บรรยายโดย รศ.ดร.สุ ทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนือ้ หาที่จะบรรยาย • หลักการวัดผลประเมินผล • การเขียนข้อสอบวัด พฤติกรรมขัน้ สูง องค์ ประกอบทางการศึกษา จุดหมายหลักสู ตรรายวิชา Objective การเรียน-การสอน Learning&Teaching การวัดและประเมิน Measurement & Evalution.

download report

Transcript บรรยายโดย รศ.ดร.สุ ทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนือ้ หาที่จะบรรยาย • หลักการวัดผลประเมินผล • การเขียนข้อสอบวัด พฤติกรรมขัน้ สูง องค์ ประกอบทางการศึกษา จุดหมายหลักสู ตรรายวิชา Objective การเรียน-การสอน Learning&Teaching การวัดและประเมิน Measurement & Evalution.

บรรยายโดย
รศ.ดร.สุ ทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนือ้ หาที่จะบรรยาย
• หลักการวัดผลประเมินผล
• การเขียนข้อสอบวัด
พฤติกรรมขัน้ สูง
องค์ ประกอบทางการศึกษา
จุดหมายหลักสู ตรรายวิชา
Objective
การเรียน-การสอน
Learning&Teaching
การวัดและประเมิน
Measurement
& Evalution
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
รู้อะไร?
Cognitive
Affective
รู้สึกอย่ างไร?
Psychomotor
ทาอะไรได้ ?
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน
ด้ านความรู้ ความคิด
ด้ านกระบวนการเรียนรู้
ความรู้ ความจา
 ความเข้ าใจ
 การนาไปใช้
 วิเคราะห์
 สั งเคราะห์
 ประเมินค่ า







การรับรู้
เตรียมความพร้ อม
การตอบสนอง
การฝึ กฝน
ปฏิบัตจิ นทาได้
การเชื่อมโยงทักษะ
ด้ านจิตพิสัย





การรับรู้
ตอบสนอง
เห็นคุณค่ า
จัดระบบ
สร้ างคุณลักษณะ
6
Bloom’s Taxonomy (1956)
Evaluation
Synthesis
Analysis
Application
Comprehension
Knowledge
องค์ ประกอบของการวัดและประเมินตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียน
การเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ
คุณภาพผู้เรียน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
วิธีการวัด/ประเมินผล
• การทดสอบด้ วยข้ อสอบ
• การประเมินผลจากการปฏิบัตงิ าน
และผลงานของผู้เรียน
การทดสอบด้ วยข้ อสอบ
แนวปฏิบัติการสร้ างเครื่องมือวัดผล
• รู้ ตวั ชี้วดั ในมาตรฐาน สาระ กลุ่มสาระ ว่ าอยู่ในกลุ่มพฤติกรรม
ใด (Cog., Affec., Psycho.)
• แต่ ละตัวชี้วดั ใช้ เครื่องมือวัดให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมทีจ่ ะวัด
• กาหนดวิธีการวัด และประเภทของเครื่องมือวัดให้ สอดคล้ องกัน
กับตัวชี้วดั
• วางแผนและดาเนินการสร้ างข้ อสอบให้ เป็ นระบบ
• ตรวจสอบ
• ทดลองใช้
• ปรับปรุ งและนาไปใช้ จริง
ทาอย่ างไรจึงจะสร้ างข้ อคาถามให้ วดั พฤติกรรม
ระดับสู ง
• รู้ ลกึ ซึ้งในเนือ้ หา
• รู้ หลักการเขียนข้ อสอบวัดพฤติกรรมระดับต่ าง ๆ
และรู ปแบบคาถาม
• ให้ นิยามพฤติกรรมอย่ างชัดเจน
• การใช้ ภาษาต้ องชัดเจน และเข้ าใจตรงกัน
สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ลักษณะเครื่องมือวัดที่ดี
•
•
•
•
•
Validity
Reliability
Objectivity
Discrimination
Difficulty
•
•
•
•
•
Searching
Fair
Definite
Efficiency
Examplary
เที่ยงตรง (Validity)
• วัดในสิ่ งทีต่ ้ องการจะวัดได้
 ตรง/สอดคล้ องกับสิ่ งทีจ่ ะวัด
 เนือ้ หา
 โครงสร้ าง/คุณลักษณะ/ตัวชี้วดั (ความรู้
ความคิด, จิตพิสัย, ทักษะพิสัย)
 ระดับพฤติกรรม
(-6)(-3) มีค่าเท่ ากับ
1. -18
2. -9
3. +2
4. +9
5. +18
ข้ อสอบนีว้ ดั ความสามารถใน
การแก้โจทย์ ปัญหาใช่ หรือไม่
The square root of 24336 is exactly
1.
2.
3.
4.
5.
152
153
155
156
158
ความเชื่อมั่น (Reliability)
ความคงเส้ นคงวาของการได้ คะแนนของผู้สอบ
วัดกีค่ รั้งๆ ให้ ผลคงเดิม
ความเป็ นปรนัย (Objectivity)
• เข้ าใจตรงกัน คาถามชัดเจน
• ตรวจให้ คะแนนตรงกัน
• คะแนนแปลความหมายได้
ข้ อสอบประเภทใดทีม่ ีความเป็ นปรนัยสู ง ?
•
•
•
•
ข้ อสอบถูกผิด (True – False)
ข้ อสอบจับคู่ (Matching)
ข้ อสอบแบบเติมคา (Completion)
ข้ อสอบเลือกตอบ (Multiple choices)
ตัวอย่ างข้ อคาถามที่ไม่ เป็ นปรนัย
• ขลุ่ยทีน่ ักเรียนเป่ าคือขลุ่ยอะไร
• ราไม่ ด.ี ..........................
(หมูไม่ กนิ หมูผอม โทษปี่ โทษกลอง)
• พระสั งข์ .....................................................พระอินทร์
(ตีคลี ตีคลีกบั ตีคลีชนะ หน้ าไม่ เขียวเหมือน)
• จากข้ อความทีว่ ่ า “ตาถีถือไฟไปหาปู”
ถามว่ า เหตุการณ์ นีเ้ กิดทีใ่ ด
(ชายทุ่ง ชายทะเล ชายคลอง ชายป่ า)
(ริมตลิง่ ริมหนอง ริมบึง)
ถ้ าเปลีย่ นเป็ น “ตาถีถือไฟไปหาปูลม”
แล้ วถามว่ า เหตุการณ์ นีเ้ กิดทีใ่ ด
(ริมบึง ริมหนอง ริมคลอง ชายทะเล ป่ าชายเลน)
• บุคคลใดมีอายุมากทีส่ ุ ด
–ปู่ พ่ อ ลุง อา
การเขียนข้ อสอบเลือกตอบ
สิ่ งทีต่ ้ องพิจารณา
 ปัญหาหรือคาถามหรือโจทย์
 ตัวเลือกทั้งทีเ่ ป็ นคาตอบถูกและตัวลวง
การเขียนตัวคาถาม
ควรเป็ นคาถามทีส่ มบูรณ์ ไม่ เขียนคาถามแบบลอย ๆ
เว้ นแต่ การถามมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้ ผ้ ูตอบเติมคาหรือ
ต่ อความหมาย
2
 20
X
ควรบอกให้ แน่ ชัดว่ าเป็ นคาถามหรือเติมคา
ไม่ ดี
ถ้ า X + 20 =28 ต้ องการหาค่ า X
ดีขนึ้
ถ้ า X+20=28 ต้ องการหาค่ า X ควร
ทาอย่ างไร
ถามให้ ตรงจุดและชัดเจน
ไม่ ดี
คือ
ดีขนึ้ ค่ าประมาณของ คือ
เท่ าไร
ถามให้ กระทัดรัดไม่ ใช้ คาฟุ่ มเฟื อย
ไม่ ดี
แดงและดา เป็ นเพือ่ นกันไปเที่ยวห้ างสรรพสิ นค้ า พบป้ายประกาศลด
ราคาเสื้อผ้ าสตรี 20% จากราคาป้าย 1250 บาท ถ้ าดาต้ องการซื้อ
เสื้อผ้ าสตรีน้ ัน จะต้ องจ่ ายเงินเท่ าไร
ดีขนึ้
.................
คาถามควรเร้ าให้ ผู้ตอบได้ ใช้ ความคิด
ไม่ ดี
สู ตรพืน้ ทีว่ งกลมคือข้ อใด
จากสู ตรพืน้ ทีว่ งกลม ถ้ ารัศมีเพิม่ ขึน้
10% พืน้ ที่วงกลมจะเพิม่ ขึน้ เท่ าไร
ไม่ ใช้ คาปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้ อนกัน
พ่อค้ าขายสิ นค้ าขาดทุน 20 บาท ขาดทุนคิดเป็ นร้ อยละ
เท่ าไร โจทย์ ข้อนีห้ าคาตอบไม่ ได้ เพราะไม่ ได้ กาหนดอะไร
ให้
ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ ให้ เน้ นโดยการขีดเส้ นใต้ ทาตัวหนา ตัวเอียง
ข้ อคาถามหนึ่งควรถามเรื่องเดียว
ไม่ ดี มีเงิน 200 บาท ซื้อขนมไป 40 บาท เหลือเงิน
เท่ าไร ใช้ วธิ ีการใดหาคาตอบ
ข้ อคาถามควรถามสิ่ งที่ดีหรือมีประโยชน์
ไม่ ดี การทาบัญชีเพือ่ หลีกเลีย่ งภาษีมวี ธิ ีการอย่างไร
ไม่ ควรถามสิ่ งที่เด็กท่ องจาคล่ องปาก
ไม่ ดี
2 คูณ 2 มีค่าเป็ นเท่ าไร
ระวังการแนะคาตอบ
1) เซ็ทว่ างหมายถึง............
2) ให้ A เป็ นเซ็ทว่ างที่ไม่ มีสมาชิก B เป็ นเซ็ทที่มีสมาชิก
เป็ น 2, 4, 6 แล้ ว AUB คือ .................
ด้ านตัวเลือก
ควรมีคาตอบถูกเพียงตัวเดียว
กข้ อใดเป็ นเลขจานวนเต็ม
1. 4.5
2. -4.5
3. 4
4. -4
5. 1/2
ตัวเลือกไม่ ควรแนะคาตอบ
ไม่ ดี
รูปสี่เหลี่ยมหมายถึงข้ อใด
ก. รู ปทีม่ กี ารหักมุม
ข. รู ปทีม่ ดี ้ านยาวไม่ เท่ ากัน
ค. รู ปทีม่ ดี ้ านสี่ ด้าน
ง. รู ปทีม่ ดี ้ านตรงข้ ามขนานกัน
ตัวเลือกไม่ ควรแนะคาตอบ
ไม่ ดี
ใครทาหน้ าทีพ่ พิ ากษาคดี
ก. อัยการ
ข. นายอาเภอ
ค. ผู้พพิ ากษาคดี
ง. ประธานศาลฎีกา
จ. สารวัตรสอบสวน
ตัวเลือกควรอิสระจากกัน
ประเทศไทยมีพลเมืองกีค่ น
ก. มากกว่ า 70 ล้ านคน
ไม่ ดี
ข. มากกว่ า 65 ล้ านคน
ค. มากกว่ า 60 ล้ านคน
ง. น้ อยกว่ า 65 ล้ านคน
จ. น้ อยกว่ า 60 ล้ านคน
ตัวเลือกควรอิสระจากกัน
คนไทยส่ วนใหญ่ มีอาชีพอะไร
ก. ทาไร่
ไม่ ดี
ข. ทานา
ค. ค้ าขาย
ง. ทาการเกษตร
จ. ทาอุตสาหกรรม
ตัวเลือกมีลกั ษณะเป็ นเอกพันธุ์
ข้ อใดเป็ นเลขจานวนคี่
ไม่ ดี
1. ¾
2. 4
3. 9
4. 7
9
การสู บบุหรี่ทาให้ เกิดโทษอย่ างไร
ก. ทาให้ เกิดถุงลมโป่ งพอง
ข. ทาให้ เป็ นโรคมะเร็งปอด
ค. ทาให้ เล็บมือเหลือง
ง. เป็ นที่รังเกียจของสั งคม
จ. สิ้นเปลืองค่ าใช้ จ่าย
ตัวเลือกมีลกั ษณะเป็ นเอกพันธ์
แม่ นา้ ในข้ อใดทีส่ าคัญทีส่ ุ ดในประเทศไทย
ก. โขง
ไม่ ดี
ข. อินทนล
ค. บางปะกง
ง. มิตรภาพ
จ. เจ้ าพระยา
ควรเรียงตัวเลือกตามปริมาณหรือลาดับของตัวเลข
การเล่ นบาสเกตบอล มีผ้ ูเล่ นในสนามของแต่ ละทีมได้ กคี่ น
ก. 5 คน
ไม่ ดี
ข. 10 คน
ค. 8 คน
ง. 6 คน
จ. 12 คน
ตัวลวงต้ องมีทางเป็ นไปได้
ใครเป็ นผู้เหยียบดวงจันทร์ เป็ นคนแรก
ก. นีล อาร์ มสตรอง
ข. ไมเคิล คลอรีล
ค. เอ็ดเวิร์ด อัลดริน
ง. ยูริ กาการิน
จ. ทิดจุ่น
ตัวลวงต้ องมีทางเป็ นไปได้
แดงมีเงิน 100 บาท ซื้อขนมไป 10 บาท เหลือเงินกีบ่ าท
1. 80 บาท
2. 90 บาท
3. 100 บาท
4. 110 บาท
ตัวลวงที่เป็ นไปได้ ควรเป็ นตัวลวงเช่ นไร
ความยาวของตัวเลือกควรเป็ นระบบ
ก. …………..
ข. …………..
ค. …………..
ง. …………..
จ. …………..
ก. …….
ข. ……….
ค. …………..
ง. ……………...
จ. ………………..
ก. ……………….
ข. …………….
ค. ………….
ง. ………..
จ. ………
ก. …………..
ข. …………....
ค. ………………...
ง. …………….
จ. …………..
ก. ………………..
ข. …………….
ค. ………..
ง. ………....…
จ. ……………….
ไม่ ควรใช้ ตัวเลือกปลายเปิ ด
- ไม่ มคี าตอบทีถ่ ูก
- ทีก่ ล่ าวมาผิดหมดทุกข้ อ
- ไม่ ใช่ ท้งั ก ข ค ง
- ยังไม่ แน่ ใจ
ไม่ ควรใช้ ตัวเลือกปลายปิ ด
- ถูกหมดทุกข้ อ
- ถูกทุกข้ อข้ างต้ น
รู ปแบบของคาถาม
ประเภทคาถามโดด (Single Item)
ชนิดคาตอบถูกตัวเดียว
ถ้ า 7a = 3a + 12 แล้ ว 2a + 5 เท่ ากับเท่ าไร
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13
5. 14
ประเภทตัวเลือกซ้ อน
พิจารณาข้ อความต่ อไปนี้ (21 ก.พ.52)
(ก) มีจานวนตรรกยะทีน่ ้ อยทีส่ ุ ดทีม่ ากกว่ า 0
(ข) มีจานวนอตรรกยะทีน่ ้ อยทีส่ ุ ดทีม่ ากกว่ า 0
ข้ อสรุปใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง
1. (ก) ถูก (ข) ถูก
2. (ก) ถูก (ข) ผิด
3. (ก) ผิด (ข) ถูก
4. (ก) ผิด (ข) ผิด
พิจารณาข้ อความต่ อไปนี้ (20 ก.พ. 53)
ก จานวนทีเ่ ป็ นทศนิยมไม่ รู้จบบางจานวนเป็ นจานวนตรรกยะ
ข. จานวนทีเ่ ป็ นทศนิยมไม่ รู้จบบางจานวนเป็ นจานวนตรรกยะ
ข้ อใดถูกต้ อง
1. ข้ อ ก และข้ อ ข
2. ข้ อ ก เท่ านั้น
3. ข้ อ ข เท่ านั้น
4. ข้ อ ก และ ข้ อ ข ผิด
กาหนดเหตุให้ ดังต่ อไปนี้ (21 กพ. 54)
เหตุ (ก) ทุกจังหวัดทีอ่ ยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็ นจังหวัดที่มอี ากาศดี
(ข) เชียงใหม่ เป็ นจังหวัดที่มีอากาศดี
ข้ อสรุปในข้ อใดต่ อไปนีส้ มเหตุสมผล
1. เชียงใหม่ เป็ นจังหวัดทีอ่ ยู่ไม่ ไกลจากกรุงเทพมหานคร
2. นราธิวาสเป็ นจังหวัดทีอ่ ยู่ไม่ ไกลจากกรุงเทพมหานคร
3. เชียงใหม่ เป็ นจังหวัดทีอ่ ยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
4. นราธิวาสเป็ นจังหวัดทีอ่ ยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
ข้ อความ ไม่ ควรปลูกพืชให้ มีระยะชิดกันมากนัก
เหตุผล เพราะจะทาให้ รสไม่ ดเี หมือนพันธุ์เดิม
ข้ อความ ถ้ าต้ องการเก็บพืชไว้ ค้างคืนก็ไม่ ควรล้ างนา้
เหตุผล เพราะจะทาให้ พชื คายนา้ ไม่ สะดวก
ข้ อความถูก เหตุผลถูก
ตอบ ก
ข้ อความถูก เหตุผลผิด
ตอบ ข
ข้ อความผิด เหตุผลถูก
ตอบ ค
ข้ อความผิด เหตุผลผิด
ตอบ ง
การสร้ างสถานการณ์
กาหนดสถานการณ์ จาลอง ข้ อความ กราฟ ตาราง
และถามล้ วงลึกเฉพาะในสถานการณ์ ทกี่ าหนดให้
เท่ านั้น
ข้ อสอบนีด้ ีหรือไม่ ?
คาชี้แจง เงื่อนไขต่ อไปนี้ ตอบคาถามข้ อ 1 และ 2
“กล่ องวางอยู่บนจาน เก้ าอีอ้ ยู่บนโต๊ ะ เก้ าอีอ้ ยู่ใต้ จาน
หมอนอยู่ระหว่ างเตียงและโต๊ ะ”
1. สิ่ งใดอยู่ขวามือสุ ด
(กล่ อง เก้ าอี้ จาน หมอน เตียง)
2. สิ่ งของใดอยู่ล่างสุ ด
ข้ อสอบนีด้ ีหรือไม่ ?
มานีไปช่ วยคุณแม่ รดนา้ ผักหลังบ้ าน
มานะไปช่ วยคุณพ่อขุดดินและปลูกผัก
ครอบครัวนีม้ สี มาชิกกีค่ น
2 3 4 5
ครอบครัวนีม้ อี าชีพอะไร
ทาไร่ ทานา ทาสวน เลีย้ งสั ตว์
การฝึ กปฏิบัติ
• วิเคราะห์ ตวั ชี้วดั ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ ละกลุ่ม แล้ วระบุว่า
ตัวชี้วดั นั้นๆ วัดพฤติกรรมด้ านใด
• ถ้ าตัวชี้วดั นั้นวัดพฤติกรรมด้ านพุทธิพสิ ั ย (Cognitive
Domain) จะวัดด้ วยวิธีการใด ด้ วยเครื่องมือชนิดใด
• ระบุตวั ชี้วดั นั้นๆ ว่ าเน้ นพฤติกรรมระดับใด (รู้ จา เข้ าใจ
นาไปใช้ วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมินค่ า)
• เลือกตัวชี้วดั ทีเ่ น้ นพฤติกรรมระดับสู ง และปฏิบตั ิการสร้ าง
ข้ อสอบ
แบบฟอร์ มการฝึ กปฏิบัติ
ตัวชี้วดั
กลุ่ม
พฤติกรรม
วิธีการ
วัด
ชนิดของ
เครื่องมือว้ ด
ระดับ
พฤติกรรม
(Cog.)