شيوه ارائه مطالب علمی و فنی

download report

Transcript شيوه ارائه مطالب علمی و فنی

‫شيوه ارائه مطالب علمي و فني‬
‫موسسه آموزش عالی خراسان‬
‫ارائه دهنده‪ :‬سید مصطفی بحرینی‬
‫مراجع و ارزشيابي‬
‫•‬
‫•‬
‫شيوه ارائه مطالب علمي وفني‪ ,‬رانکوهي‬
‫راهنماي نگارش و ويرايش‪ ,‬ياحقي‬
‫‪ .1‬انتخاب موضوع‬
‫‪ .2‬ارائه شفاهي‬
‫‪ .3‬ارائه کتبي‬
‫‪ .4‬امتحان کتبي‬
‫‪ .5‬حضور‬
‫‪ 7‬نمره‬
‫‪ 8‬نمره‬
‫‪ 5‬نمره‬
‫تعيين موضوع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در زمينه علم کامپيوتر‬
‫مطالب جديد و بروز‬
‫تخصص ي و در حد مخاطبين‬
‫حداکثر تا تاريخ ‪ 11/12/86‬موضوع‪ ,‬گروه و زمان ارائه‬
‫گروه ها حداکثر ‪ 2‬نفري‬
‫ارائه شفاهي و کتبي‬
‫• ارائه شفاهي شامل‪:‬‬
‫– پوستر معرفي و دعوت به ارائه‬
‫– تهيه فرم ديجيتالي مطالب با يکي از نرم افزارهاي مربوطه‬
‫– ارائه شفاهي در مدت ‪ 20‬الي ‪ 45‬دقيقه در روز مشخص شده‬
‫• ارائه کتبي‪:‬‬
‫– تهيه مطالب در قالب تعيين شده و رعايت تمام نکات ذکر شده و تحويل‬
‫آن يک هفته قبل از شروع امتحانات‬
‫• امتحان کتبي از مطالب گفته شده در کالس خواهد بود‪.‬‬
‫تعيين موضوع ارائه در کارهاي تحقيقاتي‬
‫•‬
‫روال انتخاب‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫در نظر گرفتن زمينه يک موضوع‬
‫زمينه تخصص ي و يا حداقل آشنايي براي ارائه دهنده‬
‫آيا مراجع کافي براي آن قابل تهيه است؟‬
‫از نظر کاري‪ ,‬متناسب با موضوع‪ ,‬فرصت و امکانات الزم در دسترس است؟‬
‫مورد عالقه‪ ,‬جذاب و سودمند است‬
‫غير تکراري و جديد‬
‫نظر خواهي از متخصصين مربوطه‬
‫هدف و پيام واحدي را برساند‪ ,‬ارائه يک محور اصلي‬
‫‪.9‬‬
‫انتخاب موضوع‬
‫انتخاب عنوان ارائه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حتي االمکان کوتاه و خالصه باشد‬
‫نشان دهنده محتويات و ويژگيهاي اصلي ارائه باشد‬
‫از به کار بردن عالئم اختصاري‪ ,‬فرمول‪ ,‬کلمات خارجي تا حد امکان خودداري شود‪.‬‬
‫مثال‪ ,‬عنوان هاي زير را براي يک موضوع در نظر بگيريد‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪OCR‬‬
‫شناسايي حروف‬
‫شناسايي حروف فارس ي‬
‫شناسايي حروف دستنويس فارس ي‬
‫شناسايي حروف دستنويس فارس ي به کمک شبکه هاي عصبي‬
‫‪.5‬‬
‫نوع طرح کردن عنوان‬
‫‪ -1‬عنواني که حاوي مطلبي است که قطعي و ثابت شده است‪.‬‬
‫• مثال‪ ,‬بازيهاي کامپيوتري براي سالمتي کودکان زيانبارند‪.‬‬
‫‪ -2‬عنواني که مطلبي را به صورت سؤالي مطرح مي کند‪.‬‬
‫• مثال‪ ,‬آيا بازيهاي کامپيوتري براي سالمتي کودکان زيانبارند؟‬
‫‪ -3‬هيچيک از دو نوع باال‪ ,‬اغلب در زمينه هاي فني و مهندس ي بدين صورت معمول‬
‫تر است‪.‬‬
‫• مثال‪ ,‬مطالعه اي در تأثيرات بازيهاي کامپيوتري بر سالمتي کودکان‬
‫•‬
‫يا مقدمه اي بر‪ ,‬نگاهي به‪ ,‬آشنايي با‪...,‬‬
‫نکات مربوط به حين ارائه‬
‫‪ -1‬نگاه اوليه به جمع قبل از شروع‪ ,‬نگاهي فراگير براي ايجاد ارتباط اوليه‬
‫‪ -2‬بيان فرد بايستي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫روان باشد‪.‬‬
‫ساده و حتي املکان داراي کلمات پيچيده و خارجي نباشد‪.‬‬
‫سرعت بيان عادي باشد‪.‬‬
‫وضوح داشته باشد و ميزان بلندي صدا مناسب محيط باشد‪.‬‬
‫آهنگ ثابت و يکنواخت نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬زمان را مد نظر داشته باشيد و مطابق زمانبندي خود پيش رويد‪.‬‬
‫لطمه شديد به ارائه و ناقص شدن آن‬
‫عدم کنترل زمان‬
‫نکات مربوط به حين ارائه‬
‫(ادامه)‬
‫‪ -4‬ارتباط با مستمعين‬
‫•‬
‫نگاه کردن به آنها نقش مؤثري در انتقال مطلب دارد‪.‬‬
‫‪ -5‬تأکيد و مکث هاي الزم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫موارد مهم و حساس بايد مورد تأکيد و حتي تکرار قرار گيرند‪.‬‬
‫براي تکرار يک مطلب مي توان آن را به نوعي ديگر بيان نمود‪.‬‬
‫گاهي اوقات مکث کردن هاي بجا کمک مي کند تا مستمعين بهتر همراهي کنند‬
‫و ارائه زيباتر مي شود‪.‬‬
‫‪ -6‬خشک و ثابت نبودن‬
‫•‬
‫حرکات دست و راه رفتن مختصر مناسب است و از يکنواختي ارائه مي کاهد‪.‬‬
‫نکات مربوط به حين ارائه‬
‫(ادامه)‬
‫‪ -7‬نداشتن تکيه کالم‬
‫• بايستي دقت نمود تکيه کالم هاي فردي خود را در ارائه کمتر استفاده کنيم‪.‬‬
‫• حتي املقدور از عبارتهاي بسيار عاميانه و غير ادبي استفاده نشود‪.‬‬
‫‪ -8‬صحبت بدون ابهام و رجوع به موارد مهم و اصل مطلب‬
‫‪ -9‬پرهيز از خودنمايي و تفاخر‬
‫ً‬
‫• شديدا افراد را دفع مي کند‪.‬‬
‫‪ -10‬شرکت دادن مخاطبين در ارائه‬
‫• در صورت امکان سؤاالتي از مستمعين بپرسيد تا از خشکي بودن ارائه کاسته شود‪.‬‬
‫(فقط در ارائه هايي که الزم و امکان پذير است)‬
‫نکات مربوط به حين ارائه‬
‫(ادامه)‬
‫‪ -11‬متکي نبودن کامل به يادداشت ها‬
‫‪ -12‬مشاهدة عکس العمل مخاطبين و تطبيق با آنها‬
‫ارائه آموزش ي در مقابل ارائه علمي‬
‫‪ -1‬ارائه به منظور تدريس‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ً‬
‫مخاطبين معموال اطالع چنداني از موضوع ندارند و جزئيات بايد با دقت تشريح‬
‫شود‪.‬‬
‫حصول اطمينان از يادگيري حائز اهميت است‪.‬‬
‫کنترل کيفي و کمي از وجوه عمده است‪.‬‬
‫ً‬
‫مخاطبين از نظر قابليتها در سطح نزديک به هم و معموال زير سطح ارائه دهنده‬
‫قرار دارند‪.‬‬
‫امکان يادآوري و تکرار مطالب در جلسات بعد وجود دارد‪.‬‬
‫ارائه آموزش ي در مقابل ارائه علمي‬
‫(ادامه)‬
‫‪ -2‬ارائه مطالب علمي در سمينارها‪ ,‬کنفرانسها‪...,‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫جنبه آموزش ي ندارد‪( .‬مهم)‬
‫حصول اطمينان از يادگيري افراد مهم نيست‪.‬‬
‫مخاطبين از موضوع اطالع دارند‪.‬‬
‫مخاطبين در يک سطح نيستند و اين امر باعث سختي کار مي شود‪.‬‬
‫کنترل زمان اهميت بسيار زيادي دارد و فرصت جبران و تکرار وجود ندارد‪.‬‬
‫طراحي پوستر دعوت به ارائه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫طراحي زيبا و جذاب و برخورداري از گرافيک مناسب و استفاده از‬
‫تصاوير مربوط به موضوع‬
‫ً‬
‫ترجيحا رنگي و با چاپ کيفيت مناسب‬
‫حداقل در اندازه ‪A3‬‬
‫بايستي در آن موارد زير قيد شود‪:‬‬
‫• عنوان ارائه‬
‫• نام ارائه دهنده‬
‫• ارائه شده به‬
‫• زمان‬
‫• مکان‬
‫• سر فصل مطالب (اختياري)‬
‫طراحي فرم ديجيتالي مطالب براي ارائه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فرم ديجيتالي مطالب در ارائه الزم بوده و نقش بسزايي در کيفيت ارائه دارد‪.‬‬
‫ً‬
‫و‬
‫فرم ديجيتالي معموال با نرم افزارهايي که خاص اين کارند‪ ,‬تهيه مي شود که معر فترين آنها‬
‫‪ PowerPoint‬در محيط ويندوز مي باشد‪ .‬مي توان از ديگر نرم افزارهاي گرافيکي‬
‫مانند‪ Flash, Multi Media Builder ,‬نيز استفاده نمود‪.‬‬
‫بايستی مطالب به نوعي در فرم ديجيتالی قرار گيرد که در عين خالصه بودن‪ ,‬مطلب را‬
‫برسانند تا هم برای ارائه دهنده و هم برای مستمعين مفيد باشد‪.‬‬
‫سعی شود اصل مطلب و نکات کليدی بحث در فرم ديجيتالی بصورت آيتم وار آورده شود‪.‬‬
‫در اينصورت ارائه دهنده با کوچکترين نگاه به فرم ديجيتالی مطلب را به ياد می آورد‪.‬‬
‫نکات مهم در تهيه فرم ديجيتالی‬
‫• گرافيک مناسب نقش بسزايي در توجه مستمعين دارد و وجود انيميشن و حرکتها‬
‫از خستگی و بی حوصلگی آنان می کاهد‪.‬‬
‫• تناسب گرافيک فرم ديجيتالی با مطلب مورد ارائه‬
‫• در مورد قلم نوشته ها بايستی به نکات زير دقت نمود‪:‬‬
‫• اندازه‬
‫ً‬
‫• رنگ قلم بگونه ای باشد که بر روی صفحه زمينه کامال واضح ديده شود‪( .‬سعی شود‬
‫از رنگهای مخالف تيره و روشن برای صفحه زمينه و رنگ قلم استفاده شود)‬
‫• اطمينان از وجود قلم استفاده شده در کامپيوتری که نرم افزار بر روی آن اجرا می‬
‫شود‪.‬‬
‫نکات مهم در تهيه فرم ديجيتالی‬
‫(ادامه)‬
‫• اطمينان از وجود نرم افزار مربوطه و تطبيق فايل شما با نسخه های‬
‫موجود‪.‬‬
‫• دقت کنيد که فرم ديجيتالی از طريق ويديو پرژکتور نمايش داده می شود‬
‫و رنگها کمی متفاوت خواهند بود‪.‬‬
‫• از نوشتن جمالت طوالنی پرهيز کنيد و تا حد ممکن تيتر وار بنويسيد‪.‬‬
‫• دقت کنيد در نوشته ها غلط امالئي وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫• قرار دادن لينک مربوطه در صفحات مورد نياز برای ارجاع به يک صفحه‬
‫• شماره گذاری صفحات‬
‫قالب فرم ديجيتالی‬
‫• صفحه اول‪:‬‬
‫– آرم دانشگاه‪ ,‬عنوان ارائه‪ ,‬نام ارائه دهندگان‪ ,‬ارائه شده به‪ ,‬زمان ارائه‬
‫• صفحه دوم‪:‬‬
‫– فهرست مطالب‬
‫• صفحات بعدی‪:‬‬
‫– ارائه مطالب‬
‫• صفحات مربوط به نتيجه گيری‬
‫• صفحه مربوط به مراجع‬
‫• صفحه تشکر از مستمعين و اعالم آمادگی برای پرسش و پاسخ‬
‫آشنايي با مقاالت علمی‬
‫پيشرفتهای علمی و يافته های جديد در علم به صورت مقاله ارائه می‬
‫شوند‪ .‬اين مقاالت در کنفرانس ها و مجله های علمی منتشر می شوند‪.‬‬
‫انواع مقاله از نظر محتوا‬
‫‪ -1‬مقاله اصيل پژوهش ي‪:‬‬
‫–‬
‫ً‬
‫ايده اي کامال نو و جديد در آن ارائه شده و نتايج جديدي حاصل شده است‪.‬‬
‫‪ -2‬مقاله تحليلي‪:‬‬
‫–‬
‫ايده موضوع وجود دارد و از جنبه هاي خاص ي مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج‬
‫تجزيه و تحليل ارائه مي شود‪.‬‬
‫‪ -3‬مقاله تأليفي‪:‬‬
‫–‬
‫مطالبي از متون علمي و منابع مختلف گردآوري شده و مقاله با ساختاري جديد‬
‫ارائه مي شود‪.‬‬
‫‪ -4‬مقاله گزارش ي‪:‬‬
‫–‬
‫گزارش بررس ي هاي آزمايشگاهي و يا مطالعات آماري‬
‫اجزاء مقاله‬
‫‪ -1‬عنوان مقاله‪:‬‬
‫– بايستی کوتاه باشد‪( .‬در حدود ‪ 7‬تا ‪ 10‬کلمه)‬
‫– جامع و مبين کار انجام شده باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬اسامی نويسندگان‪:‬‬
‫– ترتيب اسامی‪ -1 :‬حروف الفبا‬
‫‪ -2‬کسانی که بيشتر کار کرده اند‬
‫‪ -3‬استاد‪ ,‬دانشجو‬
‫– در انگليس ی اسامی کوچک خالصه می شود‪ ,A. Hoseini .‬اما در فارس ی معموال‬
‫کامل نوشته می شود‪.‬‬
‫اجزاء مقاله (ادامه)‬
‫‪ -3‬وضعيت شغلی نويسندگان يا به نوعی آدرس آنان‪:‬‬
‫– معموال نام دانشگاهی که در آن مشغول به کار هستيد يا در آن تحصيل می کنيد‪.‬‬
‫– اگر مربوط به يک موسسه تحقيقاتی است نام آن موسسه‬
‫– آدرس پست الکترونيکی حتما قيد شود‪.‬‬
‫‪ -4‬چکيده و واژه های کليدی‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫معرفی ساده موضوع مقاله‬
‫کارهای قبلی انجام شده و اشکاالت آنها‬
‫مزايای روش ارائه شده‪ ,‬کارايي و نتايج جديد آن‬
‫معموال تعداد کلمات را مشخص می کنند‪.‬‬
‫معموال ارجاع و سرنام در چکيده نمی آيد‪.‬‬
‫اجزاء مقاله (ادامه)‬
‫• واژه های کليدی‪:‬‬
‫– در مورد زمينه مقاله‬
‫– حداکثر ‪ 5‬مورد‬
‫– کلمات کليدی مرتبط با موضوع باشند‬
‫اجزاء مقاله (ادامه)‬
‫‪ -5‬مقدمه‬
‫– اين بخش با شماره ‪ ,1‬شماره گذاری می شود‪.‬‬
‫– ابتدا جمله ای زيبا در مورد موضوع مقاله‬
‫– اطالعات عمومی و اوليه در مورد موضوع ذکر می شود‬
‫– روشهای قبلی و مشکالت آنها بيان شده و راه حل مقاله ارائه شده و حل‬
‫آن مشکل مطرح می شود‬
‫– ارجاع به کارهای قبلی و فهرستی از کارهای بعدی‬
‫اجزاء مقاله (ادامه)‬
‫‪ -6‬بخش اصلی مقاله‪:‬‬
‫– بعد از مقدمه بخش اصلی مقاله شروع می شود که با شماره ‪ ,2‬شماره‬
‫گذاری می شود و زير بخشهای آن نيز به همين صورت شماره گذاری می‬
‫شوند‪.‬‬
‫– مانند‪...,2-3-2 ,2-1 ,‬‬
‫– سعی شود تعداد زير بخشها خيلی نشود‪.‬‬
‫– شماره بخش معموال تا ‪ 5‬و‪ 6‬ادامه می يابد‪.‬‬
‫– انتهای بخش اصلی مربوط به بخش نتيجه گيری می شود‪.‬‬
‫– در صورت استفاده از منبعی بايد شماره آن در [] در پايان جمله قرار گيرد‪.‬‬
‫اجزاء مقاله (ادامه)‬
‫• مراجع‪:‬‬
‫– در پايان مراجع و منابع ذکر می شود‪.‬‬
‫– منابع يکی از موارد زير می تواند باشد‪:‬‬
‫• مقاله کنفرانس ی‪ ,‬مقاله ژورنالی‪ ,‬کتاب‬
‫• مقاله کنفرانس ی‪:‬‬
‫– ]‪ .[1‬نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان‪ ,‬عنوان مقاله‪ ,‬نام کنفرانس‪ ,‬شماره‬
‫صفحات‪ ,‬تاريخ برگزاری کنفرانس به سال‪.‬‬
‫‪– [2] Y. Kim, H. Franco, L. Neumeyer, “Automatic Pronunciation Scoring‬‬
‫‪of Specific Phone Segments For Language Instruction”,‬‬
‫‪EUROSPEECH'97, pp. 521-527, 1997.‬‬
‫اجزاء مقاله (ادامه)‬
‫• مقاله ژورنالی‪:‬‬
‫– ]‪ .[1‬نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان‪ ,‬عنوان مقاله‪ ,‬نام ناشر‪ ,‬تعداد‬
‫دفعات چاپ در سال )‪ ,(Volume‬شماره صفحات‪ ,‬تاريخ برگزاری‬
‫کنفرانس به سال‪.‬‬
‫‪– [1] S. M. Witt, S. J. Young, “Phone-Level Pronunciation Scoring And‬‬
‫‪Assessment For Interactive Language Learning,” Speech‬‬
‫‪Communication, vol. 30, pp. 95-108, 2000.‬‬
‫• کتاب‪:‬‬
‫– ]‪ .[1‬نام و نام خانوادگی نويسندگان‪ ,‬عنوان‪ ,‬نام ناشر‪ ,‬نسخه‪[ ,‬مترجم]‪,‬‬
‫سال انتشار‬
‫ارتباط با استاد‬
Email: [email protected]
Website: http://www.irexpert.ir/?48177