anleggsbrakker og byggmoduler.

Download Report

Transcript anleggsbrakker og byggmoduler.

Her kan du sette inn bilde
Moelven ByggModul
Teknisk sjef Bjørn Ottar Torp, 14. januar 2012
TEK
2006
2007
2008
01.feb
TEK 1997 Rev 3
TEK 1997 Rev 4 / TEK 2007
TEK 2010
2009
01.aug
*Brev
2010
01.jul
2011
01.jul
2012
Hva skjedde?
Tykke vegger, tette bygg, gode vinduer
Minstekrav for brakker
Sprinkling, heis, UU
TEK 1997 Rev 4 / TEK 07
TEK
2006
2007
01.feb
TEK 1997 Rev 3
Tek 1997 Rev 4 / TEK 2007
TEK 2010
2008
2009
01.aug
2010
01.jul
2011
01.jul
2012
Hva skjedde?
Tykke vegger / tette bygg
Minstekrav for brakker
Sprinkling, heis, UU
Plan- og bygningsloven (PBL)
Fjerde del – Byggesaksdel Kapittel 20. Søknadsplikt
• §20-1: Tiltak som krever søknad og tillatelse
Mer enn 2 år, ansvarsbelagt => Full pakke
• §20-2: Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan
forestås av tiltakshaver
Midlertidig, inntil 2 år
• §20-3: Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Midlertidig, inntil 2 måneder
Teknisk forskrift, Kap 1 Fellesbestemmelser:
• Permanente bygg er greit. Full pakke gjelder.
• Midlertidige bygg er vanskeligere:
TEK §1-2 (5) For midlertidige bygninger gjelder forskriften
med unntak av kapittel 8, 12 og 13 som gjelder så langt de
passer. For kapittel 14 gjelder kun §14-5 første og annet
ledd.
Kap 8: Uteareal og plassering av byggverk
Kap 12: Planløsning og bygningsdeler i byggverk
Kap 13: Miljø og helse
Kap 14: Energi
Energi (Veiledningen §14.2):
•
•
•
•
•
•
Fra Byggteknisk forskrift, TEK10
§ 14-2. Energieffektivitet
(2) For bygninger under 30 m2 oppvarmet BRA gjelder ikke § 14-3 til §
14-8 med unntak av § 14-5 første og annet ledd.
Fra Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk
(byggteknisk forskrift)
Eksempler på bygninger under 30 m2 oppvarmet BRA er kiosker,
varmestuer, venteskur, anleggsbrakker og byggmoduler.
Med anleggsbrakker og byggmoduler menes her enheter som kun skal
stå en avgrenset periode for å dekke et midlertidig behov.
I tilfeller der slike enheter settes sammen slik at grensen på 30 m 2
oppvarmet BRA overskrides, vil dette likevel ikke utløse plikt til å oppfylle
energikrav utover § 14-5 første og annet ledd.
Energi (Dokumentasjon):
•
Energitiltak:
Krav til de enkelte konstruksjoner, byggets tetthet, og installasjoner.
(U-verdi på gulv, vegg, tak, tetthet, ventilasjon med spesifisert
varmegjenvinner)
•
Energirammer:
Totalt nette energibehov skal ikke overstige gitte rammer.
Kontor: 150kWh/m²
Skolebygning: 120kWh/m²
•
Minstekrav skal oppfylles ved bruk av energiramme.
Minstekravene (Veiledningen§14.5):
§ 14-5. Minstekrav
Yttervegg
[W/(m2 K)]
U-verdi tak
[W/(m2 K)]
U-verdi gulv
på grunn og
mot det fri
[W/(m2 K)]
≤ 0,22
≤ 0,18
≤ 0,18
U-verdi vindu
og dør,
inkludert
karm/ramme
[W/(m2 K)]
Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
(luftveksling
pr. time)
≤ 1,6
≤ 3,0
Anleggsbrakka - bransjestandard:
•
Gulv: 225mm Ekstrem-isolasjon (U-verdi 0,18W/m²*k)
•
Gulv: 175/200mm Ekstrem-isolasjon (U-verdi 0,22W/m²*k)
•
Tak: 225mm Ekstrem-isolasjon (U-verdi 0,18W/m²*k)
•
Vinduer og tetthet: Bedre enn minstekrav
Gamle moduler (Veiledning §14.2)
Omplassering av eksisterende anleggsbrakker eller
byggmoduler vil ikke utløse krav om oppgradering for å
oppfylle de til enhver tid gjeldene energikrav. For
byggmoduler som endrer status til permanente
bygninger, gjelder energikravene i forskriften fullt ut.
Engebråten skole (flyttbare moduler, men…)
•
•
•
•
Ny skole på Engebråten
Bestum skole ble flyttet til Engebråten skole
6000 m2
1450 elever
Hvor er regelverket?
www.dibk.no
Så langt det passer:
Direktoratet for byggkvalitet ønsker innspill fra bransjen
på nærmere presisering av begrepet «Så langt det
passer».
Kap 8: Uteareal og plassering av byggverk
Kap 12: Planløsning og bygningsdeler i byggverk
Universell utforming
Kap 13: Miljø og helse
Kap 14: Energi
Min påstand: Også midlertidige skoler bør ha fulle krav
til Universell utforming.
TEK 2015:
Vi må være aktive i høringsperioder, slik at vi klarer å
beholde minstekravene på det nivået de er i dag.
Strengere minstekrav vil medføre at modulene ikke kan
transporteres.
(Med mindre teknisk utvikling bidrar til å kunne bygge
med slankere konstruksjoner, innenfor et forsvarlig
kostnadsnivå.)