Kortsiktige finansielle eiere i en langsiktig bransje?

Download Report

Transcript Kortsiktige finansielle eiere i en langsiktig bransje?

TCG-Insight 8 – 2013: Kortsiktige finansielle eiere i
en langsiktig bransje?
Norske kommuner og fylker opptrer i stor grad som kortsiktige finansielle eiere med fokus på utbytteuttak for å
finansiere løpende kommunale driftsutgifter. Utbyttekapasiteten i kraftbransjen er under press og endringer i
eiernes forståelse for kapitalsituasjonen er avgjørende for selskapenes evne til langsiktig verdiskaping for eiere
og samfunnet. Det er nå kommuner og fylkeskommuner må vise at de er gode eiere for norsk kraftbransje!
Kommunalt eierskap i kraftbransjen er
historisk betinget
Norske kommuner og fylker har store verdier investert i
kraftbransjen. Eierskapet i kraftselskaper er historisk betinget fra
den gang kraftforsyning var et kommunalt ansvar. Etter at
Energiloven fra 1990 deregulerte kraftbransjen har kommuner og
fylker høstet store verdier fra sitt eierskap i kraftnæringen,
gjennom utbytter, renter på ansvarlige lån og i noen grad gjennom
salg av aksjer. Store eieruttak har vært mulig fordi inntektene i
kraftselskapene har økt i takt med stigende kraftpriser særlig fra
rundt 2000-tallet, samtidig som investeringsnivåene har vært
begrensede.
Dagens eierstyring er fokusert på høye
utbytteuttak
THEMA Consulting har på oppdrag fra Energi Norge gjennomført
en bred kartlegging av eierstyringen i kraftnæringen. En høy andel
av selskapene i undersøkelsen har utarbeidet eierstrategier,
gjerne i form av aksjonæravtaler. Våre erfaringer viser at bare et
fåtall av eierstrategiene er utarbeidet på grunnlag av grundige
analyser av selskapets forutsetninger for utvikling og langsiktige
bevisste valg knyttet til formålet med eierskapet. I mange tilfeller
blir oppmerksomheten om eierskapet utløst av eksterne hendelser
som medfører kapitalbehov enten i selskapet eller hos eier. Vår
kartlegging viser at krav til løpende utbytte er den viktigste
føringen i dagens eierstrategier.
Intervjuene viser at eierne i stor grad budsjetterer med utbytte fra
kraftselskaper til å finansiere løpende kommunale driftsutgifter og
at utbyttene fra kraftselskapene ofte utgjør en vesentlig andel av
frie midler. Eierne er i mange tilfeller avhengig av å opprettholde
et stabilt utbytte for å unngå nedjusteringer av kommunale
tjenester. I mer enn 60 prosent av selskapene er utbyttepolitikken
i svært liten eller liten grad fleksibel i forhold til selskapets
kapitalbehov. I nesten like mange selskaper kan eierne i svært
liten eller liten grad tilføre selskapet ny kapital.
I tillegg til at eierne har høye utbytteforventninger har også en del
eiere hatt forventninger om at kraftselskapene skal bidra til
regional utvikling gjennom investering i for eksempel bredbånd og
fjernvarme. Denne type investeringer har i mange tilfeller svekket
selskapenes kontantstrømmer og utbytteevne.
Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud uttalte til
Adresseavisen den 27.november 2012 at kommunene må innstille
seg på en ny virkelighet og at det må bli slutt på den aggressive
utbyttepolitikken i lys av selskapenes investeringsoppgaver.
Utbyttepolitikken varierer betraktelig mellom kraftselskaper. De
fleste eierne har lagt seg på en høy utbyttegrad de senere årene.
Tlf: +47 98 26 39 90 | www.t-cg.no
©2013 THEMA Consulting Group AS
Kommunene må ta vanskelige
eierbeslutninger - aktive og langsiktige eiere
er viktig for kraftnæringen
Eierne bør selvstendig opparbeide seg eller innhente
kompetanse som gjør dem i stand til å vurdere informasjonen de
får fra selskapene.
For å levere på samfunnets forventninger om et forsyningssikkert
kraftnett og klimavennlig kraftproduksjon, står kraftnæringen foran
de største investeringene på flere tiår. Investeringsomfanget gjør
at selskapenes kapitalbehov er økende (ref. i TCG-Insight 32012). Omstillingen av kraftsystemet er et nasjonalt og europeisk
løft og dette er investeringer som gir langsiktige verdier til eiere og
samfunnet. God inntjening over mange år og lave investeringer
har gitt rom for romslige utbytter til eierne. Utviklingen fram mot
2020 blir mye mer krevende for kraftselskapene.
Eierne bør utarbeide eierstrategier som gir klare og langsiktige
føringer for hvordan de vil forvalte eierskapet og dermed hvilke
forventninger de har til styret og den daglige ledelsen i
kraftselskapene. Det er en eieroppgave å gi tydelige føringer for
selskapenes industrielle utvikling (investeringer) og tilhørende
planer for å sikre tilstrekkelig kapital til å gjennomføre
investeringer, herunder bidra til at selskapet etablerer en klar og
forutsigbar utbyttepolitikk.
Dagens eiere, kommuner, fylkeskommuner og staten, må
gjennom en langsiktig eierstrategi legge til rette for at kraftselskapene kan gjennomføre sin samfunnsoppgave. Dette
innebærer krevende avveininger som for eksempel;
 Hvilke forretningsområder skal selskapene engasjere
seg i?
Eierne bør også ta stilling til og gi klare signaler om selskapene
skal inngå i restruktureringsprosesser for derigjennom å bidra til
en mer rasjonell og hensiktsmessig bransjestruktur – uavhengig
av kommune- og fylkesgrenser. Samarbeid og sammenslåinger
bør og må sees i lys av hva som er rasjonelt for at størst mulige
verdier skapes både for eiere og samfunnet.

Skal aktiva/virksomhetsområder som ikke er
kjernevirksomhet selges?

Bør utbyttene fra selskapene reduseres?

Bør selskapene tilføres kapital?

Bør restruktureringsprosesser gjennomføres med sikte
på å realisere synergigevinster?

Kan selskapenes investeringsomfang reduseres?
Eierskap forplikter. Dagens eiere av norske kraftselskaper; staten,
kommuner og fylkeskommuner, må gi klare og forutsigbare
rammer for selskapenes videre utvikling i den situasjonen
næringen nå står overfor.
Eierne bør ha god dialog med selskapene for å få god oversikt
over bransjens og selskapenes utfordringer og muligheter.
Regelmessige eiermøter kan være et godt redskap for å
strukturere dialogen mellom eiere og selskapet.
For mer informasjon kontakt Espen Fossum ([email protected]), daglig leder THEMA Consulting Group
Tlf: +47 98 26 39 90 | www.t-cg.no
©2013 THEMA Consulting Group AS