Styring av IT ved NTNU - Håkon Alstad

download report

Transcript Styring av IT ved NTNU - Håkon Alstad

1
Styring av IT ved NTNU
Uninett-konferansen 2013
2
Hva er en IT-styringsmodell?
Den overordnede organisasjonsdekkende
beslutningskraft som
definerer retningen for
hvordan informasjonsteknologi skal utnyttes
i organisasjonen.
(2006 Noralf Husby, Kantega)
3
IT-styringsmodellen fra 2006
4
Ny giv høsten 2012
• Enkel evaluering av den gamle modellen
• Enig om å utarbeid en enkel og oversiktlig
styringsmodell som:
– Gir grunnlag for styring
– Viser hvem som gjør det
5
Valg av Styringsmodell
• Vi liker Gartner tilnærming med tre nivå:
– Strategisk nivå
– Forvaltning
– Operativt
7
IT-strategi - tanker
• IT-strategien skal være kortfattet med få
hovedpunkter
• IT strategien må dekke våre kjerneområder i tillegg til
teknologitrender.
• Strategien skal legge til rette for hvordan vi skal bli et
innovativt universitet.
8
Prosjektportefølje
• Endringsprosess
Prosjekter kommer igang som følge av en endringsprosess
• Samlet beslutningsprosess.
For å oppnå en koordinert styring av IT-prosjekter ved NTNU må alle
initiativ gjennom en samlet beslutningsprosess. Dette for å unngå dagens
situasjon med enkeltstående beslutninger for hvert initiativ.
• Prosjektkontor
Prosjektene koordineres gjennom et prosjektkontor.
9
Tjenesteportefølje
• Koordinert styring
For å oppnå en koordinert styring av IT-tjenester ved NTNU må det etableres en
felles oversikt hvor IT tjenester grupperes og forvaltes per gruppe.
• Forvaltning
Omfatter utvidelser, oppgraderinger, avtaleforvaltning og leverandørdialog.
• Strategiske valg
Hvis man ser at man her må gjøre strategiske valg f.eks større nyanskaffelser, løftes
dette opp i Prosjektporteføljen.
10
Føring/retningslinjer fra
NTNUs ledelse
IT-strategi
Utdanning
Forskning
Formidling
Støtte og infrastr
Prosjektportefølje
Utfasing
Strategisk NTNU
Investeringer
Budsjett/kostnader
Brukerbehov
Nye prosjekt og
programmer
Videreutvikling
Forvaltning
o
o
o
o
Tjenesteportefølje
12-15 løpende
grupperte tjenester
Produktkatalog
IT byggeklosser
Operativ drift
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Felles brukertjenester
Basis infrastruktur
Administrative støttesystemer
Sak og arkiveringsstøtte
Læringsstøtte
Forelesningsstøtte
Eksamensstøtte
Samhandlingsstøtte
Vitenskapelig støtte
Publiseringsstøtte
Web og portalstøtte
Innovasjonsstøtte…
Server
Rack
PC
Print…..
11
Rektor
NTNU 2020
IKT-strategi
Utdanning
Forskning
Formidling
Støtte og infrastr
Utdanning
Forskning
Formidling
Støtte og infrastr
Føringer
Dekan
Direktørgruppe
Utdanningsutvalget
Forskningsutvalget
Strategiske
tema
Forvaltning
Driftsutvalget
Prosjektportefølje
halvårlig vurdering av
løpende og nye
prosjekt
Tjenesteportefølje
10-15 løpende
grupperte tjenester
Operativt Produktkatalog
100-200
applikasjoner
(byggesteiner)
12
Modifisert modell for etablering av ITprosjekt ved NTNU
Direktør
gruppe
Forslagsstiller
Ide
Analyse
av tiltak
Konsekvensanalyse
Prosjektkontor
Gjennomføring