Gränsöverskridande transporter av avfall - lagar, regler

Download Report

Transcript Gränsöverskridande transporter av avfall - lagar, regler

Energitillsynsprojekt för Länsstyrelsen Skåne - hösten 2014 tom 2015

+ Prövning av energi i tillstånd

Niklas Hansson, Miljötillsynsenheten, Länsstyrelsen Skåne [email protected]

• • •

Tillsynsprojektet mål och ramar

Mål

- Våra tillsynsobjekt, A och B > 500 MWh/år ska tillsynas okt 2014  2015 OCH åtgärdsförslag ska ha lämnats in och ÖK eller beslutats - Genom kvalitetssäkrad tillsyn & samverkan med PROEFF, MSS, Energimyndigheten + Energikontor (kunskap för tillsynsvägledning) - Effektiv och förnyelsebar energianvändning ska påbörjas och ständigt förbättras  Miljömålen uppfylls (Nationella + Skånska)

Avgränsningar

- företag < 500 MWh/år - Lantbruk, täkter - HUR – Handel med utsläppsrätter och fossila bränslen OBS! - Tillståndsprövade energifrågor? - PFE - Transporter Utbildning 17 oktober – praktisk energitillsyn tillsammans med PROEFF-kommunerna (energikartläggning + årgärdsförslag + juridik)

• • • • • • • • • • • •

Genomförande - tidplan

25 aug - Presentation av upplägget. (utskick har skett 25 juli) 25 aug - Möte med Energikontoret - experthjälp Listan för spillvärmeenkäten ska uppdateras senast 31 oktober 2014. Länsstyrelsen har ca 160 tillsynsobjekt i projektet 8 sept – Projektgenomgång, föredragning och ”workshop” V 37 – Resp. handläggare bokar inspektioner med valda företag. V 41 - Tillsynsveckan genomförs och utgör starten. 17 oktober- utbildningsdag för PROEFF Fram till ca 15 november sker ”efterarbete för varje handläggare” Erfarenhetsmöte hålls under senare halvan av november.

Handläggarna ansvarar för sina tillsynsobjekt så att alla är klara tom 31 dec 2015. Bevakning och uppföljning.

Uppföljningsmöten våren 2015 + hösten 2015 Projektavslut bör ske genom utvärdering, plan för fortsättningen av tillsynen, bevakning av förelägganden och åtgärder. (2016)

• • • •

Genomförande – Välja objekt

Ta fram de anläggningar/verksamheter du har tillsyn över och som har mer än 500 MVh energiförbrukning/år i listan från spillvärmeinventeringen. (Verksamheter med > 500 MWh/år omfattas av detta projekt) Börja med de verksamheter som har > 1000 MWh/år (störst prioritet – därefter t.ex. under 2015 kan de med 500 MWh/år lämpligen tillsynas)

Sammanfattningsvis:

- Välj i första hand ut objekt med mer än 1000 MWh/år - Välj de som inte har utfört energikartering och tagit fram åtgärdsförslag - Välj i första hand därefter de som har en användning av fossila bränslen Välj ut verksamheter enligt ovanstående kriterier och boka in besök inför tillsynsveckan (6 – 10 okt). OBS! Boka senast vecka 37!

• • • • • •

Genomförande – förberedelser

Energitillsynsprojektet ska fortsätta för de andra objekten Lst har tillsyn över t.o.m. 31 dec 2015.

Gå igenom tillstånd, ev. kontrollprogram, miljörapporten och anteckningar mm. I första hand används uppgifterna från den inventering och sammanställning som gjorts inom ramen för spillvärmeinventeringen. Det framgår om de har gjort energikartläggning, åtgärdsförslag och energiplan eller inte, och vilka som använder fossila bränslen. Tänk på att företag som omfattas av handel med utsläppsrätter får sin fossila bränsleanvändning reglerad (se miljöreda). Undersök om energifrågorna är prövade i gällande tillstånd. De företag som har omfattats av Energimyndighetens PFE har tidigare undantagits från energitillsyn. PFE upphör under 2014 och kan därefter tillsynas mera fritt alternativt följa upp resultatet från PFE.

Är det något som är oklart kan man kontakta företaget.

• • • • • •

Genomförande – inför besöket

Tillsynsbesöket bör endast omfatta energifrågorna (övriga mindre frågor kan tas i slutet – men får inte bli för ”tunga”) Ska ha läst på om företaget enligt ovan Syftet är att få igång bolaget att arbeta med energifrågorna enligt egenkontrollprincipen och de allmänna hänsynsreglerna Det är företaget som ska presentera för oss enligt bevisbördeprincipen Läs gärna igenom skrifter och vägledning från Energimyndigheten och PROEFF (se länkar i projektplanen) Boka tid med verksamhetsutövaren (V37). Miljöansvarig kontaktas men VD eller motsvarande bör (SKA) vara med vid tillsynsbesöket samt vid behov fastighetsägaren.

Genomförande – inför besöket

• • • • VU ska ges följande information vid bokning av besök: Besöket kommer i huvudsak att handla om energi VU gör presentation på plats och behöver inte skicka in något i förväg VU ska presentera sin energianvändning enligt: - Hur arbetar företaget med energieffektivisering. Finns plan?

- Omfattningen av energianvändningen - Vilka delar av verksamheten som kräver mycket energi - Energikartläggningar som genomförts (ska i sådana fall visas) - VU’s uppsatta mål för energieffektivisering - Åtgärder för att effektivisera och minska energianvändningen samt fossila bränslen. VU ska redovisa vad som är gjort sedan 2008 och vad som är planerat att genomföras + tidplan för åtgärder - Använd energi i MWh för verksamheten från 2008 tom 2013, årsvis.

- Används nyckeltal ska dessa presenteras.

- Egen potential för spillvärme samt eget behov av spillvärme ska presenteras Vid behov en kort rundvandring (normalt bör hela besöket vara 2 – 3 h)

• • • • • • • •

Genomförande – vid besöket

Handläggaren leder besöket efter ”dagordningen” Skriv ner korta anteckningar Företaget presenterar sitt arbete med energi Du som handläggare ska vara beredd med kontrollfrågor (enligt checklistan) som du ställer vid rätt tillfälle. Ev. kort rundvandring vid behov Du ska slutligen meddela en muntlig kort bedömning av bolagets arbete, behov av kartläggning, systematiskt arbete, åtgärdsförslag och energiplan – användning av fossila bränslen mm. Du ska inte vara för detaljerad i ditt svar utan meddela att det kommer en inspektionsrapport med bedömning hur vi går vidare. Är det uppenbart att VU måste göra t.ex. en energikartläggning och ta fram avvägda åtgärdsförslag ska tiden för dessa åtgärder diskuteras. Låt VU komma med förslag (3-6 månader kan vara rimligt men helst inte längre)

• • • • •

Genomförande – efterarbete

Skriv ihop en kortare inspektionsrapport Erfarenhetsmöte där vi diskuterar vad som framkommit. Vi ska kunna avgöra vilka som ska få föreläggande eller ÖK (mallar & exempel finns – se PROEFF-material + egna) Inspektionsrapport och ev. föreläggande meddelas VU. Tidsramen diskuteras först med VU Bevakning av datum för åtgärder för VU (bra att ta en kontakt med VU efter halva tiden och fråga hur det går) Inkommit material såsom åtgärdsförslag och ev. energikartläggningar från VU granskas av Energikontoret Skåne/energiexpert.  Kompletteringar kan begäras in och ny granskning sker.

Fortsättning

Kommunikationsplan

- Mål: Få artikel i tidning och publicera internt - Medvetandegöra frågorna i samhället och internt - Länsstyrelsen får goodwill • Uppföljning viktig – åtgärder, förelägganden mm • Projektavslut med rapport, utvärdering och jämförelser - görs lämpligen av ex-jobbare • • Kan trol. ingå i den ”ordinarie tillsynen” efter projektets avslut Företag med liten energianvändning ska på sikt också omfattas

Prövning

• • • Energifrågorna  ÖKAT fokus i samråd + tillståndsprövningen Men, men… Behöver nog inte omfatta en hel energikartläggning - Beskriva mer breda penseldrag - Utreda möjligheter för spillvärme - Fördelning av energiåtgång i verksamhet - Användning av fossila bränslen Vid prövning av ny anläggning eller byte av utrustning - Viktigt med vilken typ av utrustning som köps in  bör prövas/utredas OM energieffektiv (stora investeringar) Prövning A-anläggningar - Länsstyrelsen håller i samråd och är remissmyndighet (Tsm) Viktigt att inte energifrågorna blir slutligt prövade - rättskraft

Prövning

• Bör normalt resultera i ett villkor - typ: ”Bolaget ska senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ge in ett program för energihushållning till tillsynsmyndigheten. Av programmet ska framgå vilka åtgärder som är tekniskt möjliga samt kostnaden och energibesparingen för respektive åtgärd. Det ska även anges vilka åtgärder som bolaget är berett att vidta och en motivering till varför övriga redovisade åtgärder inte kommer att vidtas. Programmet ska revideras löpande och ett reviderat program ska inges till tillsynsmyndigheten vart tredje år eller med annat intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer. Tillsynsmyndigheten får förelägga bolaget att vidta de åtgärder som bedöms skäliga samt inom vilken tid dessa ska vara genomförda”