Planering, bebyggelseutveckling och hållbar energianvändning

download report

Transcript Planering, bebyggelseutveckling och hållbar energianvändning

SPECIAL BASIC 1
g
n
i
l
k
c
e
v
t
u
e
s
l
e
g
g
y
Planering, beb
g
n
i
n
d
n
ä
v
n
a
i
g
r
e
och hållbar en
) kl 15.00 – 19.00
la
sa
pp
(U
r
be
m
ve
no
lm) & 19
18 november (Stockho
quars backe 31.
Os
),
tr
(1
t
ke
te
io
bl
bi
Hingen Kungsgatan).
sn
or
(k
Stockholm: Loftet i KT
15
an
at
ag
al
ks
KS-salen, Va
Uppsala: Stadshuset,
Välkommen till den första av sex halvdagar inom utbildningsserien SPECIAL Basic! Vid det
här tillfället ges en introduktion till utmaningen med hållbar energiomställning samt sambanden mellan samhällsplanering, bebyggelseutveckling, energianvändning och klimatpåverkan. Vi blandar föreläsningar, goda exempel och mini-workshops.
PROGRAM
• Introduktion: SPECIAL Basic och Advanced
• Energiläget, megatrender och utmaningar
• Mini-workshop: Förväntningar
• Bebyggelsestruktur, beteende och hållbar energianvändning/-tillförsel
a) Transporter och rörlighet
b) Värme, kyla & el
• Miniworkshop: Bebyggelsestruktur, beteende och hållbar energi
• Samordning och tvärsektoriella planeringsprocesser
• Diskussion och fortsättning av SPECIAL
Anmäl dig idag!
Deltagande är kostnadsfritt, men kräver föranmälan. Deltagare som anmäler sig till alla sex
tillfällen garanteras plats, de som endast vill vara med vid några få eller enstaka tillfällen är
välkomna i mån av plats (anmälan senast 1 dag före utbildningstillfället). Anmäl dig per e-post
till [email protected] och meddela följande: vilka datum du vill gå, namn, e-postadress,
funktion/titel samt organisation/arbetsgivare.
Föreläsare
Carl-Johan Engström är arkitekt och forskare på KTH och var tidigare bl a planeringsdirektör i Uppsala. Carl-Johan
håller i KTH:s vidareutbildning i kvalificerad processledning och har varit drivande i FoU-projektet Den Goda Staden.
Mats Johan Lundström är planeringsarkitekt på AQ Arkitekter och doktorand på KTH inom kommunal planering och
hållbar energi. Mats har medverkat i FoU-projektet Uthållig kommun fysisk planering. FFS projektledare för SPECIAL.
Ulf Ranhagen är arkitekt och Tekn. Dr verksam vid Sweco Architects och KTH. Ulf har bland annat utvecklat planeringskoncepten inom FoU-projektet Uthållig kommun fysisk planering och SymbioCity.
Om SPECIAL
EU-projektet SPECIAL handlar om att öka kunskapen om sambanden mellan bebyggelseutveckling och hållbar
energanvändning samt integrera energifrågorna i den fysiska planeringen. Föreningen för Samhällsplanering är
svensk projektpartner och samarbetar i Stockholm-Mälardalen med TMR/Stockholms läns landsting och KTH
samhällsplanering och miljö.
Under 2014-2015 erbjuder SPECIAL kommuner och konsulter kostnadsfri utbildning och kompetensutveckling med fokus på
hur aspekter rörande hållbar energianvändning kan integreras i den fysiska samhällsplaneringen. Innehållet i svenska SPECIAL baseras på erfarenheter från praktik från regionen, Sverige och Europa samt kunskap som utvecklats inom svenska
FoU-projekt (t ex Uthållig kommun, Den Goda Staden och Den Attraktiva Regionen). Mer information om SPECIAL finns på
www.planering.org/special
SPECIAL vänder sig främst till samhällsplanerare, planarkitekter, trafikplanerare, energistrateger, hållbarhetsstrateger och
andra intresserade tjänstemän och konsulter i Stockholm-Mälardalen. SPECIAL är uppdelat i två delar:
SPECIAL BASIC är en 24-timmar lång utbildningsserie under hösten-vintern-våren 2014-2015. Under sex fyratimmarspass
lyfter vi fram olika aspekter på hur vi inom stads- och samhällsplaneringen i högre grad kan integrera energiperspektivet och
bidra till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan (se nedan). Innehållet baseras på kunskap och erfarenheter från praktik, forskning och utvecklingsprojekt från regionen, Sverige och Europa. Vi rekommenderar att man är med
vid alla tillfällen, men det är även möjligt att deltaga vid färre eller enstaka tillfällen. De som deltager vid alla utbildningstillfällen erhåller diplom och kursbevis från FFS; kommunen ges förtur för stöd inom SPECIAL Advanced.
SPECIAL ADVANCED är ett erbjudande till kommuner i Stockholm-Mälardalen som är intresserade av att under 2015 utveckla
sina planeringsprocesser och öka medarbetarnas kompetens gällande integrerade process- och arbetsmetoder inom fysisk
planering, hållbar utveckling och energi. SPECIAL erbjuder FoU-baserat processtöd från KTH. Innehållet diskuteras med
intresserade kommuner under hösten. Intressant? Kontakta FFS projektledare: [email protected], 0733-423636.
Planering för hållbar energi,
kretslopp
och social utveckling
8 december (Stockholm)
Att planera för solenergi
14 januari (Stockholm)
Vi håller på
15.00-19.00.
Anmäl dig till hela
utbildningsserien:
[email protected]
gmail.com
llbara och
å
h
,
va
ti
k
ra
tt
a
r
fö
ra
e
Att plan
kärnor
energismarta regionala
)
12 februari (Stockholm
Kvalificerad processledning
och
scenarioplanering
12 mars (Stockholm)
EKONOMISKT STÖD:
sk planering
si
fy
ch
o
g
n
ri
e
n
la
ip
rg
e
En
- går de att förena?
16 april (Uppsala)
Hitta hit!
FD
17
66
76B
62
60
64A
86 88
58
SH
92
P
ine
N
TA
GA
Dr
ott
n
33
ing
Br
Kri
sti
n
as
un
Roslagstullsbacken
90
Br
US
37
31
FP
Bus stop
lines 43, 44
82 84
64B
68
P
27
29
M
78 80
72
70
23
11
74 76
87
University College
of Dance
llv
äg
e
n
KTH-Hallen
40
vä
ge
rvä
bä
g
25
38
67
n
P
36
46
ing
n
ott
Va
l
ha
lla
12
vä
ge
30 L
47
1
i
45
P
33A
2
ngen
10
P
8
18
27
6
nas
risti
väg
e
4
4
2 E 3
1
Lind
sted
Östra
station
4
J
taxi
T
Street address
i
Info-center
P
Parking
J
Commuter train station
T
Underground station
Restaurant/Café
5
7
D
Tekniska
högskolan
A
alla
väg
en
n
sg
at
an
26 School of Architecture
an
gat
ns
ma
Råd
24
24
9
P
Sophiahemmet
University College
79 OpenLab
ata
rm
al
m
26 22
tsvä
gen
dsg
Ös
te
20A
30
ery
Lecture/Exercise premises
26
F
28
18
Dan
d
A
37
T
Ugg
levi
ksg
ata
n
Loftet
28
34
KTH B
8
Student Union House 15
14
K
30
33
23
IT Support Center
32
20
22
Lind
18
st
F
16 27 edtsv
äg
25B25 en
12
31
19 21
23
14
25
10
15 13
11
8
17
21
25
23
P
2A
ng K
ttni
Dro
100 m
44
40
36
P
Va
lh
50
46
P
42
12
24
Bus terminal
0
54
48
38
10A
8D
19
Od
33
31 H
1
26
29
n
ata
ng
K 56
50
Red Cross
University
6
4
31
T
58
8
P
T
60
Teknikri
Swedish National
Defence College
Tekniska
högskolan
64
62
8F
en
Gå rakt igenom KTHB via huvudentrén, ta vänster och vänster
igen och gå uppför trappen.
Loftet liger bakom den vänstra
dörren. Följ skyltarna!
49
66
University
College of Opera
10
Administration
35
41
äg
sv
är
sb
STOCKHOLM 18 NOVEMBER
Loftet, KTHB (Biblioteket), 1 tr
Osquars backe 31, KTH.
T-bana: Tekniska högskolan
51
39
r
Kö
n
vä
g
10
as
8
4
ld
6
qu
53C
72
74
P
KTH House
gen
Brinellvä
"Q-house"
Os
Q
äg
53A
53B
76 V
26 78A
22 24
ngen
78B Teknikri
P
sv
n
53
53
28
P
32
na
cke
sti
Kri
sba
tull
61
30
32
34
23
Dr
n
gen
svä
e
ack
sb
mm
da
m
am
Rud
Ru
lags
Ros
CENTRALB
STATION
48
Teknikringen
25
89
85
G
FB
83
AD
ST
AlbaNova
FR
University Center
AN
AT
30E
21
15
81
VÄ
RN
30D
JÄ
FA
SG
30A 30B
30C
NG
19
UPPSALA
STADSHUS
Stockholm
University
uar
s ba
cke
KU
P
KTH
MAIN CAMPUS
VALHALLAVÄGEN
Osq
N
TA
A
G
LA
A
KS ré
VA ent
UPPSALA 19 NOVEMBER
Uppsala stadshus, KS-salen
Vaksalagatan 15,
korsningen Kungsgatan
19