Press Release - Fysikhuset Stockholm KB

Download Report

Transcript Press Release - Fysikhuset Stockholm KB

Fysikhuset Stockholm KB Pressrelease 2012-02-16

Sida 1 (2)

Fysikhuset Stockholm KB årsbokslut 31 december 2011

Bolagets verksamhet är att äga och finansiera fastigheten Kattrumpstullen 1, Stockholm, i vilken AlbaNova Universitetscentrums verksamhet bedrivs, samt att hyra ut denna till Svenska Staten, representerad av Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, i enlighet med ett för ändamålet överenskommet långfristigt hyresavtal. Bolaget emitterade i maj 2001 ett 25-årigt obligationslån om totalt 1 200 MSEK. Obligationslånet är inregistrerat på den månatliga listan på OMX Nordic Exchange Stockholm AB. I samband med inregistreringen upprättades ett börsprospekt. Staten har rätt men inte skyldighet att år 2021 köpa samtliga ägarandelar i bolaget förutsatt att man då också förtidsinlöser hela obligationslånet. Hyresgästen förväntas att utnyttja sin köpoption varför den mest sannolika faktiska löptiden för obligationslånet är 20 år. Stockholm 16 februari 2012 Mikael Broomé Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Mikael Broomé, VD, tel. 08-614 30 00 (Advokatfirman Vinge KB) Årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 beräknas offentliggöras 2012-04-20 på www.fysikhusetstockholmkb.se

. Planerad dag för årsstämma är 2012-05-04. Delårskommuniké för perioden januari-mars 2012 beräknas offentliggöras 2012-05-22. Årsbokslutet har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Fysikhuset Stockholm KB c/o Advokatfirman Vinge Box 1703 111 87 Stockholm Organisationsnummer 969629-4843 Telefon 08-614 30 00 www.fysikhusetstockholmkb.se

Fysikhuset Stockholm KB Pressrelease 2012-02-16

Resultaträkning i sammandrag (TSEK) Jan-dec 2011

Sida 2 (2) Rörelseintäkter Rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

Skatt

Periodens resultat

Balansräkning i sammandrag (TSEK)

Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar samt kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital Skulder

Summa skulder och eget kapital

Kassaflöde i sammandrag (TSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens utgång

Förändringar i eget kapital

Ingående balans Periodens resultat

Utgående balans

77.400 -16.563

60.837

-87.003

-26.166

-

-26.166

31 dec 2011

1.031.766 31.262

1.063.028

-181.336 1.244.364

1.063.028

Jan-dec 2011

18.525 - -18.348

177 4.840

Jan-dec 2011

-155.170 -26.166

-181.336

Jan-dec 2010

75.316 -16.480

58.836

-53.353

5.483

-

5.483

31dec 2010

1.046.998 30.664

1.077.662

-155.170 1.232.832

1.077.662

Jan-dec 2010

17.684 -890 -17.652

-858 4.663

Jan-dec 2010

-160.652 5.483

-155.170

Okt-dec 2011

19.897 -4.646

15.251

-13.277

1.974

-

1.974

Okt-dec 2010

18.229 -4.636

13.593

-12.401

1.192

-

1.192

Okt-dec 2011

18.616 - -18.348

268 4.840

Okt-dec 2011

-183.310 1.974

-181.336

Okt-dec 2010

17.015 - -17.652

-637 4.663

Okt-dec 2010

-156.361 1.192

-155.170

Fysikhuset Stockholm KB c/o Advokatfirman Vinge Box 1703 111 87 Stockholm Organisationsnummer 969629-4843 Telefon 08-614 30 00 www.fysikhusetstockholmkb.se