Arbetsrätt 2012 – 22 mars

Download Report

Transcript Arbetsrätt 2012 – 22 mars

Arbetsrätt 2012 – 22 mars Anmälan på www.vjs.se
09.05 – 10.50
Nyheter och trender inom arbetsrätten
Föreläsare är advokaten Anders Nordström, Linklaters Advokatbyrå.
Aktuella rättsfall 2011-2012
Domar från arbetsdomstolen och EG-domstolen.
Föreläsare är advokaten Erik Danhard, Hamilton Advokatbyrå.
11.05 – 12.00
Arbetstagares skadeståndsansvar
I dagens praktiska rättsliv aktualiseras inte sällan frågor om arbetstagares skadeståndsansvar. Det
hänger sannolikt samman med utvecklingen mot kunskapssamhället. Föreläsningen handlar om
skadeståndslagens förhållande till annan reglering bl a i medbestämmandelagen och kollektivavtal.
Föreläsningen berör även frågan om VD:s skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen.
Föreläsare är advokaten Ulrika Runelöv, Elmzell Advokatbyrå AB.
eller
11.05 – 12.00
Tid för arbete
Arbetstiden i meningen sysselsättningsgrad är i en viktig kontraktuell fråga; lika viktig som frågan om
lönen. Regelsystemet kring sysselsättningsgraden är ofullständigt och frågorna har inte kommit att bli
belysta på ett heltäckande sätt i Arbetsdomstolens praxis. Föredraget belyser sysselsättningsgraden
med fokus på de tillämpningsfrågor som aktualiseras i praktiken; utifrån en uppsats i Vänbok till
Ronnie Eklund. Hur regleras sysselsättningsgraden och hur kan den komma att bli förändrad? Kan en
tillfällig förändring bli ett permanent avtalsvillkor? Vilka begränsningar följer av lag och
kollektivavtal? I vilka fall kan arbetstidslagen ha med saken att göra? Vad är en ”behovsanställning”
och vilken reglering gäller för den?
Föreläsare är advokaten Erik Danhard, Hamilton Advokatbyrå.
13.00 – 13.50
Skadestånd för brott mot MBL och LAS
– utvecklingen av praxis
Det är vanligt att arbetsrättsliga lagar innehåller bestämmelser om allmänt skadestånd. Det allmänna
skadeståndet har till syfte att kompensera för en kränkning, men har även ett preventivt syfte. Utdömt
allmänt skadestånd bygger i allt väsentligt på vilken lagregel som har överträtts samt lagbrottets eller
avtalsbrottets grovhet. Föreläsningen innefattar en genomgång av det allmänna skadeståndets
utveckling inom Arbetsdomstolens praxis. Föreläsningen berör även frågan om skadestånd i
diskrimineringsmål.
Föreläsare är advokaten Emil Ödling, Advokatfirman DLA Nordic KB.
eller
13.00 – 13.50
Diskriminering
Genomgång över viktiga saker som har hänt på diskrimineringssidan det senaste året samt en särskild
sammanställning över nivåerna på skadestånden i olika diskrimineringstvister.
Föreläsare är advokaten Anders Karlsson, Advokatfirman Axelsson & Karlsson.
14.00 – 14.50
Inhyrning av arbetskraft – praktiska
problem
Likabehandlingsprincipen vad avser anställningsvillkor medför vissa problem av hur arbetsuppgifter
löner och andra förmåner ska jämföras. Föreläsningen behandlar de praktiska problem och tvister
som kan uppkomma vid inhyrning av arbetstagare.
Föreläsare är advokaten Jonas Wiberg, Advokatfirman DLA Nordic KB.
eller
14.00 – 14.50
Integriteten på arbetsmarknaden
Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter till kontroll och övervakning av anställda. GPS i fordon,
datoriserade lagersystem, mikrochips i arbetskläder och alkoskåp är bara några exempel på detta. Hur
förhåller sig dessa arbetsgivarens verktyg till arbetstagarens integritet? Seminariet syftar till att ge en
beskrivning av det rådande rättsläget och några tankar om hur arbetstagares integritet kan skyddas.
Föreläsare är Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd.
15.10 – 16.00
Begränsningar av rörliga ersättningar
inom olika branscher i näringslivet
Begränsningar av rörliga ersättningar inom olika branscher i näringslivet – en trend som sprider sig
från finans- och försäkringsbolag till flera sektorer. Vilken betydelse har denna trend för ingångna
anställningsavtal och berörda arbetsgivares möjligheter att fortsätta tillämpa rörlig ersättning som
incitament till anställda?
Frågan om hur man ska hantera nya lagregler som inkräktar i relationen arbetsgivare/arbetstagare, i
relation till anställningsavtal som redan ingåtts, blir därför alltmer generell.
Föreläsare är advokaterna Anders Nordström och Ottilia Boström, Linklaters Advokatbyrå AB.
eller
15.10 – 16.00
Arbetsgivares ansvar för information i
tjänstepensionsfrågor
Arbetsgivares ansvar för information till de anställda vid förändrade anställningsvillkor får stor
betydelse i tjänstepensionsfrågor. Om arbetsgivare brister härvidlag kan det medföra
skadeståndsanspråk från den anställde. Föreläsarna kommer att redogöra för vad som gäller i fråga
om informationsansvaret och dess konsekvenser.
Föreläsare är advokaterna Pia Attoff och Magnus Dahlgren, Advokatfirman Attoff & Dahlgren.
16.10 – 17.00
Sociala medier och arbetsrätten
Användningen av sociala medier som Facebook och LinkedIn har fullkomligt exploderat på senare tid.
De sociala medierna är lättåtkomliga både genom den vanliga datorn och genom smartphones. Många
arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att vara aktiva på sociala medier och föra ut företagets
budskap, vilket kan innebära gränsdragningsfrågor.
Vad gäller arbetsrättsligt kring användning av sociala medier? Vad gäller kring kommentarer på
Facebook som rör arbetsgivaren och kollegor? Rättsfall från det senaste året har rört
förtroendeskadliga aktiviteter på sociala medier. En särskild aspekt i sammanhanget är de stora
spridningseffekter som information på sociala medier ofta får.
Föreläsare är advokat Paula Hogéus, Advokatfirman Delphi.
eller
16.10 – 17.00
Konkurrensklausuler i anställningsavtal
Konkurrensklausuler i anställningsavtal begränsar möjligheterna för arbetstagare att efter avslutad
anställning verka inom sitt yrke och i sin bransch. Sådana klausuler kan jämkas eller ogiltigförklaras
enligt lag av domstol om de går längre än vad som är skäligt. Denna restriktiva utgångspunkt till trots
förekommer konkurrensklausuler på arbetsmarknaden.
Föreläsare är advokat Martin Agell, Advokatfirman Lindahl.