Transcript bijlage 2

Focus op Vakmanschap
Inhoud, consequenties èn
mogelijkheden voor MBO en
Kinderopvang
Ebby Pelsma, ROCMN
Joke van Alten, BKK
Focus op vakmanschap
Doel: is verbetering kwaliteit MBO
Invoering: schooljaar 2013-2014
Focus op vakmanschap
• Scherpere urennorm
• MBO4 naar 3 jaar
• Wettelijk vastleggen dat instellingen een
onderwijs- en examenreglement vaststellen
• Betere examens
• Centraal examen Engels voor nivo 4 (vanaf 2012)
• Vermindering van kwalificaties
• Regionale afspraken over macrodoelmatigheid
Scherpere urennorm
Eerste jaar MBO
begeleide onderwijstijd
Oude situatie BOL (850
klokurenper jaar)
Focus op vakmanschap BOL
(1000 klokuren)
minimaal 348 (41%)
beroepspraktijkvorming (met
BPV overeenkomst'
minimaal 120 (20%)
maximaal 501,50 (59%)
minimaal 700
minimaal 300
begeleide onderwijstijd
beroepspraktijkvorming
Oude situatie BBL (300
maximaal 120 uur (40%)
contacturen )
Focus op vakmanschap BBL (850
min. 240 uur
klokuren)
minimaal 180 uur (60%)
min. 610 uur
Scherpere urennorm
Vanaf 2e jaar MBO
begeleide onderwijstijd
Oude situatie BOL (850
klokurenper jaar)
Focus op vakmanschap BOL
(1000 klokuren)
minimaal 348 (41%)
beroepspraktijkvorming (met
BPV overeenkomst'
minimaal 120 (20%)
maximaal 501,50 (59%)
minimaal 550 uur
minimaal 450 uur
begeleide onderwijstijd
beroepspraktijkvorming
Oude situatie BBL (300
maximaal 120 uur (40%)
contacturen )
Focus op vakmanschap BBL 850
min. 240 uur
klokuren)
minimaal 180 uur (60%)
min. 610 uur
Examens
• Centraal examen NL en rekenen voor PW4 per
2013-2014. Engels examen per 2017-2018. Les
verplicht vanaf 2012-2013
• Centraal examen voor NL en rekenen voor PW3
per 2014-2015
• Landelijk keurmerk voor examencommissies en
eisen aan examinatoren (register voor
onderwijsexaminatoren). Let hierop bij de pool
die jullie ontwikkelen!!
• Standaardiseren van beroepsgerichte examens
• Werken met sectorale examenprofielen
Macrodoelmatigheid
• Afspraken maken in de regio over aanbod
beroepsopleidingen afgestemd op vraag van
bedrijfsleven in de regio.
Voor het convenant:
Bespreekpunten voor de regio / het convenant:
• Invulling extra schooluren eerste jaars BOL:
gebruiken voor BPV? Denk aan: wat moeten zij al
kennen, kunnen, zijn voordat zij naar hun 1e stage
gaan? Zie jullie document beoordelingscriteria /
verwachtingen
• Begeleide BPV uren en gastlessen zijn ook geldige
uren. Hoe meer praktijk in te zetten in het ROC?
Hoe meer docenten met studenten naar de
praktijk?
• 20% vrije ruimte blijft: wat daarin opnemen?
Voor het convenant:
• Meer uren onderwijstijd: kansen voor
versterken van taal en rekenen? Of meer BPV?
• Hoeveel opleidingen PW4 in deze regio? Of
ook denken aan een Associate Degree (@
jarige HBO)?