Retningslinjer for ordreplassering.pdf

Download Report

Transcript Retningslinjer for ordreplassering.pdf

Informasjon om Allegro Kapitalforvaltning AS sine interne retningslinjer for Beste Resultat Allegro Kapitalforvaltning AS (”Selskapet”) har konsesjon til å tilby investeringstjenesten aktiv forvaltning. Selskapet utfører ikke selv ordre om kjøp og salg av finansielle instrumenter direkte på en markedsplass (”børs”), men plasserer ordren hos et verdipapirforetak. Etter verdipapirhandelloven er verdipapirforetak ved utøvelse av investeringstjenesten aktiv forvaltning forpliktet til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå beste resultat (”Beste Resultat”) for kunden ved plassering av kundeordre. For å sikre at Selskapet oppfyller sine forpliktelser, har Selskapet utarbeidet interne retningslinjer for Beste Resultat. Nedenfor er det redegjort for de viktigste retningslinjene som er fastsatt for å ivareta kravene til Beste Resultat. Selskapet har plikt til å plassere ordre omhandlende finansielle instrumenter hos et verdipapirforetak som har forutsetning til å utføre ordren på en slik måte at Selskapet kan møte sin forpliktelse overfor kunde. Krav om å oppnå Beste Resultat ved utførelse av ordre påligger det verdipapirforetaket hvor Selskapet har plassert ordre. Retningslinjer for å tilfredsstille kravene til Beste Resultat Selskapets interne retningslinjer fastsetter at ordrer bare kan plasseres hos verdipapirforetak som er godkjent av Selskapet. I forbindelse med godkjenning av nye verdipapirforetak vurderer Selskapet foretakets handelsrutiner, herunder blant annet hvilke markedsplasser foretaket benytter, foretakets evne til å utføre ordre, eksempelvis evnen til å utføre store transaksjoner, hvilken spesialkompetanse verdipapirforetaket besitter innenfor ulike markeder mv. Ved plassering av ordre på kundens vegne, skal Selskapet foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat, hensyntatt eventuelle spesifikke instruksjoner fra kunde, ordrens art og aktuelle markeder. Når Selskapet velger hvordan en kundeordre skal plasseres for å oppnå Beste Resultat vurderes følgende: Pris og omkostninger knyttet til transaksjonen av det enkelte finansielle instrument, hurtighet på utførelsen, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør av ordren, transaksjonens art og omfang og eventuelle andre kriterier som er avgjørende for kunden. Faktorene avveies ulikt i det enkelte tilfellet avhengig blant annet av følgende faktorer: om kunden er profesjonell eller ikke-­‐profesjonell, de aktuelle markeder man opererer innenfor, hvilket finansielt instrument det handles med og hvor dette handles, samt ordrens art og omfang. I den utstrekning kunder i det enkelte tilfelle gir spesifikke instruksjoner vedrørende plassering av ordre, reduseres evt. bortfaller Selskapets ansvar for Beste Resultat. Pris på finansielt instrument og omkostninger knyttet til den aktuelle transaksjonen vil i de fleste tilfeller være kriteriene som tillegges avgjørende vekt ved avgjørelsen for å oppnå Beste Resultat, med mindre kundens formål med transaksjonen tilsier at andre forhold skal vektlegges særskilt. For ikke-­‐profesjonelle kunder innebærer kravet til beste resultat at ordren skal plasseres for å sikre lavest mulig kostnad for kunden. Med ”kostnad” menes, i tillegg til Selskapet sitt vederlag, direkte kostnader og gebyrer som utløses av ordreplasseringen. Plassering av ordre Som hovedregel plasserer Selskapet ordrer så raskt som mulig i den rekkefølge de kommer inn. I tillegg til å plassere individuelle ordre, plasseres i tillegg ordre samlet (aggregering av ordre), i en eller flere trancher, når etterspørselen medfører at flere ordre kan avregnes til en gjennomsnittspris som bidrar til å sikre Beste Resultat. Fordeling (allokering) av ordren til de enkelte kunder skjer da til den på handelsdagens beregnede gjennomsnittspris. I de tilfeller hvor bare deler av ordren gjennomføres, fordeles (allokeres) den gjennomførte del av ordren forholdsmessig blant de deltakende kunder i henhold til ordrens størrelse og betingelser. I særlige tilfeller kan Selskapet ved skjønn avvike fra en streng forholdsmessig fordeling forutsatt at det innebærer en fordel for alle kundene som deltar i ordren. Selskapet har etablert rutiner for aggregering og allokering av i forbindelse med plassering av order. Overvåkning, evaluering og endringer Selskapet overvåker og evaluerer kontinuerlig innholdet av herværende retningslinjer. I den utstrekning det anses nødvendig, vil retningslinjene endres på grunnlag av evalueringer som gjøres. De verdipapirforetak som er valgt for å kunne gi kunden Beste Resultat vurderes for å sikre at de lever opp til de krav Selskapet stiller. Formålet med evaluering av verdipapirforetaket er å få best mulig kunnskap om hvordan foretakene kan sies å ha lykkes ved utførelsen av ordre for å oppnå Beste Resultat. For verdipapirforetak som er godkjente gjennomfører Selskapet halvårlige evalueringer på kvaliteten av ordreutførelsen. Evalueringen foretas på grunnlag av kriterier fastsatt i Selskapets interne retningslinjer. De viktigste kriteriene er pris på det finansielle instrument som verdipapirforetaket har oppnådd og transaksjonskostnaden ved handelen. For aksjer, egenkapitalbevis og aksjerelaterte finansielle instrumenter som omsettes på markedsplasser, baseres evalueringen på statistikk for alle transaksjoner i tidsrommet. Obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og valuta handles normalt ikke på en markedsplass, men direkte mot verdipapirforetaket som ”market maker”. Det gjennomføres her en mer helhetlig evaluering av hvor godt motpartene har lykkes i sin ordreutførelse. For aksje-­‐ eller obligasjonsfond foretas kursfastsettelse normalt daglig av forvaltningsselskapet som forvalter verdipapirfondet. Selskapet forhandler med forvaltningsselskapet om eventuelle tegnings-­‐, innløsnings-­‐ eller forvaltningsprovisjoner. I den utstrekning det avtales returprovisjoner tilfaller disse kunden i sin helhet. Bare verdipapirforetak som vurderes å ha evne til å oppfylle kravene til Beste Resultat kan godkjennes for fortsatt ordreplassering. Liste over verdipapirforetak Selskapet benytter i dag følgende verdipapirforetak for utførelse av ordre: ABG Sundal Collier Norge Arctic Securities Carnegie DnB NOR Markets Fondsfinans Handelsbanken Capital Markets Pareto Securities RS Platou Swedbank First Securities Ved endringer i retningslinjer for ordreplassering, vil disse endringene bli offentliggjort på denne nettsiden www.allegrokapital.no