Konstruktiv təlim

Download Report

Transcript Konstruktiv təlim

«Idrakməktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»- IMP
Pedaqoji texnologiyalar treninqi
Öyrənmənin öyrətmə yolları
13.11-17.11.2012
Bakı ş. «İdrak məktəbi»
Treninqin məzmunu
Giriş: Muasir pedaqoji məkanda pedaqoji texnologiyalar
Problemli təlim
Proyekt təlim
Fəal təlim
İnteraktiv təlim
Konstruktiv təlim
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Treninqin məqsədi -müəllimlərə innovativ dərslərin
aparılma üsullarını öyrətmək və onları ənənəvi dərs
təfəkküründən innovativ dərs təfəkkürünə yönəltməkdir
dərsləri hər bir pedaqoji texnologiyaların öz quruluşu və
məqsədinə uyğun İKT ilə qurmaq və aparmaq;
bir pedaqoji texnologiyadan o biri pedaqoji texnologilara
kecid yollarının öyrənib tətbiq etmək;
ənənəvi dərsləri innovativ dərslərə cevirmək;
innovativ dərslərin nəticəsini Blumun taksonomiyası ilə
ölcməyi bacarmaq;
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Təlimdə pedaqoji texnologiyaların istifadə üsülları
Problemli təlim
Məqsədi
Quruluşu
Təqdimatı
Müəllim və şagirdlərin problemli təlimdə rolu
Problemli təlimlə kecirilən dərslərin nəticəsi
Blumun taksonomiyası ilə şagirdlərin tam biliklərinin
ölçülməsi
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Təlimdə pedaqoji texnologiyaların istifadə üsülları
Proyekt təlimi
Məqsədi
Quruluşu
Təqdimatı
Müəllim və şagirdlərin proyekt təlimdə rolu
Proyekt təlimlə kecirilən dərslərin nəticəsi
Blumun taksonomiyası ilə şagirdlərin tam biliklərinin
ölçülməsi
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sisteai –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Təlimdə pedaqoji texnologiyaların
istifadə üsülları
Fəal (interaktiv) təlim
Məqsədi
Quruluşu
Təqdimatı
Müəllim və şagirdlərin fəal (interaktiv) təlimdə rolu
Fəal(interaktiv)təlimlə kecirilən dərslərin nəticəsi
Blumun taksonomiyası ilə şagirdlərin tam
biliklərinin ölçülməsi
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi 1-ci mərhələ
«İnnovativ müəllimlər proqramı»
Təlimdə pedaqoji texnologiyaların
istifadə üsülları
İnteraktiv təlim
Məqsədi
Quruluşu
Şagirdlərin təlim fəaliyyətlərinin quruluşu
Təqdimat
Müəllim və şagirdlərin interaktiv təlimində rolu
Interaktiv təlmlə təlimlə kecirilən dərslərin nəticəs
Blumun taksonomiyası ilə şagirdlərin tam biliklərinin
ölçülməsi
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi 1-ci mərhələ
«İnnovativ müəllimlər proqeamı»
Təlimdə pedaqoji texnologiyaların
istifadəsi üsülları
Konstruktiv təlim
Məqsədi, təlim fəlsəfəsi
Quruluşlar:
Biliklərin struktur quruluşu;
Əqli fəaliyyətlərin quruluşu
Təlim fəaliyyətinin quruluşu
Təqdimat
Müəllim və şagirdlərin konstruktiv təlimində rolu
konstruktiv təlimlə kecirilən dərslərin nəticəsi
Blumun taksonomiyası ilə şagirdlərin tam biliklərinin ölçülməsi
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi 1-ci mərhələ
«İnnovativ müəllimlər proqramı»
İnteraktiv (kooperativ )təlim
İnteraktiv(kooperativ) təlimin 6 açarıı
1)Komandalar
2)İstək
3)İdarəetmə
4)Sosial vərdişlər
5)Prinsiplər
6)Strukturlar
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
İnteraktiv dərslərin quruluşu
İki hissəli dərs
Dərsin birinci hissəsi
Dərsin ikinci hissəsi
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Şagirdlərin fəaliyyət strukturları
Cütlükdə müzakirə
Cütlükdə qeydəalma
Cütlükdə yoxlama
Təlimatçı
Komanda
Dəyirmi masa
Eynivaxtlı dəyirmi masa
Eynivaxtlı əqli hücum
Telefon
Qarşılıqlı izahetmə
Açım və seçim
Səhvi tapma
Şagirdlərin birgə
işləməsi
Biliyin yoxlanılması
Komandadan komandaya keçmə
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sisteai –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Fəaliyyət strukturlarının tətbiqi
Dərsdə şagirdlərin fəaliyyət strukturlarının tətbiqi dairəsi.
Mövzünün məqsədinə uyğun təlim fəaliyyətlərinin secilməsi
Intellektual bacarıqların yaradılması və onların vərdişə
cevrilməsi
Sosial bacarıqların yaradılması və onların vərdişə cevrilməsi
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sisteai –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Təqdimat -(işci vərəqləri)
İşci vərəqlərin hazırlama meyyarları
Sual və tapşırıqların qoyulması
Hansı suallar, hansı bilik və bacarıqları inkişaf etdirir?
Blumun taksonomiyası üzərində qurulan işci varaqlar
Şagirdlərin təqdimatına ayrılan vaxt
Təqdimatı şagirdlər tərəfindən təqdim etmə yolları.
Təqdimatın qiymətləndirilməsi.
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sisteai –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Praktiki iş
İnteraktiv dərsin planlaşdırılması
Məqsədin qoyulması
Mövzuya uyğun problem sualın qoyulması
Məqsədə uyğun təlim fəaliyyətlərinin secilməsi
Təlim fəaliyyətlərinə biliklərin yerləşdirilməsi
İş vərəqlərinin hazırlanması
İş vərəqlərində Blumun taksonomiyasına uyğun sualların qoyulması
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sisteai –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Numayiş dərslərin hazırlanması
Dərsin mövzusu
Məqsəd
Dərsin birinci hissəsi:
a) problem sualın qoyulması və onun araşdırılması
b)dərslik üzrə iş
Dərsin ikinci hissəsi:
a) işci vərəqləri üzrə komandaların işi
b)təqdimat
c)qiymətləndirmə
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sisteai –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»
Numayiş dərslərinin təqdimatı
Numayiş dərsin POWERPOİNT OFFİSE 2010
proqramı ilə təqdimatını hazırlamaq
İnteraktiv dərsin şablonlarına hazırlanmış
materialların yerləşdirilməsi
Dərsin təqdimati (görüləcək işin acıqlaması ilə)
Qiymətləndirmə
«Idrak məktəbi» Konstruktiv təlim mərkəzi
Azərbaycan-Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sisteai –YOES layihəsi
1-ci mərhələ «İnnovativ müəllimlər proqramı»