Prisbilaga 2012 - Falu Energi och Vatten

Download Report

Transcript Prisbilaga 2012 - Falu Energi och Vatten

Fjärrvärmepris
Anslutning Falu Stadsnät
Småhus
Årskostnaden består av en helt rörlig energiavgift.
Enskild Villaanslutning
PrisÖvrigt
Villa
20 000
Gäller då fiber finns
i nära anslutning.
I annat fall lämnas offert.
Serviceavgift villa
480 kr/år
Energiavgift:
B x W kr/år
B= 769 kr /MWh (76,9 öre/kWh)
W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare
För en villa med en förbrukning av 24 MWh/år blir årskostnaden:
24 MWh x 769 kr/MWh = 18 456 kr/år.
Tilläggstjänster:
Prisgaranti
Med vår prisgaranti kan du med villa i tätorten Falun binda priset i 3 år. Priset uppdateras varje kvartal och bestäms av prisnivån när avtalet tecknas. För närvarande är
priset 780 kr/MWh. Aktuellt pris finns på vår hemsida eller fås från vår kundtjänst.
Prisbilaga
2012
ROT avdrag på 5000 kr är tillgängligt.
Tjänster i Stadsnätet
Aktuellt pris på Internet, Kabel-TV, Bredbands-TV och Telefoni hittar ni på
www.falustadsnat.se
Säsongspris
Du som har villa i tätorten Falun kan få ett lägre rörligt pris (319 kr/MWh) för
fjärrvärme under perioden 1 maj-30 september, då t ex en pool ska värmas. Under
övrig tid av året är det ordinarie energipris (769 kr/MWh). Utöver det rörliga
priset till kommer en årlig kostnad på 1 500 kr.
12 Lika
Om du vill ha en jämnare fördelning av fjärrvärmekostnaden, och veta hur stor fakturan kommer att vara varje månad, så finns möjligheten att dela upp betalningen i
lika stora delar över året. Efter årets slut kommer avräkning mellan verklig förbrukning och det du har betalat under samma period. Det innebär att sista fakturan kan
bli lägre eller högre än övriga månadsbetalningar. Tillägg för 12 Lika är en procent
på fjärrvärmepriset dvs ca 150 kr för ett hushåll som förbrukar 20 MWh. 12 Lika
kan väljas av villor i såväl Falun som Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås.
Underhållsgaranti
Vår strävan är att fjärrvärmen ska vara så enkel och bekymmersfri som möjligt.
Tecknar du vår underhållsgaranti så tar vi hand om underhållet av din fjärrvärmecentral. Garantin innefattar
- fri telefonservice dygnet runt,
- kostnadsfria reparationer,
- förebyggande servicebesök vart tredje år utfört av erfaren personal från
Falu Energi & Vatten,
- försäkring för självriskeliminering upp till 5 000 kr och
- jourservice dygnet runt.
Har Du frågor angående våra priser,
ring vår Kundtjänst på telefon 023-77 49 00.
Våra taxor och prislistor finns i sin helhet på
www.fev.se
Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval
Fjärrvärme i Falun är märkt med Bra Miljöval och består av en produkt som vi på
Falu Energi & Vatten har producerat i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier för att kvalificeras som Bra Miljöval. Bra Miljöval ingår
alltid i energipriset för småhus.
Samtliga priser är inklusive moms och avser Falu tätort.
Falu Energi & Vatten AB Box 213 791 25  FALUN telefon 023-77 49 00 www.fev.se
Sahlanders Grafiska, Falun 1112
Underhållsgarantin kan knytas till samtliga villacentraler som ej är äldre än sju år,
till en kostnad av 95 kr/månad. För centraler äldre än sju år tillkommer en startavgift som bestäms efter besiktning av centralen. Underhållsgaranti kan väljas av
villor i såväl Falun som Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås.
Elnätspris
Vatten- och avloppstaxa
Abonnemang Elöverföring
Ampere
Kr/år
öre/kWh
16 A Lägenhet 1 050,00 13,125
16 A
3 050,00 13,125
20 A
4 600,00 13,125
25 A
5 650,00 13,125
35 A
7 700,00 13,125
50 A
10 900,00 13,125
63 A
13 500,00 13,125
Taxan består av en fast och en rörlig avgift.
Lägenhet tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus där fastigheten har
eget abonnemang med lägst 16 A. Med flerbostadshus menas hus med minst tre
lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.
Inflyttningsavgift
Vid inflyttning debiteras en avgift för att täcka våra kostnader för administration
av inflyttningen.
Avgiften är 250 kronor och påföres första fakturan som avser den aktuella
anläggningen.
Prisexempel
Nätkostnad för lägenhet, årsförbrukning 2 300 kWh x 13,125 öre
Abonnemang
1 050 kr
Elöverföring (2 300 kWh x 13,125 öre)
302 kr
Summa årskostnad
1 352 kr
Nätkostnad för villa med elvärme, 20 A, årsförbrukning 20 000 kWh x 13,125 öre
Abonnemang
4 600 kr
Elöverföring (20 000 kWh x 13,125 öre) 2 625 kr
Summa årskostnad
7 225 kr
Samtliga priser är inklusive moms.
Fast avgift
Per år
Per bostadsenhet
Rörlig avgift
Kr/år
1 187 kr
1 533 kr
17,85 kr/m3
Rörlig avgift är fördelad på 7,15 kr/m3 för dricksvatten och 10,70 kr/m3 för
avloppshantering.
Prisexempel
Kostnaden för ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten per år
Fast avgift
2 720,00 kr
Rörlig avgift (150 m3 x 17,85 kr) 2 677,50 kr
Summa årskostnad
5 397,50 kr
Samtliga priser är inklusive moms.
Avfallstaxa
Avfallstaxan för sorterat hushållsavfall är uppdelad i flera delar:
1. Grundavgift
2. Brännbart avfall:
- Fast årsavgift för transport och kärlhyra
- Rörlig behandlingsavgift som erläggs för varje tömningstillfälle
3. Komposteringsavgift
Grundavgift
Grundavgiften täcker kostnaderna för återvinningscentraler, farligt avfall,
avfallsplanering, miljöarbete, administration, information och kundtjänst.
kr/år
Permanentboende
- Småhusenhet, helårsbostad
970
- Hushåll i flerbostadshus
615
Småhusenhet, fritidsbostad (perioden juni - augusti) 450 kr/år.
Sorterat hushållsavfall
Fast årsavgift per kärl för transport och kärlhyra
14:e dag
Varje vecka
Permanentboende 333626
Fritidsbostad (juni - augusti)
119
Behandlingsavgift per tömningstillfälle
Kärl
Vid väg
Storlekkr
140 L
16
240 L
27
370 L
42
660 L
75
Kärl för komposterbart avfall
Avgiften debiteras per hushåll och inkluderar insamlings- och behandlingskostnad för tömning var 14:e dag samt normal förbrukning av papperspåsar.
Vid väg
Permanentboende
kr/år
- Småhusenhet, helårsbostad
300
- Hushåll i flerbostadshus
225
- Småhusenhet, fritidsbostad (perioden juni - augusti)
150
Prisexempel
Kostnad för sophämtning, hushåll i småhusenhet, helårsbostad.
Vid väg, kr/år
Grundavgift sophämtning
970
Kärlhyra och transport
333
Tömningsavgift brännbart kärl 140 l
192
(baserat på 12 tömningar per år á 16 kr)
Kompostkärl 140 l
300
Årskostnad1795
Gemensamt hämtställe
Hämtning från gemensamt hämtställe för småhusenheter. Avgiften inkluderar
insamlings-, behandlingskostnader och kärlhyra. Grundavgift per hushåll tillkommer. Hämtning sker var 14:e dag.
Fast årsavgift
- Brännbart avfall
- Komposterbart avfall
Fritidsbostad
170
150
Permanentboende
365
225
Sorterat grovavfall
Lämnas utan extra kostnad vid våra återvinningscentraler. Kan även hämtas vid
väg efter beställning. Minimiavgiften är 350 kr, då ingår tre kollin á max 50 kg.
Slamtömning
Avgiften inkluderar tömnings-, transport- samt behandlingskostnad.
Avloppsbrunnar
Brunn upp t o m 3 m3
Brunn över 3 m3 t o m 6 m3
Flerfamiljsbrunn t o m 6 m3
1 195 kr/tömning
1 495 kr/tömning
1 495 kr/tömning
Slutna tankar (tömning efter beställning, inkl. behandlingsavgift)
1 650 kr/tömning
Upp t o m 3 m3
Över 3 m3 t o m 6 m3
2 450 kr/tömning
Akuttömning inom 24 timmar av sluten tank/brunn etc. utförs på beställning till
en kostnad av 900 kr/timme och tilläggsavgift på 400 kr samt en behandlingsavgift på 256 kr/ton.