Beslut om förseningsavgift, Klarna AB

Download Report

Transcript Beslut om förseningsavgift, Klarna AB

2010-10-18
B E S L U T
Klarna AB
Verkställande direktören
Norra Stationsgatan 61
113 43 STOCKHOLM
Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
FI Dnr 10-8257
Delgivning nr 1
Beslut om förseningsavgift
Finansinspektionens beslut
Klarna AB (org. nr. 556737-0431) ska med stöd av 15 kap. 10 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse betala avgift med tiotusen
(10 000) kronor för försenad rapportering.
Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga
kraft.
Hur man överklagar till förvaltningsrätten, se bilaga.
Finansinspektionens bedömning
Klarna AB har varit försenad tre dagar med rapportering av kapitaltäckning och
stora exponeringar samt ränteriskexponering och fyra dagar med standardrapport.
De rapporter det gäller är Klarna AB:s kvartalsrapportering per den 30 juni 2010.
Finansinspektionen tog emot rapporterna den 13 respektive den 14 augusti 2010,
men de skulle ha varit hos Finansinspektionen den 10 augusti 2010.
Klarna AB har fått möjlighet att yttra sig över förseningen. Klarna AB uppger
bland annat att skälet till att rapporterna inte inkommit i tid berodde på att rapporteringsdatum sammanföll med en intern omorganisation hos Klarna AB där
Ekonomiavdelningen övertog ansvaret för bland annat rapporteringen till Finansinspektionen. Vid överlämningen uppstod ett missförstånd vilket resulterade i att
rapporterna inte gjordes.
Ett rapporteringsskyldigt företag måste se till att det har rutiner och beredskap
för att säkerställa att rapportering görs i tid. Att företagets rutiner för rapportering inte kunnat upprätthållas på grund av en omorganisation medför inte att
överträdelsen kan anses ursäktlig.
1(2)
FI Dnr 10-8257
Klarna AB anför vidare att den korta förseningen inte bör ha försvårat Finansinspektionens möjligheter till effektiv tillsyn i det enskilda fallet eller över finansmarknaden i stort då ni anser att Klarna AB inte är en sådan aktör vars verksamhet innebär några systemmässiga risker.
Finansiell rapportering är ett viktigt verktyg i Finansinspektionens tillsynsarbete.
Det är av mycket stor vikt att de rapporteringsskyldiga företagen rapporterar i
rätt tid oavsett om företaget själva gör bedömningen att den försenade rapporteringen inte bör ha försvårat Finansinspektionens möjligheter till effektiv tillsyn.
Finansinspektionen får besluta att förseningsavgift ska utgå med högst 100 000
kronor. Med hänsyn till bolagets balansomslutning, att det är första förseningen
under 2010 samt omständigheterna i övrigt bestäms avgiften skäligen till 10 000
kronor.
Läs mer om hur avgiften beräknas på vår webbplats www.fi.se under rubriken
Publicerat och Skrivelser.
FINANSINSPEKTIONEN
Martina Jäderlund
Enhetschef
Sara Björkman
Jurist
08-787 83 18
2
D E L G I V N I N G S K V I T T O
FI Dnr 10-8257
Delgivning nr 1
Beslut om förseningsavgift
Handling:
Beslut avseende förseningsavgift den 18 oktober 2010 till Klarna AB
Jag har denna dag tagit del av handlingen.
.........................
DATUM
.......................................................
NAMNTECKNING
......................................................
NAMNFÖRTYDLIGANDE
......................................................
EV. NY ADRESS
......................................................
......................................................
......................................................
Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen omgående. Om kvittot
inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningsman.
Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.
Glöm inte att ange datum för mottagandet.
Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
Bilaga
HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN
Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till:
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.
Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring
ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen
och ange namn och adress.
Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från
den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte
prövas.
Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm
för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har
begärt.