Arbeidsavtale

download report

Transcript Arbeidsavtale

Arbeidsavtale
1.
Navn:...............................................................................................................................
Personnummer:...............................................................................................................
Bopel:..............................................................................................................................
har inngått følgende arbeidsavtale med (virksomhetens navn):
........................................................................................................................................
2.
Arbeidssted:...................................................................................................................
(Dersom man ikke har fast arbeidsplass, skal det opplyses at arbeidstaker arbeider på
forskjellige steder. Det skal oppgis forretningsadresse, eventuelt arbeidsgiverens
hjemmeadresse.)
3.
Arbeidsforholdet tiltres:...............................................…...............................................
4.
Bare ved midlertidig ansettelse: Arbeidsforholdet avsluttes uten forutgående oppsigelse.
………………………………………………………………………………………..…………
(Oppgi tidspunkt eller omstendigheter som medfører opphør)
5.
Arbeidets art:................................................................................................................
(Tittel, stilling eller arbeidskategori)
Arbeidsavtalen inngås på de betingelser som er fastsatt i bedriftens tariffavtale og
arbeidsreglement. Innenfor rammen av tariffavtalen og arbeidsreglementet har arbeidsgiveren,
når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til annet arbeid enn det som er
nevnt ovenfor.
6.
Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven.
7.
Oppsigelsesfrist i medhold av arbeidsmiljølovens § 15-3.
Eventuelt avtalt oppsigelsesfrist:...................................................................................
8.
Normalarbeidstid i henhold til gjeldende tariffavtale og arbeidsreglement.
Eventuell annen avtale..................................................................................................
Lengde av pauser……………………………………………………………………………..
9.
Lønn og annen godtgjørelse ved tiltredelse i henhold til gjeldende tariffavtale.
Eventuelt avtalt lønn og godtgjørelse:
………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………..........................................
(husk å ta med kost- og nattgodtgjørelse og lønnsutbetalingsterminene).
Er det en lønningsdag foretatt feil utbetaling, kan bedriften foreta den nødvendige justering neste
lønningsdag.
1
Arbeidsavtale
10.
Prøvetid ……...... måneder, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-6. I prøveperioden gjelder en
gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, jfr arbeidsmiljølovens § 15-3 nr.7. Dersom arbeidstakeren
har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan prøvetiden forlenges med en periode som
tilsvarer lengden av fraværet.
Eventuell annen avtale om oppsigelsestid i prøvetiden:
.......................................................................................................................................
11.
For stillingen gjelder følgende aldersgrense:.................................................................
12.
Arbeidsforholdet reguleres av følgende tariffavtale: .............................................….....
13.
Bedriftens arbeidsreglement som en del av denne avtale og levert arbeidstakeren.
Sted/dato: ..............................................................................................................................
For bedriften:..........................................................................................................................
Arbeidstaker: .........................................................................................................................
2
Arbeidsavtale
Veiledning
1. I arbeidsmiljølovens kap. 14 om ansettelse
grunnlag av praksis i henhold til tariff og
mv. er det gitt nærmere regler for bruken
reglement.
av skriftlig arbeidsavtale. Slik avtale må
alltid inngås skriftlig. Avtalen må dateres
5. Kortere oppsigelsesfrist enn en månded
og undertegnes såvel av arbeidstaker som
kan bare avtales skriftlig med arbeidsrepresentant for arbeidsgiver.
takerens tillitsvalgte ved virksomhet som er
bundet av tariffavtale.
Loven har bestemmelser om hva som
minst skal stå i en slik skriftlig avtale.
6. Dersom ikke lønnen fremgår av en tariffavtale som gjelder for arbeidsforholdet, må
2. Arbeidsavtale del 1 er utformet slik at den
det angis hvilken lønn vedkomende skal ha
fyller lovens krav til fast ansettelse,
ved tiltredelsen.
midlertidig ansettelse og ansettelse på
prøve. Dersom en bedrift ønsker å ut7. Hvis bedriften finner det ønskelig å ansette
arbeide en mer omfattende arbeidsavtale,
en arbeidstaker på prøve, skal bedriften
er det full adgang til det.
under pkt 10 om “prøvetid” angi prøvetidens lengde,maksimalt 6 måneder.
3. Arbeidsavtalen utferdiges i minst 2 eksemplarer, slik at arbeidstaker og bedrift får
Dersom arbeidstakeren har vært fraværhvert sitt eksemplar.
ende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med
4. Under punktet “arbeidets art” anføres for
en periode som tilsvarer lengden av fraeksempel frisør, hjelpearbeider eller
været. Forlengelsene kan bare skje når
lærling. Nærmere presisering av arbeidets
arbeidstaker skriftlig er orientert om
art kan selvsagt angis, men bedriften bør
adgangen ved tilsettingen,og arbeidsgiver
være oppmerksom på at dette kan
skriftlig har orientert arbeidstaker om
medføre innskrenket adgang tilå benytte
forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.
arbeids-takeren til annet enn det som er
Adgangen til forlengelse gjelder ikke
beskrevet.
fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.
Det er i Arbeidsavtalen fastslått at arbeidsDet kan avtales kortere eller lengre opptakeren, når forholdene gjør det nødvensigelsestid enn de 14 dagene i prøvetiden.
dig, kan overføres til annet arbeid enn det
avtalen selv angir.
8. Hvis bedriften har innført pensjons-ordning,
bør den aldersgrense som er fastsatt i
Hvorledes avlønningen skal ordnes i forpensjonsstatuttene angis i arbeidsavtalen.
bindelse med en slik overføring, reguleres
Hvis bedriften ikke har pensjonsordning,
ikke av avtalen. Det må avgjøres på basis
men ønsker å praktisere en fast
av tariffavtale og arbeidsreglement.
aldersgrense for sine ansatte, bør også
aldersgrensen angis i arbeidsavtalen.
Arbeidsavtalen gir således i seg selv ingen
hjemmel for å redusere arbeidstakerens
9. Samtidig med undertegnelsen av arbeidslønn ved overflyting til annet arbeid. Om
avtalen skal arbeidstakeren få utlevert et
overføringen kan være av varig eller mideksemplar av bedriftens arbeidsreglement.
lertidig karakter, må også avgjøres på
3