İKYS SINAV SUNUM (1)

download report

Transcript İKYS SINAV SUNUM (1)

CAMİ GÖREVLİLERİ
NAKİL YARIŞMA
SINAVLARININ
UYGULANMASINDA TAKİP
EDİLECEK ESASLAR
Cami görevlilerinin isteğe bağlı nakil işlemleri, münhal kadroların ilan
sürecinden yerleştirme sonuçlarının duyurulmasına kadar idare ve aday
tarafından yapılan bütün işlemler İKYS programından yapılabilecek
şekilde planlanmıştır. Nakil işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar
çerçevesinde yürütülecektir.
1- İl müftülükleri tarafından yapılacak cami görevliliği yarışma sınavları,
ilgili müftülükler tarafından Başkanlık internet sitesindeki İKYS
programında sınav başvuru süresinin bitiminden önce on beş gün süre
ile ilan edilecektir. İlan günlerine rastlayan resmî tatiller ile cumartesi ve
pazar günleri on beş günlük ilân süresinden sayılacaktır.
2- İlgili ayda yarışma sınavı açılması planlanan münhal kadroların İKYS
programına girişi ve sınavların ilanı sınav ilanından önce, yani her ayın
son Salı gününden on beş gün önce tamamlanacaktır.
*** Her ayın son Salı gününden on beş gün önceki Pazartesi saat
23:59’dan sonra münhal kadro girişi ve sınav açılması işlemi
yapılamayacak, bu vakitten sonra İKYS programı münhal kadro girişi ile
sınav ilanına otomatik olarak kapanacak ve program münhal kadrolara
başvurulara açılacaktır.
3- Yarışma sınavına müracaatlar, ilgili personelin kendisi tarafından İKYS
programı aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat edenler başvuru belgesini
İKYS programından alabilecektir.
4- Yarışma sınavına katılmak isteyenler, mevzuatta belirtilen şartları
taşıması ve cami grupları için belirlenen MBSTS taban puanına sahip
olması halinde sadece bir “İl”deki münhal bulunan imam-hatip veya
müezzin-kayyım kadrosuna başvurabilecektir.
*** Nakil işlemlerine başvurularda MBSTS’den en az 50 puan,
*** (A) ve (B) grubu camilerdeki imam-hatip kadrolarına tercihte
bulunabilmek için MBSTS’den en az 60 puan
*** (C) ve (D) grubu camilerdeki imam-hatip kadroları ile bütün
gruplardaki müezzin kayyım kadrolarına tercihte bulunabilmek için
MBSTS’den en az 50 puan alma şartı aranacaktır. İmam-hatiplikten
müezzin-kayyımlığa geçişlerde MBSTS taban puan aranmayacaktır.
5- Yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı günü saat 23:59’da
sona erecek ve İKYS programı otomatik olarak müracaatlara
kapanacaktır.
6- (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal
bulunan cami görevliliği kadroları için yarışma sınavları Başkanlığın
görüşü doğrultusunda il müftülükleri veya Başkanlık tarafından
yapılabilecektir.
7- Sınav başvuru bitimi tarihinden itibaren iki gün içinde, nakil
işlemlerine başvuru yapan adayların sınav tarihi ve komisyonları il
müftülüklerince İKYS’de belirlenerek adayların “sınav giriş belgesi”ni
almaları sağlanacaktır.
8- Yarışma sınavları her ayın ilk Salı günü yapılmaya başlanacak ve il
müftülüklerindeki sınav kurulu/kurulları tarafından yapılacaktır. Sınav
kurullarında münhal kadronun bulunduğu ilçe müftüsünün bulunması
şartı aranmayacaktır.
9- Bir sınav kurulunda günlük ortalama 30 kişi sınava alınacaktır.
10- Yarışma sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde
yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu (sınav konuları
ve puan değerleri) esas alınarak yapılacaktır. Yarışma sınavında başarılı
olabilmek için herhangi bir puan barajı uygulanmayacaktır.
11- Yarışma sınavının sona ermesinden sonra il müftülükleri tarafından
yarışma sınavı sonuçlarının İKYS programındaki ilgili kısma girişi
yapılacak ve sonuçlar (toplam puan) sınavın bitiminden itibaren en geç
iki gün içinde ilgililere İKYS programı üzerinden duyurulacaktır.
12- Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, geçerlik
süresi dolmamış en yüksek MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri
Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı
Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B)
Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde
yirmisinden oluşan “toplam puan” esas alınacaktır.
13- Yarışma sınavına katılan adaylardan “toplam puan”ı en az yetmiş
olanlar, müracaatta bulunduğu unvanda en fazla beş münhal kadro için
yer tercihinde bulunabilecektir. “Toplam puan”ı yetmişin altında kalanlar
münhal kadrolar için tercihte bulunamayacaktır.
14- (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara iki ay üst üste tercih
olmaması halinde bu camii için aranan MBSTS taban puanına sahip olan
bir görevli Başkanlığın uygun görüşü alınarak naklen atanabilecektir.
15- Yer tercihi yapmaya hak kazananlar, sınav sonuçları ilan edildikten
sonra, ilanın yapıldığı gün hariç iki gün süreyle tercih yapabilecektir.
Tercih sonuçları tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün
içinde ilgililere duyurulacaktır.
16- Tercih edilen münhal kadrolara yerleştirme işlemlerinde sırasıyla;
a) “Toplam puan”ı yüksek olana,
b) MBSTS puanı yüksek olana,
c) Görev yılı fazla olana,
d) Hafız olana,
e) Öğrenim düzeyi yüksek olana (Lisans dahil),
Öncelik verilecektir.
17- EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu puanı, sınavın son
başvuru tarihi itibariyle İKYS programı veri tabanındaki bilgiler esas
alınarak İKYS programı tarafından hesaplanacak, başvuru ekranında ve
başvuru belgesinde yarışma sınavına başvuran tarafından ayrıntılı bir
şekilde görülebilecektir.
18- EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formunda puan verilen
müktesep ve niteliklerle ilgili İKYS veri tabanındaki olası hatalara ilişkin
düzeltme talepleri, başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai
bitimine kadar il müftülüklerince gerçekleştirilebilecektir. Bu tarihten
sonraki söz konusu düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
19- Nakil işlemlerine başvuracaklar;
a) Türkiye geneli o ay içerisinde ilan edilen münhal kadroları öğrenme,
b) Bir ildeki münhal kadroya nakil için başvuru,
c) Başvuru değişikliği ve güncelleme,
d) Başvuru belgesi alma,
e) Sınav tarihi ve yeri öğrenme (sınav giriş belgesi alma),
f) Sonuç öğrenme/sonuç belgesi alma,
g) Tercih yapma,
h) Tercih sonucu öğrenme,
İşlemlerini İKYS programına kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile giriş
yaparak “Sınav” sekmesindeki ilgili kısımdan gerçekleştireceklerdir.
20- Münhal kadroların İKYS programına girişi ve ilanı, sınava
katılacaklara sınav tarihi belirleme, sınav giriş belgelerinin adaylara
verilmesi, sonuçların duyurulması, tercih alma ve tercih sonuçlarının
belirlenmesi ve ilgililere duyurulması işlemleri il müftülükleri tarafından
İKYS programı üzerinden yürütülecektir.
NAKİL İŞLEMLERİNİN İKYS’DE YÜRÜTÜLECEĞİ TARİHLER
S.
N.
1
2
3
4
İŞLEM
Münhal kadro girişi ve sınavın
açılması
İKYS veri tabanında mükteseple
ilgili değişikliklerin/düzeltmelerin il
müftülüklerine yaptırılması
Yarışma sınavı yeri, tarihi ve
komisyon belirleme/sınav giriş
belgelerinin yayımlanması
Yarışma sınavı sonucu ve “toplam
puan”ın sonuç belgesinde
yayımlanması
TARİH
Başvuruların başlamasından bir gün
önce/Pazartesi saat 23:59’a kadar
Başvuru tarihlerine rastlayan son
işgünü mesai bitimine kadar
Başvuruların bitiminden itibaren iki
gün içinde
Sınavların bitiminden itibaren iki
gün içinde
5
Tercihlerin alınması
Sınav sonucu ve “toplam puanın”
sonuç belgesinde yayımlandığı gün
hariç iki gün (son gün saat 23:59’a
kadar)
6
Tercih sonuçlarının yayımlanması
Tercih işlemlerinin sona ermesinden
itibaren iki gün içinde
21- Ayrıca yarışma sınavı için İKYS programından alınacak sınav
tutanakları sınav kurulları tarafından doldurularak imzalanacak ve il
müftülükleri tarafından muhafaza edilecektir.
22- Adayların geçerli nedenleri olması halinde sınav yapılan günlerde
olması kaydıyla sınav gün değişikliği yapılabilecektir.(Aynı komisyon
olmak şartıyla)
23- Sınav tutanaklarındaki üyelerin toplam notları üye ve birleştirme
tutanaklarına küsuratları ile birlikte işlenecek ve ortalamada küsuratlar
dikkate alınacaktır.
CAMİ GÖREVLİLERİ
NAKİL DEĞERLENDİRME FORMLARI
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Görev Yeri ve Unvanı
Sicil No
(A) YARIŞMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
Sıra
No
Sınav Konuları
1
Yüzüne okuma
Meal bilgisi
Tecvid bilgisi ve meharic-i huruf
Ses/Seda/Makam
Ezber bilgisi
2
3
KUR’ANI KERİM
Hitabet
Mesleki Temsil
TOPLAM
Puan
Değeri
30
5
15
5
20
15
10
100
Adayın
Puanı
Sıra
No
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
(B) MÜKTESEP/NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU
Toplam
Puan
Müktesepler/Nitelikler
Puan
Değeri
Değeri
İmam Hatip Lisesi
10
10
Ön Lisans
5
5
Diğer Lisans
5
5
İlahiyat Fakültesi
10
10
Yüksek Lisans
2
2
Hafızlık
8
8
İhtisas Kursu/Aşere, Takrib, Tayyibe
5
5
Tashih-i Huruf
3
3
YDS ve denkliği kabul edilen yabancı dil belgeleri
2
2
(C) ve üstü seviyeler için
10 (on) yıla kadar her bir görev yılı için
3
30
10 (on) yıldan 30 (otuz) yıla kadar her bir görev
1
20
yılı için
TOPLAM
100
Adayın
Puanı
(C) NAKİL DEĞERLENDİRME FORMU
Sıra
No
Değerlendirme Kıstasları
1
2
3
MBSTS puanı
Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu Puanı
Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu Puanı
Adayın
Puanı
TOPLAM
Oranı
%40
%40
%20
%100
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR.
…. /.... /…..
İmza ve Mühür
Not: Bu form, sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.
Naklen
Atamaya
Esas Nihai
Puan
*** S O N ***