Last ned årsberetningen for 2013

download report

Transcript Last ned årsberetningen for 2013

ÅRSBERETNING 2013
Årsberetning fra styret ved Institutt for barne og ungdomspsykoterapi.
2013
Styret har i 2013 bestått av:
Leder:
Turid Nicolaisen
Sekretær:
Lise Radøy
Kasserer:
Barbo Aasgaarden
Medlem:
Anna Szulc
Valgkomite:
Anne Okstad
Rune Johansen
Generelt om styrets arbeid:
Styret har i 2013 hatt til sammen 5 styremøter, et planlagt styremøte ble avlyst pga sykdom. På
grunn av arbeidet med organisering og utdanning i foreningen har vi hatt flere styreseminarer i
tillegg og noen møter med undervisningsutvalget. En takk til psykologspesialist Anne Okstad
som har bidratt i arbeidet med studieplaner.
Sentralt i styrets arbeid står undervisningsvirksomhet i form av videre- og etterutdanning.
Informasjon om foreningens 5-årig utdanning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom
ligger på hjemmesiden som er ny i 2013; adressen er www.ibup.no. Utdanningen svarer til
kravene i European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector, Child and
Adolescent Section (EFPP). Utdanningen oppfyller også kravene til Spesialiteten i klinisk
psykologi med psykoterapi, Norsk Psykologforening.
Seminarer i samarbeid med regionsentrene for barn og unges psykiske helse:
Foreningen tilbyr i samarbeid med RBUP Øst og sør og RKBU Vest, et utdanningsopplegg som
tilfredsstiller kravene til EFPP, for å bli godkjent barne- og ungdomspsykoterapeut. Det er
ønskelig at foreningen på sikt kan inngå samarbeid med RBUP Midt Norge og RBUP Nord, slik
at utdanningen blir landsdekkende.
Frittstående seminarer:
Det er aktuelt for foreningen å fortsette å arrangere lokale seminarer i samarbeid med andre
instanser enn regionsentrene. Dette vil bli etter behov, seminarenes innhold og krav vil være de
samme.
Foreningen vil få flere kandidater som tilfredsstiller kravene til fullt medlemskap gjennom en mer
aktiv utdanningsvirksomhet. Det er behov for kvalifiserte behandlere som jobber
psykoterapeutisk med barn og ungdom, samt veiledere og lærere som kan bidra med det samme.
Styret har, i samarbeid med RKBU Vest, fått henvendelser fra spesialistutvalget for barne- og
ungdomspsykiatri i legeforeningen, med ønske om at foreningen arrangerer seminarer for leger i
spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri som har behov for ettårig
relasjonsrettede/psykodynamiske seminarer for å bli godkjente psykoterapiveiledere. I 2013
1
ÅRSBERETNING 2013
søkte foreningen om at videregående seminar ble godkjent som påbygningsår, og fikk det
godkjent som valgfritt kurs.
Utdanningstilbudet og viktige endringer i 2013.
Arbeidet med foreningens utdanning som startet i 2011 medførte behov for å spesifisere og
konkretisere utdanningskravene. I tråd med det kom styret i 2011 frem til at det var
hensiktmessig å opprette et utdanningsinstitutt. Arbeidet med dette måtte nødvendigvis ta tid, mer
tid enn det ordinære styrearbeidet. Styret søkte og fikk tildelt midler til dette arbeidet i 2012 fra
Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor. Styret søkte også om støtte i 2013 for å fullføre
arbeidet og fikk på nytt midler som gjorde oss i stand til å fullføre arbeidet. Styret har vært svært
glad for denne støtten og har nedlagt mye arbeidet i utdanningen også i 2013. Uten denne støtten
hadde ikke utviklingsarbeidet vært mulig.
Dette arbeidet førte til flere nye forslag som ble lagt frem på årsmøtet i 2013. Årsmøtet gav sin
tilslutning til forslagene som ble lagt frem. De viktigste var forslag om navneendring til Institutt
for barne og ungdomspsykoterapi, ny logo for Instituttet, og nye studieplaner.
Styret hadde drøftet gjennom alternativene med en todelt forening; institutt i tillegg til
medlemsforeningen versus en enhetlig organisasjon. Styret kom frem til at det mest
hensiktsmessige ville være å fortsette med en enhetlig drift som dekket både utdanning og
medlemsdrift. Samtidig ønsket styret mer vekt på utdanningssiden i foreningen og foreslo derfor
navneendring til Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi IBUP, med følgende nye utvalg; et
utvidet undervisningsutvalg (UU) litteraturutvalg (LU), fagetisk råd, og et ankeutvalg. Det er
utarbeidet arbeidsrutiner for UU og LU.
Den nye logoen styret la frem på årsmøtet var utformet av grafisk designer Carl Valerius
Svendsen etter en ide av Lise Radøy. Ny logo har vært en prosess i styret som har tatt flere år, og
etter at årsmøtet vedtok logoen i 2013, kom vi endelig i havn med en logo vi mener er god.
Arbeidet med studieplanene har vært tidkrevende og de ble godkjent av årsmøtet. Studieplanene
skal sammen med litteraturlisten danne grunnlag for læreplanene til hvert seminar. Styret mener
at det vil gi et godt grunnlag for å bevare en felles faglig referanse på alle seminarene samtidig
som det gir noe rom for tilpasning på hvert seminar. Studieplanene vil bli evaluert årlig av UU.
Annen aktivitet:
Marionstipendet ble utlyst for 4. gang i 2013, og midlene deles ut i 2014. Stipendet er på inntil kr
10 000.- Midlene skal benyttes til faglig oppdatering for foreningens lærere og veiledere.
Stipendet ble tildelt psykologspesialist Anne Okstad.
Instituttet fikk ny hjemmeside i april 2013 www.ibup.no. Der finnes informasjon om Instituttet,
om seminarene, om medlemsmøtene m.m. Det er Johan Nicolaisen Brun som skal hjelpe
Instituttet med å legge ut ny informasjon, og vi satser på å holde siden oppdatert og kanskje
utvikle den noe i løpet av året. Dersom noen av medlemmene har lyst til å bidra til å utvikle
hjemmesiden tar vi gjerne mot det.
EFPP har egen hjemmeside som fungerer bra og der kan medlemmene finne informasjon om
ulike internasjonale seminarer og kongresser: http://www.efpp.org/
2
ÅRSBERETNING 2013
Medlemsmøtene/fagmøtene er en viktig del av styrets arbeid. Her skjer det en rekruttering av
assosierte medlemmer. Møtene har et faglig fokus med påfølgende diskusjon. Se under for tema
på møtene. Møtene holdes i lokalene til Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fridtjof Nansens vei 17.
Instituttets undervisningsvirksomhet i 2013:
Generelt:
Undervisningsutvalget for 2013 har bestått av Anne Okstad, Laila Horgen, Aina Olsvold og
Christoffer Høines.
Innføringsseminar:
Det ble januar 2012 startet opp et innføringsseminar i Stavanger. Seminaret ledes av
psykologspesialist Turid Nicolaisen. Seminaret ble avsluttet november 2013.
Det ble august 2012 startet opp et innføringsseminar i samarbeid med RKBU, Bergen. Seminaret
ledes av psykologspesialist Eystein Våpenstad. Seminaret varer til juni 2014.
Det ble utlyst nytt innføringsseminar i samarbeid ved RBUP Øst og Sør høsten 2013. Oppstart
ble utsatt til 2014. Seminarleder blir spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Kjersti Brænne.
Spedbarnsobservasjonsseminar:
Det startet et spedbarnsobservasjonsseminar i januar 2013 i Stavanger. Seminarledere er
psykologspesialist Grete Tangen Andersen og førsteamanuensis Ellen Ramvi. Det er planlagt nytt
spedbarnsobservasjonsseminar i Stavanger fra høsten 2014.
Det ble utlyst nytt spedbarnsobservasjonsseminar i samarbeid ved RBUP Øst og Sør høsten 2013.
Seminaret ble utsatt til januar 2014. Seminarledere blir psykologspesialist Anne Okstad og
psykologspesialist Lise Radøy.
Videregående seminar:
Det ble utlyst nytt videregående seminar i samarbeid ved RBUP Øst og Sør høsten 2013.
Seminaret ble utsatt til 2014. Seminarleder blir psykologspesialist Britt Bonnevie.
Økonomi
For å sikre god regnskapsføring avgjorde styret i 2013 at det var hensiktsmessig med en
profesjonell regnskapsfører og gikk inn for en avtale med Visma. Det har fungert greit. Vi er glad
for det grundige arbeid kasserer Barbo Aasgaarden gjør for foreningen.
Innføringsseminarene er lagt innunder RBUP Øst og Sør og RKBU sine økonomiske rammer.
IBUP søker Helsedirektoratet om midler til videregående seminarer og
spedbarnsobservasjonsseminarer. Helsedirektoratet hadde en gjennomgang av alle Instituttene
som får tilskudd til videre og etterutdanning, for å utarbeide nye tildelingskriterier.
Helsedirektoratets nye rapport om tilskuddordningen kom i 2012. Styret søkte om midler til
spedbarnsobservasjonsseminar og videregående seminar i 2013 etter de nye tildelingskriteriene.
3
ÅRSBERETNING 2013
Helsedirektoratet innvilget den summen styret søkte om, noe som tilsvarte betydelig mer enn det
foreningen har fått tidligere.
Mailadresser
Styret ønsker å basere seg på at utsending av informasjon skjer via mail. Dette sparer foreningen
for store utlegg til porto. Det er viktig at alle medlemmene gir beskjed når det er skifte av
mailadresse. De som fortsatt ønsker papirutgaver kan få det ved å henvende seg til sekretær Lise
Radøy på mailadresse [email protected]
Fagmøter:
Styret har arrangert til sammen 7 møter; 4 møter som har vært åpne for medlemmer, og 3 møter
som har vært åpne for alle interesserte.
Mandag 11.mars: Veiledning på en lekeobservasjon
v/Barne- og voksenanalytiker Anne Kristin Rustad
Mandag 15. april: Ulike forståelsesmåter av lek i psykoterapi med barn
v/ Barne- og ungdomspsykiater Rune Johansen
Mandag 13. mai: Erfaringer med ulike ungdomsgrupper
v/ Psykologspesialistene Nora Rustad og Line Stänicke
Mandag 3. juni, sommermøte: Kong Oedipus drama:
Kamp for selverkjennelse - benektelse av virkeligheten
Barne- og voksen psykoanalytiker Anders Zachrisson
Mandag 7. oktober: Om fravær.
Fravær som psykologisk fenomen belyst ved en spedbarnsobservasjon
Psykolog Kristoffer Høiland
Mandag 18. november: Et innblikk i Winnicott og Greens tenkning om det negative,
illustrert med en barneterapiprosess.
Psykolog Tonya Madsen
Mandag 9. desember, julemøte: Ja visst gjør det vondt - en forestilling på vrangen.
Historier om sårbarhet og smerte, men også mot og styrke
Turid Nicolaisen
leder
4