TWINNING - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Download Report

Transcript TWINNING - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Proje Şube Müdürlüğü
TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ
KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME
(TWINNING)
MEKANİZMASI
ŞUBAT 2015
SUNUM PLANI
1. TWINNING NEDİR?
2. TWINNING BAŞVURUSU
3. TWINING SÜRECİNİN BAŞLICA AKTÖRLERİ (TEMEL
KAVRAMLAR)
4. TWINNING MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ VE SÜREÇLERİ
5. TWINNING KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER
TWINNING NEDİR?
AB’nin gelecekteki üye ülkeleri olarak, aday
ülkelerin Topluluk mevzuatını uygulayabilmeleri
için
gerekli
adli
güçlendirilmesine
mekanizması.
Başlangıç →1998
Türkiye → 2002
ve
idari
yönelik
kapasitelerinin
teknik
destek
AB tarafından aday ülkelere verilen mali destek
kapsamında yer alan bir "mekanizma" dır.
Bu mekanizma; aday ülkelerin kısmen de olsa uyum
sağlamış oldukları AB müktesebatını etkin bir şekilde
uygulayabilmelerini için AB tarafından 1998 yılında
geliştirildi.
EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN BAŞLICA AKTÖRLERİ
*Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundaki “Proje Lideri”
(Project Leader-PL)
*Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Proje Lideri”
*Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundan Gelen “Yerleşik
Eşleştirme Danışmanı” (Resident Twinning Advisor-RTA)
* Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Yerleşik
Eşleştirme Danışmanı Muadili” (Counterpart)
PROJE LİDERLERİ
*Kurum adına karar verme
*Sorunları
ve
olası
çözümleri
bütün
olarak
değerlendirebilme
*Sorunu üst düzeyde çözebilme
*Her ikisi de projenin etkin olarak yürütülmesinin
denetiminden sorumlu ve dolayısıyla insan ve
malzeme kaynakları üzerinde tam yetkili
*Danışman değil, projenin uygulanmasını yönetir.
YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANINDA
ARANMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
*AB mevzuatı ve uygulaması konusunda deneyimli olmalı
*Çalıştığı üye devletin bu alandaki uygulamalarını iyi bilmeli
*Aday ülkelerde bu konuda çalışmış olmalı
*Avrupa Komisyonu, üye devletler ve aday ülkeler nezdinde
güçlü bir ilişkiler ağı bulunmalı
*İyi İngilizce bilmeli
*İletişime açık olmalı
*Ait olduğu üye devlet kurumunun proje lideri ile uyumlu
olmalı
*Türkiye’nin katılım öncesi süreçteki sosyal ve kültürel
ortamına çok yabancı olmamalı
YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI
MUADİLİ
*Yerleşik eşleştirme danışmanı ile birlikte çalışma
*Projenin koordinasyonu ve yönetimi
*Uygulamaya ve kurumsal düzene ilişkin bilgiye sahip
*Teknik uzman
EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN DİĞER
AKTÖRLERİ
*Üye Ülkedeki Muadil Kurumdan Kısa Dönem için Gelen
Uzmanlar
*Üye Ülkedeki Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi, Türkiye’deki
“Ulusal Yardım Koordinatörü: AB Bakanlığı”
*Türkiye’deki Merkezi Finans ve İhale Birimi
*Avrupa Komisyonu ve Türkiye’deki Delegasyon
MFİB : Merkezi Finans ve İhale
Birimi
* Sözleşmelerin hazırlanması:
-Kontrattaki bütçe hususlarının değerlendirilmesi
-Prosedüre ilişkin hususların değerlendirilmesi
-Eşleştirme
imzalanması
kontratının
parafe
edilmesi
ve
MFİB : Merkezi Finans ve İhale
Birimi
* İhale Makamı olarak:
- İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre
yürütülmesi
- Finans/prosedür açısından uygunluğu kontrol eder
- Zeyilnameleri (addendum) onaylar
- Mali raporların uygunluğunu kontrol eder
- Ödemeleri yapar (ödeme kuruluşu)
- Özel sektör girdilerinin ihale ve sözleşmesi (eğer üye ülke
MFİB’den özel sektör girdilerinin ihalesini [ve duruma göre
ödemeleri] kendi adına gerçekleştirmesini isterse.) MFİB bu
talebi kabul ederse, PRAG Satın Alma kurallarını uygular.
Avrupa Komisyonu ve
Delegasyonun Rolü
*Programlama
*Şeffaflığın, seçim sürecinde eşitliğin ve bu mekanizmanın
etkinliğinin korunması
*Kontrat hazırlamada destek
*İzleme
*Avrupa Birliğinin tanınırlığı ve görünürlüğü.
EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ
ve SÜREÇLERİ
İyi Bir Proje Fişi Nasıl Olmalıdır?
*Uygulanacak müktesebat çok iyi bir şekilde tespit edilmelidir.
*Sadece teorik olarak değil ağırlıklı olarak uygulamaya dönük 3-5
hedef seçilmelidir.
*Mevcut kurumsal yapı en iyi şekilde tanıtılmalıdır.
*Gerçek durum ve hedef kitle tanımlanmalıdır.
*Hangi araçların kullanılacağı sözleşme hazırlama sahasına
bırakılmalıdır.
* Projede çalışacak uzmanların profili verilmelidir.
*Faydalanıcı kurumun projeyi sahipleneceğinin üzerinde
durulmalıdır.
*Projede yer alacak yerel kadro ve eğitilecek hedef kitlenin
devamlılığı ile mali sorumluluklar garantilenmelidir.
*Projenin uygulanması için gerekli siyasi desteğin sağlandığı ortaya
konulmalıdır.
EŞLEŞTİRME SÜRECİ
Süreç
Doküman
Sorumlu Kuruluş
Süre
Proje Fişlerinin
hazırlanması
Proje Fişi
Kamu Kurumları
Ekim-Nisan
Proje Fişlerinin
Kontrolü
Proje Fişi
AB Bakanlığı+AB
Delegasyonu
Finansman
Zaptının Onayı ve
İmzalanması
Finansman Zaptı
MFİB+AB
Delegasyonu+AB
Bakanlığı+Avrupa
Komisyonu
Proje Fişlerinin
Sirkülasyonu
Eşleştirme Proje
Fişi
Avrupa Komisyonu
Üye Devletlerin
Yazılı Önerilerini
Sunması
Yazılı öneriler
Üye Devlet Ulusal İrtibat
Noktaları+ Kurumları
Yaklaşık 8 Hafta
Önerilerin Türk
kamu kurumlarına
iletilmesi
Yazılı öneriler
AB Bakanlığı
Yazılı Öneri
Nihai Teslim
Tarihi
Kasım
EŞLEŞTİRME SÜRECİ
Süreç
Doküman
Sorumlu Kuruluş
Süre
Seçim Komitesi
Toplantıları
Sözlü
sunuşlar +
Soru-cevap
AB Bakanlığı
Yazılı öneri
nihai teslim
tarihi+
2 hafta
Seçim
Sonuçlarının
Bildirilmesi
Seçim
Kriterleri
Tablosu
AB Bakanlığı+kamu
kurumları
Sözlü sunuş+3
hafta
Kontratın
Hazırlanması
Taslak
Kontrat
Üye devlet+faydalanıcı
ülke (MFİB, AB Bakanlığı,
AB Delegasyonu)
Seçim
sonucunun
bildirimi+14
hafta
Kontratın
Onaylanması
Yazılı onay
Avrupa Komisyonu
Taslak Kontrat
Hazırlık
Süreci+4 hafta
Kontratın
İmzalanması
Kontrat
Üye devlet+faydalanıcı
ülke+proje lideri+siyasi
kişiler
Projenin
uygulanması
Ara
raporlar+final
raporu
Proje yönlendirme
komitesi
Maksimum 24
ay
EŞLEŞTİRME SÜRECİ
Süreç
Doküman
Sorumlu Kuruluş
Süre
UygulamaProje aktiviteleri
Kontrat
Faydalanıcı ülke+üye
ülke
Proje süresi
12-24 ay
Yönlendirme
Komitesi
toplantıları
Çeyrek Raporlar
Faydalanıcı ülke+üye
ülke
3 ayda bir
İzleme
İzleme Raporları
Ulusal IPA Ko. (AB
Bakanlığı)
Faydalanıcı ülke
kurumları
6 ayda bir
Sektörel Ara
Değerlendirme
Raporları
Ulusal IPA Ko. (AB
Bakanlığı)
Ara Değer. Ekibi
Her yıl
Nihai Raporun
hazırlanması
Nihai Rapor
Faydalanıcı ülke+üye
ülke
Projenin
bitişinden 1 ay
önce
Nihai Raporun
onaylanması
Nihai Rapor
AB Bakanlığı+ MFİB+AB Türkiye
Delegasyonu
EŞLEŞTİRME KAPSAMINDA SAĞLANAN
DESTEK NEDİR ?
SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?
* Üye devlette bulunan muadil kurumdan gelen bir uzmanın
uzun dönem Türkiye’de bulunması,
* Bu uzmandan farklı olarak kısa dönem-orta dönem
uzmanların gelmesi,
* Seminer, çalışma toplantısı, staj, eğitim vb. yapılması,
* Yazılım, dokümantasyon temini,
* Tercümedir.
EŞLEŞTİRME SÜRECİ TEK TARAFLI
BİR SÜREÇ Mİ ?
• Türkiye’nin (özellikle projeden faydalanan kurumun) da
önemli katkılar sağlaması gereken bir süreçtir.
EŞLEŞTİRME : ORTAK PROJE
TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN
FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI
* Siyasi destek (political commitment)
Uygulama düzeyinde destek
Eşleştirme kontratının (twinning contract) ortak hazırlanması
Eşleştirme kontratı çerçevesinde ortak bir “çalışma planı”
çıkarılması (tarafların yetki ve sorumluluklarını ve projenin
başarısını ölçecek açık net başarı kriterlerini içermeli)
TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN
FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI
• Sağlanacak Olanaklar :
- Ofis
- Telefon (yurtiçi ve dışı konuşma masrafları)
- Faks
- Fotokopi
- Bilgisayar
- Sekreter Desteği
- İstenilen bilgi/doküman temini
TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN
FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI
Proje
çerçevesinde
gerçekleştirilen
finansmanı kurum sağlamaktadır.
eğitimlerde,
Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına
Destek
* Vergi muafiyeti,
* Çalışma ve oturma izinleri,
* Arabalarının geçici ithali ve ihracı
* Ev eşyalarının geçici ithali ve ihracı
* Ayrıca, danışmanların gerekli izinleri alması için proje sahibi
kurumun yazması gereken resmi yazılar
Yararlı Web Siteleri
www.ab.gov.tr (Hibe Duyuruları Bölümü)
www.ab-ilan.com (Tüm Proje Teklif Çağrısı Duyuruları & Yararlı
Bilgiler)
www.cfcu.gov.tr (Merkezi Finans ve İhale Birimi Web sitesi/
İhaleler, duyurular)
www.abgs.gov.tr (AB Bakanlığı/Çalışma Alanları)
TEŞEKKÜR EDERİM
Soru ve İrtibat
[email protected]