HVEM KAN SPÅ DET NORDISKE MARKEDET?

Download Report

Transcript HVEM KAN SPÅ DET NORDISKE MARKEDET?

Markedskonferansen 4. november 2014
HVEM KAN SPÅ DET NORDISKE MARKEDET?
Espen Fossum, Partner i THEMA Consulting Group
 Hvor smarte blir vi?
 Hvilke drivkrefter vil
skape endring?
 Hvordan påvirkes
konkurransesituasjonen?
 Hva kan være nye
forretningsmodeller?
ENDRINGSKREFTER
MANGE ENDRINGSKREFTER VIL PÅVIRKE MARKEDET
Elbiler
Elhub
Nordisk
sluttbrukermarked
Enfakturamodell
AMS
Effekttariffer
Reduserte
muligheter for
forskuddsfakturering
Nordisk
kraftbalansen
Teknologiutvikling
Plusskundeordningen
Reitenutvalget
Elektrifisering
Ny
kraftprisportal
Apparater
med høyt
effektuttak
Distribuert
kraftproduksjon
Strengere krav
til energieffektivisering
EUregelverk
Krav om IKTsikkerhet
Aggregatorer
Billigere
batterier
THEMA Consulting Group
3
ENDRINGSKREFTER
DISTRIBUERT PRODUKSJON ET EKSEMPEL PÅ AT
TRADISJONELLE VERDIKJEDER BRYTES OPP
Slaget står i en åsside utenfor
Los Angeles. På den ene
siden: Huseiere som vil kutte
strømregningen. På den andre:
Kraftselskaper som vil selge
strøm.
«Jeg bryr meg selvsagt om
miljøet, men for oss handler
dette hovedsakelig om penger.
Vi sparer mye strøm på denne
måten, sier Berry.»
THEMA Consulting Group
4
ENDRINGSTAKT
ER VI FORBEREDT PÅ RASKE ENDRINGER?
Én million brukere på….
24
måneder
10
måneder
7
måneder
5
måneder
2,5
måneder
Kilde: Businessinsider.com (2012)
THEMA Consulting Group
5
KONKURRANSESITUASJONEN
NYE AKTØRER OG NYE SATSNINGOMRÅDER
THEMA Consulting Group
6
KONKURRANSESITUASJONEN
DET NORSKE MARKEDET BLIR STADIG MER
KONSENTRERT
Antall kunder (målepunkter)
Ustekveikja Energi
NTE Marked
Gudbrandsdal Energi
Ishavskraft
Fortum Markets AS
Eidsiva Marked
LOS
NorgesEnergi
Hafslund Strøm
Fjordkraft
Lyse Energisalg
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kilde: årsrapporter, hjemmesider
THEMA Consulting Group
7
KONKURRANSESITUASJONEN
Kraftforbruk per innbygger (kWh)
ØKENDE BYTTETAKT I NORGE OG FINLAND, STABILT I
SVERIGE
Kilde: Eurostat, IMF, NordReg
THEMA Consulting Group
8
KONKURRANSESITUASJONEN
KONKURRANSEN I SLUTTBRUKERMARKEDET I STERK
ENDRING….
Trusler fra nye inntrengere
Reduserte barrierer nasjonalt og
nordisk øker trusselen fra nye
inntrengere
Trussel fra nye
inntrengere
Kundenes forhandlingsstyrke
Høyere krav og bedre
informerte kunder øker
kundenes forhandlingsstyrke?
Eller vil bundling av produkter i
større grad binde kunden til én
leverandør?
Bransjens nåværende
konkurranseintensitet
Leverandørenes
forhandlingsstyrke
Leverandørenes
forhandlingsstyrke
Mer kompliserte
forretningsmodeller og
partnerskap kan øke
leverandørenes
forhandlingsstyrke?
Høy konkurranse
nasjonalt
Lav konkurranse lokalt
Kundenes
forhandlingsstyrke
Trussel fra substitutter
Distribuert energi gjør markedet
overflødig?
Trussel fra
substitutter
THEMA Consulting Group
9
KONKURRANSESITUASJONEN
… FREMTIDENS SLUTTBRUKERMARKED VIL TROLIG
VÆRE PREGET AV ØKT KONKURRANSEINTENSITET
Utviklingstrekkene bidrar til en…
…tøffere konkurransesituasjon
 Lavere etableringsbarrierer innebærer et
Trussel fra nye
inntrengere
større marked med flere aktører og tøffere
konkurranse nasjonalt og lokalt
 Høyere krav fra kundene og tøffere
Bransjens nåværende
konkurranseintensitet
Leverandørenes
forhandlingsstyrke
Høy konkurranse
nasjonalt
Lav konkurranse lokalt
Kundenes
forhandlingsstyrke
konkurranse bidrar til at
strømleverandørene tilbyr mer
differensierte produkter
 Mer transparente markeder og økt
Trussel fra
substitutter
konkurranse bidrar til økt pris- og
kostnadspress
THEMA Consulting Group 10
FORRETNINGSMODELLER
SLUTTBRUKERSALG HANDLER OM STORDRIFT,
RELASJONSBYGGING OG INNOVASJON
Lønnsomhet
Produkt
innovasjon
Tidlig markedsadgang med
nyheter gjør det mulig å ta
premium margin og store
markedsandeler (F.eks.
Apple)
Kunde relasjon
management
Infrastruktur
management
Bruke store beløp på
kundeakkvisisjon. Mersalg er
nøkkel til lønnsomhet (Ultra,
Meny, Centra)
Høye faste kostnader gjør det
viktig å skape store enheter
for å utnytte stordriftsfordeler
(F.eks. Nettselskaper)
Economics of scope (bredde)
Economics of scale (skala)
• Kamp om å sikre seg
talentene
• Mange mindre nisjeaktører
• Lave inngangsbarrierer
• Kamp om å sikre det beste
produktsortimentet
• Konsolidering til større
aktører
• Kamp om å sikre stordrift
• Konsolidering til få store
aktører
• Ansatt fokusert
• Dyrke de kreative stjernene
• Service orientert
• Kunden kommer først
mentalitet
• Kostnadsfokusert
• Økt standardisering,
forutsigbarhet og effektivitet
Konkurranse
Kultur
Hastighet i utvikling viktig!
Nye
inntektskilder
«Merverdi for
kunden»
«Backoffice»
Kilde: Hagel and Singer, 1999
THEMA Consulting Group 11
FORRETNINGSMODELLER
STRATEGISKE VEIVALG FOR VEKST OG UTVIKLING
Selskaper som skal overleve
«må»:
Suksesskriterier i dette markedet
 Leverandører som skal konkurrere på
Levere et enkelt produkt, til svært
lave priser?
eller …
Levere et differensiert produkt som
gir kunden merverdi?
pris avhenger av å utnytte
skalafordeler for å sikre tilstrekkelig
kostnadseffektivitet
 Leverandører som skal konkurrere på
merverdi og levere et differensiert
produkt må enten:
– Selge et tilleggsprodukt eller en
tilleggstjeneste som gir kunden
merverdi, hvilket forutsetter
produktutvikling, eller
– ha en merkevare som kunden er
villig til å betale ekstra for, hvilket
forutsetter merkevarebygging
THEMA Consulting Group 12
FORRETNINGSMODELLER
STØRRE KUNDEBASE GIR ØKTE MARGINER
EBITDA-margin underliggende og strømsalg i GWh i 2013
5,0%
Hafslund**
4,5%
EBITDA-margin
4,0%
3,5%
3,0%
Agder***
2,5%
Fjordkraft*
2,0%
1,5%
TrønderEnergi
1,0%
En klar
sammenheng
mellom volum og
EBITDA-margin,
men få selskaper
med god segment
rapportering
EB
0,5%
0,0%
0
5000
10000
Strømsalg i GWh
15000
20000
*Fjordkraft eies av BKK AS med 48,85%, Skagerak Energi AS eier 48% og Statkraft Industrial Holding eier 3,15 %
** Strømsalg Hafslund inkluderer Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Fredrikstad EnergiSalg, Hallingkraft, Røyken Kraft i
Norge i tillegg til de heleide svenske selskapene Göta Energi, SverigesEnergi og Energibolaget i Sverige.
*** Strømsalg Agder er LOS AS
****Det gjelder Lyse, Eidsiva Energi og NTE
Kilde: Selskapenes årsrapporter, THEMA Consulting benchmark rapport 2014
THEMA Consulting Group 13
FORRETNINGSMODELLER
HVOR HAR SELSKAPET BEST FORUTSETNINGER TIL Å
LYKKES?
Utvikle nye
produkter?
Gode partnere?
Merkevarebygging?
Utnytte
skalafordeler?
Kilde: Analysemodell basert på Alexander Osterwalder Business Model Generation
THEMA Consulting Group 14
FORRETNINGSMODELLER
HVOR GODE ER KRAFTBRANSJEN PÅ Å FORSTÅ OG
PÅVIRKE KUNDEBEHOV?
«Kraftselskapene
forstår ikke at folk ikke
bryr seg om selve
strømmen, men derimot
om hva den gir, som
varme, informasjon og
underholdning.»
Forsker Per Espen
Stoknes ved BI
Handelshøyskolen, fra
Statnetts høstkonferanse
Kilde: Analysemodell basert på Alexander Osterwalder Business Model Generation
THEMA Consulting Group 15
FORRETNINGSMODELLER
DAGENS BRANSJESTRUKTUR ER I STOR GRAD TODELT
Kundeadferd
Transaksjonsorientert
Nasjonalt
Markedsintegrasjon
Lokalt / regionalt
«Priskrigere»
«Lojalitetskrigere»
Relasjonsorientert
THEMA Consulting Group 16
FORRETNINGSMODELLER
ALLIANSER KAN BLI ET STRATEGISK FORTRINN I
FREMTIDENS MARKED
Sparebank 1 - alliansen
Samarbeide om fellesfunksjoner
Regionale
merkevarer
Tafjord
strøm
Troms
strøm
Felles eid
backoffice &
kundesenter
EB
strøm
Eidsiva
strøm
NTE
strøm
THEMA Consulting Group 17
FORRETNINGSMODELLER
FREMTIDSSCENARIOER 2025
Bransjen forblir
vertikalt organisert,
men fusjoneres til
færre aktører
Få aktører
Vertikale
verdikjeder
Bransjen forblir
vertikalt organisert og
liten grad av
sammenslåing
Horisontal rendyrking i
få store aktører
Horisontale
verdikjeder
Mange aktører
Bransjen skiller ut
strømsalg,
entreprenør, fiber i
egne selskaper med
nye partnere?
THEMA Consulting Group 18
FORRETNINGSMODELLER
NØKKELEN TIL SUKSESS?
THEMA Consulting Group 19
TAKK FOR MEG!
Espen Fossum, Partner THEMA Consulting Group
[email protected]
+4798263990
THEMA Consulting bidrar med analyse og strategirådgivning i
det grønne skiftet!
THEMA Consulting Group 20