Для більш досконалого засвоєння інформації з даного питання

Download Report

Transcript Для більш досконалого засвоєння інформації з даного питання

ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ
(ГНОСЕОЛОГІЯ)
План
1.
2.
3.
4.
5.
Загальна характеристика пізнання.
Співвідношення чуттєвого і раціонального
пізнання.
Проблема істини і практики у філософії.
Рівні наукового пізнання.
Основні методи та форми наукового
пізнання.
1. Загальна характеристика
пізнання
ПІЗНАННЯ – суспільноісторичний процес
здобування,
нагромадження і
систематизації знання
про природу,
суспільство, людину та її
внутрішній світ.
ЗНАННЯ – системноузагальнений, відносно
завершений образ тієї
чи іншої сфери буття.
Основні підходи до проблеми
пізнання
ОПТИМІСТИЧНИЙ
• визнає принципову пізнаваність
світу, хоча у світі завжди було, є й
буде пізнане й непізнане.
СКЕПТИЧНИЙ
• не заперечує принципову
пізнаваність світу, але
висловлює сумнів у вірогідності
знання. У розумних межах це
корисно.
АГНОСТИЧНИЙ
• повністю або частково заперечує
можливість пізнання світу.
Основні форми агностицизму:
СОФІСТИКА
• філософська школа в Стародавній
Греції (Протагор, Горгій та ін.), що
обґрунтовувала непізнаванність
світу і що в кожного своя істина.
АГНОСТИЦИЗМ
• агностицизм Д. Юма та І. Канта,
які за основу брали тезу, що
зовнішній світ, буття – це сфера
непізнаванного.
КОНВЕНЦІОНАЛІЗМ
• напрям у філософському
тлумаченні пізнання, згідно з
яким в основі наукових теорій
лежать умовно прийняті угоди
(Карнап, Айдукевич та ін.).
Основні принципи пізнання
Принципи
• Принцип діалектичного розвитку;
• Принцип пізнаванності світу;
• Принцип історизму;
• Принцип об’єктивності;
• Принцип визначальної ролі практики;
• Принцип творчої активності суб’єкта;
• Принцип конкретності істини.
Структура пізнавального процес:
Суб’єкт пізнання
Результат
пізнання
Об’єкт пізнання
Методи і форми
пізнання
Мета пізнання
Засоби пізнання
ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ –
галузь філософського
знання, вчення про
пізнання об’єктивного
світу, про закони, форми
і засоби виробництва
істинного знання.
2. Співвідношення чуттєвого і
раціонального пізнання
Чуттєве пізнання
Форми
Відчуття
активне
відображення
органами почуттів
предметів і явищ,
які діють на них
Сприйняття
Уявлення
Раціональне
мислення
Активне
відображення
внутрішніх, суттєвих
сторін буття за
допомогою
абстрактних,
логічних форм
мислення
Форми
Поняття
Судження
Умовиводи
Інтуїція
3. Проблема істини і практики у
філософії
Істина
Адекватне
відображення
суб’єктивної та
об’єктивної
реальності у
свідомості людини
Особливості
Істина поділяється на
абсолютну та
відносну
Істина об’єктивна за
змістом і суб’єктивна
за формою
Відносна істина
Абсолютна істина
Найбільш повне
знання про
дійсність, яке їй
відповідає і має
підтвердження цієї
відповідності, або
сума відносних істин
Це неповне знання
про дійсність, яке їй
відповідає і має
підтвердження цієї
відповідності
Практика
Практика
Філософське поняття,
що характеризує
цілеспрямовану
матеріальноперетворюючу
діяльність людини
Види
Матеріальне
виробництво
Соціальноперетворююча
діяльність
Науковоекспериментальна
діяльність
4. Рівні наукового пізнання
Емпіричний
рівень
• це єдність чуттєвого і
раціонального пізнання, в якій
домінують чуттєві форми
пізнання
Теоретичний
рівень
• це єдність раціонального і
чуттєвого пізнання, в якій
домінує раціональний аспект
Наукове пізнання: особливості,
форми та методи
Донаукові знання
Позанаукове пізнання
Наукове пізнання
Донаукові знання
Тривалий час вважалося, що твори
Гомера «Ілліада» та «Одісея» є міфами
і не мають достовірних підстав.
Проте, використавши описи
давньогрецьким поетом міста Трої,
німецький археолог Г. Шліман
знайшов і дослідив його. Так само
багато несе правдивої інформації і
релігія, і художньо-образне пізнання
тощо.
Позанаукове пізнання
Оккультизм
• являє собою уявлення та вчення про вплив на
людей прихованих сил Космосу, Землі,
надприродних здібностей людей.
Паранормальне пізнання
• спирається на особливі здібності людей, що
нібито здатні впливати на інших людей та
сили природи (викликати дощ, насилати
хворобу і т. ін.).
Медитативне
пізнання
• це уявне споглядання себе, міркування про
власний духовний світ та його вдосконалення.
Досягається певними фізичними та
психічними вправами, молінням, прийомом
наркотичних засобів.
Наукове пізнання
Наука – це окрема сфера життєдіяльності
людей по здобуттю істинних знань у всіх
галузях свого існування. Наука включає:
Здобуття знань
Матеріалізацію знань
Передачу наукового знання
Споживання наукових
здобутків
5. Основні методи та форми
наукового пізнання
Метод
За сферою
застосування методи
поділяються на
Загальні
Систематизований
спосіб досягнення
теоретичного чи
практичного результату
Загальнонаукові
Часткові
Форми наукового пізнання
Науковий
факт
Наукова
проблема
Наукова
гіпотеза
Наукова
ідея
Наукова
теорія