Konflikter

download report

Transcript Konflikter

Om projektarbetet….
Sören Östlund
Efter den här föreläsningen
skall du…
• kunna motivera behovet av detaljerade projekt- och tidplaner
vid projektarbete
• kunna ta fram en enkel (men detaljerad) tidplan
• kunna motivera behovet av kunskap om gruppdynamik i
samband med projektarbete
• kunna redogöra för grunderna i matrisformulerad analys av
stångbärverk
• kunna redogöra för några viktiga detaljer vid framtagning av
en beräkningsinriktad teknisk rapport
• ha förutsättningar för att kunna genomföra projektarbetet på
ett effektivt sätt
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
Projektuppgiften
Att arbeta i grupp
Tidplanering
Gruppens arbete
”Konflikter” och konfliktlösning
Matrisformulerad analys av stångbärverk
Hur granskas rapporten?
Projektuppgiften - I
• Uppgiften planeras och genomförs av gruppen, med
”ett minimum” av hjälp utifrån.
• Redovisningen sker med en skriftlig rapport.
• Detaljer om uppgiften och rapportens utformning finns
på kurshemsidan.
Projektuppgiften - II
• Rapporten lämnas in till projektassistenten för
granskning.
• Underkänd rapport måste kompletteras och lämnas in
vid ett senare inlämningstillfälle.
• Det finns endast tre inlämningstillfällen under läsåret:
– måndag 8:e november 2010 kl. 18:00
– måndag 29:e november 2010 kl. 18:00
– måndag 10:e januari
2011 kl 18:00
Projektuppgiften - III
Matrismetod för analys av
stångbärverk
Dela in strukturen i element och
noder och numrera dessa
Stångkrafter
Stångförskjutningar
NodförskjutNodkrafter
ningar
Ställ upp samband mellan
vektor- och matrisstorheterna
• Jämviktsekvationer
• Kompatibilitetsekvationer
• Konstitutiva ekvationer
Kompatibilitetssamband
Jämviktssamband för varje nod
Jämviktsekvationerna på matrisform
OBS!
B=A
T
Konstitutivt samband på matrisform
Sammanfattning av matrisekvationer
Lös ekvationssystemet!
Vad är det för fel på ett fel?
Av Lars Melin ur F&F 1/2007.
Det går mycket långsammare att läsa en text full
med språkfel.
Språkvården har aldrig varit bättre rustad än nu. På bara några år har vi
begåvats med böcker som Svenska akademiens grammatik, Svenskt
språkbruk, Språknämndens skrivregler i ny och utvidgad form och nu
senast Språkriktighetsboken. Det är bara en liten pusselbit som saknas,
att ta reda på om språkfel verkligen spelar någon roll.
Stavfel bromsar läsningen
Publicerat: fredag 12 januari 2007 kl 07:53, Vetenskapsradion
Långsam läsning när texten är full av stavfel
Språkforskare vid Stockholms universitet har mätt att det tar
ungefär tio procent längre tid för oss att läsa en text om den
innehåller stavfel eller andra språkliga fel.
Är det så viktigt att undvika fel …?
1. De anstränger textens redundans (det vill säga
minskar överflödsinformationen).
2. De väcker inlärd irritation till livs och fördröjer
därmed läsningen.
3. De har ett signalvärde, som kan göra att oönskade
betydelser signaleras och blockerar
läsarens motivation.
Detta handlar alltså om tre mätbara faktorer: tid,
irritation och motivation
Rapportmall
Rapportgranskningsmall
Vi är inte överdrivet petiga…
• Efter granskningen erhåller gruppen återkoppling på
rapporten vid ett kort möte med projektassistenten.
• I samband med återkopplingsmötet efter avslutad
granskning ska alla gruppmedlemmar vara beredda
att svara på övergripande frågor om projektet och
mer specifika frågor om just sina egna
ansvarsområden.
Projektassistenter 2010
101. Kristoffer Karlén
([email protected] )
102. Nils-Gunnar Ohlson
([email protected] )
103. Dave Hannes
([email protected] )
104. Irene Linares Arregui
([email protected] )
105. Karin Almgren
([email protected] )
106. Caroline Forsell
([email protected] )
107. Nils-Gunnar Ohlson
([email protected] )
108. Daniel Sandberg
([email protected])
109. Daniel Andersson
([email protected] )
Varför arbeta i grupp?
• Gruppens effektivitet > Enskild gruppmedlems
effektivitet
• Det överlägset vanligaste sättet att lösa problem
inom industrin
• I den här delen av kursen är inte bara resultatet
viktigt utan även vägen dit och hur resultatet
redovisas
Tidsplanering
• En plan medför att totala tidsåtgången och
mängden arbete minskar för att man GÖR RÄTT
SAKER
• Identifiera vad som måste göras
• Lista alla aktiviteter
• Uppskatta tidsåtgången
• Vem gör vad?
Enkel tidplan
September
22
Uppdaterat/dag
22/9-2005
28/9-2005
5/10-2005
…
1.
2.
3.
4.
Aktivitet
Ta fram tidplan
Problemidentifiering
Preliminär projektplan
Fastställ projektplan - Milstolpe 1
1
l
Oktober
30
1
10
18
November
22 …
2,3
ll
ll
l
4
u
u
u
5,6
ll
ll
ll
7
l
l
l
8…
u
u
u
5. Uppställning av jämviktsekvationer
6. Sammanställning av materialegenskaper
7.
8. … - Milstolpe 2
Gantt-charts
Under projektet
• Uppdatera projektplanen regelbundet (minst
en gång i veckan)
• Analysera eventuella förseningar
– (jämför med Toyota eller Scania)
Gruppens arbete
• Utse en projektledare (ansvarig för tidplan etc.)
• Tilldela gruppmedlemmarna olika ansvarsområden
(granskning av beräkningar, rapportansvarig,
granskning av rapport, avstämning mot mall, etc.)
• Undvik att alla i gruppen jobbar med samma uppgift
samtidigt (även om det kanske behövs ibland)
Faser i gruppens arbete
Phases of a project:
Idyll
Inspiration
Förnekelse
Kaos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Enthusiasm
Disillusionment
Panic
Search for the guilty
Punishment of the innocent
Praise & honours for the
non-participants
Konflikter
En konflikt är en kollision mellan intressen,
värderingar, handlingar eller inriktningar
 Existerar alltid människor emellan
 Oundvikligt med motsättningar i grupper med fri
kommunikation med olika uppfattning och ambition
 Problemlösandet för gruppen framåt (jämför med Toyota)
 Litet kontaktnät  Få konflikter
 Stort kontaktnät  Många konflikter
 Man kan inte ”vinna” i alla konflikter
Konflikter i grupp
• Pseudokonflikter – missförstånd p.g.a. brist i
kommunikation
• Sakkonflikt
• Rollkonflikt – faktiskt mot förväntat, oklara
gränser
• Intressekonflikt – oförenliga mål
• Värde- och värderingskonflikt –
etiska, moraliska, politiska etc.
• Strategikonflikter – val av metodik, hur nå
mål
Konstruktiva konflikter
• Yrkesmässiga oenigheter eller
meningsskiljaktigheter
• Stimulerar kritiskt tänkande och kreativitet
• Ju fler idéer och motföreställningar som
kommer till ytan desto bättre slutresultat
• Ömsesidig respekt hos parterna
Konfliktlösning
• Ta till förhandlingsprinciper
- erkänn konflikten
- uppmuntra parterna till att lyssna på varandra
- håll isär fråga och person
- fokusera på intressen och motiv – inte på lösningar
- leta efter möjligheter till gemensam vinst
- det är en styrka att kunna acceptera ”en förlust”
• Är du en problemlösare eller en problemskapare?
Anpassningsreaktioner
• Regression
• Överkompensation
• Projektion
• Bortträngning
• Förskjutning
•
•
•
•
Rationalisering
Identifikation
Reaktionsbildning
Intellektualisering
– omoget, primitivt beteende
– dölj svaghet genom att vara duktig i annat
(kanske oviktigt)
– svagheter läggs över på andra
– bagatellisera det som är obehagligt
– låta känslor gå ut över någon annan än
det gäller
– bortförklaring
– bete sig som andra för att inte avvika
– hyckleri, visa motsatsen till det man känner
– förnuftsmässiga resonemang i stället
för känslor
Att ge kritik
• Negativ kritik gör alltid ont
• Ges när den ogillade handlingen utförs
• Ta upp känslig personkritik i enrum
• Följ upp kritik
• Sanningssägare eller slaktare
• Kritik föregår insikter och förändring
• Glöm INTE positiv återkoppling
• Timing …
Praktiska råd
• Tydligt mål för projektet och noggrant genomarbetad
projektplan
• Fokusera på att uppnå projektmålet
• Flexibel inställning
• Lyssna på varandra
• Fråga
• Öka faktaunderlaget
• LÄS PÅ HEMSIDAN!
• DETTA ÄR INTE ”EN MER OMFATTANDE
INLÄMNINGSUPPGIFT”!
LYCKA TILL!