EDC - Mehmet Isai

Download Report

Transcript EDC - Mehmet Isai

• • • Projekti implementohet që nga viti 2012 nga: Këshilli i Evropës The European ëengerland Center Minsitria e Arsimit të Malit të Zi Në trajnimin e mbajtur në Cetinjë më 22-29 qershor 2013 me temën “Të drejtat e njeriut në veprim” morën pjesë 13 shkolla nga 11 shtete. Shkollat pjesëmarrës ishin: • Shkolla e Mesme Profesionale “Mehmet Isai” në Gjilan • Shkolla fillore dhe e mesme u ultë “Bedri Gjinaj” në Mitrovicë të përkrahuar nga • • Qendra për Arsim e Kosovës NGO “ Koralet” nga Mitrovica,

Synimi: Aftësimi i pjesëmarrësve për të përfshirë parimet e EQD dhe EDNj në kurrikulën e tyre shkollore, si dhe në organizimin dhe udhëheqjen demokratike të shkollës.

Gjatë trajnimit në Cetinjë përfaqësuesit e Shkollës “M. Isai” dhe KEC përgatitën planin e veprimit, i cili përfshinte: • • Hartimin e një pyetësori Shpërndarja e pyetësorit • Mbledhja dhe analiza e të dhënave • • Prezantimi i rezultateve Prezantimi i parimeve themelore të EQD dhe EDNJ • Prezantimi i zbatimit praktik të një teknike në klasa e cila mundëson përfshirjen e parimeve të EQD dhe EDNj në kurrikulën shkollore

• • Llojet e pyetësorëve: Pyetësori për mësimdhënës përmbante 44 pyetje Pyetësori i modifikuar për nxënës përmbante 41 pyetje • • U plotësua nga: 14 mësimdhënës 143 nxënës Fushat e hulumtimit: 1) Liria e shprehjes së mendimit 2) 3) 4) 5) Organizimi i orëve të mësimit Organizimi i aktiviteteve jashtë mësimore dhe në komunitet Funksionimi i organeve të shkollës Respektimi i dinjitetit të nxënësve

1.1. Inkurajoj të gjithë nxënësit për të shprehur lirisht mendimin e tyre gjatë orëve të mësimit

Valid Frequenc y 13 Percent 92.9

Valid Percent 92.9

Cumulative Percent 92.9

Pajtohem plotësisht Pajtohem pjesërisht Total 1 14 7.1

100.0

7.1

100.0

100.0

1.1.

Inkurajojnë nxënësit për të shprehur lirisht mendimin e tyre gjatë orëve të mësimit

Valid Pajtohem Pajtohem Total plotësisht pjesërisht Nuk pajtohem Nuk pajtohem aspak Frequenc y 96 31 10 4 141 Percent 67.1

21.7

7.0

2.8

98.6

Valid Percent Cumulative 68.1

22.0

7.1

2.8

100.0

68.1

90.1

97.2

100.0

Missing Total System 2 143 1.4

100.0

Rezultatet në përgjigjet lidhur me mënyrat e ndryshme që zbatohen për të inkurajuar shprehjen e lirë të nxënësve.

1. 2. Kërkoj nga nxënësit që të gjejnë argumente të besueshme dhe të mbrojnë ato gjatë diskutimeve

Valid Frequenc y 8 Percent 57.1

Valid Percent 57.1

Cumulative Percent 57.1

Pajtohem plotësisht Pajtohem pjesërisht Nuk pajtohem Total 5 1 14 35.7

7.1

100.0

35.7

7.1

100.0

92.9

100.0

1.3. Inkurajoj nxënësit që të japin përgjigje sa më të shumëllojshme ose të gjejnë mënyra të ndryshme të zgjidhjes së problemeve

Valid Pajtohem plotësisht Pajtohem pjesërisht Total Frequenc y 11 Percent 78.6

3 14 21.4

100.0

Valid Percent 78.6

Cumulative Percent 78.6

21.4

100.0

100.0

Përgjigjet e mësimdhënësve

Valid Pajtohem plot.

Pajtohem pjes.

Total Freq 11 3 14 Perce 78.6

21.4

100.0

Valid 78.6

21.4

100.0

Cum 78.6

100.0

Përgjigjet e nxënësve

Valid Mis Total Pajtohem plot.

Pajtohem pjes.

Nuk pajtohem Nuk paj. aspak Total System Freq 76 26 26 12 140 3 143 Perce 53.1

18.2

18.2

8.4

97.9

2.1

100.0

Valid 54.3

18.6

18.6

8.6

100.0

Cum 54.3

72.9

91.4

100.0

Nëse nuk janë plotësisht të lirë të bëjnë pyetje në çdo moment të orës mësimore, atëherë lind pyetja: Si mund të jenë të suksesshëm këta nxënës në përvetësimin e njohurive dhe zhvillimin e shkathtësive gjatë procesit mësimor?

Mbi 50% e të gjithë anketuarve, si te mësimdhënësit ashtu dhe te nxënësit, pajtohen plotësisht se mësimdhënësit ofrojnë mundësi që nxënësit të kërkojnë informacione shtesë nga shokët dhe shoqet e tyre.

Ndërsa, nevojën për të diskutuar aspekte të ndryshme me interes gjatë orës së mësimit nuk e përkrahin 40% e mësimdhënësve.

Mbi 50% të gjithë të anketuarave janë shprehur se pajtohen plotësisht se mësimdhënësit gjatë diskutimeve mbështesin hapur grupin me të cilin ndajnë mendime të njëjta.

Nga përgjigjet shihet se ende në shkollën e mesme të lartë “Mehmet Isai” në Gjilan nuk është krijuar një atmosferë e sigurt që nxënësit të ndjehen të lirë për të pyetur kur kanë paqartësi gjatë orëve mësimore, ose për të dhënë lirisht mendimin e tyre.

Zbatimi i metodave të reja në klasë: • bëhet ndonjëherë pajtohen ¼ e mësimdhënësve, ndërsa • bëhet ndonjëherë pajtohen 43.4% e nxënësve.

• bëhet rrallë ose asnjëherë janë shprehur 18.2% e nxënësve.

• ½ e mësimdhënësve të anketuar e pranojnë se ndonjëherë dhe rrallë kërkojnë që nxënësit të japin komente lidhur me përgjigjet e shokëve dhe të shoqeve të tyre, ndërsa mbi 60% e mësimdhënësve mendojnë kështu • 85.6% e tyre s’janë të gatshëm të ndryshojnë rrjedhën e procesit mësimor si rezultat i zgjatjes së diskutimeve në klasë.

1/3 e mësimdhënësve nuk i shohin fare nxënësit si partnerë në procesin mësimor, ndërsa ½ e nxënësve të anketuar mendojnë kështu

Mbi 2/3 e mësimdhënësve dhe nxënësve të anketuar e pranojnë se shkolla i kushton rëndësi vetëdijesimit të nxënësve për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, por vetëm 1/3 e tyre mendojnë se shkolla është e gatshme t’i mbështesë ato.

Përdorimin e metodës koncensuale për zgjedhjen e aktiviteteve të lira, e pranojnë plotësisht • ½ e mësimdhënësve • ¼ e nxënësve

Fuksionimi i pavarur i organeve të shkollës

Valid Pajtohem plot.

Pajtohem pjes.

Nuk pajtohem Nuk paj. aspak Total Freq 9 Perce 64.3

3 1 1 14 21.4

7.1

7.1

100.0

Valid Mis Total Pajtohem plot.

Pajtohem pjesërisht Nuk pajtohem Nuk paj. aspak Total System Freq 143 46 50 24 11 131 12 Perce 32.2

35.0

16.8

7.7

91.6

8.4

143

Për zgjedhjen e pavarur të Këshillit të Shkollës pajtohen plotësisht: • ½ e mësimdhënësve • ½ e nxënësve Për zgjedhjen e pavarur të Këshillit të Klasës pajtohen plotësisht: • • 2/3 e mësimdhënësve ½ e nxënësve

Trajtimi i nxënësve në mënyrë të barabartë nga mësimdhënësit.

Valid Pajtohem plotësisht Freq.

11 Perc ent 78.6

Pajtohem pjesërisht 3 21.4

Total 14 100.0

Valid Missin g Total Pajtohem plotësisht Pajtohem pjesërisht Nuk pajtohem Nuk pajtohem aspak Total System Freq.

72 32 19 10 133 10 Perc ent 50.3

22.4

13.3

7.0

93.0

7.0

143 100.0

• • • • • • • Përfshirje e mësimdhënësve në programe të ndryshme për zhvillim profesional, qoftë për zbatimin e metodave, teknika dhe strategjive të reja të mësimdhënies dhe të nxënit, si dhe për vijimin e programeve të tjera që kanë të bëjnë me udhëheqjen efektive të shkollave, për EQD/EDNj, multi-kulturalizimin, bashkëpunimin me komunitetin, etj.

Shtim i bashkëpunimit në mes të mësimdhënësve për të përmirësuar qasjen ndaj nxënësve dhe për të përmirësuar procesin mësimor.

Përkrahje e nxënësve për të zgjedhur në mënyrë të pavarur këshillat e klasave dhe Këshillin e shkollës, me qëllim që të përzgjidhen përfaqësuesit që vërtetë mbrojnë interesat e tyre.

Themelimi i komiteteve dhe klubeve të ndryshme të shkollës, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave të nxënësve, organizimin e aktiviteteve të ndryshme të cilat ndihmojnë zhvillimin e shkathtësive të nxënësve.

Përkrahje e organeve të shkollës për të bërë në mënyrë të pavarur punën e tyre.

Organizim më të madh të aktiviteteve të lira, të cilat mundësojnë përfitimin e njohurive nga ana e nxënësve, zhvillim të shkathtësive të tyre, si dhe krijim të vlerave për të qenë qytetarë aktiv që i shërbejnë ndërtimit të një shoqërie demokratike.

Intensifikim të bashkëpunimit me prindër dhe komunitet, si palë më interes që ndihmojnë në përmirësimin e suksesit të nxënësve në shkollë dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor, etj