Elmarknadsrapport - Göteborg Energi DinEl

Download Report

Transcript Elmarknadsrapport - Göteborg Energi DinEl

Elmarknadsrapport
Utgåva
2014-20
Svängiga väderprognoser
Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra
prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till
detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck
över södra Europa vilket har gett utrymme för
högtryckstungor att etablera sig norr ifrån. Vidare
har detta lett till betydligt kyligare temperaturer
än normalt vilken i sin tur lett till att
snösmältningen nästan totalt har avstannat.
Självklart har detta gett vattenproducenterna en
extremt bra kontroll och har således lyft sina
budkurvor. Detta faktum i kombination med en
låg kärnkraftstillgänglighet i Sverige och
överföringskapacitetsbegränsingar från södra
Norge har lett till höga spotpriser och stora
områdesdifferenser. SE3 har hittills i maj
levererats ca 7,4 EUR/MWh högre än systempris
(+0,4 för jmf med förra veckan).
Om vi blickar framåt kommer nu temperaturerna
stiga från under till över det normala för årstiden
vilket borde ge en kraftig och intensiv
snösmältning. Frågan är hur mycket energi som
kommer att fångas i vattenmagasinen och hur
mycket av detta som kommer försvinna i form av
avdunstning och spill? Men troligtvis kommer nu
med hjälp av de stigande temperaturerna
spotpriset falla och områdesdifferenserna bör
komma ihop.
Hydrobalansen har under veckan försämrats
ytterligare till ett totalt underskott på 6,7 TWh (2,7 jmf med förra veckan).
Kärnkraftstillgängligheten kommer vara fortsatt
låg närmsta veckorna fram till mitten av juni för
att under juli gå på nästan full effekt.
Under torsdagsmorgonen rasade priset på
utsläppsrätterna med 7% på grund av data som
visade att överskottet växte med 100 miljoner
till en total på 2,1 miljarder. Och pristrenden
ser ut att fortsätta nedåt. Kolet har under
senaste tiden handlat stabilt där den
geopolitiska oron i Ukraina har fungerat som
ett stöd för priserna. Rent fundamentalt är
dock efterfrågan fortsatt låg och välfyllda
lager pga den milda vintern och dålig fart på
konjunkturen.
Ser vi till terminspriserna så handlar vi det
närmsta kvartalet i ett allt smalare intervall så
kallad vimpel och pendlar kring 26 EUR/MWh
vilket indikerar osäkerheten hos aktörerna då
vi inte kan se någon tydlig trend i
väderprognoserna. Med temperaturökningen
kommer troligtvis en dipp av spoten men
frågan är om detta kommer leda till en intensiv
och snabbt övergående press vilket är bearish
för de absolut närmaste kontrakten men kanske
mer bullish för de längre? Dock ser vi inte
heller att marginalkostnaden för kol kommer
ändra sig drastiskt så läget är ganska inlåst till
vädret väljer sida.
Prognos

1v
1m
Q3-14


2015


Spotpriset


Följ gärna vår börsblogg på http://www.dinel.se/Om-din-el/Blogg/
Elmarknadsrapporten ges ut av Göteborg Energi DinEl till sina kunder en gång i veckan som stöd för affärsbeslut när det gäller
elhandel. Rapporten är konfidentiell och får inte göras tillgänglig för tredje part utan DinEls skriftliga medgivande. DinEl
ansvarar ej för konsekvenser av användning av uppgifter i rapporten. Finansiell Handel: Jens Nordberg 031-346 41 66, Martin
Brink 031-346 41 67, Johan Rosander 031-346 42 55
 
V19
V20
Förändring
Prisrörelse
Hydrologisk balans
-4
-7
-3

Sverige
-7
-8
-1
Vatten
-7
-5
+2
Sverige
-3
-4
-1
Snö/mark
+3
-2
-5
Sverige
-3
-4
-1
MC Kol Q3-14
28,00
27,70
-0,20

MC Kol Yr-15
29,20
29,30
+0,10

Produkt
ENOQ3-14
ENOQ4-14
ENOQ1-15
ENOQ2-15
ENOQ3-15
ENOQ4-15
ENOQ1-16
ENOQ2-16
ENOQ3-16
ENOQ4-16
ENOYR-15
ENOYR-16
ENOYR-17
ENOYR-18
ENOYR-19
2014-05-08
25,60
31,21
33,35
27,78
26,25
32,18
34,08
27,43
25,38
31,34
29,79
29,37
28,10
28,50
29,70
2014-05-15
26,00
31,60
33,75
28,00
26,75
32,50
34,20
27,50
25,40
31,58
30,20
29,70
28,55
28,73
29,78


Förändring
0,40
0,39
0,40
0,22
0,50
0,32
0,12
0,07
0,02
0,24
0,41
0,33
0,45
0,23
0,08
Nederbörd (Point Carbon)
Vind (Point Carbon)
Hydrologi (Point Carbon)
Temperatur (Point Carbon)
EURSEK (Thomson Reuters)
Kärnkraftproduktion, ur drift (Point Carbon)
Kolkraftmarginalen / MC Kol (Thomson Reuters)
Rullande år
Rullande kvartal
Spotpriser EUR/MWh (Thomson Reuters)
Stockholm
System
Tyskland
Terminspriser Yr-15 EUR/MWh (Thomson Reuters)
Norden
Tyskland
Elcertifikat SEK/Cert Mars- 15 Thomson Reuters
Begreppsförklaringar
Elcertifikat
Bidragssystem för produktion av förnybar energi.
Handeln bygger på av myndigheterna bestämd
efterfrågan på elcertifikat.
Elterminer
Prissäkring för en bestämd elvolym under en
framtida tidsperiod. Terminerna handlas på
energibörsen Nasdaq OMX Commodities.
EURSEK
Den aktuella valutakursen för att växla 1 euro till
svenska kronor.
Fronten
Elterminerna vars leverans sker inom 6 månder.
Fundamenta
Händelser som påverkar utbudet eller efterfrågan
av en vara på en marknad.
Hydrologisk balans (Hydrobalans)
Mängden vatten, översatt i elenergi (producerad
vattenkraft), i Norge och Sverige fördelad på
vatten- och snömagasin (inkl markvatten) i
förhållande till en normalsituation.
MC kol
Marginalkostnaden för kolkraftproduktion.
Leverans
Spotpriset i genomsnitt under den refererade
tidsperioden.
Marginalkostnad
Den rörliga kostnaden för att producera
ytterligare en enhet av en vara. Detta innebär att
fasta kostnader och uppstartskostnader inte ingår.
NOMXC
Nasdaq OMX Commodities. F. d Nord Pool, dvs
den finansiella börsen där nordisk el handlas.
Oreglerad vattenkraft
Vattenkraftverk som inte har någon
magasinskapacitet (sjöar). Detta innebär att all
nederbörd som kommer i tillrinningsområdet
måste produceras eller spillas.
Rekyl
En prisrörelse, i motsatt riktning, som sker utan
att fundamenta förändrats som inträffar efter en
stor prisrörelse uppåt eller nedåt.
Sentiment
Den aktuella sinnestämningen/psykologin i en
marknad. Ett svagt sentiment resulterar i att
priserna faller utan att fundamenta ändrar sig. Ett
starkt sentiment resulterar i att priserna stiger utan
att fundamenta ändrar sig.
Spotpris
Det aktuella elpriset för nästkommande dags 24
timmar. På den nordiska elmarknaden sätts
spotpriset på Nord Pool Spot AS.
Systempris
Spotpris för den samlade nordiska marknaden
innan överföringsbegränsningar på kraftkablar
mellan geografiska områden beaktats.
Teknisk analys / Tekniska signaler
Metoder för att från den historiska
prisutvecklingen försöka förutsäga den framtida
utvecklingen.
Utsläppsrätter av CO2
Tilldelade (alternativt utauktionerade) rättigheter
inom EU för utsläpp av CO2. Handel med
utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen av
CO2 till lägsta möjliga kostnad.
Prognosintervall
 Mer än 3
 Mellan 1 och 3
+/-1
 Mellan – 1 och – 3
 Mer än – 3