*ND*KATÖR - İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği

Download Report

Transcript *ND*KATÖR - İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği

İNDİKATÖR YÖNETİMİ
UZ.EMİNE ÖNAR
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri Kurumu
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
2.HEMŞİRELİKTE ETKİLİLİK SEMPOZYUMU
‘’KLİNİK KALİTEDE BAKIM’’
22 Kasım 2013, İstanbul
SUNUM PLANI
 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
 İndikatör Yönetimi
 Takip Edilen Bazı İndikatörlerimiz
 Yoğun Bakım Bası Yarası İndikatörü
 Düşen Hasta Oranı İndikatörü
 Kesici Delici Alet Yaralanmaları İndikatörü
 Hemşirelerin Bölüm Değiştirme İndikatörü
 Yoğun Bakım Hastane Enfeksiyon Oranı İndikatörü
 Sonuç
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE
Kalite temelde var olan özelliklerin ihtiyaçları karşılamasıdır.
Sağlıkta Kalite ise;’’Doğru’’ kişiye, ’’Doğru’’ işi, ’’Doğru’’ zamanda,
’’Doğru’’ yolla, ’’Doğru’’ araçlar kullanarak yapmak ve mümkün
olan en iyi sonucu elde etmektir.
Kalite yönetiminde kararlar kanıta (veriye) dayalı olmak
durumundadır. Yani; hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini,
sonuçlarını izlemek, hesap verebilirlik, ileriye dönük politikalar
oluşturmak, planlama ve karşılaştırma yapabilmek için ölçmek ve
ölçüm sonuçlarını değerlendirmek gerekmektedir.
Türk Dil Kurumu’na göre “gösterge” anlamına gelen
“indikatör” “bir konunun sayısallaştırılması ve
ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme
faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir
araçtır” şeklinde tanımlanabilir.
İNDİKATÖR BİR ÖLÇME ARACIDIR
DEĞERLEN
DİRME
ÖLÇME
İYİLEŞTİRME
KALİTE
İNDİKATÖR YÖNETİMİNDE
Neredeyim?
Nerede Olmak İstiyorum?
Olmak İstediğim Yerde Olmak İçin Neler Yapmalıyım?
Sorularına Cevap Aramalı Ve Bulmalıyız…
2007-2011 YILI
İNDİKATÖR KARTI
Alt İndikatörler
Hedef Değer
Veri Toplama Şekli
Veri Toplama Periyodu
Veri Analiz Periyodu
Sorumlular
TAKİP EDİLEN BAZI
İNDİKATÖRLERİMİZ
Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülserleri Oranı
Düşen Hasta Oranı
Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyon Oranı
Yoğun Bakım Mortalite Oranı
Yoğun Bakımda Tekrar Yatış Oranı
Cerrahi Alan Enfeksiyon Oranı
Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı
Kesici Delici Alet Yaralanmaları Oranı
‘’20 Ana İndikatör 100 Alt İndikatör’’
NE YAPILDI ?
Yaşa Göre
Yattığı Yoğun Bakıma Göre
Bası Ülserinin İlk Geliştiği Güne Göre
Oluştuğu Bölgelere Göre
Bası Yarası Risk Puanına Göre
Tanıya Göre
Alt İndikatörlerle Takip Edildi.
ANALİZ
Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi Tarafından Takibi
Yapıldı.
Aylık Ve 3 Aylık Analizleri Yapıldı.
Alt İndikatörlerin Sonucuna Göre Kök Neden Analizi
Yapılıp,iyileştirme Faaliyetleri Düzenlendi.(Örn.İlgili
Yoğun Bakım Çalışanlarına Eğitim Tekrarı Gibi)
Sonuçlar Birim Sorumluları İle Dönemsel Olarak
Paylaşıldı.
DÜŞEN HASTA ORANI
İndikatör kartı hazırlandı
Her hasta düşme riski skalasına göre
değerlendirildi.(Hendrick- İtaki –Harizmi)
Düşme riski olan hastanın bakımı ve takibi talimatı
oluşturuldu.
Her hasta yatışında,durum ve ilaç değişikliğinde,cerrahi
girişim sonrası,düşme gerçekleştiğinde ve skalanın
gerektirdiği periyot da tekrar değerlendirildi.
Tüm düşme olayları bildirim formu ile mutlaka kalite
birimine bildirildi.
ANALİZİ
Tüm düşmeler kişi hatası olarak değil, süreçteki
eksiklik olarak düşünülüp gerekli araştırması yapıldı.
Düşmelerin tesis kaynaklı mı? hasta kaynaklı mı? Ya
da bakım eksikliğinden mi kaynaklandığının analizi
yapıldı.
Düşme olayının gerçekleştiği yere göre analizleri
yapıldı.
Düşme olayının yaşandığı birim çalışanlarına mutlaka
eğitim tekrarı yapıldı.
HEMŞİRELERİN BÖLÜM
DEĞİŞTİRME ORANI






Bölüm değiştirme talep formu oluşturuldu.Formda
talep edenin
Eğitim durumu
Sertifikaları
Çalıştığı bölüm
Talep ettiği bölüm
Talep tarihi
Talep gerekçesi gibi bilgiler yer aldı.
ANALİZİ
 Talepler;
tarih sırasına,eğitimine,deneyimine,sertifikasına göre
değerlendirildi.
Ayrıca taleplerin hangi bölümlerden daha çok
yapıldığının analizleri yapıldı.
Etkinlik,Verimlilik ve Çalışan memnuniyetine önem
verildi.
NE YAPILDI ?
Tanıya Göre
Yattığı Yoğun Bakıma Göre
Üreyen Mikroorganizmaya Göre
Analizleri Yapıldı.
ANALİZ
Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Tarafından Takibi
Yapıldı.
Aylık Ve 3 Aylık Analizleri Yapıldı.
Alt İndikatörlerin Sonucuna Göre Kök Neden Analizi
Yapılıp,iyileştirme Faaliyetleri Düzenlendi.(Örn.İlgili
Yoğun Bakım Çalışanlarına Eğitim Tekrarı,izolasyon
Odaları Düzenlenmesi Gibi)
Sonuçlar Birim Sorumluları İle Dönemsel Olarak
Paylaşıldı.
KESİCİ DELİCİ ALET
YARALANMALARI
Bildirim formu oluşturuldu
Olayın olduğu yer,
Meslek gurubu,
Olaya neden olan materyal
Koruyucu ekipman kullanımı alt indikatör olarak
izlendi.
ANALİZİ
Dönemsel analizi yapıldı.
Koruyucu ekipmanlar alındı(korumalı enjektör v.b)
Hasta başı tedavi tepsileri alındı.
Olayların gerçekleştiği bölümlere eğitim tekrarı
yapıldı.
İNDİKATÖR SONUÇLARI
İndikatör sonuçları işaret eder, soru sorar, uyarır. Bu
nedenle alacağımız kararlara destek olur. Sonuçları
değerlendirirken her zaman "Neden" diye sormak
önemlidir. Sebepleri farklı açılardan, çok yönlü olarak
sorgulamak sistemi iyileştirirken isabetli adımlar
atılmasını sağlayacaktır.
Ne?-Ne zaman?-Nerede?-Nasıl?-Neden?Kim?
SONUÇ OLARAK
Hasta
ya da
Çalışan…..
İnsan sağlığı
önemlidir!
 Ölçtüğümüz şeyi yönetebiliriz, o halde iyi yönetmek
istediğimiz şeyi ölçmeliyiz.İndikatör yönetimi bu
kapsamda önem taşımaktadır.
Ölçüp analizini yaparak geleceğimize de ışık tutup yön
verebiliriz.
UNUTMAYALIM Kİ!
Her Hastane Kendine
Özgündür
Özgün Sorunlar
Özgün Çözümler
SAĞLIKLI
VE
KALİTELİ GÜNLER DİLER,
TEŞEKKÜR EDERİM