Marianne Slettas foredrag (PowerPoint, pptx-fil)

Download Report

Transcript Marianne Slettas foredrag (PowerPoint, pptx-fil)

Kunnskap om vold
Kunnskap om utøver
Kunnskap om utsatte
Den profesjonelle hjelperen og vold
Arendal 24.09.13
Kristiansand 25.09.13
Byglandsfjord 08.10.13
Psykologspesialist Marianne Sletta
Film
Hva er vold? Forekomst. Hvorfor blir definisjonen så viktig?
Hvilke holdninger og erfaringer har du på temaet?
Om skader på barn
Vold og rus
Pause
Hva skal vi se etter og hvordan skal vi spørre?
-Utøver
-Utsatte : barn og voksne
Sekundær traumatisering og veiledning
Takk for meg!
Psykologspesialist Marianne Sletta
www.atv-stiftelsen.no
Psykologspesialist Marianne Sletta
Bakgrunnen for filmen og boka
SinnaMann- prosjektet i Krsand skolene: litt om hvorfor benytte
dramapedagogikk ved tema vold
Hvilken scene i filmen gjorde ekstra inntrykk på deg? Hvorfor?
Psykologspesialist Marianne Sletta
All atferd som gjennom å skade, krenke, smerte eller skremme
får noen til å gjøre noe de ikke vil eller stoppe å gjøre noe de vil.
Meningen med volden:
-Vold har en hensikt
-Volden har effekt
Psykologspesialist Marianne Sletta
Psykologspesialist Marianne Sletta
For å kunne jobbe med vold trenger en detaljer rundt hvordan volden utøves, hva
som skjer med de involverte og effekten (kraftfeltet volden skaper der den utøves).
Da er det helt essensielt å dele opp i ulike former. Det gir både utsatte, utøvere og
oss profesjonelle hjelpere redskap til endringsarbeid:
Fysisk vold
Psykisk vold
Emosjonell vold
Materiell vold
Seksuell vold
Latent vold
Psykologspesialist Marianne Sletta
Hvert år utsettes mellom 75 000 og 150 000 i Norge for vold av
noen de kjenner - såkalt "vold i nære relasjoner".
De siste ti årene har partnerdrapene utgjort mellom 20 og 30
prosent av det totale antallet drap hvert år.
Årlig anmeldes rundt 1000 voldtekter til politiet. Vi vet
imidlertid at kun en mindre andel av de som utsettes oppsøker
politiet og anmelder overgrepet. De fleste voldtekter begås av en
offeret kjenner. De fleste som utsettes for voldtekt er kvinner,
men også menn utsettes.
Psykologspesialist Marianne Sletta
Vista Analyse, rapport 2012/41: Samfunnsøkonomiske kostnader av
vold i nære relasjoner, en rapport gjort for Justitsdepartementet: det
koster det norske samfunn over 6 milliarder i året.
Erfaringene fra ikke-voldsarbeid – minst 1 barn av 10 i en skoleklasse
lever med vold i nære relasjoner.
Tall fra Tyrili-ATV samarbeidet: 87 deltagere, alle i behandling på
Tyrili for rusproblemer i 2007-2010: 61 menn og 26 kvinner. 35% av
kvinnene hadde utøvd vold og 85 % av mennene. 15% av volden var
mot partner for både mennene og kvinnene. 64% av kvinnene hadde
vært utsatt for vold av partner, 31% av mennene. 64% av kvinnene
hadde vært utsatt for fysisk og psykisk vold under oppveksten, 44%
seksuell vold. 86% av mennene hadde opplevd seksuell vold under
oppveksten, 70% av mennene hadde opplevd fysisk og psykisk vold
under oppveksten.
Psykologspesialist Marianne Sletta
Tall fra ATV-T prosjektet – samarbeid ATV (Alternativ til Vold) og NKVTS (nasjonalt senter for vold
og traumatisk stress) 20: prosess og utfallsstudie. Data før, under og etter behandling: fra mannen,
partner og terapeuten. Tall nå: demografiske kjennetegn ved mannen, n=192. gjnsn. 35,8 år gm. Er i
et forhold, flest har små barn som de har regelmessig kontakt med, største parten er i jobb, de fleste
har hatt kontakt med hjelpeapparatet før, 42,7% er anmeldt for vold før, mest psykisk og materiell
vold utøves mot partner, også mye fysisk vold mot partner. Opp mot 80% (62% i fam.)av mennene
har selv opplevd fysisk mishandling og følelsesmessige overgrep. 18,3% (4,7% i fam.) har opplevd
seksuelle overgrep (us. TEC).
Kriminolog Susanne Kristine Fjelldalens avhandling 2011: ”Kvinnen som eiendom” – Om forståelse
av menn som begår partnerdrap. Både norske og internasjonale tall. Partnerdrap i Norge fra 20002009: 86 partnerdrap, i hovedsak menn begår disse. Hun undersøker partnerdrapsstatistikken
gjennom Kripos sine tall, skriftlige referat fra avhør og rettssak. En ser for eksempel at kvinner som
har overlevd partnerdrapsforsøk rapporterer økt voldtektsfrekvens hos utøver før drapsforsøket.
Internasjonale tall: WHO, 2005. mellom 15% (Japan) og 70% (i Etiopia og Peru) av kvinner på
verdensbasis har opplevd fysisk eller seksuell vold av sin nåværende eller ekspartner.
WHO 2002: Halvparten av alle kvinners om dør som følge av mord er drept av sin tidligere eller
nåværende partner/mann.
Psykologspesialist Marianne Sletta
Hjernen
Relasjonene
Risiko for psykiske vansker
Risiko for selv å bli utsatt for eller utøve vold
Psykologspesialist Marianne Sletta
Din og min sinneskala:
Navn på graden:
1. Urolig
2. Litt irritert
3. Irritert
4. Sint
5. Forbannet
6. Rasende
Psykologspesialist Marianne Sletta
Hva skjer:
stram i nakken, hjerteb.
spør og tenker fokusert
påpeker, irritert stemme
bastant, stemmeleie økt
nei nå er det nok…
sier klart i fra
Psykologspesialist Marianne Sletta
-Snu deg mot personen ved siden av deg og drøft:
-Dere får utdelt et nyfødt barn:
-Hva vil dere gjøre for at dette barnet skal bli en voldsutøver som
voksen?
-Hva vil dere legge spesielt vekt på i oppdragelsen?
-Hva vil dere gi mye av og hva vil dere gi mindre av?
Psykologspesialist Marianne Sletta
Litt om tilnærmingen: Å inngi trygghet med ekspertkunnskap på vold:
vold-ansvar-sammenheng-konsekvens.
Å samtidig benytte relasjonell kunnskap for å få personen i posisjon til
å lytte, ta imot behandling: å se den krenkede, å vise respekt samt å tro
på endring, å ha kunnskap om manipulasjon og tilknytningsmønster.
www.traumebevisst.no
Hva kan en se etter
Hvordan kan en spørre
Ikke minst: hva skal en gjøre med informasjonen en får om en spørr!
Psykologspesialist Marianne Sletta
Hva trenger du å vite om skam, hvordan relatering blir påvirket og
hjernens påvirkning når en person er voldsutsatt?
Spør rett ut! Eks: jordmor spør gravide.
Vis trygghet ved å ha kunnskap om vold og det å være voldsutsatt
Abuse index
Holdninger – det er en logikk bak hvorfor en voldsutsatt blir og ikke
går uten videre….
Psykologspesialist Marianne Sletta
Lovverket
Alternativene til hjelp:
www.atv-stiftelsen.no/nyttige-lenker
http://sor.rvts.no/no/lenker/vold_og_overgrep/
Å melde
Stille opp i retten
Psykologspesialist Marianne Sletta
Å være profesjonell ikke-voldsarbeider, hva betyr det.
Voldsfrie soner – holdninger hos arbeidsgiver og din nærmeste sjef.
Hvorfor er veiledning så viktig? Forskjellen på kollegaveiledning adhoc og planlagt veiledning med ekstern veileder.
Kunnskap som kilde til å forebygge utbrenthet
Symptomene på sekundær traumatisering og hjelperutslitthet – hva
gjør jeg om jeg har dette
Psykologspesialist Marianne Sletta
Overbelastning:
-generell motsand mot kompliserte stimuli, konsentrasjonsvansker, unngåelse av
ubehagelige stimuli - økt følsomhet, sosial overbelastning – behov for
selvbeskyttelse
PTSD for terapeuter:
PTSD er normalreaksjon på traumatiske hendelser.
Symptomorientert begrep – sekundær traumatisering
Samspillsbegrep – vikarierende traumatisering
Tilstandsbegrep – compassion fatigue
Compassion fatigue:
Involverings utmattelse, medfølelsestretthet, empati-utbrenthet, engasjementsdød
Compassion-en følelse av dyp sympati og sorg for en person som har det meget
vanskelig pga lidelse eller uflaks. En føler også et strekt ønske om å ta vekk smerten
hos personen eller fjerne vansken helt.
Compassion fatigue – the cost of caring – for mennesker i følelsesmessig smerte.
(hentet fra forelesning av Per Isdal NKVB 2011)
Psykologspesialist Marianne Sletta
Privat:
Fysiologisk: søvn, hodepine, fordøyelse, blodtrykk, uro,
skvetten. Mareritt, flashbacks, tanker/impulser, mindre
følelseskontroll, aggresjon og avsky, kynisme
Som terapeut:
Trett, hodepine, kvalme, konsentrasjonsvansker, skvetten osv.
Flashbacks
Tanker/impulser
Svekket evne til følelsesregulering
Aggresjon og avsky
Kynisme
(hentet fra forelesning av Per Isdal NKVB 2011)
Psykologspesialist Marianne Sletta
-veiledning og egenterapi og tilgang til kunnskap innen feltet…
Hvorfor får hjelperen reaksjoner? – empatisk og følelsesmessig
tilstedeværelse i møte med grusomme virkeligheter gjør mye med oss
Motvirke og forebygge vikarierende traumatisering:
-Se på det som en form for yrkesrisiko – er med på å normalisere
hjelperens reaksjoner og ettervirkninger av arbeidet
-- bryte isolasjon – bryte med tabu, skam og isolasjon. Mange hjelperen
strever med sine reaksjoner alene…
-Flink er farlig – de er profesjonelt å reagere….
-SPØRSMÅLET ER IKKE OM VI BLIR PÅVIRKET, MEN HVORDAN OG
HVA VI GJØR MED DET…
-Det er et lederansvar å sørge for at det arbeides med dette temaet – det er
et arbeidsmiljøspørsmål. (deler hentet fra forelesning av Per Isdal NKVB
2011)
-Psykologspesialist Marianne Sletta
Litteratur:
•Meningen med volden, Per Isdal 2000
•Menns vold mot kvinner, Marius Råkil 2002
•Manipulasjon. Forståelse og håndtering, Grethe Nordhelle
2009
•Nettadresser:
•www.atv-stiftelsen.no
•http://sor.rvts.no/
•http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx
Psykologspesialist Marianne Sletta
En norsk musikkvideo laget for å forebygge gjennom
samfunnsinformasjon.
Fins på youtube om vi ikke rekker å se den her…
Takk for meg!
Psykologspesialist Marianne Sletta