Välkomna till kundmöte och energiseminarium

Download Report

Transcript Välkomna till kundmöte och energiseminarium

Välkomna till kundmöte
och energiseminarium
November 2014
Agenda
•
Norrenergi: Nuläge och framåtblick
•
Prissättning och förändringar inför 2015
•
Lönsamma energibesparingar och effektiviseringar
•
Våra energi- och effektbesparingstjänster
•
Pratstund
Utveckla
”energilarm”
för
fastigheter
Viktigast
med
leveranssäkerhet
och låga
priser!
Vi vill ha
fossilfria
leveranser!
Energikompassen
borde vara
gratis
Hjälp oss att
spara energi
Vi vill ha mer
rådgivning och
hjälp
Vi önskar mer
personlig
kontakt
Klimatneutral
fjärrvärme
tack
Det vore bra
med snabbare
miljörapportering
Solnaverket
Energikontroll
Sundbybergsverket
Så här vill vi att vår fjärrvärme ska vara
•
Prisvärd
•
Trygg och bekväm
•
Nära kunderna
•
Hjälpa kunderna att ta
kontroll över och minska
energi- och
effektanvändningen
•
Stärka våra kunders
miljöprofil
Miljö & hållbarhet
Andel förnybart: 98-99%
NE det gångna året
•
Tecknat många nya avtal
•
Ny prissättning from 140101
•
Inledande studier av möjligheterna att leda spillvatten
från Henriksdal till Solnaverket
Nuläge
•
Ekonomin på rätt väg
•
Efterfrågan på fjärrvärme/fjärrkyla fortsatt stark
•
Kontinuerlig effektivisering i produktion
•
Ännu tuffare regler för Bra Miljöval
Norrenergi i framtiden
•
Som idag fast ännu bättre 
– Ännu mer aktiv samverkan med kunder och leverantörer
för ett hållbart samhälle
– Produktionsutveckling
– Prognos och indikation för vår prisutveckling
Prissättning &
förändringar inför
2015
Hur sätter vi våra värmepriser?
•
Norrenergis prissättning utgår från produktionskostnaderna
•
Priset ska vara konkurrenskraftigt
Bakgrund och mål
•
Kostnadsriktig
•
Skapa incitament att spara effekt, energi och flöde
•
Enkel och logisk
1. Effektdel
2. Energidel
3. Temperaturtillägg
Billigt
Värmepumpar med
avloppsvatten
Pellets
Bioolja
Dyrt
Olja
Effektdel
Speglar den effektkapacitet som kunden har tillgång till hos Norrenergi utifrån
sitt effektbehov
Effektkostnad = Effektbehov * Effektpris
•
En årskostnad som är jämnt fördelad över året
•
Kostnaden revideras årligen utifrån effektbehovet
•
Påverkbar kostnad
Effektdel Forts.
Effektkostnad = Effektbehov * Effektpris
•
Bestäms genom följande beräkningssätt
1. Värmesignatur
2. Toppvärden
3. Baserat på schablonvärden och/eller tidigare uppmätta värden utifrån
användningsprofilen
Värmesignatur
Toppvärde
Forts. Effektdel
Effektkostnad = Effektbehov * Effektpris
•
Uppdelad i flera olika steg beroende av vilket effektbehov kunden har.
Lågt effektvärde (litet behov)
Högt effektvärde (stort behov)
Gräns
Effektpris (kr per kW)
Mellan 10-50 kW
885
Mellan 51-300 kW
865
Mellan 301-600 kW
814
Mellan 601-1000 kW
772
Mellan 1001-2000 kW
745
Mellan 2001-4000 kW
701
Effekttillägg
•
Tidigare delleveranstillägget blir effekttillägg
•
Utnyttjningstid = Årsenergi / Effektbehov
•
Sänkt gräns på utnyttjningstiden från 2600 h till 2100 h
•
Tagit bort att man måste ha en annan
uppvärmningskälla inkopplad
•
Samma pris 150 kr/kW, år
Effekttillägg
•
Vad är utnyttjningstid?
•
Mått på hur energiuttaget förhåller sig till effektbehovet
•
Utnyttjningstiden är den tid det tar att göra av med hela
årsenergin om man kör full effekt.
Energidel
Hur stor energianvändningen är
Energipris
•
skiljer sig beroende på vilken tid på året det är
•
under vintern varierar priset även under dygnet
•
påverkbar kostnad
Pris (kr/MWh)
Dec-Feb
Högpris: 552
Lågpris: 505
Okt - Nov & Mars – April
414
Maj – Sept
249
Energiavgift
Lågpris
22:00-06:00
Högpris
06:00-11:00
Lågpris
11:00-17:00
Högpris
17:00-22:00
Temperaturtillägg
•
•
•
Speglar hur effektiv fastighetens fjärrvärmecentral är
Skapar incitament att arbeta med avkylning
En påverkbar kostnad
Kostnad
Temperaturtillägget är prissatt per grad över 30° C och
multipliceras med energianvändningen den månaden
(MWh).
•
Returtemp lägre än 30° C: Inget tillägg.
•
Returtemp mellan 30° C och 60° C: Ett pris tillkommer, 2,5
kr, per grad som multipliceras med antal MWh.
•
För returtemp över 60° C: Priset höjs till 20 kr per grad och
multipliceras med antal MWh.
Lönsamma
energibesparingar
och effektiviseringar
Tjänster
•
Mina sidor – webbaserad kundservice
•
Energikompassen - webbaserad driftuppföljning
•
Värmetrygg – genomgång av värmecentral och akutbesök
Mina Sidor
•
Kostnadsfritt
•
Månadsvis
•
Rapporter: Förbrukning, kostnader
•
Översikt: Förbrukning, returtemp och effektbehov
•
Teckna Värmetrygg
Energikompassen
•
Kostnad 1 kr/kW/månad, max 300 kr/månad
•
Timvärden
•
Bas: Effekt, flöde, fram-, returtemp, deltaT, utetemp
•
Avancerad: Prognos, graddagssign, spec effekt, styrfunktkurva
•
Rapporter: Förbrukning, ekonomi, miljö, tendens
Värmetrygg
•
Underhållsbesök
•
Rådgivning och akutbesök
•
Tre nivåer
Värmetrygg mini
•
1 underhållsbesök/år
•
2 akutbesök/år
•
Pris: 140 kr/mån exkl moms
Värmetrygg standard
•
2 underhållsbesök/år
•
4 akutbesök/år
•
Pris: 275 kr/mån exkl moms
Värmetrygg villa
•
1 underhållsbesök/år
•
1 akutbesök/år
•
Pris: 85 kr/mån inkl moms
Tack!
Energiseminarium
Pia Bork
VVS-konsult
energiradgivningen.se
Kostnadsfri och opartisk rådgivning
från 27 kommuner i Stockholmsregionen
08-29 11 29
Ny prissättning 2014

Energidel

Effektdel

Temperaturtillägg
Energifördelning
Exempel på energianvändning
i ett mindre flerbostadshus
Fastighetsel
10%
Hushållsel
16%
Värme
62%
Varmvatten
12%
Tre steg mot effektivare energianvändning
Värmeförluster
Exempel på fördelning
av värmeförluster
Ventilation
33 %
Tak, vind
7%
Väggar
20 %
Fönster
20 %
Spillvatten
17 %
Golv
3%
Effektivisera energianvändningen
Värmeförluster - åtgärder
Ventilation
 Rätt luftflöden – rätt fläkt
 Värmeåtervinning - Frånluftsvärmepump, FTX
 FTX- Rätt tillufttemperatur
Klimatskal
 Tilläggsisolera
 Dörrar och fönster - täta med förstånd/byta
Rätt inomhustemperatur!
Injustera värmesystemet
Injusteringen ställer in det grundflöde som behövs i varje radiator
för att ge rätt temperatur i rummet.
Radiatorventilen ger möjlighet
att styra vattenflödet till varje
radiator.
Termostaten fungerar som en
av/på-knapp som ska strypa
värmetillförseln där det är tillräckligt varmt
Injustera värmesystemet
Injustera värmesystemet
16
14
12
10
8
Före
6
4
2
0
18°C
19°C
20°C
21°C
22°C
23°C
24°C
25°C
26°C
16
14
12
10
8
Efter
6
4
2
0
18°C
19°C
20°C
21°C
22°C
23°C
24°C
25°C
26°C
Värmekurva
Reglercentralen styr framledningstemperaturen till radiatorerna enligt
inställd värmekurva
Minska effekttoppar
Spara energi

Effektbegränsning/-styrning
Ny värmecentral – styra effekten efter en kurva

”Nattsänkning”
Äldre värmecentral – sänker framledningstemperaturen

Inomhuskomfort påverkas ej!
Minska effekttoppar
Låna energi från värmesystemet under korta perioder till att värma
varmvatten.
Returtemperatur
den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till
Norrenergi från din värmecentral.
45°C
55°C
39°C
80°C
41°C
Värmeöverföring
Dålig värmeöverföring i värmeväxlaren
(2-3°C skillnad mellan returerna)




Konsekvens:
Åtgärd:
Kostnad:
Besparing:
Högre returtemperatur
Rengöra växlaren
7 – 8 000kr
varje grad över 30°C i returtemp kostar
2,5kr/°C,MWh
Varmvatten






Kontrollera varmvattnets temperatur, 55°C
Kolla ev läckage från kranar eller andra ställen
Byt ut till snålspolande duschmunstycken och kranar
Kolla styrventilens funktion
Kolla VVC-pumpen
Kolla blandningsventilens funktion och temperatur
Varmvatten
Styrventilen är trasig eller fungerar dåligt
 Med blandningsventil
 Utan blandningsventil
Konsekvens:
Åtgärd:
Kostnad:
Besparing:
hög returtemperatur
byt ställdon (ev ventil och ställdon)
ställdon 7 000-10 000kr
varje grad över 30°C i returtemp kostar
2,5kr/°C och MWh
Varmvatten
Trasig VVC-pump
Konsekvens:
Åtgärd:
Kostnad:
Besparing:
hög returtemperatur
laga eller byta pump
ny pump ca 4000kr
varje grad över 30°C i returtemp kostar
2,5kr/°C och MWh
Hög returtemperatur
Beräkningsexempel
Energiförbrukning januari: 120 MWh
Returtemperatur: 45°C
Temperaturtillägg: 2,5 x 120 x (45-30) = 4 500 kr
Returtemperatur: 35°C
Temperaturtillägg: 2,5 x 120 x (35-30) = 1 500 kr
Spara på varmvatten
Ändra dina vanor och spara varmvatten

Korta ner tiden i duschen

Diska inte under rinnande vatten

Skrapa av matrester istället för att skölja tallrikarna
Flerfamiljshus
Sparsam användning
Hög användning
Inkommande kallt
vatten
40 kubikmeter per
person och år
140 kubikmeter per
person och år
Energiåtgång för
uppvärmning av
varmvatten
800 kWh per person
och år
2200 kWh per person
och år
Länktips
www.energiradgivningen.se
www.energimyndigheten.se
www.boverket.se
www.ab.lst.se
www.svenskfjarrvarme.se