OSZCZĘDZANIE – CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ? SPIS TREŚCI            1. Oszczędność 2. Dochód 3. Budżet 4. Koszt alternatywny 5.

Download Report

Transcript OSZCZĘDZANIE – CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ? SPIS TREŚCI            1. Oszczędność 2. Dochód 3. Budżet 4. Koszt alternatywny 5.

OSZCZĘDZANIE – CO KAŻDY
POWINIEN WIEDZIEĆ?
SPIS TREŚCI











1. Oszczędność
2. Dochód
3. Budżet
4. Koszt alternatywny
5. Przykład
6. Dochody
7. Lokata
8. Oprocentowanie lokat
9. Kapitalizacja odsetek
10. Procent składany
11. Akcje










12. Przykłady akcji
13. Obligacje
14. Przykład obligacji
15. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
16. Sposoby inwestowania
18. Giełda papierów
wartościowych
19. Kredyt
20.Wady i zalety kredytu
21. Zakupy na raty
22. Bibliografia
OSZCZĘDNOŚĆ
Oszczędności jest to ta część naszych dochodów,
która pozostaje do dyspozycji po dokonaniu
wszelkich zakupów i uregulowaniu wszystkich
rachunków. Inaczej mówiąc jest to kwota pieniędzy
odłożona na realizację przyszłych celów.
DOCHÓD
Dochód jest to wyrażona w kwocie pieniędzy różnica
pomiędzy naszymi wpływami finansowymi
(przychodami) z wszystkich możliwych źródeł a
kosztami, jakie ponieśliśmy, aby je uzyskać
(np. podatkami –wówczas mówimy o kwocie dochodu
netto).
BUDŻET
Budżet – zestawienie wszystkich dochodów i
wydatków w określonym czasie (np. miesięczny,
roczny). Pojęcie to wiąże się z planowaniem
finansowym i jest pomocnym narzędziem
określającym, na jakie wydatki możemy sobie
pozwolić biorąc pod uwagę aktualne i przyszłe źródła
dochodów. Budżet tworzony jest zarówno na
potrzeby pojedynczych osób, całej rodziny, jak i
przedsiębiorstw, gmin czy państwa.
KOSZT ALTERNATYWNY
Podczas każdej decyzji, na co wydajemy nasze
fundusze musimy pamiętać o koszcie alternatywnym
(koszt utraconych możliwości).
Przykład
Jeżeli mamy do dyspozycji 2000 zł.,
a zdecydujemy się na kupno roweru
wyczynowego za ok. 1500zł, musimy
pogodzić się z utratą możliwości kupna
nowoczesnego komputera, który również
kosztuje ok. 2000zł.
Jest to przykład kosztu alternatywnego.
 dochody =

O budżecie zrównoważonym mówimy, jeśli kwota wszystkich dochodów w danym
okresie jest równa ponoszonym wydatkom. Oznacza to, że nasze wpływy finansowe
i wydatki się równoważą.
 dochody >

wydatki (nadwyżka budżetowa)
O nadwyżce w budżecie domowym mówimy, gdy po poniesieniu wszystkich
wydatków, pozostaje nam jeszcze pewna kwota pieniędzy, której nie wydaliśmy. Jeśli
jej nie wydamy, lecz przeznaczymy na przyszłe wydatki, możemy ją określić mianem
oszczędności.
 dochody

wydatki (budżet zrównoważony)
< wydatki (deficyt budżetowy)
O deficycie budżetowym mówimy wówczas, gdy w danym okresie suma
wydatków przewyższa kwotę osiąganych w tym okresie dochodów. Deficyt
może być groźnym zjawiskiem, jeśli nie uda nam się w kolejnych miesiącach
zrównoważyć dochodów i wydatków (dochody = wydatki). Oznacza bowiem, że
musimy finansować nasze zadłużenie z odłożonych wcześniej oszczędności lub
zaciągać pożyczki na pokrycie deficytu. Zjawisko deficytu budżetowego w
ujęciu globalnym (np. państwa) może prowadzić do poważnych kryzysów
finansowych i trudności dla całego społeczeństwa. Przykładem tego może być
obecna sytuacja społeczno-gospodarcza Grecji, w której władze od wielu lat
zaciągały coraz większe długi na pokrycie wydatków publicznych, nie dbając o
większe dochody państwa.
LOKATA

Lokata bankowa polega na zdeponowaniu w banku
pewnej sumy pieniędzy na określony z góry czas. Po
jego upływie bank zwraca nam pełną sumę
powiększoną o odsetki.
OPROCENTOWANIE LOKAT
 Oprocentowanie
stałe - jest to wynagrodzenie za
udostępnienie środków finansowych, które
obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania
umowy; oprocentowanie stałe jest stosowane
przeważnie w przypadku lokat i kredytów
krótkoterminowych (do 12-u miesięcy)
 Oprocentowanie zmienne - jest to
wynagrodzenie za udostępnienie środków
finansowych, którego wysokość może się zmieniać w
czasie trwania umowy w wyniku powstania
okoliczności przewidzianych w umowie;
oprocentowanie zmienne stosuje się najczęściej w
przypadku lokat i kredytów długoterminowych.
KAPITALIZACJA ODSETEK
Kapitalizacja odsetek to inaczej dopisywanie
odsetek do kapitału. Ma ona duże znaczenie dla
naszego oszczędzania. Im częściej będą dopisywane
odsetki do kapitału naszej lokaty, tym więcej
będziemy zarabiać na odsetkach. Rosnąć bowiem
będzie podstawa (czyli kapitał), od której liczone są
odsetki.

PROCENT SKŁADANY
Procent składany jest takim sposobem
oprocentowania wkładu pieniężnego, w którym
odsetki są doliczane do wkładu (podlegają
kapitalizacji) i procentują wraz z nim w okresie
następnym. Jest to jeden z najbardziej korzystnych
sposobów oszczędzania, gdyż w każdym kolejnym
okresie lokaty, przy tym samym oprocentowaniu,
będziemy uzyskiwać więcej odsetek z odłożonego
kapitału niż w przypadku lokaty, gdzie kwota kapitału
byłaby ciągle taka sama.

AKCJE
Akcja jest jednym z najpopularniejszych
instrumentów finansowych, papierem wartościowym
dającym jej właścicielowi (akcjonariuszowi) prawo
do własności części przedsiębiorstwa zwanego
spółką akcyjną. Udział we własności spółki zależy od
liczby posiadanych akcji w stosunku do całości akcji
danej spółki. Na przykład posiadacz 100 akcji w
spółce, która wydała ich 1000, jest właścicielem
jednej dziesiątej części firmy (tj. 10% akcji). Akcja
jako prawo do własności nie ma okresu, w którym
wygasa.

OBLIGACJE

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym
jego emitent stwierdza, że jest dłużnikiem
podmiotu, który nabył ten papier
wartościowy (obligatariusza) i zobowiązuje się do
spełnienia wobec niego określonego świadczenia
pieniężnego lub niepieniężnego w określonym
terminie.
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
Instytucja powstała na mocy ustawy z dnia
14.12.1994 r., gwarantująca zwrot depozytów
zgromadzonych w bankach krajowych, w przypadku
ich upadłości.

SPOSOBY INWESTOWANIA
Konta osobiste (rachunki płatne na każde
żądanie).
 Rachunki (lokaty) terminowe
 Obligacje skarbowe
 Fundusze inwestycyjne (gromadzą one pieniądze
pojedynczych osób czy instytucji i inwestują je w
akcje, obligacje i lokaty terminowe)
 Giełda Papierów Wartościowych
 Inne aktywa

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Giełda Papierów Wartościowych - instytucja
publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości
obrotu papierami wartościowymi (takimi
jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.)
dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka
regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję
Nadzoru Finansowego oraz ustawy z dnia 29 lipca
2005.

KREDYT
Kredyt – umowa zawarta w formie pisemnej
pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.
Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na
określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje
się wykorzystać kredyt zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z
należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci
prowizji i odsetek. Kredyt umożliwia otrzymanie
gotówki, dóbr czy usług teraz, podczas gdy koszty
zostaną poniesione w przyszłości.

WADY I ZALETY KREDYTU
ZALETY
Natychmiastowe
korzystanie
 Elastyczność
 Fundusze awaryjne
 Referencje

WADY
Wydawanie zbyt dużej
ilości pieniędzy
 Większe koszty
 Przedwczesne
kupowanie

ZAKUPY NA RATY
Niektórzy sprzedawcy oferują sprzedaż ratalną.
Często również można zobaczyć ogłoszenia, że raty są
nieoprocentowane. Niestety nie ma nic za darmo. Z
reguły pojawiają się pewne opłaty manipulacyjne
związane ze sprzedażą na raty lub towar można kupić
taniej płacąc gotówką.

BIBLIOGRAFIA
www.tdo.edu.pl
 www.zrozumfinanse.pl
 www.wikipedia.pl
 www.money.pl
 Ekonomia Stosowana, Podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości, Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości.
 Grafika Google

WYKONAŁY:
 Alicja
 Anna
Śleziak
Kowal
Kl. 2a