Støtte til energieffektive nybygg (Lansert januar 2014)

Download Report

Transcript Støtte til energieffektive nybygg (Lansert januar 2014)

Kundeseminar
Enovas støtteordninger for nybygg, ny teknologi og varme
Ole Aksel Sivertsen, Frode Olav Gjerstad og Anders Alseth
Enovas støtteprogram for bygg
1.
Støtte til energieffektive nybygg
2.
Investeringsstøtte til ny teknologi for fremtidens bygg
3.
Støtte til varmesentraler
4.
Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg
5.
Støtte til eksisterende bygg
KLPs Miljøbygg i Trondheim, hvor Enova er leietaker
Støtte til energieffektive nybygg
(Lansert januar 2014)
Betydelig utvikling og kompetansebygging
Enovastøttede prosjekter, nybygg passivhus
1,000,000
900,000
800,000
Årlig areal
700,000
600,000
Næring
500,000
Offentlig
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
År
2010
2011
2012
2013
Energieffektive nybygg
Støtteordningen skal
• fremskaffe forbildeprosjekter for energieffektive
nybygg
• bygge ny kompetanse
• bidra til kostnadsreduksjon og markedsspredning for
ambisiøse løsninger
Støtte
• Støtte fra 1 – 10 kr/kWh, avhengig av lønnsomhet
og ambisjonsnivå
• Støtten skal være utløsende for høy energiambisjon
Lerkendal hotell: Voll Arkitekter AS/ Vizwork AS
5
Beregning av energiresultat
Energiambisjon
Egenproduksjon
Ambisjon, netto
energibehov
TEK 10
Lokal produksjon eller
gjenvinning til egen bruk
ENERGIRESULTAT
Reduksjon i
netto energibehov
6
Oppsummert: Vi ønsker å støtte
en smartere måte å bygge by på
Minstekrav
Bygningskropp
Tekniske system
Energiforsyning
Minstekrav til bygningskropp
tilsvarende lavenerginivå,
med unntak for kontorbygg
der det stilles krav om
varmetapstall minst på
passivhusnivå
Minstekrav til distribusjonsvirkningsgrad bedre enn 92 %
for småhus og 96 % for
yrkesbygg / boligblokker, samt
romvirkningsgrad bedre enn
90 %
Fornybarandelen skal være
bedre enn kravet i TEK og hhv
65 % for bygg >500m² og 60
% for bygg<500m²
Minstekrav til tekniske system
tilsvarende lavenerginivå
Overskuddsproduksjon krever
avtale om avsetning til
nærliggende bygg og anlegg
eller lagringsløsninger
Minstekrav yrkesbygg: SD anlegg og EOS.
Måling yrkesbygg: Både energibærere og energiposter
Måling bolig: Måling energibærere og forenklet energipost-oppsett
8
Prioritering av søknader
Spredningseffekt
• Innovasjonsgrad
• Geografi
Støtte pr kWh
Prosjekter med lav støtte pr. kWh prioriteres
foran de med høy støtte pr. kWh
• Demonstrasjonseffekt
• Involverte aktører
Illustrasjon: powerhouse.no
9
Ny teknologi for fremtidens bygg
Nye Deichmanske hovedbibliotek: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo
10
Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg
• Markedsintroduksjon av innovativ energiteknologi
• Innovative demonstrasjonsprosjekter
• Fullskala
• Fysiske installasjoner
• Ikke brukt i Norge tidligere
• Markedsgrunnlag i Norge som kan gi et vesentlig bidrag!
11
Ny Teknologi – viktige elementer som inngår
• Måling
• Dokumentasjon
• Hente ut kunnskap og info
• Læringspotensiale
• Markedsmulighet
• Teknisk rapport som beskriver prosjektet
• Rapportere energidata 5 til 10 år
• Grundig og detaljert dokumentasjon for første driftsår
• Instrumentering for å kunne dokumentere er nødvendig
12
Solceller på Powerhouse
Kjørbo
Wergelandsveien 7, Oslo
Qbiss fra Trimo?
14
Termodekke,
Sluppen, Trondheim
Nytt helhetlig
butikkkonsept,
KIWI, Auli
15
UNIL / ASKO Våler i Østfold
16
Andre prosjekter "Energieffektive nybyg"
17
Skarpnes i Arendal
nullenergi- og nullutslippsboliger
18
Støtte til ny teknologi
i fremtidens bygg
• Innovative enkeltteknologier med energiresultat for bygg
• Fullskala, reelle driftsforhold
• Ikke prøvd i Norge før
• Utløsende investeringsstøtte opptil 50 % av merkostnadene
Rema Kroppanmarka:
Snøhetta/Rema Eiendom
19
Enovas støtteprogram innen yrkesbygg
Ta direkte kontakt med Enovas rådgivere
Les programtekstene nøye
Opprett bruker på Enovas web-portal (Søknadssenter)
Start med å lage en "kladdesøknad"
"Gode søknader" fremmes av rådgiver og eies av byggeie!
Papirbredden II, Drammen. Entra Eiendom. Arkitekt: LPO arkitekter
Kontakt:
[email protected]
21