Alfred Berg Rentefond (pdf)

Download Report

Transcript Alfred Berg Rentefond (pdf)

TEGNINGSBLANKETT - RENTEFOND
FOR KJØP AV ANDELER I ALFRED BERG FONDENE
PERSONALIA/FIRMA
Navn:
Org.nr/Fødselsnr:
Adresse:
Statsborgerskaper*:
Postadr:
Telefon dagtid/mobil:
Bankkonto:
E-post:
Skattepliktig (land)*:
Fødeland*:
VPS konto:
Opprett VPS-konto (Kan kun benyttes for fond distribuert av Alfred Berg
*hvorfor spør vi om statsborgerskap, fødeland og skatteplikt? Norge har inngått en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten med USA.
Avtalen innebærer at finansielle kontoer som tilhører amerikanske personer skal rapporteres til amerikanske myndigheter via norske skattemyndigheter.
OPPGI TEGNINGSBELØP (MINIMUMSBELØP)
ISIN
Fond
Min.tegningsbeløp
Tegningsbeløp
NO0010446552
Alfred Berg Høyrente CI (Suksesshonorar)
kr 1.000 Kr.
NO0010668106
Alfred Berg Høyrente CII (Fast honorar)
kr 1.000 Kr.
NO0010089535
Alfred Berg Kort Obligasjon
NO0008000239
Alfred Berg Kort Stat
NO0010089469
Alfred Berg Lang Obligasjon
NO0010089485
Alfred Berg Likviditet
NO0010089410
Alfred Berg Obligasjon
kr 300 Kr.
NO0008000759
Alfred Berg Obligasjon 1-3
kr 300 Kr.
NO0008000429
Alfred Berg Obligasjon 3-5
NO0010655145
Alfred Berg OMF Kort INST I
kr 10.000.000 Kr.
NO0010655152
Alfred Berg OMF Kort INST II
kr 50.000.000 Kr.
NO0010089428
Alfred Berg Pengemarked
SE0006261269
Alfred Berg Income
kr 300 Kr.
kr 100.000 Kr.
kr 300 Kr.
kr 5.000.000 Kr.
kr 300 Kr.
kr 100.000 Kr.
kr. 1.000 Kr.
ENGANGSFULLMAKT / SIGNATUR
Vi ber nye andelseiere om å vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder
bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapir-foretak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer må da påføres). Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/
organisasjon, må bekreftet kopi av firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signatur- berettigede. Ordre fra nye andelseiere
utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.
Kunden gjøres oppmerksom på at Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ikke har plikt til å vurdere hensiktmessigheten av ordreformidlingen
(utføring av ordre) som foretas i ikke-komplekse instrumenter (herunder UCITS-fond) såfremt ordren legges inn på kundens initiativ. Dette
innebærer at den investorbeskyttelse som plikten til å gjennomføre hensiktsmessighetstesten medfører ikke er tilstede, jf. verdipapirhandelloven
§ 10-11 sjette ledd, jf. femte ledd.
Undertegnede samtykker til informasjonsdeling innenfor konsernet (Alfred Berg og BNP Paribas konsernet).Undertegnede bekrefter å ha gjort
deg kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter. Undertegnede er myndig,
har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne tegningsblankett er korrekte.
Jeg/vi gir herved Alfred Berg Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste bankkonto nr _________________________________________________
for kjøp av andeler som indikert over, totalt kr __________________ Kontohavers navn _______________________________________________
NB: Husk å signere engangsfullmakt skjemaet på side 2.
HVITVASKING
I forbindelse med hvitvaskingsloven (2009-03-06 nr. 11: Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering), må følgende spørsmål besvares:
1) Utføres transaksjonen på vegne av andre enn deg selv?
Ja
Nei
2) Finnes det enkeltstående fysisk eller juridisk person som kontrollerer mer enn 25 % av selskapet på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet.
Ja
Nei 3) Jeg har nær forbindelse til en politisk eksponert person utenfor Norge.
Ja
Nei
Hvis JA på ett eller flere av spørsmålene over, gå til side 3 for nærmere utfylling.
Tegningsblanketten fakses til 22 00 51 03. Tegningsblanketter som sendes til et annet faksnummer eller som er
ufullstendig utført effektueres ikke.
1
Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel
Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste
ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående
belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er
fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.
Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Ved tegning over 5 millioner NOK må flere engangsfullmakter
avgis.
Kryss av dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner NOK. Jeg gir med det Alfred Berg Kapitalforvaltning tilstrekkelig
antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som beskrevet ovenfor.
Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank
gjelder følgende standard vilkår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig
kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin
bank som igjen kan belaste betalers bank.
Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven
skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid
anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn
umiddelbart.
Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager
etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet
beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.
Nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter er tilgjengelig på www.alfredberg.no
__________________________________ ______________________________________________________________
(Sted/dato)
(Signatur)
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Foretaksnr. 956 241 308,
Postboks 1294 Vika, 0111 OSLO.
Telefon: +47 22 00 51 01, Telefax: +47 22 00 51 03, E-post: [email protected], Internett: www.alfredberg.no
2
I forbindelse med hvitvaskingsloven (2009-03-06 nr 11: Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering), har vi
behov for at du besvarer følgende spørsmål:
Navn /Firma:
Org.nr. /Personnr.:
Utføres transaksjonen på vegne av andre enn deg selv?
Ja
Nei
Ja
Nei
Hvis JA redegjør:
Er formålet med plasseringen noe annet enn fondssparing?
Nærmere beskrivelse av formålet med transaksjonen / investeringen - Dersom det ikke er fondsparing:
Finnes det enkeltstående fysisk eller juridisk person som kontrollerer mer enn 25 %
av selskapet på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet.
Ja
Nei
Hvis JA, følgende fysiske personer eller juridiske personer kontrollerer mer enn 25 % av selskapets stemmer eller aksjer, utøver
kontroll over ledelsen i juridisk person, etter vedtekter mv. har rett til å motta mer enn 25 % av formuesgoder i stiftelse, fond eller
tilsvarende, eller har hovedinteresse av opprettelse av slike institusjoner, eller utøver kontroll over mer enn 25 % av slik institusjon,
se Kredittilsynets rundskriv 8/2009 side 16.
Person 1
Org.nr. /Personnr.:
Legitimasjon:
Antall aksjer
Aksjeandel i %
Stemmerett i %
Annet grunnlag for kontroll av ledelse, spesifiser
Fast adresse:
Person 2
Org.nr. /Personnr.:
Legitimasjon:
Antall aksjer
Aksjeandel i %
Stemmerett i %
Annet grunnlag for kontroll av ledelse, spesifiser
Fast adresse:
For juridiske personer som ikke er registrert i offentlige registre skal det i tillegg registreres følgende opplysninger:
Organisasjonsform:
Daglig leder/forretningsfører/innehaver/kontaktperson:
Stiftelsestidspunkt:
Jeg har eller har hatt nær forbindelse til en politisk eksponert person utenfor Norge.
Ja
Nei
Med politisk eksponert person menes:
- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamling
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- ambassadør, charge d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
- innehaver av tilsvarende ledende verv eller stilling i en internasjonal organisasjon
Dersom JA, redegjør for relasjon:
Sted og dato:
Navn med blokkbokstaver:
Underskrift:_________________________________________________________________________________________________
3
Under finner du et utvalg av våre fond med tilhørende priser og betingelser:
Fond
Tegningsprovisjon
Forvalterhonorar Innløsnings- Min. tegningsprovisjon
beløp
Kontonummer
Alfred Berg Likviditet
0.00 %
0.10 %
0.00 %
5 000 000,-
8200.01.37800
Alfred Berg Pengemarked
0.00 %
0.40 %
0.00 %
100 000,-
8200.01.26698
Alfred Berg Kort Obligasjon
0.00 %
0.40 %
0.00 %
300,-
8200.01.62643
Alfred Berg Kort Stat
0.00 %
0.55 %
0.00 %
100 000,-
8200.01.21106
Alfred Berg Obligasjon 1-3
0.00 %
0.50 %
0.00 %
300,-
8200.01.91279
Alfred Berg Obligasjon
0.00 %
0.60 %
0.00 %
300,-
8200.01.26663
Alfred Berg Obligasjon 3-5
0.00 %
0.35 %
0.00 %
300,-
8200.01.91309
Alfred Berg Lang Obligasjon
0.00 %
0.60 %
0.00 %
300,-
8200.01.29468
Alfred Berg OMF Kort INST I
0.00 %
0,15 %
0.00 %
10 000 000,-
1503.29.25771
Alfred Berg OMF Kort INST II
0.00 %
0,12 %
0.00 %
50 000 000,-
1503.29.25771
Alfred Berg Høyrente C I
0.00 %
0.45 %*
0.00 %
1 000,-
1503.06.09015
Alfred Berg Høyrente C II
0.00 %
0,80 %
0.00 %
1 000,-
1503.06.09015
Alfred Berg Income
0,00 %
0,80 %
0,00 %
1 000,-
8200.06.35371
*Prestasjonsavhengig forvaltninghonorar
Angrerett: I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.
Kursfastsettelse: Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs.
Ved tegning av andeler blir kursdato satt til den dagen pengene er godskrevet fondets bankkonto, forutsatt at tegningsblankett er mottatt før
fastsatte skjæringstidspunkter og legitimasjonskontroll er utført. Dette gjelder uansett om Alfred Berg Kapitalforvaltning belaster kundens
konto ved engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv. Dersom Alfred Berg Kapitalforvaltning mottar engangsfullmakten før kl.
11.00, vil normalt kursfastsettelsen dagen etter bli benyttet. Ønsker kunden selv å overføre tegningsbeløpet til fondets bankkonto må tegningsblankett være mottatt før kl. 11.00 for at kursfastsettelse skal være samme dag.
Ansvarsbegrensning
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko,
samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende
investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.
Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett.
Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller
delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger
i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Foretaksnr. 956 241 308,
Postboks 1294 Vika, 0111 OSLO.
Telefon: +47 22 00 51 01, Telefax: +47 22 00 51 03, E-post: [email protected], Internett: www.alfredberg.no
4