verdipapirfondenes forenings bransjestandard for minstekrav til

Download Report

Transcript verdipapirfondenes forenings bransjestandard for minstekrav til

VERDIPAPIRFONDENES FORENINGS BRANSJESTANDARD
FOR MINSTEKRAV TIL PRAKTISERING AV LOVBESTEMMELSENE
OM EGENHANDEL
(Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling 24. november 1999, siste gang endret på
ordinær generalforsamling 22. november 2001) 1
I.
Formelt utgangspunkt
Ansattes egenhandel reguleres i verdipapirhandellovens kap. 8. Av lovbestemmelsene framgår
det at begrepet ansatte også omfatter tillitsmenn (herunder styremedlemmer, varamedlemmer
og observatører).
Ovennevnte lovbestemmelser pålegger bl.a. forvaltningsselskapene å
1.
definere hvilke ansatte, styremedlemmer, varamedlemmer og observatører som
omfattes av lovbestemmelsene (jf. § 8-7 første ledd og § 8-1 første ledd)
2.
definere hvilke verdipapirforetak som ikke kan benyttes som mellommann ved
egenhandel (jf. § 8-7 første ledd))
3.
etablere interne regler som sikrer at lovbestemmelsene om egenhandel overholdes (jf.
§ 8-7 annet ledd)
Denne standarden definerer minstekrav til hvordan medlemmene av Verdipapirfondenes
Forening skal praktisere ovennevnte tre punkter.
II.
Minstekrav til hvem som er omfattet av lovbestemmelsene om egenhandel
Verdipapirhandellovens § 8-1 fastslår at ansatte ”som normalt har innsyn i eller arbeider med
investeringstjenester eller forvaltning av finansielle instrumenter...” er underlagt
lovbestemmelsene om egenhandel.
Hvilke personer som normalt har innsyn i beslutningsprosessen for verdipapirfondene vil
variere forvaltningsselskapene i mellom, avhengig av hvordan de er organisert. Personer i
følgende stillinger skal under enhver omstendighet være omfattet av lovbestemmelsene om
egenhandel:
1.
2.
3.
4.
1
Personer som er operative i forvaltningen av forvaltningsselskapets fond.
Personer som utfører regnskaps- eller oppgjørsfunksjoner i tilknytning til
fondsforvaltningen.
Administrerende direktør.
Selgere eller andre, i den grad de har innsikt i fondenes investeringsbeslutninger i
forkant av utøvelsen av disse.
Oppdatert med korrekte lovhenvisninger per 31.12.2010
III.
Minstekrav til definisjon av hvilke verdipapirforetak som ikke kan benyttes som
mellommann ved egenhandel
§ 8-3 første ledd i verdipapirhandelloven fastslår som en hovedregel at ”ansatte kan ikke ved
handel for egen regning benytte verdipapirforetak som regelmessig yter investeringstjenester
av vesentlig omfang overfor arbeidsgiverforetaket.”
Standarden fastsetter følgende minstekrav til oppfølging av denne lovparagrafen:
1.
Det enkelte forvaltningsselskap skal hver måned føre en liste over de verdipapirforetak
som har mottatt mer enn 15 prosent av kurtasjen utbetalt de siste 6 månedene fra de
fondene som det forvalter.
En del verdipapirtransaksjoner gjennomføres uten at det betales kurtasje. For slike
transaksjoner skal det enkelte forvaltningsselskap hver måned utarbeide en liste over
de verdipapirforetak som de siste 6 månedene har hatt mer enn 15 prosent av
bruttoomsetningen til fondene som det forvalter.
2.
Ansatte og tillitsmenn som er underlagt krav om forhåndsklarering kan ikke drive
egenhandel med de verdipapirforetak som til enhver tid står på en av de to ovennevnte
listene.
3. Ovennevnte rutine skal dokumenteres og arkiveres i det enkelte forvaltningsselskap.
IV.
Minstekrav til interne regler som sikrer at lovbestemmelsene om egenhandel
overholdes
Verdipapirhandellovens § 8-7 andre ledd fastslår at ”Foretakene skal ha interne regler som
sikrer at foretaket fører effektiv kontroll med at reglene i dette kapittel overholdes.”
Standarden fastsetter følgende minstekrav til oppfølging av denne lovparagrafen:
1.
Alle ansatte, stille interessenter og tillitsmenn som forvaltningsselskapet har definert at
er omfattet av lovbestemmelsene om egenhandel skal undertegne en erklæring på at de
selv eller for regning av nærstående skal holde seg innenfor følgende av
verdipapirhandellovens bestemmelser om egenhandel (lovbestemmelsene under er
gjengitt i en ordlyd som er tilpasset ansatte, stille interessenter og tillitsmenn i
forvaltningsselskaper samt denne standarden, hvilket innebærer at ikke alle
lovbestemmelsene er gjengitt som direkte sitater):
 § 8-2 første ledd
Ansatte kan ikke utstede eller handle for egen regning med finansielle
instrumenter som nevnt i verdipapirhandellovens § 2-2 første ledd nr. 42) og § 2-2
annet ledd nr.33). Dette gjelder likevel ikke erverv av opsjoner på aksjer i
2
Verdipapirhandellovens § 2-2 første ledd lyder som følger:
1. omsettelige verdipapirer,
2. verdipapirfondsandeler,
3. pengemarkedsinstrumenter,
4. Derivater.
3
Verdipapirhandellovens § 2-2 annet ledd lyder som følger:
arbeidsgiverforetaket når opsjonene er utstedt av foretaket. Andre finansielle
instrumenter, med unntak av andeler i verdipapirfond, kan avhendes tidligst 12
måneder etter ervervet.

§ 8-2 annet ledd
Ansatte kan ikke finansiere erverv av finansielle instrumenter ved lån som er
opptatt med sikkerhet i egne finansielle instrumenter. Ansatte kan ikke selge
finansielle instrumenter vedkommende ikke eier eller låne finansielle
instrumenter.
 [§ 2a-2 tredje ledd
Ansatte kan ikke kjøp, selge eller tegne finansielle instrumenter når
arbeidsgiverforetaket har truffet beslutning om kjøp, salg eller tegning av
vedkommende instrument. Dette gjelder til dagen etter at handelen er
gjennomført. Første punktum gjelder ikke dersom den ansatte ikke kjente til, og
heller ikke burde ha kjent til, at det forelå slik beslutning eller kundeordre.]
Merknad: Dette forbudet bygger på den gamle vikepliktsregelen, som fulgte av § 2a-2 tredje ledd i
verdipapirhandelloven av 1997. Dette totalforbudet ble ikke videreført i det nye kap. 8 i dagens
verdipapirhandellov. Styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen i mars 2011 å erstatte
dette totalforbudet med et krav om at foretaket utarbeider retningslinjer og rutiner for egenhandel
som ivaretar andelseiernes og foretakets interesse på en betryggende måte, jf. punkt 2 under.
 § 8-2 fjerde ledd
Ansatte kan ikke kjøpe finansielle instrumenter av arbeidsgiverforetaket, eller
selge finansielle instrumenter til arbeidsgiverforetaket. Forbudet gjelder ikke
erverv av aksjer utstedt av foretaket eller rettigheter til slike aksjer som er utstedt
av foretaket.
 § 8-2 femte ledd
Ansatte skal på forhånd opplyse motparten dersom handelen foretas for den
ansattes egen regning.
 § 8-3 førte ledd
Ansatte kan ikke ved handel for egen regning benytte verdipapirforetak som
regelmessig yter investeringstjenester av vesentlig omfang overfor
arbeidsgiverforetaket (jfr. avsnitt III i del 2 i denne standarden). Dette gjelder ikke
ved tegning av aksjer i henhold til fortrinnsrett etter aksjeloven. Finanstilsynet kan
i særskilte tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i dette ledd.
Med omsettelige verdipapirer menes de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, herunder:
1. aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike,
2. obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, samt depotbevis for slike,
3. alle andre verdipapirer som gir rett til å erverve eller selge slike omsettelige verdipapirer eller som gir rett til
kontant oppgjør.
 § 8-4
Ansatte må ikke delta i beslutninger i arbeidsgiverforetaket om kjøp, salg eller
tegning av finansielle instrumenter som er utstedt av et selskap som
vedkommende leder, eller ha ledende stilling i, eller hvor vedkommende er
medlem av styret eller bedriftsforsamlingen. Ansatte må heller ikke delta i
behandlingen av noe spørsmål som har slik betydning for vedkommende selv eller
nærstående at vedkommende må anses for å ha en personlig eller økonomisk
særinteresse i saken.

§ 8-5 første ledd
Ansatte skal umiddelbart gi melding til foretaket om enhver handel for egen
regning med finansielle instrumenter, i tråd med de regler som gjelder for
forhåndsklarering i del I i denne standarden.
 § 8-6 første ledd
Ovennevnte bestemmelser gjelder tilsvarende for styremedlem, varamedlem og
observatør som forvaltningsselskapet har definert at er omfattet av
lovbestemmelsene om egenhandel.
 § 8-6 annet ledd
Ovennevnte bestemmelser, med unntak av innholdet i § 8-4 gjelder også for
egenhandel som ansatte, stille interessenter eller tillitsvalgte foretar for regning av
nærstående, der nærstående er definert i § 2-5 nr. 1, 2 og 4 i
verdipapirhandelloven.4)
Ved sin egenhandel er også nærstående av ansatte, stille interessenter eller
tillitsmenn som forvaltningsselskapet har definert at er omfattet av
lovbestemmelsene om egenhandel underlagt forbudet i § 2a-3 annet ledd i
verdipapirhandelloven (jf. over). Ansatte, stille interessenter og tillitsmenn som
forvaltningsselskapet har definert at er omfattet av lovbestemmelsene om
egenhandel plikter å informere sine nærstående om dette.
2.
[Forvaltningsselskapet skal utarbeide retningslinjer og rutiner for egenhandel som
ivaretar andelseiernes og foretakets interesse på en betryggende måte.]
Merknad: Styret har besluttet å foreslå dette som nytt tillegg, i stedet for vikepliktsregelen som fulgte av
verdipapirhandelloven § 2a-2 tredje ledd (se merknaden over). Forslaget legges frem for
generalforsamlingen i mars 2011.
4
§ 2-5 i verdipapirhandelloven lyder som følger:
Som noens nærstående menes
1. ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som
vedkommende bor sammen med,
3. selskap innen samme konsern som vedkommende,
4. selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5, har slik innflytelse som nevnt i
aksjeloven og allmennaksjeloven §1-3 annet ledd eller selskapsloven §1-2 annet ledd,
5. noen som det må antas at vedkommende har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av
rettighetene som eier av et finansielt instrument.
3.
Alle ansatte, stille interessenter og tillitsvalgte som i henhold til denne standarden skal
forhåndsklarere all egenhandel skal undertegne en erklæring på at de vil følge
forvaltningsselskapets rutiner for forhåndsklarering.