Innføringskurs om autisme

Download Report

Transcript Innføringskurs om autisme

Avd. for Barnehabilitering
1
Innføringskurs om autisme
Hva er autisme
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
2
Diagnostiske kriterier for gjennomgripende
utviklingsforstyrrelser
• En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i
sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre samt ved et
begrenset, stereotypt og repetitivt atferdsmønster.
Forstyrrelsene er gjennomgripende og preger individets
utfoldelse i alle situasjoner, og kan ikke forklares med
forsinket mental utvikling (IQ).
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
3
Litt om begrepene
• Gjennomgripende => en vanske som er tilstede hele tiden, og alltid
kommer til å være der, men uttrykket kan endre seg med utviklingen
• Utviklingsforstyrrelse => Utviklingen av barnet er ulik normale barn,
omfatter mange ulike mentale og somatiske forhold.
• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse => samlebegrep for alle
autismediagnosene. Viser til en unormalitet ved sosialt samspill,
kommunikasjonsmønsteret, og/eller begrenset, stereotypt og repetetivt
repertoar av interesser og aktiviteter.
• Kombinasjonene av dette og omfanget avgjør hvilken type diagnose
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
4
Autismespekteret
• Vansker med
kommunikasjon (A)
Kommunikasjon
• Sosiale vansker (B)
Autistiske triade
• Begrenset, stereotyp
og repeterende atferd
(C)
Sosiale vansker
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Stereotyp,
repetitiv,
begrenset
Avd. for Barnehabilitering
5
A - Vansker med kommunikasjon
– Forsinket eller manglende utvikling av talespråk
– Manglende forståelse og bruk av gester
– Manglende ferdigheter i forhold til bruk og
forståelse av språk
– Ekkolalia og annen repeterende bruk av språk
– Vansker med å forstå abstrakte begrep knyttet
til fremtid, emosjoner, humor
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
6
Gester
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
7
Vanskene med kommunikasjon har i
utgangspunktet ikke noen sammenheng
med talespråk å gjøre. De kan relateres til
vansker med å forstå meningen med å
kommunisere.
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
8
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
9
B - Sosiale vansker
• Vansker med å etablere sosiale relasjoner til barn
på egen alder
• Vansker med å forstå hva et vennskap er
• Vansker med å forstå og reagere adekvat på
andres følelsesuttrykk
• Vansker med å dele følelser og opplevelser med
andre
• Vansker med å forstå hva som forventes i sosiale
sammenhenger
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
10
• Markant svikt i evne til å delta i gjensidige sosiale
samhandlinger noe som resulterer i ekstrem egosentrisme
• Kvalitativ svikt i bruk av blikkontakt (ser på skuldre/kinn)
• Mange barn viser ikke forventings atferd når de blir løftet
opp.
• Mange barn med autisme liker kroppskontakt
• Bruker mennesker som om de er ”tekniske verktøy”
• Vil ofte ikke komme til nærpersoner for å få hjelp eller for å
dele positive opplevelser
• Mangler ofte evne til sosiale imitasjon. F.eks. vanskelig for
å lære å vinke ”hadet”.
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
11
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
12
C- Begrenset, stereotyp og repeterende
atferd
• Lage systemer (f.eks. sette på rekke) med
lekene, eller være opptatt av detaljer ved
lekene fremfor å leke med dem
• Stereotype bevegelser (mannerismer):
vugging, viftig, komplekse bevegelser med
hele kroppen
• Samle på faktakunnskap
• Samle på ting
• Misliker forandringer og overganger
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
13
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
F84.0
14
Barneautisme
•
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
•
Avvikende eller forstyrret utvikling som er tydelig før 3 års alder.
•
Unormal fungering som ytrer seg ved forstyrrelser i
– Sosialt samspill
– Kommunikasjon
– Begrenset, stereotypt og repetetivt repertoar av interesser og aktiviteter
•
Alle IQ-nivåer kan forekomme, ¾ er ofte psykisk utviklingshemmet
•
Eksempler på tilleggsvansker: spisevansker, søvnvansker, fobier, frykt, epilepsi,
selvskading, aggresjon
•
Differensialdiagnostiske vurderinger
– Impressiv spårkforstyrrelse
– Reaktiv eller udiskrimerende tilknytningsforsyrrelse
– Schizofreni
– Psykisk utviklingshemming
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
15
F84.1 Atypisk autisme
• Kjennetegnes av samme vansker med
kommunikasjon, sosial samhandling, og
begrenset, stereotypt og repetetivt repertoar av
interesser og aktiviteter som ”barneautisme”
• Skilles fra barneautisme ved debutalder (tilstede
etter 3 år) eller ikke oppfylle alle tre kriteriene
• Videre når det mangler tilstrekkelig avvik på ett
eller to av de tre hovedområdene for
”barneautisme”.
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
16
F84.5 Asperger syndrom
•
Avviker fra barneautisme ved at det ikke skal
foreligge noen generell eller spesifikk forstyrrelse i
språklig eller kognitiv utvikling.
A.
Ingen forsinkelse i impressivt eller ekspressivt språk. Dette
innebærer at enkelt ord er uttalt ved toårsalderen eller
tidligere.
Evne til å klare seg selv, adaptiv atferd og nysgjerrighet
ovenfor omgivelsene i de tre første leveår - nivå som er i
overensstemmelse med normal intellektuell utvikling.
B.
Kvalitativt avvikende sosiale ferdigheter som ved F84.0
C.
Innsnevret, repetitiv, stereotyp atferd som ved F84.0 eller
usedvanlig intense særinteresser
D.
Kan ikke forklares med noen annen tilstand.
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
17
• F84.2 Retts syndrom
– Kun hos jenter
– Manifesterer seg vanligvis mellom 7- og 24 måneders alder.
– Tap av evne til viljestyrte håndbevegelser, håndvirdende
stereotypier og hyperventilasjon er karakteristisk
• F84.3 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen. (Heller
syndrom )
– Normal utvikling to første leveår.
– Tap av ferdigheter og avvikende sosial fungering.
• F84.4 Hyperaktivitetsforstyrrelse med psykisk utviklingshemning
og bevegelses stereotypier
– IQ < 50 med hyperaktivitet og oppmerksomhetsforstyrrelser
så vel som atferdstereotypier.
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
18
DSM-V
• Autisme er endret fra DSM-IV til DSM-V
• Nye diagnoser i DSM-V
– Autism spectrum disorder
– Social communication disorder
• Asperger syndrom / atypisk autisme er fjernet som
diagnoser
• Antakelig kommer nye ICD-11 å følge samme
oppdelingen
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
19
Autism spectrum disorder
• Må møte kriteriene A, B, C, og D
– A
Vedvarendesvekkelse i sosial kommunikasjon og sosial
interaksjon på tvers av kontekst
– B
Begrenset, repetetiv møaster av atferd, interesser, eller
aktiviteter
– C
Symptomene må være tilstede i tidlig barndom
» Behøver ikke være tilstede inntil sosiale krav er høyere
enn tilgjengelig kapasitet
– D
Symptomene sammen begrenser og reduserer
hverdagsfungering
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
20
Social communication disorder
• Vedvarende vansker i pragmatikk eller sosial bruk av
verbal /nonverbal kommunikasjon
– Påvirker utviklingen av sosial gjensidighet og sosiale
forhold
• Vedvarende vansker i tilegnelse / bruk av tale / skriftspråk /
andre språkmodaliteter for narrativer og drøftninger
• Utelukker ASD
– Særskilt ift begrenset repetetiv atferd
• Starttidspunkt i tidlig barndom – spesielt når kravene er
større enn kapasiteten
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
21
”kartet” tegnes på nytt
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315
Avd. for Barnehabilitering
22
Psykologspesialist Eirik Nordmark, 260315