Energiledning i ett Svenskt perspektiv:

Download Report

Transcript Energiledning i ett Svenskt perspektiv:

Jerry Larsson, SCA Timber:

Från 2005 till 2009 har vi minskat vår specifika elförbrukning med 22 %

Energiledning i ett Svenskt perspektiv:

- Vad kan ISO 50001 betyda?

Enova, Det Grönne Gullet 2013-01-30 Trondheim

Thomas Björkman Programansvarig, PFE

Vad kostar en knapptryckning?

1 300 000 SEK/år

-

Vem attesterar?

Ingen!!!! Vad behövs: •   Vara medvetna •   Visualisera •   Verksamhetssystem

•   •   •   Andra investeringar är mer lönsamma Prioriteringar/Fokus på kärnverksamheten Man känner inte till lönsamma åtgärder •   För hög risk - Produktions- och kvalitetsproblem

Det behövs styrmedel och incitament

EED utöver skatter o ETS, art 7 och 8

Art 7: Kvotplikter eller alternativ Art 8: Energikartläggning, Energiledning och •   Benchmarking, Best practice •   Frivilliga avtal, t ex PFE •   Obligatoriskt för stora företag, stöd till SMF •   Krav på utförare Övriga artiklar: Energitjänster, restenergier , certifiering av yrkesgrupper, mätning och info

Hur få företagen upp i trappan?

Möjlighet InformaDon   Kunskap Stöd  Dll  Energi-­‐ kartläggning Önskad attityd Strukturerat   arbetssä5  /   ELS Önskat beteende Integrera  i   affärerna   Vidmakthållet beteende InnovaDva   Företag   -­‐  leverantörer   -­‐  in-­‐house   -­‐  kunder   Samarbete ENERGIFRÅGAN  

EJ

 PRIORITERAD     AV  LEDNINGEN ENERGIFRÅGAN  

PRIORITERAD

    AV  LEDNINGEN Företag  med  begränsad     kännedom  om     energianvändningen  

EJ

Företag  med  strukturerat   arbetssä5  kring  energi om  energianvändningen ENERGIFRÅGAN  

PRIORITERAD

 AV  LEDNINGEN

Stödpaket till företagen och andra aktörer

- Kartläggningscheckar

eller förenklat - Stöd till nätverk - Goda exempel - Lean Energy Energitjänster

Utbildning - Information - Energiledningssystem , Certifierat

Hur få kontakt/nå ut till företagen?

•   •   •   •   •   •   Lagar: PFE o Miljöbalken Nationella nätverk, ex branschvis Regionala och lokala nätverk Relationen kund-leverantör Energitjänsteföretag, konsulter Teknikutvecklingsprojekt

Energiledningsprogram och ISO 50001 Teknikutveckling & Metodstöd

- ESCOs, EPC - Leverantörer - Konsulter   Skatter & lagstiftning    

Poliska styrmedel

Incitament Krav och uppföljning

Energiledning

- Energikartläggning & analys - Energiledn.system ISO 50001 - Inköp & Projektering - Rapportering

Stödprogram

- Nätverk - Verktyg, Utbildning - Avtal, Rapportsystem - Spridning av goda exempel

Aktiv Ledning

- Engagemang - Integrera i affärssystem - Långsiktiga mål & strategi - Uppföljning & Feedback

PFE, också ett nätverk

•   •   •   5-årigt program (Elskatterabatt -0,5 öre/kWh) Motkrav: - energikartläggning - energiledningssystem - eleffektiviserande åtgärder - rutiner för projektering och inköp Energimyndigheten ansvarar för koordinering och tillsyn av programmet

Resultat för PFE, period 1

•   •   •   •   Eleffektivisering 1,45 TWh (5%) >1300 elåtgärder + Rutiner + Andra E-bärare Företagen har investerat > 700 Mkr (el) Frivillig redovisning av övrig effektivisering, restenergier o elgenerering –   Egenprod. el: + 1 TWh

(20 %)

PFEs Succefaktorer

Enklaste sättet att effektivisera elförbrukningen är vid nyprojektering

Södra Cell

•   •   •   •   •   •   •   Energifrågan strategiskt på agendan Ökad lönsamhet och sänkt riskaversion Systematik och systemperspektiv: ELS Energiansvariga får status Leverantörer engageras Nätverk Flexibilitet

Situationen på SMF

(utanför PFE)

•   •   •   •   Energiledningssystem och systematik saknas Begränsad energikompetens Ingen energieffektiviseringsansvarig Inte tid eller prioritet att arbeta med EE –   –   ” Orderstocken är en vecka, så … ” Saknar ibland även motivation !

Nätverk ENIG •   Experter i nätverk •   Kartläggning och nyckeltal •   Energiledningssystem light •   Info, kunskap •   Länkar

Slutsatser, ELS i Sverige

•   •   •   •   Energiledningssystem genom EED: –   –   ISO 50 001 för stora o energiintensiva ftg Energikartläggning och förenklat ELS för SMF –   Metod- och nätverksstöd samt Build-up-skills ELS ” bara ” ett verktyg. Stödprogram krävs Komplettera med teknikutveckling och spridn. Glöm inte moroten

Thank you for your attention!

Thomas Björkman, www.energimyndigheten.se

Demand-side management (MG), t ex PFE kombinerat med “Technology push”

Branschfördelning av 150-160 TWh

Bransch

Massa- och papper Järn- och stål Verkstad Kemi Sågverk o Trä Icke-metalliska mineral Livsmedel Metallverk Gruvind Gummi o plast Raffinaderier

Energiomsättning

77 23 13,5 12 10 6 6 4,5 4,5 1,5 1,5

Ca 40 TWh i Industriell SMF

Branscher Trävaru exkl möbler Massa, papper, grafisk Verkstadsindustri Raffinering etc Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk Livsmedel, drycker, tobak Kemisk industri Gummi och plast Övr tillverkningsindustri Gruvor, mineralutvinning Textil, beklädnad, läder GWh

9 673 7 748 5 718 4 103 2 850 2 485 2 008 1 770 1 348 1 168 583 512

Energikartläggningscheckar

•   Stöd för energi- kartläggning •   50%, max 30 000kr •   500MWh / 100 kor •   Även stora företag