضروری کبد وطحال‬
‫اریتروسیت سازی یا اریتروپویزیس‬
‫‪ -1‬پرواریتروبالست‬
‫‪ -2‬اریتروبالست بازوفیل‬
‫‪ -3‬اریتروبالست پلی کروماتوفیل‬
‫‪ -4‬نورموبالست‬
‫‪ -5‬رتیکولوسیت‬
‫‪ -6‬اریتروسیت‬
‫گرانولوسیت سازی یا گرانولوپویزیس‬
‫‪ -1‬میلوبالست‬
‫‪ -2‬پرومیلوسیت‬
‫‪ -3‬میلوسیت‬
‫‪ -4‬متا میلوسیت‬
‫‪ -5‬سلول باند ( نوتروفیلها )‬
‫‪ -6‬اسیدوفیل‪-‬بازوفیل‪-‬نوتروفیل‬
MONOPOIESIS
-
Monoblast
Promonocyt
Adult monocyt
‫لنفوسیت سازی‬
‫‪ -1‬لنفوبالست‬
‫‪ -2‬پرولنفوسیت‬
‫‪ -3‬لنفوسیت‬
‫تشکیل پالکت‬
‫‪ -1‬مگاکاریوبالست‬
‫‪ -2‬مگاکاریوسیت‬
‫‪ -3‬پالکت‬
‫مایع لنف‬
‫محتوی ‪:‬‬
‫ مایع بافتی‬‫ مقدار زیادی لنفوسیت‬‫ مولکولهای درشت چربی‬‫‪ -‬آنتی بادی‬