Areal- og transportplanlegging som klimatiltak i Trondheim

download report

Transcript Areal- og transportplanlegging som klimatiltak i Trondheim

Arendalskonferansen 15-16 september 2014 presentert av varaordfører Knut Fagerbakke
AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING SOM
KLIMATILTAK I TRONDHEIM
Foto: Carl-Erik Eriksson
REGIONALT FORPLIKTENDE SAMARBEID
Interkommunal plan IKAP – ser større sammenhenger
Mål/forpliktelser:
Redusert CO2-utslipp
Redusert bilbruk
Kollektivprioritering
Arealbruk/lokalisering
Parkering
Miljøvennlige kjøretøy
Reiserådgivning
Trafikksikkerhet
o Samordner næringsarealer
o Samordner arbeidsintensive
virksomheter
o Samordner boligutbygging
o Samordner deponiarealer
o Følger opp regionalt
logistikknutepunkt og
havneutvikling.
o Følger opp spesielle behov
(skytebaner, travbaner m.v.)
IKAP 1 - 2010-2020 – rulleres nå med IKAP 2
FORTETTINGSSTRATEGI
”Bygge byen innover” har vært fastholdt politikk siden år 2000
Mål/forpliktelser:
Redusert CO2-utslipp
Redusert bilbruk
Kollektivprioritering
Arealbruk/lokalisering
Parkering
Miljøvennlige kjøretøy
Reiserådgivning
Trafikksikkerhet
o Byen er ca 182000 innbyggere og vokser
med ca. 3000 personer/ år
o 80% av utbygging innenfor eksisterende
byggesoner
o Høy utnyttelse
o min. 10 boliger/dekar i sentrum
o min. 6 boliger/dekar i omr. > 6 dekar.
o min. 6 boliger/dekar i bydeler og langs
kollektivårer
Kommuneplanens arealdel 2012-2024
GRØNNSTRUKTUR
Tettere by krever robuste grønn forvaltning:
o Marka – ligger fast (rødt)
o Nidelva – egen korridor – (blått)
o Blågrønn-struktur – forbindelser langs
vassdragene fra marka til fjorden (grønt)
o Uteromsnorm ved boligutbygging
o Satsing på bydelsparker, sti langs fjord og
ved bekkeåpninger, kirkegårdsparker m.v.
Ilabekken – Bymiljøpris 2010
Kommuneplanens arealdel 2012-2024
SAMORDNET AREAL OG TRANSPORT
Kollektivbuen – en lokaliseringsstrategi for:
o Arbeidsintensiv virksomhet
o Service og handel
o Byutvikling med høy utnyttelse
o Stram parkeringspolitikk
o Superbuss/bybane vil bli lagt her
Prinsipp for transport:
ABC- kart
MILJØPAKKEN – ÅPNER NYE MULIGHETER
Politiske virkemidler:
Investeringsprogram:
Mål/forpliktelser:
Redusert CO2-utslipp
Redusert bilbruk
Kollektivprioritering
Arealbruk/lokalisering
Parkering
Miljøvennlige kjøretøy
Reiserådgivning
Trafikksikkerhet
50 %
50 %
Hovedveger
E6 sør (Tonstad – Jaktøyen)
Oslovegen m/Sluppen bru
Byåsen tunnel
Kollektiv/ sykkel/ miljø
Lokale veger
Kollektivtiltak (>=20 %) Miljø
og sikkerhet
Sykkelvegnett
3 delt partnerskap fra 2009
Trondheim kommune | Sør Trøndelag Fylkeskommune | Statens Vegvesen
GODE RESULTATER
Tiltakene virker!
180
160
Bil: 9 % reduksjon
over bomsnittene
140
2009-2013
120
100
Kollektiv: 54
% vekst
2008-2013
80
60
Sykkel: 20 % vekst
til/fra Midtbyen
2010-2013
Status per 01.01.2014
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sykkeltrafikk
Kollektiv
Bil
SATSNING PÅ SUPERBUSS
Superbuss inn som del av bymiljøavtaler for storbyområdene
Dragvoll
Pressemelding, Samferdselsdepartementet, 05.09.2014
AMBISIØS SYKKELSTRATEGI
Vi vil bli Norges beste Sykkelby!
Vedtatt 24.04.2014
BEDRE FOR FOTGJENGERE
Små og store tiltak for å utbedre skoleveger og ulykkespunkter
Gåstrategi kommer!
FRAMTIDSUTSIKTER
I 2050 er Trondheim 70.000 flere innbyggere? 3 modeller utredes:
Sentrere
utviklingen i
og rundt
sentrum
Utvikle et
nettverk av
bydeler og
bydelssentra
Oppbygging
rundt et
regionalt
system
Kommuneplanmelding lages nå se www. framtidstrondheim.no
ALLTID TENKE EN MENNESKEVENNLIG BY
Trondheim - en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig
o Med folk i fokus
o Helsetekning inn i
byens fysiske miljø
o Planlegge i et
generasjonsperspektiv
Miljøvennlig
=
Menneskevennlig !
Hovedmål i Kommuneplanens samfunnsdel 2009 - 2020