Diskresjonær forvaltning

Download Report

Transcript Diskresjonær forvaltning

Markedsføringsmateriale
Diskresjonær forvaltning
- Dynamisk aktivaallokering - Kostnadseffektiv forvaltning - Markedsledende rapportering
Hva er diskresjonær forvaltning?
Diskresjonær forvaltning retter seg mot kunder som har behov for kvalifisert kapitalforvaltning og vil overlate
plasseringsbeslutningene til oss. Vi tilbyr en heldekkende og profesjonell forvaltningstjeneste for institusjoner,
stiftelser, selskaper, kommuner og privatpersoner.
Som kunde med Diskresjonær Forvaltning i Handelsbanken får du en skreddersydd forvaltning, uten at du behøver
å bruke din verdifulle tid på å overvåke og analysere markedene. Vi har ressursene og den spesielle kompetansen
som kreves for langsiktig forvaltning av din kapital.
Vår modell
Diversifisering
I fellesskap oppretter vi retningslinjer for din investering som er
Et av grunnprinsippene i moderne porteføljeteori er at verdisvingningene reduseres når antall aktiva økes. Dette kalles
diversifisering og betyr at man ved å benytte seg av flere
aktivaklasser, og hensynta korrelasjonen eller samvariasjonen
mellom disse, oppnår å redusere risikoen. Med utgangspunkt
i dette tilbyr vi aktivt forvaltede porteføljer med eksponering
i aktivaklassene aksjer, renter og alternative plasseringer. Med
alternative investeringer menes de aktivaklasser som ikke kan
klassifiseres som aksjer eller renter, eksempelvis råvarer.
førende for den videre forvaltning. Fundamentet for enhver
rådgivning i Handelsbanken er en grundig behovsanalyse.
Løsningen vi tilbyr skal søke å dekke kundens behov.
Sammen med kunden er det vårt mål å etablere en langsiktig
investeringsstrategi som maksimerer kundens potensielle
avkastning, på linje med risikonivået man er villig til å akseptere.
handelsbanken.no/kapitalforvaltning
Handelsbanken
Kapitalforvaltning
Våre modellporteføljer
Vi tilbyr 3 ulike modellporteføljer med ulik vekting av aktivaklassene tilpasset ulike kunders risikoprofil, men porteføljene er
alle ment til kunder med et langsiktig perspektiv på sin investering. Innenfor hver aktivaklasse fordeles kapitalen videre mellom
ytterligere underliggende aktivaklasser, eksempelvis norske og utenlandske aksjer.
Konservativ
Vekst
Balansert
10%
10%
10%
30%
50%
60%
20%
40%
Aksjer
70%
Renter
Alternative investeringer
Våre byggesteiner
Rapportering
Vi benytter verdipapirfond for å dekke de ulike aktiva-
Våre kunder oppdateres månedlig per e-post, gjennom
en grundig og informativ rapport som inneholder en
markedskommentar, porteføljens allokering, beholdning
og transaksjoner i tillegg til avkastningsmåling.
klassene. Et fond har som målsetting å oppnå en høyest
mulig avkastning innenfor gitte rammer. Forvalter og kunden
har dermed sammenfallende interesser. Derfor benytter
vi fond.
For mer informasjon
Taktisk allokering
Ta kontakt med ditt lokale bankkontor, send e-post
til [email protected] eller
se handelsbanken.no/kapitalforvaltning.
Innen de rammer avtalt med den enkelte kunde posisjoneres
porteføljen best mulig i forhold til vårt gjeldende markedssyn.
Disse grepene tar form i over- eller undervekter i utvalgte
aktivaklasser eller markeder. Målet er ikke å forsøke å time
kortsiktige svingninger, men å benytte makroanalyser til å
plassere kapitalen i størst mulig grad i de aktivaklasser vi
mener vil gi høyest mulig avkastning i påfølgende periode.
Fakta – Modellporteføljer
Minste tegningsbeløp: 2 mill kr
Avgifter:
Rapportering:
Skatt:
• Ingen tegningsprovisjon
• Normalt ingen innløsningsprovisjon (kun
der provisjonen tilkommer gjenværende
andelseiere, p.t. kun for Handelsbanken
Høyrente, 0,2 %)
• Forvaltningsprovisjon betales i de underliggende verdipapirfondene
Månedlig rapportering på e-post.
Tilgjengelig i kundens nettbank.
Allokeringer i porteføljene vil medføre
skattbar realisasjon for kunden. Kundens
skatteposisjon er avgjørende for hvilken
skattemessig konsekvens dette vil medføre.
handelsbanken.no/kapitalforvaltning
Rapporteringen omfatter:
• Markedskommentar
• Modellporteføljer med strategisk og taktisk
aktivaallokering
• Avkastning
• Beholdningsoversikt
• Transaksjonsoversikt
Handelsbanken
Kapitalforvaltning